milforum.net - fra sikkerhetspolitikk til stridsteknikk
Milforum - Fra sikkerhetspolitikk til stridsteknikk

milrab.no - gears you there
Side 9 av 10 FørsteFørste ... 78910 SisteSiste
Viser resultatene 321 til 360 av 361
 1. #321
  OR-1+ Ledende flysoldat
  Ble medlem
  2008
  Bosted
  Danmark
  Innlegg
  73
  Nevnt
  1 innlegg
  Sitert
  8 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  Giver lige et par oversættelser fra hærdansk til hærnorsk som supplement:

  Deling = Tropp

  Kommandobefalingsmand(KDOBM) = Company Sergeant Major i UK

 2. #322
  OR-4 Korporal
  Ble medlem
  2015
  Bosted
  HV-08 teig
  Innlegg
  875
  Nevnt
  34 innlegg
  Sitert
  176 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  Fra Hærens Sgt major. facebook

  Som i fjor har det vært rift om de to årlige internship-plassene i Hæren. 207 studenter fra 62 ulike utdanningsinstitusjoner søkte på plassene. Etter en lang seleksjonsprosess fikk Helene Opsahl Kjerstad (22) og Magnus Hannevig Pettersen (21) de to ettertraktede programplassene i Hæren.
  I år skulle de se på hvordan rollene til offiserer og spesialister vil endre seg ved innføring av OMT og anbefale tiltak.
  Jeg er rett og slett særdeles imponert over hva to sivile studenter uten tidligere militær erfaring har fått til på kun seks uker (inkludert 2 uker ferie). Jeg stiller meg bak funn, analyser og anbefalinger i rapporten og Hæren vil bruke denne i OMT arbeidet fremover. Anbefaler alle interesserte i å lese rapporten og komme med kommentarer.

  link til rapport
  https://files.acrobat.com/a/preview/...c-7142ff216fd3

 3. Liker Rittmester likte dette
 4. #323
  OF-2 Rittmester
  Moderator
  S-1 Milforum


  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  21.930
  Nevnt
  567 innlegg
  Sitert
  2485 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  Fra Hærens sersjantmajor på et spørsmål om hvordan fremtidige sersjantmajorer skal utdannes:

  4 av 6 sersjantmajorer i Hæren har i dag Krigsskole. Som du helt riktig påpeker vil morgendagens sersjantmajorer utdannes på en annen måte. For at de skal vokse opp og utdannes mot å kunne lykkes på det nivået , lages det nå et eget utdanningssystem. Det vil være Krigsskolen som institusjon som gjennomfører utdanningen men den vil i stor grad gjennomføres av spesialister.

  Det vil være et utdanningsnivå med nivådannende proffesjonsutdanning mellom hvert gradsnivå fra sersjant (OR5) til de få som skal bli sersjantmajor (OR9). Disse kursene vil hete Videgående befalsutdanning (VBU) 1-3, samt at det vil gjennomføres Høyere befalsutdanning for OR8. Planen er at utdanningslengden totalt i en karriere er på ca ett år etter befalsskolen. I tillegg vil alle gjennom hele karrieren gis fagutdanning etter behov. Sivil utdanning vil også bli kjøpt etter behov.

  De som selekteres til å bli sersjantmajorer (etter ca 25-30 års tjeneste), vil i tillegg sannsynligvis utdannes ved US Armys Sergeant major Academy (12 mnd), deler eller hele stabsskolen samt Forsvarets sjefskurs.
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 5. #324
  OR-5 Sersjant
  Ble medlem
  2016
  Innlegg
  150
  Nevnt
  24 innlegg
  Sitert
  32 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  Ser av forsvaret.no at Luftforsvaret begynner å ta inn folk direkte til spesialistutdanning nå (flytekniker og avioniker).
  Verken førstegangstjeneste, studiekompetanse eller relevante yrkesfag er må-krav. GSU inkludert i utdanningen. Dette har inntil nå vært en utdanning ved Luftforsvarets Befalsskole (ca 40-60 elever årlig, halvparten fra VGS Flyfag, andre halvpart med studiekompetanse).
  https://forsvaret.no/spesialistutdanning

  Noen som er kjent med om dette er vurdert for andre stillinger?
  Skjønner at man vil ha folk etter ftgtj for typiske grenaderstillinger i Hæren, men det er kanskje mange andre stillinger (spesielt i Luft og Sjø) som ikke har særlig infanteri-preg over seg?

 6. #325
  OF-2 Rittmester
  Moderator
  S-1 Milforum


  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  21.930
  Nevnt
  567 innlegg
  Sitert
  2485 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  Jeg kom over denne artikkelen på Armébloggen: Min syn på specialistofficersorganisationen inom manöverbataljon. Den er riktig nok fra 2013, og ting kan ha endret seg i Sverige, men jeg tror den er relevant for den norske diskusjonen også. Forfatteren, Fredrik Andersson (OR-8) ønsker altså tre roller: plutonssergeant, kompanifanjunkare och bataljonsförvaltare, som tydeligvis ikke fantes i Sverige på den tiden artikkelen ble skrevet. Her i Norge er vi som kjent i ferd med å innføre disse som sjefssersjanter på nivå OR-6, -7 og -8.

