Milforum - diskusjonsforumet for alle tema fra sikkerhets- og forsvarspolitikk, taktikk og stridsteknikk, rekruttering og utdanning, nyheter og analyser, informasjon om forsvar og samfunnssikkerhet, utstyr og materiell, aktuelle hendelser og militærhistorie, til politi, sivilforsvar og annen type beredskap
Milrab - Milforum - Nettbutikk - Militært Utstyr - Friluftsliv (global main ad)
Side 22 av 22 FørsteFørste ... 12202122
Viser resultatene 841 til 877 av 877

Tråd: Forsvarspolitikken ved et veiskille

 1. #841
  OF-2 Kaptein / S-5 Milforum
  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  18.149

  Sv: Forsvarspolitikken ved et veiskille

  To sjeler. en tanke, @gringo var raskest.
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 2. #842
  OF-2 Rittmester / fung S-1 & S-4 Milforum
  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  21.364

  Sv: Forsvarspolitikken ved et veiskille

  Sitat Opprinnelig skrevet av gringo Vis post
  I erklæringen fra Jeløya ver ordlyden etter første kulepunkt:
  "Fortsette med en reell styrking av Forsvaret og sikre balanse mellom oppgaver, struktur og
  økonomi. I tråd med enigheten fra NATO-toppmøtet i Cardiff har regjeringen som mål å øke forsvarsbudsjettene i retning av å nå toprosentmålet på sikt"

  Som nå er endret til:
  "Fortsette med en reell styrking av Forsvaret og sikre balanse mellom oppgaver, struktur og økonomi. I tråd med enigheten fra NATO-toppmøtet i Cardiff vil regjeringen ta sikte på at Norge beveger seg ytterligere i retning av toprosentmålet."

  Ser det er brukt ord som "ytterligere retning"nå og "på sikt" er tatt bort, kan det bety mer penger enn det det gjorde på Jeløya eller er det bare ønsketenkning?

  I den offentlige Facebook-gruppen "Styrk Forsvaret av Norge" har Nordan Helland skrevet følgende innlegg, som jeg deler i sin helhet:
  GRANAVOLDEN-PLATTFORMEN: FORSVAR

  Nedenfor følger sitat av kapittelet om forsvar i "Granavolden-plattformen". Plattformen inneholder også et eget kapittel om sikkerhetspolitikk. De to kapitlene bør leses i sammenheng.

  Punktet om 2% er strammet opp og blitt vesentlig bedre enn i Jeløya-erklæringen. Den viktigste endringen er at Jeløya-erklæringens ".....på sikt...." er fjernet, og at Granavolden-plattformen klart og tydelig sier "...ytterligere..." om å nærme seg 2% av BNP (jeg minner her om at plattformen gjelder frem til neste valg i 2021, og må leses i denne kontekst). Det viser at all debatten, kritikken av Jeløya-erklæringen og nye runder på landsmøtene i Høyre og Frp våren 2018 har blitt lyttet til.

  Likeledes er det tatt inn et eget punkt om stridsvogner, som ikke var med i Jeløya-erklæringen i det hele tatt og som er mer "foroverlent" enn formuleringen om stridsvogner i landmaktproposisjonen. Det står nå i den politiske plattformen for den nye ikke-sosialistiske flertallsregjeringen, at moderne stridsvogner skal fases inn "fra 2025" og ikke "etter 2025" (slik det stod i LMU og i landmaktprop'en). Folk med trening i lesing av politiske dokumenter ser at forskjellen er betydelig og selv om jeg er blant dem som har kjempet for at moderne stridsvogner burde vært bestilt nå og burde fases inn fra 2021 - er jeg glad for at regjeringen nå faktisk setter en tidsfrist.

  "15 – Forsvar

  Statens viktigste oppgave er å sørge for innbyggernes trygghet og sikkerhet. Forsvars- og sikkerhetspolitikken må bygge på avspenning, avskrekking, beroligelse, konfliktforebygging og sikkerhet og stabilitet i våre nærområder, samt arbeid for å forhindre at internasjonal terrorisme sprer seg. Regjeringens utgangspunkt er at Norges sikkerhet best ivaretas gjennom internasjonalt samarbeid, forpliktende allianser, økt handel og dialog med flest mulig land. Norge skal være en forutsigbar partner, og vår deltakelse i internasjonale operasjoner er et viktig bidrag til både vår egen og alliertes sikkerhet. Nordområdene forblir Norges viktigste strategiske ansvarsområde. Stortingsforlikene om Langtidsplanen for Forsvaret (LTP) og Landmaktproposisjonen sett i sammenheng danner grunnlaget for forsvarspolitikken.

