Milforum - militært diskusjonsforum. Forsvaret, Luftforsvaret, Etterretningstjenesten, Hæren, Marinen, Sjøforsvaret, debatt, GeopolitikkMilrab - Milforum - Nettbutikk - Militært Utstyr - Friluftsliv
 
Liker Liker:  0
Viser resultatene 1 til 7 av 7

Tråd: Uavhengig Skottland

 1. #1
  OF-2 Rittmester
  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  21.115

  Uavhengig Skottland

  Skottland skal som kjent avholde en folkeavstemning om uavhengighet i september, og i den forbindelse har man utarbeidet en plan for hvordan forsvaret til den uavhengige staten skal se ut, dersom landet blir uavhengig.

  I JDW fra 15 januar er det en lengre analyse av saken. Det pekes på en rekke svakheter, blant annet at ambisjonsnivået er større enn budsjettet (som er mindre enn Norges), at man mangler en god del treningsfasiliteter og baser, og at UK ikke nødvendigvis vil ønske å gi avkall på alle ressursene man ønsker. Alt materiell de ønsker å ha fra dag 1 må nødvendigvis arves fra dagens væpnede styrker i Storbritannia. Det er også et spørsmål om personell - i dag har så godt som alle avdelinger i UK en miks av briter, skotter, walisere og irer.

  Planen ser i grovt slik ut:
  Sjøforsvar: Ett kommandofartøy, to fregatter, fire minesveipere, to kystvaktfartøy (men Royal Navy har i dag bare fire, så det må sannsynligvis anskaffes nytt), fire til seks patruljefartøy, samt støttefartøy.
  Hær: Hovedkvarter, en redusert brigade, støtteenheter, inkludert seks helikoptre.
  Luft: Hovedkvarter, en skvadron Typhoon (12 fly), en skvadron C-130J (4 fly), støtte.
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 2. #2
  OF-2 Kaptein / S-5 Milforum
  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  18.055
  Sitat Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
  i dag har så godt som alle avdelinger i UK en miks av briter, skotter, walisere og irer.
  Engelskmenn regner jeg med at du mener?

  Hva med 45 Commando, Royal Marines, stasjonert i Arbroath midt mellom Edinburgh og Aberdeen? Selvfølgelig en blanding av engelskmenn, skotter, walisere og irer, men med spesielt mange skotter?

  Det store spørsmålet antar jeg er hva som skal skje med Faslane Naval Base (Her Majesty's Naval Base Clyde), basen for de fire strategiske Vanguard-ubåtene med Trident-missiler, Storbritannias kjernefysiske avskrekkingsstyrke, og også for de nye Astute-klasse atomdrevne angrepsubåtene.
  Sist endret av hvlt; 29-01-14 kl 11:50
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 3. #3
  OF-2 Rittmester
  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  21.115
  Sitat Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
  Engelskmenn regner jeg med at du mener?
  I stand corrected.

  Faslane var grundig omtalt i artikkelen. Skottene vil kvitte seg med atomvåpnene, og var til å begynne med veldig steile på dette. Etter hvert ble de rundere i kantene, og gikk inn for "don't ask, don't tell." Det er vel ikke usannsynlig at de inntil videre vil la britene (eller hva man nå skal kalle resten av UK) beholde basen.

  Jeg tror ikke 45 Cdo var spesielt nevnt i artikkelen.
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 4. #4
  OF-2 Kaptein / S-5 Milforum
  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  18.055
  Dette minner meg jo om brevet som (om tre uker) for 200 år siden ble sendt av prins Christian Frederik til alle regiment- og korpssjefer i den norske hær, sammen med en kunngjøring til det norske folk og de norske krigere.

  Her er kunngjøringen:

  Kundgjørelse.