  Jeg tar inn mesteparten av teksten under for diskusjonens skyld. I tillegg kan det være interessant å lese kommentarfeltene, hvor flere er uenige med forfatteren, blant annet med referanse til filmen Platoon og hvordan det går med en uerfaren troppssjef og en erfaren troppssersjant.

  Sitat Opprinnelig skrevet av Plutonsergeanten
  Ställföreträdande plutonchef är inte längre en förberedande plats för en blivande plutonchef. Ställföreträdande plutonchef är nu den mest erfarne på plutonen, experten. Rollen har utvecklats från att vara under träning för att bli plutonchef till att vara lärare för både soldater, specialister och sin taktiske officerskollega plutonchefen. Ställföreträdande plutonchef är numera plutonsergeant.

  Internationellt beskrivs plutonssergeanten ungefär så här: ”Plutonsergeanten är ställföreträdande plutonchef och ansvarig inför plutonchefen avseende träning av plutonens soldater, liksom plutonens disciplin, anda och moral. Denne svarar för omvårdnad av truppen och enskilda soldaters behov. Plutonsergeanten leder plutonen i plutonchefens frånvaro. Plutonsergeanten leder och övervakar vård av plutonens materiel, underhållstjänst och övervakar sjukvårdstjänsten.

  Han eller hon är den mest erfarne soldaten på plutonen och använder sitt taktiska och tekniska kunnande till att fungera som mentor åt besättningar, gruppchefer och sin plutonchef. Plutonsergeanten övervakar att utbildningstid avdelas och att gruppchefer genomför egen utbildning med sin grupp.

  Plutonsergeanten understödjer plutonchefen med råd avseende det stridstekniska utnyttjandet av plutonen vapensystem samt understödjer med kontroll och ledning av plutonen under strid. Plutonsergeanten skall kunna leda enskild uppgift med del av plutonen.

  I plutoner med stridsfordon är plutonsergeanten den mest erfarne vagnchefen och leder plutonens stridsfordonsdelar vid avsutten strid. Han kan även uppträda avsuttet när den stridstekniska situationen så kräver.”

  I ett arbete som genomförs på Skaraborgs regemente beskrivs specialistofficerens roll som ställföreträdande plutonchef på följande sätt:
  ”Specialistofficeren är också ställföreträdande plutonchef och verksamhetsleder plutonen vad avser övningar, utbildning, skarpskjutning och materieltjänst.”

  Men, säger kritikern, det är ju samma roll som fredsplutonchefen haft tidigare! Varför skall vi förändra det som redan fungerar? Kritiken kan tyckas befogad men en fördel i det ”nya” systemet är att vi kommer ha kontinuitet under längre tid i kompetenser och erfarenheter på plutonsnivå. Det är plutonsergeanten som har de formella kurserna i olika materielsystem och som har fått möjligheten att skapa djupa kunskaper och befästa erfarenheter under övningar och insatser i användandet av dessa materielsystem. Genom dessa utvecklar plutonssergeanten soldater och gruppchefer. Plutonsergeanten stödjer, vid behov, sin yngre taktiske officerskollega i dennes roll som plutonchef genom mentorskap i hur plutonen skall användas och verksamheten genomföras.
  Sitat Opprinnelig skrevet av Kompanifanjunkaren
  Internationellt är kompanifanjunkaren den mest erfarne specialistofficeren på kompaniet och kompanichefens primära rådgivare/ mentor avseende stridsteknik och expert i soldatfrågor. Kompanifanjunkaren är ansvarig inför kompanichefen avseende träning av kompaniets soldater, liksom kompaniets disciplin, anda och moral.* Denne understödjer kompanichefen med planering, koordinering och kontroll av verksamhet som stödjer förbandets uppgift. Han uppträder där kompanichefen beordrar denne att vara eller där uppgiften kräver dennes närvaro. Han eller hon planerar, koordinerar och leder utbildning och träning av kompaniet genom plutonssergeanterna enligt styrningar från kompanichefen. Kompanifanjunkaren vidareutvecklar plutonsergeanterna via mentorering och är således ”mentorernas mentor”. Denne övervakar att utbildningstid avdelas och att plutonsergeanterna möjliggör för gruppchefer att genomföra egen utbildning med sin grupp. Kompanifanjunkaren övervakar också måluppfyllnad avseende plutonernas grupper. Han eller hon bevakar också att personal avdelas till, av bataljonsförvaltaren, beordrad specialistofficers/ gruppchefsutbildning.

  I Skaraborgs regementes arbete är den framtida kompanifanjunkarens uppgift att handleda, utbilda och leda övningar/skjutningar med kompaniets personal och enheter.