  Norges sikkerhetspolitiske omgivelser er i endring. Situasjonen i våre nærområder og i Europas randsone har blitt mer uforutsigbar. Globale forhold endres raskere og påvirker oss sterkere enn tidligere. Internasjonal terrorisme, organisert kriminalitet og cybertrusler utfordrer oss på måter som dagens etablerte sikkerhetsstrukturer ikke er beredt på. Summen av disse utfordringene stiller nye krav til hvordan Forsvaret må innrettes.

  Regjeringen ønsker å videreutvikle forsvaret, slik at det er godt rustet til å sikre Norges interesser, vår suverenitet og til å oppfylle våre NATO-forpliktelser. Regjeringen vil prioritere operativt forsvar, kampkraft og utholdenhet i alle forsvarsgrenene. Forsvarsorganisasjonen skal være kostnadseffektiv og profesjonell, innenfor forsvarlige økonomiske rammer som sikrer ressurser til trening, vedlikehold, investeringer og rekruttering av egnet og motivert personell.

  De som har vært i internasjonal tjeneste må få god oppfølging. Veteraner må få den anerkjennelsen de fortjener. Regjeringen vil stimulere til at flere kommuner lager egne veteranplaner, gjerne i samarbeid med veteranorganisasjonene, slik at veteraner får god lokal oppfølging. Regjeringen vil også arbeide for regional koordinering av innsatsen for veteraner. Kommunene og fylkene skal oppmuntres til å støtte lokale velferdsorganisasjoner økonomisk og til å stille egnede lokaler til disposisjon for organisasjonenes arbeid.

  Regjeringen vil:
   Fortsette med en reell styrking av Forsvaret og sikre balanse mellom oppgaver, struktur og økonomi. I tråd med enigheten fra NATO-toppmøtet i Cardiff vil regjeringen ta sikte på at Norge beveger seg ytterligere i retning av toprosentmålet.
   Videreutvikle landmakten, blant annet gjennom fortsatt styrking av Hæren og Heimevernet, anskaffelse av nytt kampluftvern og artilleri og delt helikopterløsning Rygge/Bardufoss som sikrer dedikert støtte til spesialstyrkene.
   Anskaffe moderne stridsvogner med sikte på innfasing fra 2025 og sørge for levetidsforlengelse av eksisterende stridsvognkapasitet frem til nye stridsvogner er operative.
   Bekjempe internasjonal terrorisme ved bruk av politiske og økonomiske virkemidler og gjennom deltakelse i internasjonalt samarbeid.
   Beholde allmenn verneplikt for kvinner og menn.
   Styrke Hæren og Heimevernet i nord.
   Styrke den sjømilitære tilstedeværelsen og forsvaret av kysten i nord, samt sikre tilstrekkelig helikopterkapasitet for Kystvakten.
   Investere i fremtidsrettede, strategiske kapasiteter og etterretning for å sikre god situasjonsforståelse, suverenitetshevdelse og kontroll i nordområdene.
   Vurdere konsekvensene av KNM «Helge Ingstad»-forliset med sikte på å opprettholde Forsvarets operative evne.
   Tillate tilrettelagt innhenting av grenseoverskridende elektronisk informasjon, utformet slik at det både øker vår beskyttelsesevne mot trusler mot rikets sikkerhet og ivaretar sentrale menneskerettigheter og personvernforpliktelser. Venstre tar forbehold om mulig dissens i regjering når denne saken kommer til behandling.
   Opprettholde Norges NATO-forpliktelser, og sikre fortsatt norsk innflytelse i NATO gjennom aktiv deltakelse i politiske og militære fora.
   Videreutvikle den sikkerhetspolitiske dialogen med EU, og søke å delta aktivt i EUs sikkerhets- og forsvarspolitiske fora, samtidig som våre NATO-forpliktelser ivaretas.
   Videreutvikle det nordiske forsvarssamarbeidet (NORDEFCO) der det er naturlig, som et supplement til samarbeidet med våre allierte i NATO.
   Styrke arbeidet med å håndheve og få flere land til å ratifisere konvensjonen om forbud mot landminer og klasevåpen. Norge bør ta aktivt del i arbeidet med destruksjon av klaseammunisjon.
   Styrke norsk forsvarsindustri gjennom aktiv bruk av industrisamarbeidsavtaler ved anskaffelser der det er formålstjenlig.
   Etablere en funksjon for teknologikoordinering for å sikre at større anskaffelser gjennomføres kostnadseffektivt og tilpasses fremtidens militære krav og behov.
   Videreutvikle samarbeidet med alliansepartnere om anskaffelser av forsvarsmateriell.
   Følge opp effektiviseringsarbeidet i forvaltning og administrasjon av bygg og anlegg i Forsvaret, for å sikre rasjonell drift og høy kvalitet på tjenestene.
   Etablere et masterprogram innenfor sikkerhet og beredskap, hvor deltakere fra Forsvaret, Politiet, DSB, NSM, departementene og andre relevante aktører utdannes til samarbeid mellom sektorene og en felles forståelse for sikkerhets- og beredskapsarbeid.
   Sikre at de som har vært i internasjonal tjeneste får god oppfølging, og gi veteraner den anerkjennelsen de fortjener.
   Følge opp arbeidsgruppen som gjennomgår og vurderer de eksisterende erstatnings- og kompensasjonsordningene for veteraner med psykiske belastningsskader.
   Legge til rette for etterbruk av fasiliteter på Andøya flystasjon så raskt som mulig, gjennom en samhandlingsavtale som gir gode muligheter for både sivile aktører og eventuelt mottak av allierte styrker.
   Legge til rette for tettere samarbeid mellom forsvarssektoren og det sivile samfunn for å styrke den nasjonale beredskapen, forsvarsevnen og totalforsvaret."

