milforum.net - fra sikkerhetspolitikk til stridsteknikk
Milforum - Fra sikkerhetspolitikk til stridsteknikk
Side 1 av 10 123 ... SisteSiste
Viser resultatene 1 til 40 av 361

Tråd: Ny ordning for militært personell

 1. #1
  Nyhetspubliserer
  Ble medlem
  2004
  Innlegg
  705
  Nevnt
  4 innlegg
  Sitert
  25 innlegg

  Ny ordning for militært personell

  12 juni 2015 vedtok Stortinget en ny ordning for militært personell. Denne tråden fokuserer på informasjon om hva som skjer videre, og diskusjoner om denne nye ordningen.

  Det finnes mange gode diskusjoner i tråden om enhetsbefal ( http://milforum.net/forsvarets-nye-m...t-pa-dato.html ), og disse anbefales som bakgrunnsstoff.  Forsvaret.no:

  Klarsignal for ny militær ordning

  Stortinget satte fredag rammene for hvordan fremtidens forsvar skal rekruttere, utvikle og beholde rett personell med rett kompetanse.

  – Forsvarets personell er kompetente, har gode holdninger og høy etisk bevissthet, sa forsvarsminister Ine Eriksen Søreide i en tale til Stortinget 12. juni.

  Ny ordning for militært tilsatte skal tilrettelegge for mer spesialisert og erfaringsbasert kompetanse. Dette kan gi mer kontinuitet og faglige karrieremuligheter for personellet. Målsettingen er å øke antallet som arbeider innen Forsvarets kjernevirksomhet for å øke Forsvarets operative evne.

  Motvirker topptung organ​isasjon

  – Den nye ordningen gir grunnlag for et meget godt system, både for Forsvarets militære ansatte og for å styrke vår operative evne, sier sjefen for Forsvarsstaben, generalløytnant Erik Gustavson.

  En bedre balanse mellom dyktige spesialister som kan stå lengre i stilling, og generalister som skal kvalifisere seg til lederstillinger, kan motvirke en topptung organisasjon. Denne ordningen kan også være et verktøy for å bidra til at flere jobber i operative avdelinger og færre jobber i staber.

  – Vi vil at ordningen skal bidra til å møte de økte kravene til dagens forsvar og behovet for spesialisert kompetanse. Innføringen av to likeverdige karrieresystemer for offiserer og spesialister skal ivareta Forsvarets behov for bredde- og dybdekompetanse, understreker Gustavson.

  Innføring av or​dningen

  Nå som Stortinget har vedtatt at ny ordning for militært tilsatte skal gjelde fra 1. januar 2016, er det forventet at Forsvarsdepartementet i løpet av kort tid gir et oppdrag til Forsvaret om å implementere ordningen.

  I løpet av høsten vil Forsvaret jobbe videre med innføring og bruk av ordningen innenfor de fire hovedområdene: tilsetting, disponering, avansement og utdanning. Dette arbeidet involverer hele Forsvaret og arbeidstakerorganisasjonene. I tillegg jobbes det med andre tilpasn​​inger for best mulig å kunne understøtte ordningen.

  Samtidig jobber Forsvarsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å få på plass nye lønnsplaner og lønnsrammer som skal støtte den nye ordningen.​  Slik blir den nye ordningen

  Det opprettes et spesialistkorps med egne kompetanseutviklingsplaner og et eget karrieresystem i et livslangt perspektiv. Spesialistkorpset (OR) består av grenaderer, konstabler og befal. Opprettelsen av en tilpasset karrierevei for spesialistene medfører en harmonisering med andre Nato-lands personellstruktur.

  Den nye ordningen gjør at Forsvaret går bort fra begrepet befalsordning. Forsvaret skal ha to militære tilsettingsforhold: T-35 (innebærer tilsetting til 35 år) og T-60 (tilsetting til 60 år), men den nye ordningen stiller ikke lenger krav om befals- eller offisersutdanning for å bli tilsatt på T-60. De som tar krigsskole skal, som i dag, tilsettes til pensjonsalder.

  Grenaderer og konstabler (vervede) får med dette mer forutsigbarhet gjennom lengre tilsettingsforhold. Grenaderer og konstabler vil i ny ordning bli tilbudt fast tilsetting frem til 35 år (T-35) eller 60 år (T-60) ut ifra kompetanse og Forsvarets behov.

  Dagens praksiskandidatordning (som gir fagbrev) blir styrket for at spesialistene skal få sivilt meritterende utdanning og anerkjennelse. For å utnytte kompetansen fra lærlingene skal disse rekrutteres til en karriere som spesialist i Forsvaret.

  De sivilt tilsatte er ikke en del av den militære ordningen, men er en viktig personellgruppe med stort kompetansemangfold.​
  https://forsvaret.no/aktuelt/klarsignal-om-ny-ordning


  Fra Regjeringen.no  Ny ordning for militært personell


  Nyhet | Dato: 12.01.2015

  -Jeg er glad for at vi nå følger opp regjeringserklæringen og tar et viktig skritt videre i arbeidet med ny personellordning. Forslaget innebærer at befalsordningen og ordningen for vervede slås sammen til én ordning for militært personell, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

  Regjeringen har i sin politiske plattform stadfestet at de vil modernisere befalsordningen og innføre spesialistbefalsordning etter NATO-standard.

  Høsten 2013 startet en prosjektgruppe i Forsvarsdepartementet arbeidet med å utrede og fremme forslag til endringer i personellordningene, herunder befalsordningen. Våren 2015 tar regjeringen sikte på å fremlegge en proposisjon til Stortinget om ny ordning for militært personell, samt nødvendige lovendringer. Forslaget til endringer av forsvarspersonelloven ble på slutten av fjoråret sendt ut på alminnelig høring.

  Forsvarsministeren forklarer at bakgrunnen for dette arbeidet har vært at gjeldende ordninger er kompliserte og ikke tilpasset dagens- og fremtidens forsvar.

  -Dagens ordninger imøtekommer ikke behovet for erfaring, kontinuitet og spesialisert kompetanse. Forsvarets operative evne svekkes fordi mange vervede og avdelingsbefal tjenestegjør for kort tid eller skifter stilling alt for ofte. Noe som igjen bidrar til at Forsvaret bruker unødig mye ressurser på opplæring av nytt personell, forklarer forsvarsministeren.

  Norge er eneste NATO-land som fortsatt har et enhetsbefalssystem. Harmonisering av ordninger i alliansen er én av flere forutsetninger for å legge til rette for økt samhandling med våre samarbeidspartnere. Teknologisk utvikling, sammensatte og komplekse operasjoner, samt stadig mer avanserte våpenplattformer øker behovet for personell som har erfaring og spesialisert kompetanse.

  -Regjeringen foreslår å innføre en personellstruktur i tråd med NATO-standard, noe som innebærer en tilpasset karrierevei for befal, grenaderer og matroser med fokus på dybdekompetanse. For vervet personell, som i dagens ordning tilsettes på korte kontrakter, innebærer forslaget en klar forbedring, sier forsvarsministeren.

  Det forslås at disse inngår i et spesialistkorps som har en alternativ karriereløp enn offiserene. Disse to karriereveiene ivaretar den bredde- og dybdekompetansen som Forsvaret har behov for. Spesialistkorpset vil være etter «norsk modell».

  I høringsutkastet forslås det å endre forsvarspersonelloven slik at det er kompetanse som skal være styrende for tilsettingsforholdet, og ikke personellkategorien slik som det er i dag. Forslaget innebærer at normen for tilsetting er fast til 35 år eller 60 år for alle personellkategorier(offiserer, befal, grenaderer/matroser). Offiserer med krigsskole tilsettes til 60 år.

  -Dette vil ikke bare øke forutsigbarheten, men også sikre at Forsvaret har tilstrekkelig antall personell tilgjengelig for operativ tjeneste. Intensjonen er at langt flere i aldersuavhengige funksjoner skal tilsettes til 60 år enn i dag, sier Søreide Eriksen.