  Varför införa ytterligare en i ledningsgruppen på kompaniet? Räcker det inte med chefer? Ovan beskrivning är ju ställföreträdande kompanichef och kompanikvartermästarens roller? Det stämmer till viss del, just nu saknas den befattning som möjliggör utveckling av kompaniets soldater och yngre specialistofficerare. När allt är prioriterat och viktigt krävs det att någon bevakar soldat och specialistofficers frågor. Denne någon är kompanifanjunkaren.
  Sitat Opprinnelig skrevet av Bataljonsförvaltaren
  Bataljonsförvaltaren är den högsta specialistofficersbefattningen på bataljonen. Den innehas av den förvaltare vilken tjänstgör i bataljonens ledningsgrupp med särskilt uppföljningsansvar för läget på grupp och pluton vad avser utbildningsståndpunkt, disciplin och anda samt vilken stödjer specialistofficerarna i ledarskapsområdet genom både utbildning och mentorskap. Dennes roll är att stödja bataljonchefen avseende soldat och specialistofficersfrågor. Bataljonsförvaltaren svarar inför bataljonchefen och är uppföljningsansvarig för bataljonens träning, disciplin, anda och moral. Bataljonsförvaltarens utvecklar, i nära samarbete med kompanicheferna, plutonsergeanterna och kompanifanjunkarna genom mentorering, utbildning och ”coaching”. Denne är bataljonchefens representant och utsände, bataljonsförvaltaren övervakar och leder anbefalld verksamhet och agerar då på mandat från chefen.

  Följande går att läsa i Skaraborgs regementes arbetsbeskrivning för bataljonens Förvaltare:
  ”Bataljonens förvaltare tillhör ledningsgruppen och tjänstgör i huvudsak utåtriktat på bataljonens grupper och plutoner. Denne skall utveckla specialistofficerssystemet och därigenom OR-systemet på bataljonen samt stödja utvecklingen av specialistofficerssystemet på P4.* Förvaltaren skall ge råd till bataljonchef avseende stridsvärde, disciplin och anda vid förbandet samt avseende personalutveckling för specialistofficerare. Denne deltar i ledningsgrupp där han främst ger råd avseende anda, disciplinfrågor, utveckling av OR, direkt ledarskap samt utbildnings- och stridsteknikfrågor på pluton. Förvaltaren skall följa upp och stödja i första hand specialistofficerarna och i andra hand sergeanter och korpraler. Förvaltaren är tillika ansvarig för det fysiska stridsvärdet på bataljonen. Denne arbetar ute på kompanierna med ett framåtriktat ledarskap och uppföljning av soldater och gruppchefer.”*

  Denna befattning finns redan i Försvarsmaktsorganisation. Den kommer förtydligas efterhand men dess syfte är dock tydligt, fokus på soldat och specialistofficersutveckling. Genom detta är bataljonsförvaltaren mentor åt ”mentorernas mentorer”. Bataljonsförvaltarnas stöd uppifrån i organisationen är regementsförvaltaren på förbandet.
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 7. Liker Einherjar, Hulkinator, cwo-kp4 likte dette
 8. #326
  OF-2 Rittmester
  Moderator
  S-1 Milforum


  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  21.930
  Nevnt
  567 innlegg
  Sitert
  2485 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 9. #327
  OF-2 Rittmester
  Moderator
  S-1 Milforum


  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  21.930
  Nevnt
  567 innlegg
  Sitert
  2485 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  Fra GIHV på FB:

  Sersjantmajoren og jeg har hatt en lengre runde på mitt kontor om problemstillinger rundt etablering av spesialist-/sersjantstillinger i vår fast ansatte struktur (produksjons-strukturen). Vi er nok nødt til å søke støtte hos Sjef Forsvarets Personell- og Vernepliktssenter for å komme videre på noen av forholdene. Det er ikke alt som er løsbart internt.

  Jeg oppdager hver dag hvor verdifullt det er for meg som generalinspektør å ha en sersjantmajor som er sterkt opptatt av soldatens og spesialistenes hverdag. Det fører til at jeg må ta noen flere tenkepauser før beslutninger.
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 10. Liker Einherjar, sbaar, 88charlie likte dette
 11. #328
  OF-2 Rittmester
  Moderator
  S-1 Milforum


  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  21.930
  Nevnt
  567 innlegg
  Sitert
  2485 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  På Facebooksiden til Hærens sersjantmajor finner vi også en diskusjon om befalsrollen:
  Sitat Opprinnelig skrevet av kommentar
  Kjempe bra da får vi flinke folk som befal. Bare en kommentar, opptak til HBS og GBK har høye krav til teori noe som fører til att veldig mange som er nevenyttig og praktikere ikke kommer inn, som igjen fører til att de fleste som tar GBK slutter etter å fått lederutdanning. Mange av disse kan heller ikke gjøre enkelt vedlikehold på matriell og utstyr. Litt skremmende og ikke få de sårt trengende praktikere i befals stillinger. Når det er sakt, så trenger vi både teoretikere og praktikere, kan ikke forsvare velge begge???? Vi har 30 år gammle biler som ikke kan fikses med Pc
  Sitat Opprinnelig skrevet av HSM
  Du peker på noen av hensiktene med at vi nå har innført spesialistkorpset. Det er IKKE lenger noen krav til utdanningsnivå for å komme inn på GBK eller jobbe som befal. I all hovedak velges de riktige med best lederprognose uavhengig av utdanning inn på GBK. Jeg kjenner heller ikke til at vi lenger har noen stilinger i befalskorpset der det stilles krav til sivil utdanning. Unntaket er selvagt i spesialitsstillinger som sykepleiere, mekanikere ol der spesiell utdanning er nødvendig.
  I hovedsak mener jeg vi nå er i ferd med å etablere et system der de riktige praktikerne skal inn i stillinger der vi kan beholde dem lenge.