  Du finner hele plattformen her (inkludert kapittelet om sikkerhetspolitikk, som IKKE er sitert over): https://hoyre.no/aktuelt/nyheter/201...%20plattformen


  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 3. #843
  OR5+ Sersjant 1.klasse / Vingsersjant
  Ble medlem
  2010
  Bosted
  Discworld
  Innlegg
  15.723

  Sv: Forsvarspolitikken ved et veiskille

  Nå er det mulig at dette blir ordkløveri, men av ren nysgjerrighet så følger første punkt fra lista til regjeringen under, med mine uthevelser:
  Fortsette med en reell styrking av Forsvaret og sikre balanse mellom oppgaver, struktur og økonomi. I tråd med enigheten fra NATO-toppmøtet i Cardiff vil regjeringen ta sikte på at Norge beveger seg ytterligere i retning av toprosentmålet.
  Sikte-ordet er vel fortsatt i setningen.

  Hele setningen minner meg om den famøse scenen i Monty Phyton hvor romerne kommer over en tagger, og bedriver opplæring i rettskrivning. Motions towards....
  "A toast, to absent friends, In Memory Still Bright"

 4. #844
  OR-5 Sersjant
  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  448

  Sv: Forsvarspolitikken ved et veiskille

  Det virker nesten som om man tenker hvor lite trenger man å styrke for å kalle det en styrking.
  Si vis pacem, para bellum

 5. #845
  OF-2 Kaptein / S-5 Milforum
  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  18.149

  Sv: Forsvarspolitikken ved et veiskille

  Bare en liten runddans her: I innlegg #842 i denne tråden siterer @Rittmester Nordan Helland på Facebook med bl.a. hele teksten om forsvar i Granavold-erklæringen. Den hadde Nordan Helland klippet (etter å ha fått den på Messenger fra meg) fra innlegg #835 her, fordi jeg der hadde formattert den bedre enn ved å ta den rett fra en pdf... Så dette er Milforum som siterer Miliforum......
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 6. #846
  OF-2 Rittmester / fung S-1 & S-4 Milforum
  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  21.364

  Sv: Forsvarspolitikken ved et veiskille

  Oops. Sirkelrapportering.

