Milforum - militært diskusjonsforum. Forsvaret, Luftforsvaret, Etterretningstjenesten, Hæren, Marinen, Sjøforsvaret, debatt, GeopolitikkMilrab - Milforum - Nettbutikk - Militært Utstyr - Friluftsliv
Viser resultatene 1 til 15 av 15

Tråd: Vil forenkle bistandsinstruksen

 1. #1
  OF-2 Rittmester
  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  21.108

  Vil forenkle bistandsinstruksen

  Arbeidsgruppe nedsatt av Forsvarsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet foreslår å endre bistandsinstruksen og forenkle rutinene for å utløse bistand fra Forsvaret til politiet.

  Forsvarsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet nedsatte i mars en arbeidsgruppe som skulle komme med forslag til ny instruks om Forsvarets bistand til politiet. Fredag 30. september presenterte gruppen sin rapport for justisminister Anders Anundsen og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.*

  Se https://www.regjeringen.no/no/aktuel...sen/id2513165/

  Arbeidsgruppen har vært ledet av assisterende departementsråd i Nærings- og fiskeridepartementet, Arne Røksund. Deres hovedkonklusjoner er:

  En forenklet beslutningsprosedyre for bistand ved at politisk nivå fjernes fra beslutningsprosessen. Politisk nivå må utøve styringsretten reaktivt.

  Instruksen stadfester etatenes handlingsplikt i bistandssituasjoner. Plikten er både institusjonell og individuell.

  Det stadfestes at terrorbekjempelse er politiets ansvar og at Forsvaret bistår politiet etter anmodning.
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 2. #2
  OR-5 Sersjant
  Ble medlem
  2005
  Innlegg
  2.084

  Sv: Vil forenkle bistandsinstruksen

  Innlegg av Rolf Inge Roth, tidl Kommandørkaptein og sjef Marinejegerkommandoen, lang tjenesteerfaring fra norske spesialstyrker, Forsvarets Spesialkommando og Marinejegerkommandoen, i Bergens Tidende

  Hva vil Norge med spesialstyrkene?
  - Det (er, red anm) lite i trusselbildet som tilsier at Forsvarets Spesialstyrker bør ha sitt fokus på Oslofjorden. For å sette det på spissen, vil IS trolig ikke komme seilende opp Oslofjorden. De vil selvfølgelig kunne slå til i Oslo, men de kommer nok ikke til å iverksette en langdryg gisselaksjon som vil gå over flere dager, slik terroristene gjorde på 1970- og 80-tallet. Likevel er det et slikt scenario dagens kontraterrorplaner er rettet inn for å håndtere.

  http://www.bt.no/btmeninger/debatt/H...e-324251b.html

  (Er postet i Interessante nyhetslinker, men tenkte den føyde seg godt inn her også)
  As you wish.

 3. #3
  OR-6 Oversersjant
  Ble medlem
  2011
  Innlegg
  1.730

  Sv: Vil forenkle bistandsinstruksen

  http://www.vg.no/nyheter/innenriks/f...se/a/23820282/

  Beredskapstroppens sjef Helge Mehus frykter at verdifull tid vil gå tapt under terrorangrep dersom det er uklarheter i hvem som skal lede aksjonene.

  Røksundutvalget foreslår å gi Forsvaret ansvar for operativ ledelse og gjennomføring av maritim kontraterror, selv om det i fredstid er politiets oppgave å bekjempe terror innenfor norsk jurisdiksjon, enten det er til havs eller på land, og da med eventuell bistand fra Forsvaret.

  Jeg la merke til at utvalget har vurdert andre land, og at de skriver at "i de fleste land som omfattes av vår undersøkelse har politiet betydelig mer omfattende styrker enn i Norge". Det nevnes eksempelvis at i Tyskland har politiet et så omfattende og robust politiapparat regionalt og sentralt at de kun har minimalt behov for militær bistand.
  Ihr trugt die Schande nicht. Ihr wehrtet Euch.