  Med vennlig hilsen,
  Hærens sersjantmajor
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 12. Liker Hulkinator, essal likte dette
 13. #329
  OF-2 Kaptein
  Moderator
  S-5 Milforum

  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  18.478
  Nevnt
  543 innlegg
  Sitert
  1285 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  Litt historie: Jeg kom over "Den norske armé - populær fremstilling" fra 1894. Der er det et kapittel om offisers- og befalsgrader, hva som vanligvis er ansvarsoppgavene til den enkelte grad etc. Inndelingen i kompani, tropp og lag var ikke den samme som i dag. I infanteriet hadde for eksempel et kompani tre peletonger som hver var delt i to tropper som hver igjen var delt i to halvtropper (det blir for langt å skrive om annet enn infanteriet, så jeg holder meg stort sett til det), altså 3 peletonger, 6 tropper og 12 halvtropper i et kompani.

  Førsteinndelinger er i menige, underbefalingsmenn og offiserer. Underbefalingsmennene er igjen delt i korporaler (overkonstabler i artilleriet) og underoffiser. Underoffiserene er fra nederst til øverst: sersjant, furer, kommandersersjant, fanejunker (i generalstaben stabsfanejunker, i kavaleriet standardtjunker, i artilleriet stykkjunker). Offiserene er som i dag delt i kompanioffiserer, stabsoffiserer og generalspersoner. Kompanioffiserene er (fra lavest til høyest): Sekondløytnant, premierløytnant, kaptein (rittmester i kavaleriet).

  En kaptein har normalt kommando over et kompani. Enkelte er kvartermestere i høyere avdeling (styrer med avdelingens bekledning, bevæpning, pengevesen etc.).

  En premierløytnant har normalt kommando over en peletong, kan også være nestkommanderende ved kompani eller adjutant.

  Sekondløytnant: Som premierløytnant.

  Fanejunkere er underkvartermestere, eller utfører kommandersersjantforretningene ved kompaniet.

  Kommandersersjanter og furerer er kompanisjefens hjelpere og utfører adjutanttjeneste ved kompaniet slik at kommanderserjanten ekspederer alle saker angående personal- og munderingsvesen, mens alt som angår lønning og proviant tillegger fureren. Hvis avdelingen ikke har tilstrekkelig antall løytnanter, skal deres tjeneste utføres av avdelingens fanejunker, kommanderserjant eller furer.

  Sersjanter har normalt kommando over en tropp (halvparten av styrken tildelt en løytnant).

  Korporaler har normalt kommando over en halvtropp (halvparten av styrken tildelt en sersjant).
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 14. #330
  OF-2 Rittmester
  Moderator
  S-1 Milforum


  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  21.930
  Nevnt
  567 innlegg
  Sitert
  2485 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  Står det hvor mange mann som var i hver avdeling?
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 15. #331
  OF-2 Kaptein
  Moderator
  S-5 Milforum

  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  18.478
  Nevnt
  543 innlegg
  Sitert
  1285 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  Sitat Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
  Står det hvor mange mann som var i hver avdeling?
  Hvert kompani består av 4 offiserer, 8 underoffiserer, 194 korporaler, spillemenn, menige og håndverkere.
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 16. Liker schaly likte dette
 17. #332
  OF-2 Rittmester
  Moderator
  S-1 Milforum


  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  21.930
  Nevnt
  567 innlegg
  Sitert
  2485 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  I siste F, s15, står det i en artikkel, "...seier fanejunker og kommandersersjant Fredrik Askim". Er det slik at Hæren, evt bare 2bn, bruker fanejunker som en stillingsbetegnelse?
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 18. #333
  OR-5 Sersjant
  Ble medlem
  2009
  Bosted
  '';
  Innlegg
  2.681
  Nevnt
  79 innlegg
  Sitert
  408 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  2BN har hatt "fanejunker" en stund, slik jeg forstod det er det en hedersbetegnelse for BNsjt.

  Sent fra min E6653 via Tapatalk
  Your signature cannot be longer than 70 characters long.

 19. #334
  OF-2 Rittmester
  Moderator
  S-1 Milforum


  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  21.930
  Nevnt
  567 innlegg
  Sitert
  2485 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  Kanskje av interesse for noen - et sammendrag av fem masteroppgaver ved FHS som alle handler om OF/OR: https://forsvaret.no/hogskolene/Fors...eroppgaver.pdf

  Sammendraget er laget som et supplement til symposiet «Ny militærordning – hvor er det
  ‘skoen trykker’?», som gjennomføres på Forsvarets Høgskole/Stabsskolen, 30. mai 2017.