  Nordmænd! Kundbart er det for Eder, at Hans Majestæt Kong Frederik den Sjette, uagtet sin Kjærlighed til det norske Folk, som Vi taknemmeligen erkjende, nødtes til, ved den svenske Regjerings Rænker, understøttede af talrige Hære, at frasige sig sin Ret til Norges Throne. Med Harme have I erfaret, at I ere overgivne til en Regjering, der har viist Eder den Foragt, at troe, ved søde Ord og tomme Løfter, at kunne lokke Eder til Utroskab imod Eders Konge, ligesom den og har udøvet det aabenbare Fiendskab, midt under Freden, at ville udhungre Eder, for ved dette umenneskelige Middel, at rokke det Mod, som den vidste ellers at være urokkeligt; og nu tiltroer den Eder den Svaghed, godvilligen at ville underkaste Eder det svenske Aag og samme Ulykker, som Sveriges Sønner nu maae taale, for en Udlændings Herskesyge og fremmede Penge at stride i fremmed Land.

  Dog det frie norske Folk kan selv bestemme sin Skjæbne.

  Sværger at ville hævde Norges Selvstændighed; kræver Gud, den Almægtige, til Vidne paa Eders Eeds Oprigtighed; og nedbeder Himmelens Velsignelse over Eders ælskede Fædreland!

  Det er Guds Styrelse, trofaste Nordmænd! at Jeg, Norges Thrones Odelsbaarne, i denne Stund er midt iblandt Eder; nu kunne I vorde reddede ved den Samdrægtighed, som luer i Eders Barm.

  Jeg har hørt Folkets lydelige Stemme for Uafhængighed, for djærv og ubetinget Modstand imod fremmed Vold; dette er Kald nok for Mig, der besjæles af varm Følelse for Norges Held og Hæder, til at forblive iblandt dette trofaste Folk, naar det gjelder dets Selvstændighed, og saalænge Min Stilling kan bidrage til at vedlikeholde Orden og Rolighed iblandt Nordmænd.

  Af Forsynet bestemt til i denne Stund at styre Riget skal Jeg med kraftig Haand, uden at ændse Farer eller Møie, værne om Norges Sikkerhed og holde Lovene i Hævd.

  En Samling af Nationens selvvalgte oplyste Mænd skal dernæst, ved med Viisdom og Samdrægtighed, at bestemme en Regjeringsform for Norge, give denne Stat fornyet Kraft imod aabenbare og hemmelige Fiender og af dens Bestemmelse vil det afhænge, om Jeg fremdeles skal rygte det Hverv hvortil Nationens Ønske i denne Stund kalder Mig.

  Elskede norske Folk! Mange Prøver har Jeg allerede modtaget paa Eders Kjærlighed og Tillid. Blant Eder vil Jeg stedse finde Mig glad og tryg.

  Fred og derved oplivede Næringsveie og Velstandskilder vil Jeg stræbe at erhverve, og ingen Idræt være Mig vigtigere, end at afvende Krigens Plager fra Norge. Kun naar Voldsmænd krænke Rigets Frihed og Sælvstændighed, da skulle de føle, at her boer Kraft i Nordmandens Arm til at hævne Forurettelser, og Mod i hans høie Sjæl til at foretrække Død for Underkastelse.

  Kummer og Trængsler ville Vi tilsammen freidigen gaae imøde, hvis uforsonlige Fiender ikke ville unde Riget Ro; men inden Vore Grændser skal herske Sendrægtighed og Fædrelandssind til villigen at opofre Alt, for at hævde det gamle Norges Ære og atter at hæve det til sin Fordums Glands: da skulle eengang Vore forenede Bestræbelser, velsignede af Gud, den Almægtige, krones med et heldigt Udfald, og Norge skal afgive et nyt Beviis paa den Sandhed: at et Folk er uovervindeligt, som frygter Gud og føler varmt for Fædrelandet.

  Regentskabet i Norge, Christiania den 19de Februar 1814.

