"Prosjekt spesialisten" har startet opp.

Nina Lynmo i FST HR forteller:

Bakgrunn for prosjektet: Norge har generelt behov for flere fagfolk - noe som fagskolemeldingen (Meld. St. 9 (2016-2017)) tydeliggjør og setter en ambisjon for. Videre har Forsvaret behov for både gode ledere og gode fagfolk, og vi har behov for å beholde personellet (især spesialistene) lenger enn vi gjør i dag. For å ha bedre forutsetning for å ta gode beslutninger i årene som kommer, er prosjekt spesialisten iverksatt med fire delutredninger;
1. Kartlegging av all fag- og funksjonsutdanning, se på tvers av DIF-er, mulig med mer samarbeid for å høyne kvalitet? Er det mangler, eller tilbyr vi kurs med liten effekt i andre enden? Alle våpenskolene er sterkt involvert i arbeidet.
2. Muligheter for å akkreditere utdanning/kursing/erfaring ervervet i Forsvaret sett opp mot sivilt utdanningsnivå (fagbrev, studiepoeng)
3. Læringsteknologi og utnyttelse av dette slik at vi lærer mer på en mer effektiv måte. Hvilke muligheter finnes innenfor e-læringskurs, simulator-trening etc, og kan vi benytte oss mer av dette på flere steder i landet enn vi gjør pr i dag?
4. Utredning av ståtid - hvor lang ståtid har vi på ulike kategorier spesialister per i dag, hva har vi behov for, og hvilke incentiver anbefales for å komme dit.

Prosjektet startet opp før sommeren 2018 og vil gå frem til sommer 2019😃 Undertegnede har på vegne av FST HR, sammen med FFI, ansvar for 4. delutredning.