  PS: Påmeldingsfristen til symposiet går ut kl 1200 i dag.
  https://forsvaret.no/hogskolene/fors...koen%20trykker
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 20. #335
  OF-2 Rittmester
  Moderator
  S-1 Milforum


  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  21.930
  Nevnt
  567 innlegg
  Sitert
  2485 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  Jeg fant to utlyste stillinger, den ene som sykepleier eller ambulansearbeider, den andre som etterforsker, begge tillagt grad som oversersjant. For den første var utdanningskravet enten bachelor eller fagbrev, for den andre PHS og GBU, men kravet til GBU kunne eventuelt frafalles. Om vedkommende hadde GOU ville tilsettingen skje som løytnant med normalopprykk til kaptein.

  Det kan altså se ut som man har lagt seg på en linje hvor relevant sivil utdanning opp til og med bachelor gir direkte tilsetting som OR6.

  https://www.sykepleienjobb.no/jobb/1...der-vikariat-/
  https://www.finn.no/job/fulltime/ad....nkode=96576264
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 21. #336
  OR-5 Sersjant
  Ble medlem
  2009
  Bosted
  '';
  Innlegg
  2.681
  Nevnt
  79 innlegg
  Sitert
  408 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  Kunne det vært like riktig at disse ble ansatt som OR4+?
  En OR4 vil ha mulighet til å jobbe som LF, men med grad OR4+.  Sent fra min E6653 via Tapatalk
  Your signature cannot be longer than 70 characters long.

 22. #337
  OF-1 Fenrik
  Moderator

  Ble medlem
  2011
  Bosted
  I gassbua
  Innlegg
  3.874
  Nevnt
  170 innlegg
  Sitert
  573 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  Sykepleiere er vel nå kommet inn under denne være SKMT paraplyen, som åpner for tilsetting som Spesialist, Befal eller Offiser på bakgrunn av sivilt tilegnet kompetanse og utdanning.
  Det er faan meg på tide å BITRE... Bitre, bitre. bitre

 23. #338
  OR-4 Korporal
  Ble medlem
  2015
  Bosted
  HV-08 teig
  Innlegg
  875
  Nevnt
  34 innlegg
  Sitert
  176 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  Fra Hæren sin facebook :

  Før sommeren fikk rundt 80 sersjanter og grenaderer en så kalt T60-kontrakt. Det betyr at det har blitt lettere for grenaderer og yrkesbefal å oppnå fast tilsetning til 60 år. Grunnmuren for framtidens spesialistkorps blir lagt her, og Hæren får beholdt dyktige fagfolk. Dette bidrar også til forutsigbarhet for personellet og gjør at man har en trygg lønnsutvikling og mulighet for opprykk i gradene. En av de som fikk T60-kontrakt er visekorporal 1. klasse, Geir Sigurd Wigdehl i Telemark bataljon, som synes det er veldig positivt at grenaderer har fått mulighet til å få T60. Det blir spennende å se fremover hvilke stillinger grenaderer kan få, og om det blir noen utvikling innen de forskjellige fagfeltene.
  https://www.facebook.com/Norwegianarmy/

 24. #339
  OF-1 Løytnant
  Moderator
  Ass S-6 Milforum

  Ble medlem
  2008
  Bosted
  Østlandet
  Innlegg
  1.666
  Nevnt
  87 innlegg
  Sitert
  357 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  Terminal lance corporal?

  Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
  “If you find yourself in a fair fight, your tactics suck.”
  ― John Steinbeck

 25. Liker essal likte dette
 26. #340
  OR-4 Korporal
  Ble medlem
  2015
  Bosted
  HV-08 teig
  Innlegg
  875
  Nevnt
  34 innlegg
  Sitert
  176 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  På forrige HV-økt eg var inne på. var det nemnt at HV no skal endre på bemannings KOPen på lavare nivå. Dei er no ferdige med sjefssersjanter. Og kan begynde å plassere folk på lavere grader i OR-rekka. Det var ikkje nemnt når dette arbeidet skulle settes i verk. Men det skal ikkje ta lang tid etter det eg forsto.

  Det vart også nemnt at tid i tjeneste ville medføre normal opprykk. På linje med Hæren.

 27. #341
  OF-2 Rittmester
  Moderator
  S-1 Milforum


  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  21.930
  Nevnt
  567 innlegg
  Sitert
  2485 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  Håper de tenker noen lure tanker.
  Eventuelt at de har lest på milforum.
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 28. Liker yamaha likte dette
 29. #342
  OR-5 Sersjant
  Ble medlem
  2009
  Innlegg
  821
  Nevnt
  23 innlegg
  Sitert
  139 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  Sitat Opprinnelig skrevet av opshunter Vis post
  På forrige HV-økt eg var inne på. var det nemnt at HV no skal endre på bemannings KOPen på lavare nivå. Dei er no ferdige med sjefssersjanter. Og kan begynde å plassere folk på lavere grader i OR-rekka. Det var ikkje nemnt når dette arbeidet skulle settes i verk. Men det skal ikkje ta lang tid etter det eg forsto.