  Men Milforum som siterer Milforum blir kanskje dobbelt så bra?
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 7. #847
  OF-2 Rittmester / fung S-1 & S-4 Milforum
  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  21.364

  Sv: Forsvarspolitikken ved et veiskille

  Forsvarssjefen: Forsvaret er for lite.

  http://forsvaret.no/aktuelt/forsvars..._ZRNUz6HYylsdQ

  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 8. #848
  OR-4 Ledende spesialist
  Ble medlem
  2011
  Bosted
  '';
  Innlegg
  1.187

  Sv: Forsvarspolitikken ved et veiskille

  Når Solberg- regjeringen prater om kampkraft og til og med utholdenhet, er det ingenting annet enn en provoserende vits.
  Trøste og bære,Erna

 9. #849
  OR-4 Korporal
  Ble medlem
  2018
  Bosted
  Hær-land ;)
  Innlegg
  71

  Sv: Foredrag i Oslo Militære Samfund (OMS)

  Sitat Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
  «Vi må vurdere om vi i dagens sikkerhetspolitiske situasjon kan tillate oss å fase ut eldre plattformer (våpensystemer, red.anm.) før de nye er innfaset og er operative.»
  Naturligvis kan vi ikke det. Vi burde ikke tillate oss å gjøre det etterpå heller, så lenge de eldre faktisk kan holdes operative til en lavere kostnad enn å erstatte dem med tilsvarende mengde nytt utstyr. Nei, jeg kjøper ikke argumentet at fire nye ubåter er bedre enn seks gamle (eller at 48 F35 er bedre enn 72 F16), fordi de er mer moderne. Fire nye pluss 3-4 gamle (som holdes i drift til de erstattes med 3-4 enda nyere, sånn at det til enhver tid er to generasjoner utstyr i bruk; "første generasjon" erstattes av tredje, andre av fjerde, osv) er enda bedre.

  Nå skal det jo sies at vi faktisk tildels opererer CV90 og M113 paralellt, men til forskjellige bruksområder. Men sånn var det vel med F5 og F16 også, den gang vi hadde begge generasjoner i bruk (og F16+F35 bør også vurderes...), at de ikke var tenkt å brukes på samme måte...

  Ja, jeg vet naturligvis at dette vil koste penger, mye penger. Da kan jeg godt sitere Joachim Rønneberg; jeg regner med alle her vet hvilket sitat jeg da sikter til...

  ---

  Innlegget er kopiert inn ifra OMS tråden (lenke).

  Znuddel - moderator.
  Sist endret av Znuddel; DTG 222110A Jan 19 kl Tuesday Begrunnelse: Satt inn moderators kommentar.

 10. #850
  OR-7 Stabssersjant / Ass S-2 Milforum
  Ble medlem
  2007
  Innlegg
  8.198

  Sv: Forsvarspolitikken ved et veiskille

  Nå har vi vell ikke 72 F16 heller.
  Videre er nok våre maskiner svært nær å trenge en stor overhaling om de skal være flyvedyktige I fremtiden.

  Billigere og bedre å kjøpe flere nye da.

  Det samme gjelder også for ubåter IMO.
  Kjøp heller to til, det er billigere på både kort og lang sikt.
  Død ved Kølle!
  Bla bla... Hybrid warfare is easy

 11. #851
  OR-6 Oversersjant
  Ble medlem
  2014
  Bosted
  Vestlandet
  Innlegg
  2.711

  Sv: Forsvarspolitikken ved et veiskille

  Sitat Opprinnelig skrevet av Kdo_Under Vis post
  Nå har vi vell ikke 72 F16 heller.
  Videre er nok våre maskiner svært nær å trenge en stor overhaling om de skal være flyvedyktige I fremtiden.

  Billigere og bedre å kjøpe flere nye da.

  Det samme gjelder også for ubåter IMO.
  Kjøp heller to til, det er billigere på både kort og lang sikt.
  Riktig.

  Flystrukturen nærmer seg levetiden og da må det meste av kraftbærende struktur gjøres noe med. DET er mildt sagt dyrt og komplisert.

  Det samme prinsippet fungerer omvendt på B-52 ved at flyene bruker så laaaang tid på å akkumulere de påkjenningene som tar livet av skrog/vinger at de blir hundre år før de vrakes.

  Metal fatigue heter det vel på utenlandsk
  Artillery is the God of War

 12. #852
  OR-4 Korporal
  Ble medlem
  2018
  Bosted
  Hær-land ;)
  Innlegg
  71

  Sv: Forsvarspolitikken ved et veiskille

  Sitat Opprinnelig skrevet av Kdo_Under Vis post
  Nå har vi vell ikke 72 F16 heller.
  Nei, det vet jeg, det offisielle tallet, etter diverse tap er så vidt jeg vet 57, hvor mange som faktisk er stridsdyktige i morgen tidlig er nok gradert, men det er nok lavere enn de fleste tror.