 4. #4
  OF-2 Rittmester
  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  21.108

  Sv: Vil forenkle bistandsinstruksen

  Jeg er enig i at det prinsipielt er Politiet som skal ha ansvaret for kontraterror. Så må man få bistand fra andre, inkludert Forsvaret, i tilfeller der det er helt urimelig at Politiet skal besitte en nødvendig ressurs. Eksempler kan være kampfly for å skyte ned kaprede passasjerfly som er på vei til å krasje inn i Slottet, eller fregatter for å senke prammer fulle av sprengstoff som er på vei mot en oljeplattform. CQB, skarpskyttere, kapasitet til gisselredning mm er fint innenfor det Politiet bør være i stand til å mestre på egen hånd.

  I klartekst betyr jo dette at FS bør trekkes ned i omfang og spisses mot krigsoppgavene sine. De blir uansett ikke arbeidsløse; det er stor etterspørsel etter spesialstyrker verden over. BT bør økes tilsvarende (og endre suffikset fra -tropp til noe mer passende, men det er en annen diskusjon) og gis det nødvendige budsjett, samt overta ansvaret innen nasjonal kontraterrorberedskap.
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 5. #5
  S-5 Milforum
  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  18.050

  Sv: Vil forenkle bistandsinstruksen

  Jeg gjentar det jeg siterte i den generelle nyhetstråden fra Riksrevisjonens Dokument 1 som ble overlevert Stortinget på tirsdag 18. oktober:

  3.2 Manglende objektsikkerhet gir risiko for at viktige samfunnsfunksjoner settes ut av spill i kritiske situasjoner

  Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har i sin risikorapport for 2016 framhevet svakheter i styringen av forebyggende sikkerhet på alle nivåer som den mest vesentlige sikkerhetsutfordringen vi står overfor i dag. Svakheter i lederforankring og styring av sikkerhetsarbeidet i et stort antall virksomheter kan få konsekvenser for virksomhetene og for nasjonal sikkerhet. Alle virksomheter må leve med en viss risiko, men det er avgjørende at virksomhetene har oversikt over hva de må beskytte og på hvilken måte dette bør gjøres.

  I kjølvannet av terrorhendelsene 22. juli 2011 ble det satt i verk en rekke tiltak for å bedre sikkerheten og beredskapen i Norge. Blant annet skal politiet og Forsvaret ved bruk av sikringsstyrker sikre og beskytte utpekte eiendommer (objekter) når situasjonen tilsier det. I tillegg er det krav om at skjermingsverdige objekter hele tiden skal være beskyttet og sikret, for eksempel med fysiske stengsler og barrierer (permanent grunnsikring).

  Riksrevisjonen ser det som svært alvorlig at Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet ikke har sørget for å styrke og bedre samarbeidet mellom politiet og Forsvaret om sikring og beskyttelse av utpekte eiendommer (objekter) ved bruk av sikringsstyrker. Viktige tiltak som skal sikre godt samarbeid og gode forberedelser, er ikke gjennomført. Det er derfor risiko for at verken politiet eller Forsvaret, sammen eller hver for seg, vil være i stand til å utøve tilstrekkelig beskyttelse og sikring av viktige objekter ved en trusselsituasjon. De to departementene har heller ikke sørget for at Politidirektoratet og Forsvaret har etablert en permanent grunnsikring for egne skjermingsverdige objekter i henhold til kravene i lov om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven) og forskrift om objektsikkerhet.

  I tillegg konstaterer Riksrevisjonen at arbeidet med permanente sikkerhetstiltak for departementenes lokaler er forsinket og fortsatt ikke ferdig fra Kommunal- og moderniseringsdepartementets side. Denne saken ble tatt opp av Riksrevisjonen i Dokument 1 (2015–2016).

  Revisjonsresultatene vedrørende politiets og Forsvarets arbeid med objektsikring er nedfelt i en egen rapport til Stortinget, som er gradert i henhold til sikkerhetsloven §§ 11 og 12.
  Uthevelsen er det jeg som har gjort, men det sies i forordet at betegnelsen "svært alvorlig" kun brukes unntaksvis.