  Forvarets evne til å rekruttere og beholde er konjunkturavhengig. Videre er det en rekke funksjoner i Forsvaret som stiller store krav til fysisk form. Å opprettholde en aldersgrense på 35 år, for deler av personellstrukturen, gir Forsvaret nødvendig fleksibilitet til å tilpasse seg arbeidsmarkedet og samtidig sikre nok personell for operativ tjeneste.

  -Styrking av den operative evnen har vært et grunnpremiss for den nye ordningen. For å oppnå dette er jeg opptatt av at vi må sette kompetansen i førersetet og utvikle karriereveier som dekker Forsvarets behov for både bredde- og dybdekompetanse. Det bør være et bærende prinsipp om at man bør jobbe med det man er god på og hva man har talent for. En tilrettelagt karrierevei for spesialistene er et viktig tiltak i så måte, avslutter forsvarsministeren.

  Link:
  https://www.regjeringen.no/nb/aktuel...ell/id2358865/
  Sist endret av Rittmester; DTG 170933A Jun 15 kl Begrunnelse: Ny tråd

 2. #2
  OF-2 Rittmester
  Moderator
  S-1 Milforum


  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  21.932
  Nevnt
  567 innlegg
  Sitert
  2486 innlegg

  Sv: Enhetsbefal: gått ut på dato?

  PEFO er positive til den nye ordningen: Gratulerer! Ny militærordning er vedtatt - Personellforbundet
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 3. #3
  OR-2 Visespesialist
  Ble medlem
  2004
  Bosted
  Norge
  Innlegg
  301
  Nevnt
  1 innlegg
  Sitert
  0 innlegg

  Sv: Enhetsbefal: gått ut på dato?

  Noen som har hørt om avdelingsbefal-bonusen er tiltenkt videreført med T-35? Om den ikke er det ser jeg jo for meg at vi vil se en aldri så liten personellflukt fra Forsvaret det neste året...

 4. #4
  OF-2 Rittmester
  Moderator
  S-1 Milforum


  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  21.932
  Nevnt
  567 innlegg
  Sitert
  2486 innlegg

  Sv: Enhetsbefal: gått ut på dato?

  Jeg tviler på at organisasjonene vil godta noe annet enn at eksisterende avtaler videreføres som overgangsordninger.
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 5. #5
  OF-2 Rittmester
  Moderator
  S-1 Milforum


  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  21.932
  Nevnt
  567 innlegg
  Sitert
  2486 innlegg

  Ny militærordning

  Mitt største ønske når det gjelder den nye ordningen er at man får til et system som gjør at OR-gradene tildeles ut fra den enkeltes realkompetanse, målt både i utdanning, kurs og sertifiseringer samt i subjektive vurderinger ut fra tjeneste. Det må være mulig å vite at en OR-8 (f eks) man møter har svært god kompetanse innen sitt spesialfelt, og en relevant tjenestebakgrunn for å gi den tilstrekkelige tyngde. Dette vil også forventes av våre allierte.

  Dette har to implikasjoner:
  1) Vi kan ikke ha normalavansement, hvor grad utelukkende er gitt ut fra antall år i tjeneste. (En annen sak er ifm utdannelse, f eks GBK eller BS, hvor det kan være mest praktisk å gi de som konkurrerer seg inn på utdannelsen en spesifikk grad når de er ferdig, men det anser jeg ikke som 'normalavansement' i denne betydning.)
  2) Det må i større grad åpnes for flytende grader. Dette fordi det ikke nytter å si at kompanisersjant skal være OR-8 (f eks), og gi graden til en 20-årig sersjant dersom han er den eneste som søker på stillingen. Da heller gi en normalgrad for hver stilling, som man etterstreber å fylle, men dersom ingen er 100% kvalifiserte får man heller ansette en med ett eller to hakk lavere grad. Da kan det gis mulighet for opprykk innenfor stilling etter hvert som man kvalifiserer seg.

  Det siste berører også diskusjonen om innføring i HV (og andre reserveenheter). Prinsipielt bør ikke kravene for å oppnå en grad være svært forskjellige (selv om noen tilpasninger må gjøres). Med flytende grader trenger det ikke være noe problem: Om man ønsker at lagførere i Hæren skal være OR-5, er det likevel ingenting i veien for at man i HV bruker OR-3 eller OR-4 som lagførere, dersom det er det man faktisk har tilgjengelig.

  Noen vurderinger rundt hvilke typer stillinger det kan være naturlig å gi til hvilke grader, basert primært hvordan dette praktiseres i UK og USA:

  OR-9: Sjefens rådgiver på bataljonsnivå og høyere (i USA har man flere grader på paygrade E-9, i UK har man flere appointments til graden WO1, felles for begge er at OR-9 kan dekke slike stillinger på bataljon, regiment, brigade, divisjon og høyere.) I HV: pr HV-distrikt (muligens også innsatsstyrke). Men, som tidligere anført: dersom man ikke har noen som fullt ut tilfredsstiller de strenge kravene det bør være for å bli OR-9, får man heller fylle stillingen med den mest kompetente OR-8 eller OR-7 man finner.

  OR-8: Sjefens rådgiver og ansvarlig for disiplin, administrasjon etc på kompaninivå. For HV: områdenivå. Som hvlt skriver i et tidligere innlegg, kan funksjonen til admoff og stabstroppsjef dekkes av den nye kompanisersjanten, evt kan han bare ha rollen som en frittstående rådgiver. Andre stilinger kan være i stab på høyere nivå, eller sjefsinstruktør f eks ved våpenskole eller HV-distrikt.

  OR-7: Troppssjef, eventuelt stabsfunksjon i kompani/område, eventuelt ass-S eller spesialistbefal i høyere staber, hovedinstruktør etc.

  OR-6: NK tropp (troppssersjant), instruktør, spesielt kvalifisert lagfører etc.

  OR-5: Lagfører/vognkommandør, befal ved stab etc.

  Bare noen eksempler. Kunne vært interessant med en kvalifisert diskusjon om temaet.
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 6. #6
  OR-8 Kommandérsersjant
  Sjefssersjant Milforum

  Ble medlem
  2005
  Innlegg
  8.791
  Nevnt
  179 innlegg
  Sitert
  873 innlegg

  Sv: Enhetsbefal: gått ut på dato?

  Ut i fra ambisjonene for OR-9-stillingene som de er beskrevet, bommer du ett nivå med hva de er tiltenkt å gjøre. OR-9 skal være rådgivere på Forsvarsgrennivå, for generalinspektørene/tilsvarende. Kanskje blir det 7-8 stykker av dem. Det er nok mer realistisk med OR-8 på bataljons- og OR-7 på kompaninivå.

  Å gi OR-x selvstendige rådgiverstillinger utover dette blir nok ganske uaktuelt. USA og UK kan ha råd til å holde seg med en ekstra mann i staber/ledelseselementer på lavt nivå, men med norsk lønnsnivå vil det ikke funke. (FD har sikkert hatt lyst til å senke lønnsnivået med denne ordningen, men lykke til med det i møte med fagforeningene og fortsatt godt driv i norsk økonomi...) Skal en OR inn, går en OF ut.
  "..., ett eljest godt trädgårdsintryck neddrages osvikligen av en mina."

 7. #7
  OF-2 Rittmester
  Moderator
  S-1 Milforum


  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  21.932
  Nevnt
  567 innlegg
  Sitert
  2486 innlegg

  Sv: Enhetsbefal: gått ut på dato?

  OK, skjønner. Hvis vi da sier at OR-7 blir kompanisersjant og samtidig overtar rollen som admoff og troppssjef i staben, kan OR-6 funke både for troppssjef (der man ikke har offiserer som fyller rollen) og NK tropp. OR-5 som før.

  Enig i at det også er et spørsmål om kostnader, og at det i første omgang er snakk om å konvertere en rekke OF til OR, ikke tilsette nye. Som noen nevnte tidligere vil det være behov for overgangsordninger i flere år inntil systemet får satt seg.
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 8. #8
  OF-2 Kaptein
  Moderator
  S-5 Milforum

  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  18.478
  Nevnt
  543 innlegg
  Sitert
  1285 innlegg

  Sv: Enhetsbefal: gått ut på dato?