  Og jeg tror heller ikke vi kommer til å ha alle de 48 F35 vi kjøper nå (72 var nemlig det antallet F16 vi opprinnelig kjøpte, ikke det vi har operativt nå. Nettopp for å sammenligne likt mot likt...) operative om 40 år, vi KOMMER til å miste noen. (forhåpentligvis bare fly, ikke piloter...) Bare av den grunn er 48 (pluss de 4(?) vi eier, men som er stasjonert i USA til opplæring) for få; vi burde minst hatt tre skvadroner a' 24 fly, ikke to, men det er nå bare min mening...

 13. #853
  OR-7 Stabssersjant / Ass S-2 Milforum
  Ble medlem
  2007
  Innlegg
  8.198

  Sv: Forsvarspolitikken ved et veiskille

  Sitat Opprinnelig skrevet av LVGRP99 Vis post
  Nei, det vet jeg, det offisielle tallet, etter diverse tap er så vidt jeg vet 57, hvor mange som faktisk er stridsdyktige i morgen tidlig er nok gradert, men det er nok lavere enn de fleste tror.

  Og jeg tror heller ikke vi kommer til å ha alle de 48 F35 vi kjøper nå (72 var nemlig det antallet F16 vi opprinnelig kjøpte, ikke det vi har operativt nå. Nettopp for å sammenligne likt mot likt...) operative om 40 år, vi KOMMER til å miste noen. (forhåpentligvis bare fly, ikke piloter...) Bare av den grunn er 48 (pluss de 4(?) vi eier, men som er stasjonert i USA til opplæring) for få; vi burde minst hatt tre skvadroner a' 24 fly, ikke to, men det er nå bare min mening...
  Om man regner litt på fingrene så er 48 F-35 ett minimum slik som 4 Ubåter.
  Død ved Kølle!
  Bla bla... Hybrid warfare is easy

 14. #854
  OR-6 Skvadronsmester
  Ble medlem
  2005
  Bosted
  Førde
  Innlegg
  2.352

  Sv: Forsvarspolitikken ved et veiskille

  Sitat Opprinnelig skrevet av Kdo_Under Vis post
  Om man regner litt på fingrene så er 48 F-35 ett minimum slik som 4 Ubåter.
  Eller under minimum, og det er problemet med heile forsvaret.

 15. #855
  OR-5 Sersjant
  Ble medlem
  2013
  Innlegg
  978

  Sv: Forsvarspolitikken ved et veiskille

  Nye F-16 er forsåvidt en del dyrere enn nye F-35 for øyeblikket.

 16. #856
  OR-7 Stabssersjant / Ass S-2 Milforum
  Ble medlem
  2007
  Innlegg
  8.198

  Sv: Forsvarspolitikken ved et veiskille

  Sitat Opprinnelig skrevet av magskor Vis post
  Eller under minimum, og det er problemet med heile forsvaret.
  Enig i det.
  Mitt poeng er at enkelte i forsvarsdebatten peker på at kjøpet av 48 kampfly indikerer en uforholdsmessig satsing på kampflyprogrammet sett i forhold til hær og marine.

  Nå er etter min mening Hæren langt under kritisk masse, mens marine og flyvåpen ligger på smertegrensen.
  Død ved Kølle!
  Bla bla... Hybrid warfare is easy

 17. #857
  OR-5 Sersjant
  Ble medlem
  2013
  Innlegg
  978

  Sv: Forsvarspolitikken ved et veiskille

  Er av den mening at luftforsvaret er eneste gren som kan gjøre jobben sin skikkelig på egen hånd og bite kraftig ifra seg for øyeblikket mot evt motstander. Dvs at det er den grenen som er der den skal være. Målet må derfor være å bringe resten opp på luft sitt nivå.

  F-35 er hinsides forbi alt det F-16 var på alle områder og i kvantitet så er det en ganske liten reduksjon i forhold til det flyet den erstatter.