  I et lite land som Norge er det viktig å kunne ta alle samfunnets ressurser (uansett hvem som eier dem, den ene eller andre statlige etat eller private) i bruk i ekstreme kriser og ikke duplisere ressurser. Det er klart at et land som Tyskland med over 80 millioner innbyggere vil være i stand til å ha en større og mer slagkraftig politienhet enn det Norge med 5 millioner innbyggere vil ha, selv om de mest ekstreme trusler kan være på samme nivå. Vi kan helt klart ikke i Norge ha stående en politistyrke som er i stand til uten noen hjelp å transporte seg selv til, borde og så nedkjempe terroristene som har kapret et norskregistrert cruiseskip i Sørkinahavet.

  Selv i et stormakt som Storbritannia er det et meget tett samarbeid mellom politi og Forsvar i antiterror, mye tettere og intimere samarbeid enn det som det norske politiet er villig til å ha. Jeg reiste fra London til København med fly 17. januar 1991, dagen etter at man startet bombekampanjen mot Saddam Hussein i starten av Gulfkrigen. Rundt hele Heathrow og inne på flyplassen var det blandede politi/militær-patruljer, enkeltpatruljer inne i terminalene med en uvæpnet "Bobby" og en stridsutrustet soldat, og utenfor sperringer med panservogner fra Forsvaret (FV107 Scimitar for det meste), som regel med en politmann i tillegg til soldatene.

  Mye av det samme så jeg like etter terrorbombene i London 7. juli 2005 (jeg var tilfeldigvis på et møte i University College London som startet dagen etter, og bodde på et hotell like ved Tavistock Square, der en selvmordsbomber sprengte en buss og drepte 13 mennesker foruten seg selv, jeg var heldigvis ikke i nærheten under selve angrepet, men så bussen etterpå, ikke noe pent syn) da man igjen hadde store mengder militære i gatene, i stor grad med blandede militær-politi patruljer med én politimann sammen med en avdeling stridsutrustede soldater. Tilsvarende opplevde jeg aldri på f.eks. objektøvelser (som Øvelse Hovedstad) i HV i Oslo, at politiet samarbeidet så tett og nært med HV.
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 6. #6
  OR-5 Sersjant
  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  427

  Sv: Vil forenkle bistandsinstruksen

  Selv i USA foregår det også et nærmere samarbeid mellom politi og forsvar. Sist jeg var i New York observerte jeg bevæpnede soldater på Grand Central. Etter hva jeg forstår er dette en del Joint Task Force Empire Shield
  som kom etter angrepet 911, men pågår fortsatt.

  I følge lederen for innsatsen, oberstløytnant Peter P. Riley:
  "Our mission is to deter and detect terrorism," said task force commander Lt. Col. Peter P. Riley. "We're not law enforcement. We're there to support law enforcement. We're not there to arrest people for minor crimes. We're there to deter terrorism and notice any type of inappropriate activity."

  https://www.army.mil/article/174735/...nt_another_911
  Si vis pacem, para bellum

 7. #7
  OF-2 Rittmester
  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  21.108

  Sv: Vil forenkle bistandsinstruksen

  Helt enig i dette med nærmere samarbeide mellom Politi og Forsvar, og å unngå duplisering av kapasiteter, jeg stiller bare spørsmålstegn med om FS bør videreføre kontraterrorkapasiteten til FSK.
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 8. #8
  S-5 Milforum
  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  18.050

  Sv: Vil forenkle bistandsinstruksen

  Da FSK ble opprettet var hovedformålet å kunne bekjempe maritim terrorisme, spesielt kapring av eller angrep på oljeplattformer, Norges pengemaskin.
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 9. #9
  OR-5 Sersjant
  Ble medlem
  2005
  Innlegg
  2.084

  Sv: Vil forenkle bistandsinstruksen

  Nei spørsmålet er vel bare hvor mye skal man gardere seg mot?