  Christian Frederik

  v. Holten
  Og her er brevet til Hærens regiments- og korpssjefer:

  Vaabenbrødre! Jeg, Norges Regent og Hærfører, underretter N.N. om Rigets nærværende Stilling, hvilken bør kjendes af samtlige Fædrelands-Forsvarere. Hans Majestæt Kong Frederik den Sjettes aabne Brev af 18de Januar løser det norske Folk og Armeen fra sin Troskabsed imod Højtsamme, og Mit aabne Brev af 19de Februar paataler det norske Folks Rettigheder til selv at bestemme sin Fremtids Skjæbne, at give sig en Regjeringsform; og i denne, som i Min Kundgjørelse til Folket og Norges Krigere ytrer Jeg Min bestemte Vilje, i Spidsen for et kjækt Folk som dets Regent at forsvare Norges Selvstændighed, samt at haandhæve Rolighed og Orden i Landet.

  Samtlige disse Aktstykker skulle højtideligen af den højstkommanderende Officeer i en formeret Kreds af hver forsamlet Bataljon, Eskadron og Division forelæses, og efterat Min Kundgjørelse til Slutning er oplæst, skal med 3 opløftede Fingre af den højre Haand, og med de Ord: «Saasandt hjælpe mig Gud og hans hellige Ord!» Eden aflægges, der forinden tydeligen fremsiges for Forsamlingen saaledes: «Sværge I at hævde Norges Selvstændighed og at ofre Liv og Blod for det elskede Fædreland?» Hvornæst Handlingen sluttes med et trende Gange 3 gjentaget Hurra for Norge, dets Regent og Norges kjække Forsvarere.

  Derefter foranstaltes af samtlige under Vaaben værende Regimenter, Bataljoner eller Eskadroner, at der af hver Division eller Eskadron udvælges tvende Valgmænd, een indfødt Officeer og een Mand af Underklasserne, der tillige er Gaardejer og over 25 Aar gammel, hvilke Valgmænd skulle samles hos Regiments- eller Korps-Chefen, og udvælge tvende Krigere, een Officeer og een Mand af Underklasserene til paa Regimentets eller Korpsets Vegne at møde til den nærmere bestemmede Tid i Forsamlingen, som i Følge Mit aabne Brev er bestemt at skulle samles den 10de April førstkommende i Ejdsvold udi Agershuus Amt, for at fastsætte og paa Nationens Vegne at vælge en Regjeringsform for Kongeriget Norge. Paa samtlige Steder, hvor Eden aflægges, forfattes et Vidnesbyrd, underskrevet af samtlige tilstedeværende Officeerer, om at Eden til Norges Sag er aflagt med et Fædrelandssind, der egner norske Krigere, og disse Vidnesbyrd tilligemed Melding til Regimentet om de af hver Division eller Eskadron udvalgte Valgmænd, oversendes til Regiments- eller Korps-Chefen, som ufortøvet forfatter en Adresse, udi Regimentets eller Korpsets Navn, stilet til Mig, hvilken tillige underskrives af de tilstedeværende Stabs-Officeerer, og overbringes af de tvende Krigere, og som, foruden Beretning om Edens Aflæggelse, skal indeholde Fuldmagt for disse Personer, at møde i Forsamlingen i Ejdsvold. At det til dette Valg tages udmærket agtede og oplyste Mænd, hver efter sin højere eller lavere Stilling, maa for Sagens Vigtigheds Skyld paaagtes.

  Enhver norskfødt Officeer, som ej kan være tilstede ved Edens Aflægelse, skal skrivtligen indsende sin Ed til Regimentschefen. Enhver danskfødt Officeer, Underofficeer eller Soldat, som ifølge det kgl. Danske Kancellis Plakat af 5te Febr. ej vil sværge Norges Sag, men foretrækker at vende tilbage til Danmark, er fritagen for at aflægge Eden, men maa, naar Regimentet eller Korpset hører til den forsamlede Armee, strax søge sin Afsked, eller, hvis han holder det for sin Pligt, at søge Hs. Danske Maj.s Tilladelse til at forblive i Norsk Tjeneste, da skal det staa ham frit for at begjære Ansættelse i Kristiansands og Bergens Stifter, og Frihed skal forbeholdes ham, at søge sin Afskjed af Mig; men i det Tilfælde, at han forbliver i en saadan uaktiv militær Stilling, og uden at gjøre Ed til Norges Sag, skal han nedlægge sit skriftlige Løfte i Mine Hænder, overeenstemmende med de gjældende militære Love, at forrette den Tjeneste, der anbetroes ham, indtil han er afløst og entlediget.