 18. #858
  OR-7 Stabssersjant / Ass S-2 Milforum
  Ble medlem
  2007
  Innlegg
  8.198

  Sv: Forsvarspolitikken ved et veiskille

  Sitat Opprinnelig skrevet av orcbuster Vis post
  Er av den mening at luftforsvaret er eneste gren som kan gjøre jobben sin skikkelig på egen hånd og bite kraftig ifra seg for øyeblikket mot evt motstander. Dvs at det er den grenen som er der den skal være. Målet må derfor være å bringe resten opp på luft sitt nivå.

  F-35 er hinsides forbi alt det F-16 var på alle områder og i kvantitet så er det en ganske liten reduksjon i forhold til det flyet den erstatter.
  I en fullkrigskala så slutter de å fungere om de går noe under 48.
  Død ved Kølle!
  Bla bla... Hybrid warfare is easy

 19. #859
  OR-6 Skvadronsmester
  Ble medlem
  2005
  Bosted
  Førde
  Innlegg
  2.352

  Sv: Forsvarspolitikken ved et veiskille

  Sitat Opprinnelig skrevet av Kdo_Under Vis post
  Enig i det.
  Mitt poeng er at enkelte i forsvarsdebatten peker på at kjøpet av 48 kampfly indikerer en uforholdsmessig satsing på kampflyprogrammet sett i forhold til hær og marine.

  Nå er etter min mening Hæren langt under kritisk masse, mens marine og flyvåpen ligger på smertegrensen.
  Etter mi meining er og marinen langt under kritisk masse. Norge har verken nok overflatefartøy eller ei stor nok ubåtstyrke til å ha kontroll over norsk farvatn. Eller til å kunne garanter allierte styrker sikker ankomst til Norge. Norsk geografi med ei enorm kystlinje, og ei plassering utan landkontakt med andre allierte gjere til at all tung alliert støtte må komme sjøvegen. Sjølvsagt vil alliert marine vere med å hjelpe med å klargjere farvatn, men det er den norsk marinen sitt ansvar.

 20. #860
  OR-4 Ledende spesialist
  Ble medlem
  2011
  Bosted
  '';
  Innlegg
  1.187

  Sv: Forsvarspolitikken ved et veiskille

  Sitat Opprinnelig skrevet av Kdo_Under Vis post
  I en fullkrigskala så slutter de å fungere om de går noe under 48.
  Hvordan da? Dessuten er det for få militære flyplasser. Hjelper ikke med 200 fly hvis de ikke har noen base. Sivile flyplasser vil nok bli brukt, men der erdet nok dårlig med alt fra mekanikere til etterfylling av våpen.
  Trøste og bære,Erna

 21. #861
  OF-2 Kaptein / S-5 Milforum
  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  18.149

  Sv: Forsvarspolitikken ved et veiskille

  Meget bra på Nils Holmes blogg: Forsvarssjefen er tydelig

  Forsvarssjefen er tydelig
  Tiden for fortrenging av Forsvarets problemer er definitivt forbi. Kanskje kan vi håpe på politisk oppfølging også?

  Admiral Haakon Bruun-Hanssens foredrag i Oslo Militære Samfund (21.1) må betegnes som historisk, selv fra ham.

  En påminnelse om oppløpet: Med kombinasjonen av Ine Eriksen Søreide som forsvarsminister og Haakon Bruun-Hanssen som forsvarssjef, begge nyutnevnte i 2013, ble det slutt på 20-30 års tåkeprat og fortrengninger i forsvarspolitikken. Det ble åpent erkjent, etter hvert også i stortingsdokumentene, at mens utenlandsoperasjonene ble godt ivaretatt var forsvaret av landet i den grad forsømt at vi ikke hadde noen realistisk forsvarsevne i det hele tatt. Utarbeidelsen av langtidsplanen for perioden 2017-2020 fikk et realistisk utgangspunkt og også rimelig realistiske budsjettforutsetninger for en presserende målsetning: Forsvarsstrukturen som er vedtatt politisk, men som på grunn av huller og mangler bare eksisterer stykkevis og delt, skal bringes opp til innsatsklar stand. Og veien ble fastlagt: Først ta igjen «etterslep» på «grunnmuren», dvs. vedlikehold, reservedeler, beholdninger av ammunisjon og drivstoffer, osv. Dette ble forutsatt å kreve to-tre år. Dernest øke øvelser og fylle huller i bemanning slik at avdelinger, fartøyer og fly kan oppnå den kapasitet og utholdenhet som Forsvarssjefen forutsatte som et minimum for ivaretagelse av det nasjonale forsvaret. Sant nok, han fikk ikke helt den budsjettrammen for fireårsperioden som han så behov for, men i alle fall ble det budsjettøkninger som har gjort det mulig å følge opp planene, om enn i redusert tempo slik at økningen i operativ kapasitet forsinkes. Selv om de konkrete målene og fremgangen i oppfølgingen ikke er offentlig kjent, er det grunn til å se den inneværende langtidsplanen, problemer til tross, som et historisk gjennombrudd for realisme i forsvarspolitikken.