  En del av dette er også hvordan reserveoffiserer skal utdannes. Jeg ser ikke for meg at behovet for OF i Heimevernet og eventuelt andre reserveavdelinger vil fylles av fullt KS-utdannede yrkesoffiserer som går over i sivil karriere. Spesielt vil dette være åpenbart på nivå løytnant-kaptein, dvs. nesten alle ikke-tjenestegjørende offiserer i HV.

  Man kan f.eks. se bakover i tid: Før 1930 hadde vi altså både et lite yrkesoffiserkorps, et (reserve)offiserskorps og et underoffiserskorps. Offiserer ble utdannet ved Krigsskolen der opptakskravet var examen artium, dvs. sivil utdannelse på et nivå bare få hadde den gangen. Krigsskolen var den gangen delt i 1. og 2. avdeling. Etter bestått 1. avdeling ble man reserveoffiser, og kunne søke om en av de få plassene på 2. avdeling som var nødvendig for å bli yrkesoffiser.

  Eller for å gå litt kortere tilbake i tid, til tiden før 1985 i Sjøforsvaret. Da hadde faktisk Sjøforsvaret et skille mellom offiserer ("generalister") og bransjebefal ("spesialister"), og hadde også en egen ettårig reservoffiserslinje, den såkalte OMA for Marinen og OKA for Kystartilleriet. I Kystartilleriet hadde man OKA (Sjøkrigsskolen, Operativ Linje/Kystartilleriavdeling) ved siden av Befalsskolen for Kystartilleriet. Opptakskravene var forskjellige, SKSK/OKA krevde god Examen Artium, mens befalsskolene den gangen ikke krevde Artium. De første 8 1/2 månedene av OKA foregikk ved Befalsskolen for Kystartilleriet, og hadde stort sett den samme opplæringen, mens den siste delen foregikk ved Sjøkrigsskolen i Bergen. Etter skolen (etter 12 måneder) ble elevene beskikket til vernepliktige fenriker og gjennomførte pliktåret som det, mens de som gikk vanlig befalsskole bel kvartermestere. De OKA-utdannede tjenestgjorde gjerne i litt mer krevende stillinger enn de befalsskoleutdannede kvartermestrene, de siste var gjerne kanonkommandører, mens OKA-fenrikene var f.eks. i ildledningssentral el.l.

  For sjøtjeneste i Marinen hadde man OMA, Operativ Linje/Marineavdeling. Her var hele utdannelsen i Bergen, man hadde OMA I som tok inn elever med sivil navigasjonsutdannelse (måtte ha det som da het styrmannseksamen av 2. klasse) og OMA III som tok inn elever som hadde en god Examen Artium. Noen år hadde man også OMA II som tok inn elever som enten var sivilingeniører eller hadde mastergrad i realfag (cand. real. som det het den gangen). Etter ett års utdannelse ble man også der fenrik med ett års plikttjeneste, og tjenestegjorde normalt som navigasjonsoffiser ("3. offiser") på MTB eller minesveiper (Jonas Gahr Støre gikk OMA III og tjenestegjorde deretter et år på minesveiperen KNM Vosso). OMA III ga også sivilt kystskippersertifikat. En tanke med OMA III og OKA var at man skulle øke rekrutteringen til "vanlig" sjøkrigsskole. Sjøkrigsskolen var den gangen 4-årig gjennomgående, men med OMA III eller OKA kunne man innpasses i vanlig KS ("artiumordningen" som det het), og man ønsket gjennom disse reserveoffiserslinjene å få inn folk som opprinnelig ikke ønsket en yrkeskarriere i Sjøforsvaret, men etter hvert fikk lyst på det.
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 9. #9
  OR-6 Oversersjant (m)
  Ass S-4 Milforum

  Ble medlem
  2012
  Bosted
  På kaserna
  Innlegg
  988
  Nevnt
  21 innlegg
  Sitert
  95 innlegg

  Sv: Enhetsbefal: gått ut på dato?

  Sitat Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
  Man kan f.eks. se bakover i tid: Før 1930 hadde vi altså både et lite yrkesoffiserkorps, et (reserve)offiserskorps og et underoffiserskorps. Offiserer ble utdannet ved Krigsskolen der opptakskravet var examen artium, dvs. sivil utdannelse på et nivå bare få hadde den gangen. Krigsskolen var den gangen delt i 1. og 2. avdeling. Etter bestått 1. avdeling ble man reserveoffiser, og kunne søke om en av de få plassene på 2. avdeling som var nødvendig for å bli yrkesoffiser.
  De som ikke kom inn på 2. avdeling, hadde de noen praksis/plikttjeneste, eller ble de direkte overført til mob-avdeling?
  Ubique quo fas et gloria ducunt

 10. #10
  OR-7 Stabssersjant
  Ble medlem
  2005
  Bosted
  Stavanger
  Innlegg
  19.642
  Nevnt
  90 innlegg
  Sitert
  519 innlegg

  Sv: Enhetsbefal: gått ut på dato?

  RM har et veldig godt poeng synes jeg som kanskje er lett å overse. OR graden handler om din kompetanse uansett - og ikke stillingen du sitter I sin rolle I kommandokjeden eller lønnsnivå.

  Altså vil du da hvis du er eneste kandidat tilgjengelig for en stilling hvor et høyere OR nivå er ønsket IKKE få midlertidig grad. Lønn er et annet spørsmål.

  Vet noen om det blir sånn - eller blir det midlertidige grader som for OF?
  "Gjør Ret, Frygt Intet"

 11. #11
  OF-2 Rittmester
  Moderator
  S-1 Milforum


  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  21.932
  Nevnt
  567 innlegg
  Sitert
  2486 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  Bakgrunnsinformasjon, stortingsvedtaket:

  Sitat Opprinnelig skrevet av Ordningen for militært tilsatte
  Vedtak 673

  Det fastsettes en ordning for militært tilsatte bestående av hovedelementene tilsetting, disponering, avansement og utdanning, og med de overordnede rammene som beskrives i denne proposisjonen.


  Vedtak 674

  Ordningen skal ha to komplementære karrieresystemer i henhold til NATO-standard, som består av en tilpasset karrierevei for offiserer og en tilpasset karrierevei for befal, grenaderer og konstabler.


  Vedtak 675

  Implementeringen starter 1. januar 2016 og ordningen skal være ferdig implementert innen utgangen av 2020.
  https://www.stortinget.no/no/Saker-o...k/Sak/?p=62555
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 12. #12
  OF-2 Kaptein
  Moderator
  S-5 Milforum

  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  18.478
  Nevnt
  543 innlegg
  Sitert
  1285 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  Referat fra debatten i Stortinget er her (skroll ned til Sak nr. 6 og 7): https://www.stortinget.no/no/Saker-o...4-2015/150612/
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 13. #13
  OF-2 Kaptein
  Moderator
  S-5 Milforum

  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  18.478
  Nevnt
  543 innlegg
  Sitert
  1285 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  Og selve lovvedtaket, dvs. endringene i Forsvarspersonelloven, er her: https://www.stortinget.no/no/Saker-o...ak-201415-108/
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 14. #14
  OF-2 Rittmester
  Moderator
  S-1 Milforum


  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  21.932
  Nevnt
  567 innlegg
  Sitert
  2486 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  De har i hvert fall en ganske morsom typo i referatet fra debatten: "Komiteen vil i denne sammenheng understreke viktigheten av at implementeringen går så smertefullt som mulig." (min understrekning)

  Etter å ha skummet raskt gjennom referatet, ser det ut som de har brukt mest tid på å gjenta hovedpunktene i proposisjonen, og si seg stort sett enige. Litt debatt rundt beordringssystemet, og om når de som er tilsatt på T35 skal få vite om de kan gå over til T60. Ellers lite nytt.
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 15. #15
  OR-4+ Korporal 1.klasse
  Ble medlem
  2012
  Bosted
  Helgeland
  Innlegg
  2.809
  Nevnt
  56 innlegg
  Sitert
  415 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  Lurer på hva dette koster, tror prosessen blir ganske kostbar iform av tapt produksjon i Forsvaret, med det så så mener jeg antall timer brukt på diskusjoner, dokumenter osv.

