Forsvarets årsrapport for 2015 ble levert Regjeringen av Forsvarssjefen i dag. Den kan lastes ned her: Forsvarets årsrapport 2015.

Forsvarssjefen:
Den militære aktiviteten fra Russland har økt i nærområdene våre, noe som har gjort at jeg prioriterte å øke vår nasjonale tilstedeværelse og evnen til overvåkning i 2015. Vi har økt antall tokt med maritime patruljefly og vi har doblet Marinens tilstedeværelse i Nord-Norge. Økningen er finansiert gjennom interne omprioriteringer, noe som har satt press på andre deler av virksomheten.​

...

Likevel er driftssituasjonen Forsvarets største utfordring. I 2015 har vi erfart at valutasvingningene har gitt oss store ekstrautgifter. Sprekkdannelser i F-16 og uforutsett vedlikehold på fartøyer har videre bidratt til å sette stort press på driftsbudsjettet. Dette har gjort det nødvendig å iverksette tiltak for å balansere budsjettet.

En grunnleggende langsiktig utfordring er etterslep på vedlikehold og mangel på reservedeler. Sammen med den forsvarsspesifikke kostnadsveksten gjør disse utfordringene at forsvarsøkonomien ikke er bærekraftig. Det bidrar også til at vi har for dårlig beredskap på styrker med lengre oppsettingstid.