  Det vart også nemnt at tid i tjeneste ville medføre normal opprykk. På linje med Hæren.
  Er det da slik å forstå at en sersjant i HV vil, etter noen år med X uker totalt inne i grønt (la oss i 4 uker i året, for 4 mnd total tjeneste i løper av de 4 årene for opprykk til sersjant 1. kl.) få opprykk samtidig som en like gammel sersjant i PBn?
  "Excellence leads to not being Force-choked"

 30. #343
  OR-4 Korporal
  Ble medlem
  2015
  Bosted
  HV-08 teig
  Innlegg
  875
  Nevnt
  34 innlegg
  Sitert
  176 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  Sitat Opprinnelig skrevet av kilopapa Vis post
  Er det da slik å forstå at en sersjant i HV vil, etter noen år med X uker totalt inne i grønt (la oss i 4 uker i året, for 4 mnd total tjeneste i løper av de 4 årene for opprykk til sersjant 1. kl.) få opprykk samtidig som en like gammel sersjant i PBn?
  Eg vil anta normal opprykk er for OR-0 til OR-4, siden det er normalt med søknad/beordring til stillinger på OR-5 og høgare.

  Normalen (etter egen hukommelse) mulig noken har fasit
  OR-0 0-1 år
  OR-1 1-2 år
  OR-2 4-6 år
  OR-3 6-10 år
  OR-4 10->

  Vidare opprykk er avhengig av befals kurs.

 31. #344
  OF-2 Rittmester
  Moderator
  S-1 Milforum


  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  21.930
  Nevnt
  567 innlegg
  Sitert
  2485 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  Kanskje ikke så dumt, men håper de legger inn krav om minst ett kvalifiserende kurs før OR-4.
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 32. #345
  OR-5 Sersjant
  Ble medlem
  2009
  Bosted
  '';
  Innlegg
  2.681
  Nevnt
  79 innlegg
  Sitert
  408 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  Sitat Opprinnelig skrevet av opshunter Vis post
  Eg vil anta normal opprykk er for OR-0 til OR-4, siden det er normalt med søknad/beordring til stillinger på OR-5 og høgare.

  Normalen (etter egen hukommelse) mulig noken har fasit
  OR-0 0-1 år
  OR-1 1-2 år
  OR-2 4-6 år
  OR-3 6-10 år
  OR-4 10->

  Vidare opprykk er avhengig av befals kurs.
  OR0 Eksisterer ikke.
  OR1 er for de i førstegangstjenesten, 12-18mnd.
  OR2 er 4år.
  OR3 er 6år.
  OR4 blir man etter 10år. (sammenlagt etter tid som OR2-3)

  OR5 bli man etter GBU/GBK.
  OR5+ bli man etter 4år som OR5.
  OR6 bli man etter 6år som OR5+, eller totalt 10år som befal.

  OR7 og oppover må man søke om.

  Dette er for Hæren.
  Håper ingen prøver å innføre OR0.

  Skille

  I praksis så burde vel alle i HV være minimum OR2?
  Da ville det stilles mer likt med de som fortsetter i forsvaret og kunne skille de fra de som gjennfører 12-18mnd tjeneste?

  Sent fra min E6653 via Tapatalk
  Your signature cannot be longer than 70 characters long.

 33. Liker lukman likte dette
 34. #346
  OR-4 Korporal
  Ble medlem
  2015
  Bosted
  HV-08 teig
  Innlegg
  875
  Nevnt
  34 innlegg
  Sitert
  176 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  Sitat Opprinnelig skrevet av Hulkinator Vis post
  OR0 Eksisterer ikke.
  OR1 er for de i førstegangstjenesten, 12-18mnd.
  OR2 er 4år.
  OR3 er 6år.
  OR4 blir man etter 10år. (sammenlagt etter tid som OR2-3)

  OR5 bli man etter GBU/GBK.
  OR5+ bli man etter 4år som OR5.
  OR6 bli man etter 6år som OR5+, eller totalt 10år som befal.

  OR7 og oppover må man søke om.

  Dette er for Hæren.
  Håper ingen prøver å innføre OR0.

  Skille

  I praksis så burde vel alle i HV være minimum OR2?
  Da ville det stilles mer likt med de som fortsetter i forsvaret og kunne skille de fra de som gjennfører 12-18mnd tjeneste?

  Sent fra min E6653 via Tapatalk
  OR-0 - My bad

  Ja, det hadde vore kjekt om folk fekk anerkjennelse i HV som OR-2.

  Noken som kjenner systemet til TMBN på gæver-lagsnivå ?

 35. #347
  OR-8 Kommandérsersjant
  Sjefssersjant Milforum

  Ble medlem
  2005
  Innlegg
  8.791
  Nevnt
  179 innlegg
  Sitert
  873 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  Sitat Opprinnelig skrevet av opshunter Vis post
  På forrige HV-økt eg var inne på. var det nemnt at HV no skal endre på bemannings KOPen på lavare nivå. Dei er no ferdige med sjefssersjanter. Og kan begynde å plassere folk på lavere grader i OR-rekka. Det var ikkje nemnt når dette arbeidet skulle settes i verk. Men det skal ikkje ta lang tid etter det eg forsto.