  Så kommer Forsvarssjefens foredrag. Det skal forstås som hans utgangspunkt for arbeidet med neste langtidsplan, altså for perioden 2021-2024. Hans hovedpunkter er:

  1. Den sikkerhetspolitiske og militærstrategiske utvikling er forverret, både internasjonalt i NATO-perspektiv og i våre nærområder.

  2. Den teknologiske utvikling medfører nye trusler, men også nye muligheter, både militært og i perspektiv av totalforsvar/samfunnssikkerhet.

  3. Alt i alt anser han at hans tidligere vurdering (2015) av «nødvendig minimumsforsvar» i pakt med inneværende langtidsplans målsetninger ikke lenger holder. Det vil kreves større styrker og flere kvalitativt nye kapasiteter enn det dagens planer legger opp til. «Med dagens struktur og utholdenhet vil vi hverken klare å tilfredsstille økte nasjonale behov eller innfri økte krav fra NATO.»

  4. De utvidede behovene vil imidlertid ikke medføre vesentlige endringer i den strukturen som allerede er vedtatt, slik at gjennomføringen av gjeldende langtidsplan må fortsette. Videre må omstilling og fornyelse gjennomføres slik at eksisterende kapasitet ikke redusere før ny kapasitet er på plass.(Uthevelsene her.)

  Som statusrapport og utgangspunkt for videre planarbeid er dette skjebnetung tale. Den nødvendige oppfølgingen vil bli krevende for alle berørte, og for politikerne ikke minst. Tre forhold blir spesielt viktige:

  a. Økonomien. Det kreves ingen dypere forståelse for å se at det vil kreves budsjettøkninger. En god start vil være en tydelig politisk forpliktelse for 2%-vedtaket, ref IFO-studien. I dag er spesielt Høyre (statsministeren, forsvarsministeren) utydelige og vaklende. Det er igjen tid for formaning mot arvesynd nr. 1: Underfinansiering av planer med det resultat at vi på grunn av huller og mangler i oppsetningene har fått langt mindre operativ kapasitet for pengene enn de jevnstore nabolandene (som har langt bedre budsjettbalanse).

  b. Kontinuerlig operativ kapasitet. Vår arvesynd nr. 2 er avvikling av operativ kapasitet før fornyelsen er på plass. Vi har f.eks. avhendet luftvern og hele klasser av marinefartøyer, og stått uten operativ kapasitet i årevis før nyanskaffelser blir realisert. Heretter må vi følge Forsvarssjefens råd og planlegge for å ha kapasitet til enhver tid, slik man gjør i Danmark og Finland, og ikke planlegge som vi har gjort, for kapasitet i en bevegelig, fjern fremtid (ved regnbuens fot).

  c. Rapportering. Under Søreide og Bruun-Hanssens ledelse ble rapporteringen til Stortinget av Forsvarets evne til å løse sine oppgaver sterkt forbedret. Det ble dermed offentlig kjent at evnen på øverste nivå, forsvaret av landet, var (og fortsatt er) klart utilfredsstillende. Imidlertid er det behov for ytterligere forbedring av rapporteringen. Det må bli mulig for politikerne og andre forsvarspolitisk engasjerte å følge oppbygningen av den operative evnen, om enn bare på et overordnet nivå. Hva er målene målene, og hvordan går oppbygningen mot dem? Bare med slik innsikt i bunnen vil det være mulig å sikre politisk oppslutning for de meget betydelige bevilgningene som vil kreves i årene fremover hvis landets sikkerhet skal ivaretas slik Forsvarssjefen skisserer. (Det sies regelmessig fra departementshold at Stortinget får vite «alt» i lukket høring. Gitt formatet for høringene er det neppe riktig, men uansett er «lukket» muntlig rapportering ikke tilstrekkelig.)