 16. #16
  OR-7 Stabssersjant
  Ble medlem
  2005
  Bosted
  Stavanger
  Innlegg
  19.642
  Nevnt
  90 innlegg
  Sitert
  519 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  Sitat Opprinnelig skrevet av 4312 Vis post
  Lurer på hva dette koster, tror prosessen blir ganske kostbar iform av tapt produksjon i Forsvaret, med det så så mener jeg antall timer brukt på diskusjoner, dokumenter osv.
  Det er slikt man passer på å aldri måle .
  "Gjør Ret, Frygt Intet"

 17. #17
  OF-1 Løytnant
  Moderator
  S-4 Milforum

  Ble medlem
  2004
  Bosted
  Bunker på Kvarven
  Innlegg
  9.529
  Nevnt
  157 innlegg
  Sitert
  940 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  Klippet fra GIHVs FB side:

  HV skal nå arbeide med planen for hvordan vi skal iverksette ordningen som igangsettes 1 januar 2016. Når jeg får på plass min "Command Sergeant Major of the Home Guard" ca 1 august er det en viktig brikke i dette arbeidet.
  Odd objects attract fire. You are odd.

 18. #18
  OR-5 Sersjant
  Ble medlem
  2009
  Bosted
  '';
  Innlegg
  2.380
  Nevnt
  16 innlegg
  Sitert
  140 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  Jeg har bare ventet på at ordningen skal omfatte HV også. Det er en helt riktig vei å gå.
  Dulce et decorum est pro patria mori, sed dulcius pro patria vivere, et dulcissimum pro patria bibere.

 19. #19
  OR-8 Kommandérsersjant
  Sjefssersjant Milforum

  Ble medlem
  2005
  Innlegg
  8.791
  Nevnt
  179 innlegg
  Sitert
  873 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  Egen tråd om ny personellordning og HV her:

  http:// http://milforum.net/heimevernet-sjoheimevernet/64096-innforing-av-og-grader-i-heimevernet.html

  Jeg tror vel Heimevernet kanskje kommer til å merke minst til personellreformen, særlig ute i styrkestrukturen. HV-befalet, og kanskje det vernepliktige befalet vil bytte distinksjoner, men ellers blir det meste som før. Man kan jo håpe på at det blir en stimulans til å se på og forbedre utdanningen av reservebefalet, men jeg har ikke sett det som noe tema i prosessrn i det hele tatt.
  "..., ett eljest godt trädgårdsintryck neddrages osvikligen av en mina."

 20. #20
  OF-2 Kaptein
  Moderator
  S-5 Milforum

  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  18.478
  Nevnt
  543 innlegg
  Sitert
  1285 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  Nei, prosessen så langt har KUN nevnt forsvarstilsatte, dvs. vervede og stadig tjenestegjørende befal. Dvs. de var så vidt inne på det som i dag er VAB, men også der først og fremst med tanke på tilsetting etter gjennomført VAB-førstegangstjeneste (eller mer, hva slags offisersutdannelse skal de få som skal ansettes i slike militære stillinger, dvs. de som nå gjennomfører VAB).

  De som etter dette vel skal omtales som reserveoffiserer og reservebefal (ut fra skillet som kommer offiser/befal, der befal er det man ellers i verden kaller underoffiserer) er så vidt jeg kan se ikke nevnt noe sted (med mulig unntak som nevnt over av leger, psykologer, tannleger, veterinærer, farmasøyter, prester og jurister), og det er ikke noe i det som nå foreligger som jeg kan se legger spesielle føringer for det. Her har vi altså det som i dag er kategoriene vernepliktig befal, utskrevet befal og HV-befal (og eventuelle andre midlertidige befal). I dag er det stort sett i HV man finner dem (i hvert fall de som er mobiliseringsdisponerte), og jeg vil forvente at både Landsrådet for HV og NROF blir tatt med på råd når ordninger for disse kategoriene skal bestemmes.
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 21. #21
  OR-4+ Korporal 1.klasse
  Ble medlem
  2012
  Bosted
  Helgeland
  Innlegg
  2.809
  Nevnt
  56 innlegg
  Sitert
  415 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  Hviljen grad er irrelevant for meg så lenge funksjon og lønn er som i dag.

 22. #22
  OR-5 Sersjant
  Ble medlem
  2009
  Bosted
  '';
  Innlegg
  2.683
  Nevnt
  79 innlegg
  Sitert
  408 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  Har en interessant problemstilling her, hentet fra egen avdeling:
  1* NK-tropp
  1* Troppsjef
  1* Admoff
  1* NK-Kompani

  Alle fire har ca like lang fartstid, fem til syv år. Ingen har høyere militær utdanning en befalskole. NK-tropp er fast fenrik, mens de tre andre innehar en fast grad som fenrik og er midlertidig løytnanter. Alle fire er også i samme kompani.
  NK-kompani har høyere sivil utdannelse, men den er ikke er relevant i forhold til stillingen, så tar ikke den med i denne betraktningen.
  Alle disse gjør en god til meget god i jobb i sine respektive stillinger.

  Det jeg synes er spennede her er hvilken grad disse får i 2016.
  Det diskuteres om f.eks NK-tropp skal være OR5 eller OR6.
  Jeg heller for at det blir OR6, for å kunne skille mellom lagførerene og NK-troppen.
  Vil da dette bli flytende opp og ned i mellom stillingene, vil det bli opprykk eller nedrykk imellom gradene?

  For eksempel blir alle OR6 også får de tre som er Lt opprykk til OR7? Eller vil de være OR6 men fungere i samme stilling.
  Eller vil det være fast opprykk til OR7? Vil de kanskje bli OR8?

  Det er også flere som er midlertig fenrik i egen avdeling, som da vil bli OR5 eller OR6 i 2016, men synes denne problemstillingen var noe mer interessant da alle de fire personene har samme faste rang, men har forskjellige stilling og derav også midlertidig rang.

  Legger ved Rittmester sitt forslag her:
  OR-8: Sjefens rådgiver og ansvarlig for disiplin, administrasjon etc på kompaninivå. For HV: områdenivå. Som hvlt skriver i et tidligere innlegg, kan funksjonen til admoff og stabstroppsjef dekkes av den nye kompanisersjanten, evt kan han bare ha rollen som en frittstående rådgiver. Andre stilinger kan være i stab på høyere nivå, eller sjefsinstruktør f eks ved våpenskole eller HV-distrikt.

  OR-7: Troppssjef, eventuelt stabsfunksjon i kompani/område, eventuelt ass-S eller spesialistbefal i høyere staber, hovedinstruktør etc.

  OR-6: NK tropp (troppssersjant), instruktør, spesielt kvalifisert lagfører etc.

  OR-5: Lagfører/vognkommandør, befal ved stab etc.

  Så vet jeg også om fire stykker som er fast kaptein og har yrkestilsetting i sine stillinger, vil de da falle inn under OR og bli OR7/8, eller vil de forbli offiserer? Så vidt meg bekjent har ikke disse høyere militær utdanning en befalskole.
  Your signature cannot be longer than 70 characters long.

 23. #23
  OF-2 Rittmester
  Moderator
  S-1 Milforum


  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  21.932
  Nevnt
  567 innlegg
  Sitert
  2486 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  Som Lille Arne påpekte, blir nivået jekket ned ett hakk ift det jeg skrev. Med alle OR-9 på nivåene over bataljon, blir det ventelig en OR-8 pr bataljon. Dette kan for så vidt passe, ettersom det tidligere er sagt at OR-8 skal ligge på nivå med major lønnsmessig. NK bataljon er major, og at sersjantmajoren er på samme nivå er ikke helt galt. Altså blir det OR-7 som får stillingen jeg beskriver på kompaninivå. Det er vel ikke urimelig at troppssjefer også kan være OR-7, mens NK tropp blir OR-6.