  Regentskabet i Norge, Christiania den 19de Februar 1814.

  Christian Frederik

  v. Holten
  Sist endret av hvlt; 29-01-14 kl 12:19
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 5. #5
  OR-5 Sersjant
  Ble medlem
  2012
  Bosted
  På kaserna
  Innlegg
  948
  Sitat Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
  Skottland skal som kjent avholde en folkeavstemning om uavhengighet i september, og i den forbindelse har man utarbeidet en plan for hvordan forsvaret til den uavhengige staten skal se ut, dersom landet blir uavhengig.

  I JDW fra 15 januar er det en lengre analyse av saken. Det pekes på en rekke svakheter, blant annet at ambisjonsnivået er større enn budsjettet (som er mindre enn Norges), at man mangler en god del treningsfasiliteter og baser, og at UK ikke nødvendigvis vil ønske å gi avkall på alle ressursene man ønsker. Alt materiell de ønsker å ha fra dag 1 må nødvendigvis arves fra dagens væpnede styrker i Storbritannia. Det er også et spørsmål om personell - i dag har så godt som alle avdelinger i UK en miks av briter, skotter, walisere og irer.

  Planen ser i grovt slik ut:
  Sjøforsvar: Ett kommandofartøy, to fregatter, fire minesveipere, to kystvaktfartøy (men Royal Navy har i dag bare fire, så det må sannsynligvis anskaffes nytt), fire til seks patruljefartøy, samt støttefartøy.
  Hær: Hovedkvarter, en redusert brigade, støtteenheter, inkludert seks helikoptre.
  Luft: Hovedkvarter, en skvadron Typhoon (12 fly), en skvadron C-130J (4 fly), støtte.
  Er det nevnt noe om spesialstyrker?

 6. #6
  OF-2 Rittmester
  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  21.115
  Har ikke artikkelen foran meg, men ikke så vidt jeg husker. Det var nevnt at det var noen viktige mangler, f eks ingen egen etterretningstjeneste, så det gjelder muligens SOF også.

  Skal jeg fabulere litt, vil jeg tro at Skottland vil være best tjent med å ha en egen kystvakt, samt et litt avansert HV (med noen helikoptre) for å ta seg av større lokale kriser. Så kan de ha en forsvarspakt med UK, hvor skotske offiserer og mannskaper sitter i utvalgte stillinger i et felles Forsvar, som skal ivareta interessene til begge nasjonene.
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 7. #7
  OF-2 Kaptein / S-5 Milforum
  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  18.055
  HVordan gjorde Tsjekkia og Slovakia det da de gjorde slutt på Tsjekkoslovakia? Ikke helt godt sammenligningsgrunnlag da Tsjekkoslovakia ikke var en stormakt med globale ambisjoner og Slovakia utgjør ca 1/3 av befolkningen i Tsjekkoslovakia, mens Storbritannia er en stormakt med atomvåpen, og Skottland bare har 8% av Storbritannias befolkning (men 32% av landarealet og betydelig mer av kontinentalsokkelen).
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

Milrab - Milforum - Nettbutikk - Militært Utstyr - Friluftsliv


Regler for innlegg

 • Du kan ikke starte nye tråder
 • Du kan ikke svare på innlegg / tråder
 • Du kan ikke laste opp vedlegg
 • Du kan ikke redigere innleggene dine
 •