  Det vart også nemnt at tid i tjeneste ville medføre normal opprykk. På linje med Hæren.
  Lavere grader som i OR-5-7 eller som i OR-1-4? Førstnevnte har de nå hatt over ett år på seg siden innstillingen ble sendt til HV-staben, så det burde jo ikke ta så lang tid.

  Jeg minner også om at vi har egen tråd for ny personellordning i HV og reserven: https://milforum.net/showthread.php/...HV-og-reserven
  Sist endret av Lille Arne; DTG 202013A Jul 17 kl Begrunnelse: Ord deling og auto korrekt
  "..., ett eljest godt trädgårdsintryck neddrages osvikligen av en mina."

 36. Liker Rittmester likte dette
 37. #348
  OR-4 Korporal
  Ble medlem
  2015
  Bosted
  HV-08 teig
  Innlegg
  875
  Nevnt
  34 innlegg
  Sitert
  176 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  Sitat Opprinnelig skrevet av Lille Arne Vis post
  Lavere grader som i OR-5-7 eller som i OR-1-4? Førstnevnte har de nå hatt over ett år på seg siden innstillingen ble sendt til HV-staben, så det burde jo ikke ta så lang tid.

  Jeg minner også om at vi har egen tråd for ny personellordning i HV og reserven: https://milforum.net/showthread.php/...HV-og-reserven
  Slik eg forsto det ville d være stillinger under sjefsersjersantene.

  For min tropp ville dette bli LF kdo plass, LF rele osv

  I'm in my nothing box

 38. #349
  OF-2 Rittmester
  Moderator
  S-1 Milforum


  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  21.930
  Nevnt
  567 innlegg
  Sitert
  2485 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  En viktig diskusjon i forbindelse med innføringen av OMT er gradsstrukturen i Forsvaret. De fleste har vært enige om at den har vært alt for topptung, med langt flere høyere offiserer enn størrelsen på Forsvaret skulle tilsi.

  I 2015 viste @Lille Arne denne statistikken:
  I dag har Norge 2063 majorer, 990 oberstløytnanter, 172 oberster, 49 brigaderer, 17 generalmajorer.
  I en annen sammenligning mellom det norske og det canadiske Forsvaret, med tall fra 2005, kunne man se at det norske forsvaret hadde forholdsmessig langt flere høyere offiserer. Jeg er usikker på hvordan situasjonen er i dag.

  Det er sagt at OMT skal medføre at ca 70% av yrkeskorpset blir OR, slik at disse problemene på sikt skal bli mindre. Det fordrer imidlertid at antallet som offisersutdannes tilpasses det reelle behovet. Det kan det jo bli interessant å følge med på.
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 39. #350
  OR-8 Kommandérsersjant
  Sjefssersjant Milforum

  Ble medlem
  2005
  Innlegg
  8.791
  Nevnt
  179 innlegg
  Sitert
  873 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  Omtrent 70% av offiserene før OMT hadde ikke offisersutdanning (avdelingsbefal, særskilt yrkestilsetting, teknikere etc.) så noen stor reduksjon i behovet for offisersutdanning kommer ikke.
  "..., ett eljest godt trädgårdsintryck neddrages osvikligen av en mina."

 40. #351
  OF-2 Rittmester
  Moderator
  S-1 Milforum


  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  21.930
  Nevnt
  567 innlegg
  Sitert
  2485 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  Aha. Da burde man gjøre noe med gradsnivået på stillingene rundt omkring, slik at vi ikke sitter med like mange oberstløytnanter som geværsoldater, som nå.
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 41. #352
  OF-2 Kaptein
  Moderator
  S-6 Milforum

  Ble medlem
  2014
  Bosted
  Litt her og der
  Innlegg
  2.540
  Nevnt
  185 innlegg
  Sitert
  439 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  Det tar bare litt tid før fordelingen 70/30 blir reel. Folk må ut i toppen for å slippe til flere OR. En slik fordeling vil ikke være på plass før etter 15-20 år når konverteringer og naturlig avgang har gjort sitt.

  Pr nå så er de fleste nivå 3 og 2 staber med en overvekt av OF og det blir ikke sånn i fremtiden når det ikke produseres mer offiserer ut av krigsskolene.
  Svolten og tyst, samband fyst

 42. Liker LVGRP99 likte dette
 43. #353
  OF-2 Rittmester
  Moderator
  S-1 Milforum


  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  21.930
  Nevnt
  567 innlegg
  Sitert
  2485 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  Skjønner. For ikke å glemme dette, burde man allerede nå ta øvelsen med å finne ut hvor store stabene trenger å være, og hvilke grader de forskjellige stillingene skal ha. Så kan man si til en av dem som sitter der i dag, "Sorry, oberstløytnant, du skal få lov å beholde jobben og graden din, siden du ikke kan tvangskonverteres, men stillingen din er egentlig tillagt grad OR-7. Eller, "Sorry, oberstløytnant, du skal få lov å beholde jobben og graden din inntil du pensjoneres, men stillingen din finnes egentlig ikke, så det er fint om du ikke bråker noe særlig eller søler kaffe på kopimaskinen."
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 44. #354
  OF-2 Kaptein
  Moderator
  S-6 Milforum