  Det eneste som er sagt definitivt om OF at du får det med KS (eller tilsvarende). I stortingskomiteen var det politisk uenighet om hvor stor grad av tvang man skulle benytte for å flytte eksisterende OF (uten KS) til OR. Jeg vil anta at det blir overgangsordninger, men at man innen 2020, når dette skal være ferdig implementert, også avslutter disse ordningene.

  Interessant med en konkret problemstilling. Jeg ville ikke ha problemer med å plassere den aktuelle NK tropp som OR-6, og troppssjefen og admoff på OR-7, dersom de var kvalifiserte for jobbene, ellers gjerne ett hakk lavere. NK kompani er litt spesiell, da det er en typisk offisersstilling som vil ha kommando over troppssjefer som vanligvis er offiserer. Han burde i det minste beholde sin midlertidige grad som løytnant. En overgangsordning kunne vært at han fikk et operativt KS-kvalifiseringskurs, og ble yrkestilsatt som offiser.
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 24. #24
  OF-2 Rittmester
  Moderator
  S-1 Milforum


  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  21.932
  Nevnt
  567 innlegg
  Sitert
  2486 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  For øvrig, fra Facebook-siden til GIHV:
  Driftssjefen orienterte om den nye militærordningen hvor det nå skal etableres to prinsipielt forskjellige karriereretninger for militært ansatte. HV skal nå arbeide med planen for hvordan vi skal iverksette ordningen som igangsettes 1 januar 2016. Når jeg får på plass min "Command Sergeant Major of the Home Guard" ca 1 august er det en viktig brikke i dette arbeidet.
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 25. #25
  OF-1 Løytnant
  Moderator
  S-2 Milforum

  Ble medlem
  2008
  Bosted
  Teigen til HV-08
  Innlegg
  2.451
  Nevnt
  160 innlegg
  Sitert
  616 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  Jeg er kanskje for opphengt i det amerikanske systemet, men burde ikke troppsjef være OF?

  Og blir det i det hele tatt Fenriker igjen i dette systemet? Det blir knapt nok løytnanter ser det ut til. Det er ikke spesielt mange løytnanter med KS utdanning der ute.
  TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

 26. #26
  OF-2 Kaptein
  Moderator
  S-5 Milforum

  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  18.478
  Nevnt
  543 innlegg
  Sitert
  1285 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  Jeg er også ganske opphengt på amerikansk og kanskje enda mer britisk system.
  Når man får et virkelig erfarent underoffiserskorps, bør vi også få en offisersutdannelse som er tilpasset det, men som også gir en mulighet til dyktige OR å gå over i OF.
  USA, Storbritannia (ikke 100% offisielt i UK) og svært mange andre land har som opptakskrav til OR-utdannelse at man har høyere sivil utdannelse, på bachelornivå eller høyere. Ikke fordi den nødvendigvis er faglig direkte nyttig, men fordi de som har slik utdannelse er mer modne, vant til akademiske krav, lærer raskere etc. Men det kan også være spesielle krav, f.eks. at man skal være utdannet ingeniør for å kunne bli OF i de mer tekniske våpen (ingeniørvåpenet, Hærens samband, Hærens våpentekniske korps). Deretter er den rent militære lederutdannelsen forholdsvis kortvarig. Eksempelet fra UK er først ett år på Sandhurst der man lærer basis soldatferdigheter og ledelse på lags- og troppsnivå ut fra lett infanteri som eksempel, blandet med en del akademisk og en god del pomp og prakt. Deretter, etter at man er beskikket til fenrik, et fagkurs av varighet 4-6 måneder for sin våpengren. Og deretter rett i tjeneste som troppssjef der man har en meget erfaren OR som NK/troppssersjant og mentor. Etter 3-4 år på det nivået er det videre kurs for stabstjeneste og kompaninivået før man kan avansere til kaptein (løytnant blir man etter to år som fenrik, ferske troppssjefer er fenriker, mer erfarne er løytnanter).
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 27. #27
  OF-2 Rittmester
  Moderator
  S-1 Milforum


  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  21.932
  Nevnt
  567 innlegg
  Sitert
  2486 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  Antar du mener OF-utdannelse i tredje setning. Ja, jeg mener også utdannelsessystemet bør tilpasses den nye virkeligheten.
  Når det gjelder fenriker, så er det vel fortsatt slik at de som tar KS gjennomgående får ett års tjeneste som fenrik etterpå før de blir løytnant. De som har BS+ 1 års plikttjeneste og deretter vanlig KS blir løytnanter direkte. Begge deler er for så vidt rimelige, man kan se på fenrik/2nd lt som en traineestilling for å bli 'ordentlig' offiser. Frem til nå har fenriker med kanskje 5-6 års erfaring utgjort det nivået som nå vil erstattes av sersjanter på forskjellige nivå. Så, ja, det vil bli betydelig færre fenriker.
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 28. #28
  OF-1 Løytnant
  Moderator
  S-2 Milforum

  Ble medlem
  2008
  Bosted
  Teigen til HV-08
  Innlegg
  2.451
  Nevnt
  160 innlegg
  Sitert
  616 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  Det er noe slikt jeg ser for meg at kan gi godt resultat i Norge også. Men slik verden ser ut til å bli for meg, så blir man OR etter befalsskolen. Så går man fra OR til KS og blir OF. Man får ikke ordentlig offiserkorps før man har Kapteiner som aldri har vært sersjant for å si det slik. (Det bør selvsagt være en mulighet, men langt fra alle OF bør komme fra OR.)

  Og OR bør være attraktivt også, slik at det ikke bare er de sersjantene som ikke kommer inn på KS. Underoffiserkorpset må være noe mer enn en mulighet for høyere grad/lønn for de som ikke går KS. Man må også benytte muligheten til å dele oppgavene og kompetansen mellom OR og OF. Jeg har alltid sagt at det ikke er sikkert at den beste sersjanten er den beste generalen.
  TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

 29. #29
  OF-2 Kaptein
  Moderator
  S-5 Milforum

  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  18.478
  Nevnt
  543 innlegg
  Sitert
  1285 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  Det er et gammelt jungelord at den mest fremragende kompanisjefen heller ikke blir den mest fremragende generalen.... Det å lede en avdeling på 100-150 mann der du kan snakke med alle personlig er vesensforskjellig fra å være sjef for en divisjon, korps eller armegruppe. Og det gjelder jo enda mer til det en troppssersjant eller admoff (First Sergeant?) gjør.
  Skille
  Jeg mente selvfølgelig OF, skrev på mobil på fly lik før avgang.
  I forhold til underoffisersgradene vi hadde før 1930 er det litt interessant at en kommandersersjant hadde akkurat den samme jobben som en First Sergeant i USA og en Company Sergeant Major (WO2) i UK. Det var en av dem i hvert kompani (tilsv) og ledet kompaniets forsyningstjeneste, var overordnet for kompanistaben og hadde ellers ansvar for opprettholdelse av disiplin og treningsnivå hos alle OR i kompaniet, og var dessuten OR rådgiver for kompanisjefen.
  Hvis man sammenligner med UK og US ser man at selv om Platoon Sergeant er formelt i linjen under troppssjef, og lagførere også er formelt direkte under troppssjef, går det en parallell mer uformell linje soldat - lagfører - Platoon Sergeant - CSM (UK) eller First Sergeant (USA), spesielt når det gjelder disiplin og enkeltmannsutdannelse.