  Spørsmålet blir om man skal ha stående beredskap og duplisering av kapasiteter slik at Delta kan rykke ut til en større hendelse ala Mumbai i Oslo - sammen med FSK, samtidig som MJK skal borde et skip som er blitt kapret av bevæpnede fanatikere som har styrt det på kollisjonskurs med Ekofisk?
  As you wish.

 10. #10
  OR5+ Sersjant 1. klasse
  Ble medlem
  2010
  Bosted
  Discworld
  Innlegg
  15.520

  Sv: Vil forenkle bistandsinstruksen

  Aftenposten har begått en artikkel om selve prossesen.
  http://www.aftenposten.no/norge/Mins...d-607112b.html

  Dette er beslutningsprosessen:


  1. Den ansvarlige politimester eller politiets operasjonssentral i et distrikt anmoder om bistand fra Forsvaret etter å ha gjort sine vurderinger. Politidirektoratet og Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) kontaktes.
  2. Politidirektoratet vurderer informasjonen i anmodningen, og legger til eventuelle faglige vurderinger. Dette sendes til Justis- og beredskapsdepartementet.
  3. FOH setter samtidig i gang sine operative vurderinger knyttet til oppdraget de fikk fra politidistriktet. Vurderer de at dette er «håndhevelsesbistand», og ikke «alminnelig bistand», sender de anmodning til forsvarsstaben og Forsvarsdepartementet.
  4. Justis- og beredskapsdepartementet foretar en politisk vurdering, både med tanke på konsekvenser og hvordan de skal involveres videre, og de kontakter Forsvarsdepartementet.
  5. Forsvarsdepartementet vurderer og foretar en beslutning på bakgrunn av anmodningen. De gir så forsvarsstaben beskjed om dette.
  6. Forsvarsstaben kan så mene noe om operasjonaliseringen av anmodningen, for å formidle dette til FOH. Dette kan være om hvilke militære styrker som er best egnet og tilgjengelige. I enkelte tilfeller kan også Etterretningstjenesten eller andre fagmyndigheter involveres i beslutningsprosessen med forsvarsstaben.
  Sapere aude

 11. #11
  OR-6 Oversersjant
  Ble medlem
  2011
  Innlegg
  1.730

  Sv: Vil forenkle bistandsinstruksen

  ^ Arbeidsgruppen har anbefalt å forenkle beslutningsrutinene, og anbefaler to trinn i stedet for de seks trinn vi har nå.

  I tilfelle noen har misforstått, så er ikke poenget at politi og Forsvar ikke skal samarbeide, men at politiet skal ha ansvaret for operativ ledelse og gjennomføring, slik vi har i dag. Siden 1982 har Forsvaret hatt ansvaret for kontraterror på oljeinstallasjonene, men det har vært under politiets ledelse.
  Ihr trugt die Schande nicht. Ihr wehrtet Euch.

 12. #12
  OR-6 Oversersjant
  Ble medlem
  2011
  Innlegg
  1.730

  Sv: Vil forenkle bistandsinstruksen

  Ihr trugt die Schande nicht. Ihr wehrtet Euch.

 13. #13
  OR-5 Sersjant
  Ble medlem
  2005
  Innlegg
  318

  Sv: Vil forenkle bistandsinstruksen

  It's not the critic who counts....

 14. #14
  OF-2 Rittmester
  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  21.108

  Sv: Vil forenkle bistandsinstruksen

  Si gjerne et par ord om hva linkene dere poster inneholder.
  - Mod
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 15. #15
  OR-5 Sersjant
  Ble medlem
  2005
  Innlegg
  318

  Sv: Vil forenkle bistandsinstruksen

  Sorry!
  Forsvarsjefen vil beholde dagens system med politiet som beslutningstager og Forsvaret som utøvende ledd med sine ressurser.
  Fornuftig!
  It's not the critic who counts....

Milrab - Milforum - Nettbutikk - Militært Utstyr - Friluftsliv


Regler for innlegg

 • Du kan ikke starte nye tråder
 • Du kan ikke svare på innlegg / tråder
 • Du kan ikke laste opp vedlegg
 • Du kan ikke redigere innleggene dine
 •