  Ble medlem
  2014
  Bosted
  Litt her og der
  Innlegg
  2.540
  Nevnt
  185 innlegg
  Sitert
  439 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  Det gjøres i disse dager (frem mot 2020)
  Stillinger identifiseres som OR/OF igjennom OU prosesser og så kan personellet sitte i stillingen sin ut egen beordringsperiode. Når personellet søker ny stilling så lyses stillingen ut iht kategori (OR/OF)

  Det vanskeligste i hele prosessen er å identifisere hvilken kategori stillingene skal ha på stabsnivå. Bataljonene er enkelt, våpenskolemiljøet litt mer krevende mens høyere staber er krevende. Dette skyldes at vi ikke har noe erfaring med hvilken kompetanse vil en OF/OR ha når ordningen er helt oppe å kjører, i tillegg til at man ser på personellet som sitter der i dag istedet for å se på hvilke oppgaver og kompetanse trengs for å fylle stillingen.
  Svolten og tyst, samband fyst

 45. Liker LVGRP99 likte dette
 46. #355
  OF-2 Rittmester
  Moderator
  S-1 Milforum


  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  21.930
  Nevnt
  567 innlegg
  Sitert
  2485 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  Er det bare dårlig trykk, eller er det en spesiell grønnfarge på distinksjonene til han som er OR-3? I så fall, hva betyr det?

  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 47. #356
  OF-1 Løytnant
  Moderator
  S-4 Milforum

  Ble medlem
  2004
  Bosted
  Bunker på Kvarven
  Innlegg
  9.528
  Nevnt
  157 innlegg
  Sitert
  939 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  Hvilken avdeling er de med Helgenen på armen?

  Sent fra min SM-A520F via Tapatalk
  Odd objects attract fire. You are odd.

 48. #357
  OF-2 Rittmester
  Moderator
  S-1 Milforum


  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  21.930
  Nevnt
  567 innlegg
  Sitert
  2485 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  Du fikk lyst til å søke deg dit?

  333 skvadron.
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 49. Liker LVGRP99, 93A likte dette
 50. #358
  OR-4 Korporal
  Ble medlem
  2011
  Innlegg
  1.030
  Nevnt
  22 innlegg
  Sitert
  173 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  Sitat Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
  Er det bare dårlig trykk, eller er det en spesiell grønnfarge på distinksjonene til han som er OR-3? I så fall, hva betyr det?
  Sikkert en helt ny distinksjon. Jakka ser også veldig lys ut.
  Synes nå fargene på hele bildet ser litt off ut, egentlig.
  Dona Ferrea

 51. #359
  OF-1 Løytnant
  Moderator
  S-4 Milforum

  Ble medlem
  2004
  Bosted
  Bunker på Kvarven
  Innlegg
  9.528
  Nevnt
  157 innlegg
  Sitert
  939 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  Sitat Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
  Du fikk lyst til å søke deg dit?

  333 skvadron.
  Haha, det toget har nok gått.

  Sent fra min SM-A520F via Tapatalk
  Odd objects attract fire. You are odd.

 52. #360
  OR-5 Sersjant
  Ble medlem
  2006
  Bosted
  Bærgen
  Innlegg
  1.614
  Nevnt
  235 innlegg
  Sitert
  441 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  Sitat Opprinnelig skrevet av Voodoo Vis post
  Sikkert en helt ny distinksjon. Jakka ser også veldig lys ut.
  Synes nå fargene på hele bildet ser litt off ut, egentlig.
  Har en i samme farge.De bare er sånn.
  When in doubt,empty your magazine.

Side 9 av 10 FørsteFørste ... 78910 SisteSiste


Lignende tråder

 1. Nye grader i ny ordning for militært personell
  By erlendhall in forum S-1 4. Utnevnelser, utmerkelser og OMT
  Svar: 222
  Nyeste innlegg: DTG 142059A Feb 18,
 2. Eskortekjøring og nærsikring av personell
  By Sofakriger in forum Mannskapsmessa
  Svar: 25
  Nyeste innlegg: DTG 131323A May 11,
 3. Hærens mangel på personell
  By ifanterist in forum Mannskapsmessa
  Svar: 1
  Nyeste innlegg: DTG 011354A Apr 07,
 4. Spørsmål til HV personell
  By Athlex in forum Generelt om norske militære avdelinger
  Svar: 1
  Nyeste innlegg: DTG 100711A Jun 05,

User Tag List

Regler for innlegg

 • Du kan ikke starte nye tråder
 • Du kan ikke svare på innlegg / tråder
 • Du kan ikke laste opp vedlegg
 • Du kan ikke redigere innleggene dine
 •