  Det vil ta tid å opparbeide slike strukturer og tradisjoner fra bunnen i Norge, der vi er så vant til at et hakk opp betyr et hakk opp i erfaring, at troppssjefen kan mer, også grunnleggende soldatferdigheter, enn NK og der kompanisjef er en mer erfaren offiser enn admoff.
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 30. #30
  OR-5 Sersjant
  Ble medlem
  2009
  Bosted
  '';
  Innlegg
  2.683
  Nevnt
  79 innlegg
  Sitert
  408 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  Sitat Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
  Antar du mener OF-utdannelse i tredje setning. Ja, jeg mener også utdannelsessystemet bør tilpasses den nye virkeligheten.
  Når det gjelder fenriker, så er det vel fortsatt slik at de som tar KS gjennomgående får ett års tjeneste som fenrik etterpå før de blir løytnant. De som har BS+ 1 års plikttjeneste og deretter vanlig KS blir løytnanter direkte. Begge deler er for så vidt rimelige, man kan se på fenrik/2nd lt som en traineestilling for å bli 'ordentlig' offiser. Frem til nå har fenriker med kanskje 5-6 års erfaring utgjort det nivået som nå vil erstattes av sersjanter på forskjellige nivå. Så, ja, det vil bli betydelig færre fenriker.

  Det er flere fra gjennomgående som går direkte i Troppsjefstilling og blir løytnant, avdelingens behov er styrende.

  Som sagt tidligere angående norsk KS-utdanning er den på mye høyere nivå en tilsvarende utdanninger i andre NATO-land, men det eneste en fersk løytnant fra KS-gjennomgående mangler er erfaring, noe som resten av troppen/kompaniet kan støtte med.

  Men de er jo fast fenrik første året(midlertidig Løytnant) og blir ikke fast løytnant før andre året, så det har du helt rett i.
  Your signature cannot be longer than 70 characters long.

 31. #31
  OR-5 Sersjant
  Ble medlem
  2009
  Bosted
  '';
  Innlegg
  2.683
  Nevnt
  79 innlegg
  Sitert
  408 innlegg

  Sv: Enhetsbefal: gått ut på dato?

  Spes.sersjant OR5, Oversersjant OR6, Stabssersjant OR7, Kommandersersjant OR8 og Fanejunker OR9


  Jeg sier meg uenig i dette forslaget av distinksjoner i hæren, spesielt for OR9 (Til dels også OR8)
  Som noen andre her i tråden forslo tidligere, burde OR8 heller ha tre buer, og OR9 ha krone.
  Eller så kan laubærene omkranse kronen, det vil uansett bli vanskelig å skille distinksjonene fra hverandre i starten.
  Bildet fant jeg her, men jeg mener det er et bedre forslag.


  Jeg stiller også spørsmål ved hærens årsstriper:
  1-10år (Beklager størrelsen på bildet.) Tynn stripe for 1 år og tykk for 3 år

  Per nå går det greit som grenader, noen få har 9 år og siden forsvaret økte antall kontrakter grenaderer kunne ha fra 2*3år og 3*1år til 4*3år. (Før kunne de jobbe i 9 år tidligere, i motsetning til 12 nå. Etter jul blir det da 35 år)
  Den med årsstriper jeg har sett, ikke i bruk, men ferdig laget og på depot er for 15 år.
  Hva skjer etter dette? Skal man fylle opp distingsjonen med årsstriper?

  I tillegg kan jeg legge til at hvis en grenader gjennomførere befalsutdanning, så telles hvert år som grenader som to år som sersjant. En grenader med 10 års erfaring samt gjennomfører GBK vil da bli rangert/lønnet/plassert som en Sjt med 5 års erfaring, noe som er greit så lenge det går på ansiennitet som befal.

  I sitatet under er det da år fra førstegangs verving som menig, er snittet for de som blir OR5: 4,2år. I US Army.
  I Norge er det nok nærmere 1,5år, men det er bare synsing fra min side.

  Sitat Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
  OR-5 og høyere er underoffisersgrader der det kreves vist lederpotensial, tjeneste på lavere nivå og kurser på forskjellige nivåer. Men gjennomsnittstid siden første verving som menig for de som får graden er som følger (jeg tar bare med US Army, de andre er temmelig like):

  OR-5 (Sergeant): 4,2 år
  OR-6 (Staff Sergeant): 8,5 år
  OR-7 (Sergeant First Class): 13,6 år
  OR-8 (Master Sergeant/First Sergeant): 17,0 år
  OR-9 (Sergeant Major etc.): 20,8 år

  En OR-5 vil normalt være nestlagfører eller tilsv. og en OR-6 lagfører. NK tropp er OR-7. First Sergeant og Master Sergeant har samme rang og lønn og er begge OR-8, men de har litt forskjellige distinksjoner og First Sergeant regnes som "eliten" av dem. En Master Sergeant har gjerne teknisk eller administrativ tjeneste, mens en First Sergeant er det en av i hvert kompani/eskadron/batteri. Han gjør de oppgaver en admoff gjør i Norge, og er i tillegg ansvarlig for opprettholdelse av disiplinen hos OR i avdelingen og er kompanisjefens nærmeste rådgiver i de fleste forhold.
  Hva med at årsstriper er gjeldende frem tilogmed OR7, for så å bli byttet ut med et spesialisttegn for hver sin våpenart?
  Skal man ha årsstriper for hver rang? Hva skjer da om man går fra OR7 til OR6?

  Jeg mener at man skal ha årsstriper tellende fra man begynner som Sjt OR5 og til man slutter, blir OR8 eller eventuelt blir OFX.

  Slik vi har diskutert det tidligere, så vil opp til OR7 være på KP-nivå og over dette vil det være BN, ihvertfall den modellen jeg er enig med. Da vil man være på opp til 15år og kunne bytte ut med noe tilsvarende som dette.
  Eventuelt at når man passerer 15år så får man bare en slik en, og da er ikke årsstriper så nøye lengre, for da har man jobbet lenge nok til å kunne vise seg med en enkel notis. Selv om det også vil kunne vise seg at både OR8 og OR9 i seg selv gir nok 'autoritet i seg selv.
  Forslag funnet her Operativ. Adminstrativ. Teknisk
  Når jeg ser på forslaget for sjøforsvarets distinksjoner synes jeg at de er ganske så strøkne å se på, (Til distinksjoner å være) ved å ha et symbol som går igjen hele veien.  Ser at denne tråden skal brukes som bakgrunnsinformasjon. Kan moderator flytte dette innlegget til en mer passende tråd? Gjort. -Mod
  Vedlagte bilder Vedlagte bilder      
  Sist endret av Rittmester; DTG 260936A Jun 15 kl
  Your signature cannot be longer than 70 characters long.

 32. #32
  OF-2 Rittmester
  Moderator
  S-1 Milforum


  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  21.932
  Nevnt
  567 innlegg
  Sitert
  2486 innlegg

  Reserveoffiserer

  Sitat Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
  En del av dette er også hvordan reserveoffiserer skal utdannes. Jeg ser ikke for meg at behovet for OF i Heimevernet og eventuelt andre reserveavdelinger vil fylles av fullt KS-utdannede yrkesoffiserer som går over i sivil karriere. Spesielt vil dette være åpenbart på nivå løytnant-kaptein, dvs. nesten alle ikke-tjenestegjørende offiserer i HV. (...)
  Jeg synes også diskusjonen om reserveoffiserer er interessant. Det vil alltid være dyktige folk som ikke er interessert i å gjøre en militær karriere, og Forsvaret vil ha behov for ledere som ikke er stadig tjenestegjørende. I antall er behovet størst i HV, men det er mange andre plasser i krigsstrukturen hvor det vil være mest kosteffektivt å ha personell som ikke trekker offentlig lønn hele tiden.

  Man kan tenke seg at samtlige OF har gjennomgående KS, og samtlige OR starter på bunnen og tar GBK underveis. Dette ville for så vidt kunne dekke behovet for operativt personell til stående styrker, og ligner på det amerikanske systemet. For å konvertere mellom OR og OF kan vi også ha et system hvor kvalifiserte OR over en viss grad kan ta noe lignende KS kvalkurs for å bli OF. Vi har imidlertid en hybrid i Norge - befalsskolen. Etter bare ett år kan man bli OR-5, noe som er mye raskere enn i de fleste andre land, hvor sersjantgraden i større grad er erfaringsbasert. Slik sett ligner BS på en offisersutdannelse, og før i tiden var det jo nettopp hensikten å fylle reservehæren (og HV) med kvalifiserte offiserer. De aller fleste troppssjefer hadde BS og ikke KS, og dette gjaldt en god del kompanisjefer også. På den tiden erkjente vi altså at BS var en (reserve)offisersutdannelse, bare at man tjenestegjorde det første året som sersjant.

  Hvorfor ikke videreføre dette, med en liten vri? Vi kan da tenke oss at vi rendyrker KS (gjennomgående) til å være hovedmetoden for å skaffe offiserer til den stående strukturen. På samme måte kan tjeneste som OR1-4 og deretter GBK være hovedmetoden for å skaffe sersjanter. De som tar BS får en kickstart ved at de blir OR-5 før de som går via GBK, og har deretter et valg:
  1) Enten fortsette som OR, og gjennom kurs og tjeneste kvalifisere seg for OR6-9, slik som de GBK-utdannede.
  2) Kvalifisere seg for å bli yrkesoffiser, gjennom en KS-utdannelse som gir en bachelor-grad, og deretter gjøre karriere slik som de med KS (gjennomgående).
  3) Bli sivil, gå inn i f eks HV og fortsette som OR, med grad gitt av å følge HVs kursrekker.
  4) Bli sivil, ta en sivil utdannelse som gir bachelor- eller mastergrad, og automatisk bli OF-1. Videre avansement som reserveoffiser gjennom kurs og tjeneste.
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 33. #33
  OF-1 Løytnant
  Moderator
  S-2 Milforum

  Ble medlem
  2008
  Bosted
  Teigen til HV-08
  Innlegg
  2.451
  Nevnt
  160 innlegg
  Sitert
  616 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  Rittmesters forslag er omtrent slik jeg ser det for meg også. Eneste jeg er usikker på er om bachelor/master skal gi automatisk OF-1. Hva om bachelor/master + BS kvalifiserer til OF-1 kurs?

  På den annen side, i dag blir man OF-1 uavhengig uten BS og bachelor gjennom totalt 27 dager med kurs i HV.
  TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

 34. #34
  OR-6 Oversersjant
  Ble medlem
  2006
  Bosted
  Lusker i busken
  Innlegg
  11.863
  Nevnt
  123 innlegg
  Sitert
  503 innlegg

  Sv: Reserveoffiserer

  Sitat Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
  Hvorfor ikke videreføre dette, med en liten vri? Vi kan da tenke oss at vi rendyrker KS (gjennomgående) til å være hovedmetoden for å skaffe offiserer til den stående strukturen. På samme måte kan tjeneste som OR1-4 og deretter GBK være hovedmetoden for å skaffe sersjanter. De som tar BS får en kickstart ved at de blir OR-5 før de som går via GBK, og har deretter et valg:
  1) Enten fortsette som OR, og gjennom kurs og tjeneste kvalifisere seg for OR6-9, slik som de GBK-utdannede.
  2) Kvalifisere seg for å bli yrkesoffiser, gjennom en KS-utdannelse som gir en bachelor-grad, og deretter gjøre karriere slik som de med KS (gjennomgående).
  3) Bli sivil, gå inn i f eks HV og fortsette som OR, med grad gitt av å følge HVs kursrekker.
  4) Bli sivil, ta en sivil utdannelse som gir bachelor- eller mastergrad, og automatisk bli OF-1. Videre avansement som reserveoffiser gjennom kurs og tjeneste.

  Med din tillatelse, så tar jeg med meg denne videre, Rittmester.
  It's a joke, not a cock. Don't take it so hard

 35. #35
  OF-2 Kaptein
  Moderator
  S-5 Milforum

  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  18.478
  Nevnt
  543 innlegg
  Sitert
  1285 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  Faktisk noe lignende jeg har tenkt på!

  En annen mulig modell er den man hadde før 1985 ved Befalsskolen for Kystartilleriet (BSKA) og Sjøkrigskolen Operativ linje/Kystartilleriavdeling (SKSK/OKA). Disse var samlokalisert på Oscarsborg de første 8 1/2 månedene (SKSK/OKA var en egen klasse på befalsskolen) og var i den perioden nesten identiske, men SKSK/OKA hadde større krav til sivil utdannelse (den gangen examen artium). De siste månedene var SKSK/OKA-kadettene på Sjøkrigsskolen i Bergen, mens BSKA-elevene fortsatte på Oscarsborg. Begge ble uteksaminert etter 12 måneder og beskikket til vernepliktig befal (begge med 12 måneder plikttjeneste), SKSK/OKA-kadettene som vernepliktige fenriker (dvs. de hoppet over kvartemester-nivået), BSKA-elevene som vernepliktige kvartermestere. I pliktåret ville de gjerne ha litt forskjellig tjeneste, fenrikene fra SKSK/OKA litt mer teoretisk krevende tjeneste i ildledersentral, kommandoplass etc., de som kom fra BSKA som kanonkommandører eller befal i nærforsvarstropp.
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 36. #36
  OF-2 Rittmester
  Moderator
  S-1 Milforum


  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  21.932
  Nevnt
  567 innlegg
  Sitert
  2486 innlegg

  Sv: Reserveoffiserer

  Men mest sannsynlig tar man bachelor/master etter førstegangstjenesten, så da blir det vanskeligere å skille på nivå allerede under BS.
  Sitat Opprinnelig skrevet av jaffar Vis post
  Med din tillatelse, så tar jeg med meg denne videre, Rittmester.
  Selvsagt.
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 37. #37
  OF-2 Kaptein
  Moderator
  S-5 Milforum

  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  18.478
  Nevnt
  543 innlegg
  Sitert
  1285 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  Helt klart, slik utdannelse gjerne gjennomføres i Norge. Det Rittmester skrev stemte til og med i kanskje enda større grad for infanteriet enn for kavaleriet. Befalsskolene for infanteriet hadde på 1970- til 1980-tallet fem linjer, gevær/jeger, panservern (TOW), BK, pioner og samband, med felles utdannelse, stort sett med geværlaget som eksempel, de første månedene, og spesialutdannelse etter linjen de siste 3-5 månedene (var opprinnelig 3 måneder, endret til 5 måneder ca. 1990). Den første linjen la først og fremst vekt på stridsteknikk på troppsnivået, ikke på lagsnivået, plikttjeneste normalt som NK geværtropp, oftest troppssjef på 1. eller 2. rep deretter. De to andre befalsstillingene i geværtroppen (NK og mitr-lagfører) i mob-hæren hadde stort sett utskrevet befal (USK fra gevær/mitr-linje). Nå ble jo også mange utskrevne befal troppssjefer etter hvert og.

  Jeg sjekket situasjonen i Danmark. Der har de inntil nylig (er under revurdering i dag) noe som ligner svært mye på det jeg beskrev over fra SKSK/OKA. Hærens Sergentskole (tilsvarende Befalsskolen for Hæren) i Sønderborg har/hadde en egen reserveoffiserlinje. Det var ikke noe krav om høyere utdannelse, men kravene til VGS-utdannelse (tilsvarende studieforberedende med egne krav i dansk, matematikk og engelsk) var høyere enn for befalselevene, og utvelgelse gikk i større grad ut fra VGS-karakterer. De første 7 måneder var felles med befalsskolen, men etter de kom, etter 3 ukers praksis ved en avdeling, et 4 måneders troppssjefskurs ved "Løjtnantskolen" i Oksbøl, spesielt rettet mot geværtroppssjefsrollen, hvoretter man ble beskikket til "Sekondløjtnant af reserven". Etter det fulgte 11 måneders praksis, normalt som troppssjef eller utdannelses-/støtteoffiser ved rekruttskole, før man igjen avsluttet med et 1 1/2 måneds ledelseskurs, før man etter fullført 2 år ble beskikket som "Løjtnant af reserven" og gikk over i det sivile.

  I Danmark har man forresten tre løytnantsgrader, sekondløjtnant, løjtnant og premierløjtnant. Graden løjtnant brukes kun for reserveoffiserer og Hjemmevernet (samt siste års kadetter på krigsskolen). Krigsskoleutdannede yrkesoffiserer starter som premierløjtnant.
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 38. #38
  OR-5 Sersjant
  Ble medlem
  2009
  Bosted
  '';
  Innlegg
  2.380
  Nevnt
  16 innlegg
  Sitert
  140 innlegg

  Sv: Enhetsbefal: gått ut på dato?

  Sitat Opprinnelig skrevet av Hulkinator Vis post
  Spes.sersjant OR5, Oversersjant OR6, Stabssersjant OR7, Kommandersersjant OR8 og Fanejunker OR9


  Jeg sier meg uenig i dette forslaget av distinksjoner i hæren, spesielt for OR9 (Til dels også OR8)
  Som noen andre her i tråden forslo tidligere, burde OR8 heller ha tre buer, og OR9 ha krone.
  Eller så kan laubærene omkranse kronen, det vil uansett bli vanskelig å skille distinksjonene fra hverandre i starten.
  Bildet fant jeg her, men jeg mener det er et bedre forslag.


  Jeg stiller også spørsmål ved hærens årsstriper:
  1-10år (Beklager størrelsen på bildet.) Tynn stripe for 1 år og tykk for 3 år

  Per nå går det greit som grenader, noen få har 9 år og siden forsvaret økte antall kontrakter grenaderer kunne ha fra 2*3år og 3*1år til 4*3år. (Før kunne de jobbe i 9 år tidligere, i motsetning til 12 nå. Etter jul blir det da 35 år)
  Den med årsstriper jeg har sett, ikke i bruk, men ferdig laget og på depot er for 15 år.
  Hva skjer etter dette? Skal man fylle opp distingsjonen med årsstriper?

  I tillegg kan jeg legge til at hvis en grenader gjennomførere befalsutdanning, så telles hvert år som grenader som to år som sersjant. En grenader med 10 års erfaring samt gjennomfører GBK vil da bli rangert/lønnet/plassert som en Sjt med 5 års erfaring, noe som er greit så lenge det går på ansiennitet som befal.

  I sitatet under er det da år fra førstegangs verving som menig, er snittet for de som blir OR5: 4,2år. I US Army.
  I Norge er det nok nærmere 1,5år, men det er bare synsing fra min side.  Hva med at årsstriper er gjeldende frem tilogmed OR7, for så å bli byttet ut med et spesialisttegn for hver sin våpenart?
  Skal man ha årsstriper for hver rang? Hva skjer da om man går fra OR7 til OR6?

  Jeg mener at man skal ha årsstriper tellende fra man begynner som Sjt OR5 og til man slutter, blir OR8 eller eventuelt blir OFX.

  Slik vi har diskutert det tidligere, så vil opp til OR7 være på KP-nivå og over dette vil det være BN, ihvertfall den modellen jeg er enig med. Da vil man være på opp til 15år og kunne bytte ut med noe tilsvarende som dette.
  Eventuelt at når man passerer 15år så får man bare en slik en, og da er ikke årsstriper så nøye lengre, for da har man jobbet lenge nok til å kunne vise seg med en enkel notis. Selv om det også vil kunne vise seg at både OR8 og OR9 i seg selv gir nok 'autoritet i seg selv.
  Forslag funnet her Operativ. Adminstrativ. Teknisk
  Når jeg ser på forslaget for sjøforsvarets distinksjoner synes jeg at de er ganske så strøkne å se på, (Til distinksjoner å være) ved å ha et symbol som går igjen hele veien.  Ser at denne tråden skal brukes som bakgrunnsinformasjon. Kan moderator flytte dette innlegget til en mer passende tråd? Gjort. -Mod
  Kommandersersjant tre striper/buer. Sersjantmajor med krone i tillegg, eller bare krone.
  Dulce et decorum est pro patria mori, sed dulcius pro patria vivere, et dulcissimum pro patria bibere.

 39. #39
  OF-2 Kaptein
  Moderator
  S-5 Milforum

  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  18.478
  Nevnt
  543 innlegg
  Sitert
  1285 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  Jeg likte meget godt modellen til Rittmester, men jeg mener det også er verdt å se på danske erfaringer, da de alltid har hatt et skille OR/OF, altså aldri "enhetsbefal", men samtidig har hatt noe man kan kalle en hybrid, litt av begge deler, kanskje også det beste av begge deler???? Dvs. systemet deres er nå endret, og blir mere likt amerikansk system, dvs. at man skal ha sivil bachelorgrad + kortere krigsskole.

  Men slik systemet deres var inntil for et par år siden var det altså (utenom HV, jeg kommer tilbake til det etterpå):

  Start for alle som skal ha en karriere i Forsvaret:
  1) Hærens sergentskole, 1 år skole og ett år praksis med grad som sergent. Det var ikke krav om allmenn studiekompetanse for å komme inn på sergentskolen. Etter denne kunne man få ansettelse som sergent (OR-5) og ha en karriere som underoffiser, med mulighet til å avansere til oversergent (OR-7), seniorsergent (OR-8) og chefsergent (OR-9) etter kurs og tjeneste. Jeg kjenner ikke opplegget for de som startet som vervede menige (konstabler), om de hadde en vei til sergent som hadde mindre skole og mer tjeneste enn de som gikk sergentskolen.

  Sluttet man i Forsvaret etter de to årene (eller senere), var man sergent av reserven.

  2) Hærens Officersskole (tilsv. Krigsskolen) krevde at man hadde allmenn studiekompetanse og at man hadde gjennomført Hærens sergentskole. Officersskolen var 3-årig og man ble premierløjtnant med rett til fast yrkesansettelse når den var fullført. Detter er altså nå erstattet av en helt ny modell.

  3) Som sagt over, man hadde også en egen reserveoffiserslinje på Hærens Sergentskole der man altså ble løjtnant af reserven når man fullførte, opptakskrav tilsvarte allmenn studiekompetanse (med gode karakterer), utdannelsen (skole og praksis) var to år, akkurat som for Hærens sergentskole, lik utdannelse de første månedene, men med mer vekt på troppsnivået etter det, og man ble altså løjtnant af reserven og ikke sergent når man var ferdig med de to årene.


  I Hjemmevernet (som i Danmark er frivillig) har man et system som er svært likt det vi har for HV-befal. Her har man et stort antall kortere og lengre kurser. Man skiller mellom "officerer" og "underofficerer", men man må først må gå befalingsmandkurs og være underoffiser før man eventult kan gå offiserskurs og bli offiser. Det ser ut til at man grovt sagt etter tilsv. "HV-sersjant" enten fortsetter et underoffisersspor eller et offisersspor, det siste da først som troppssjef.
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 40. #40
  OR-4 Korporal
  Ble medlem
  2012
  Innlegg
  256
  Nevnt
  10 innlegg
  Sitert
  22 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  Hva er det som gjør at de har endret på systemet?

Side 1 av 10 123 ... SisteSiste


Lignende tråder

 1. Nye grader i ny ordning for militært personell
  By erlendhall in forum S-1 4. Utnevnelser, utmerkelser og OMT
  Svar: 222
  Nyeste innlegg: DTG 142059A Feb 18,
 2. Eskortekjøring og nærsikring av personell
  By Sofakriger in forum Mannskapsmessa
  Svar: 25
  Nyeste innlegg: DTG 131323A May 11,
 3. Hærens mangel på personell
  By ifanterist in forum Mannskapsmessa
  Svar: 1
  Nyeste innlegg: DTG 011354A Apr 07,
 4. Spørsmål til HV personell
  By Athlex in forum Generelt om norske militære avdelinger
  Svar: 1
  Nyeste innlegg: DTG 100711A Jun 05,

User Tag List

Regler for innlegg

 • Du kan ikke starte nye tråder
 • Du kan ikke svare på innlegg / tråder
 • Du kan ikke laste opp vedlegg
 • Du kan ikke redigere innleggene dine
 •