  Med Bruun-Hanssens tydelige og velformulerte foredrag som grunnlag skal det bli spennende å se oppfølgingen, både av den inneværende langtidsplanen og utviklingen av den neste. Utfordringene er mange og store, men det er lov å håpe.
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 22. #862
  OR-7 Stabssersjant / Ass S-2 Milforum
  Ble medlem
  2007
  Innlegg
  8.198

  Sv: Forsvarspolitikken ved et veiskille

  Sitat Opprinnelig skrevet av tiurleik Vis post
  Hvordan da? Dessuten er det for få militære flyplasser. Hjelper ikke med 200 fly hvis de ikke har noen base. Sivile flyplasser vil nok bli brukt, men der er det nok dårlig med alt fra mekanikere til etterfylling av våpen.
  Tallet på 48 er da for noe man kan kalle ett klarværsscenario, dvs. ikke at været er best, men at alt går vår vei på teknisk side.
  Ingen mangel på piloter.
  Ingen mangel på reservedeler.
  Nok våpen
  Nok teknikere
  Fienden benytter ikke atomvåpen eller systemer som bryter INF med stor margin.
  Det er ikke fiendtlig aktivitet i Trøndelagsområdet, slik som SOF med Grad-P.

  La os da si at forsvarets tall for rekevidde stemmer og bildet under viser oppdragsrekkevidden. Fra Ørlandet kan man da påvirke striden helt ut i Finnmark.

  Navn:		operasjonsradius_nett.jpg
Visninger:	422
Størrelse:	270,9 KB

  Evenes er slik jeg ser det å regne som en fredetidsbase da man må regne med Iskander fra H+0. Andre våpensystemer kan man i teorien forsvare seg imot. Merk at dette er for oss best case. Om vi hadde tatt Iskander ut fra ligningen så skulle man hatt nesten 100% suksessrate for luftvern mot andre trusler. Noe som er helt usannsynlig.

  Sortie rate for F-16 og tilsvarende er i dag på rett under 2,5 per døgn. Om vi legger godviljen til så kan vi håpe på at F-35 klarer 3 per døgn når vedlikeholdsystemet er innkjørt (Lite sannsynlig at man kan klare dette over tid).

  Det gir operativ kapasitet på 16 fly til en hver gitt tid.

  Frem til NATO kan komme på banen så er vi uten tankfly og AEW. Dette kan bli stilt til disposisjon innen noen få timer, men man kan ikke regne med full effekt før etter flere dager.
  Dette betyr at vi må ha fly i lufta utenfor Trøndelagskysten for å kunne ha sensorer som kan se innkommende kryssermissiler, og for å holde langtrekkende bombefly på en så stor avstand at man kan håndtere avstandleverte våpen fra disse.
  Dette krever minimum 4 fly i lufta om man også må ha ett av dem med øyne inn i Sverige med tanke på kryssermissiler den veien.

  Videre så må vi ha fly som i det minste må påvirke situasjonen over Finnmark.
  To fly over Finnmark, to på vei hjem for etterforsyning av våpen, to på vei ut. Dette krever minst 6 av flyene. Egentlig må man ha flere om man har bakkeavdelinger i Finnmark.

  Da har vi 6 fly som kan være fokusert på å operere etter våre egne behov slik som bombing av broer, egne havner og fiendens marinefartøyer. Om vi har bakkeavdelinger i Finnmark så må alle disse 6 operere i nærheten av bakkeavdelingen for at den ikke skal bukke under for fienden.

  Og da har jeg regnet med at man ikke får treff på Ørlandet, ikke tar egne tap.

  Sprer vi oss ut til flere flystasjoner rundt Trønderlag så må vi har mer luftvern, flere teknikere, baseforsvar og kapasitet til å utbedre rullebaner på disse.
  Død ved Kølle!
  Bla bla... Hybrid warfare is easy

 23. #863
  OR-4 Ledende spesialist
  Ble medlem
  2011
  Bosted
  '';
  Innlegg
  1.187

  Sv: Forsvarspolitikken ved et veiskille

  Sitat Opprinnelig skrevet av Kdo_Under Vis post
  Tallet på 48 er da for noe man kan kalle ett klarværsscenario, dvs. ikke at været er best, men at alt går vår vei på teknisk side.
  Ingen mangel på piloter.
  Ingen mangel på reservedeler.
  Nok våpen
  Nok teknikere
  Fienden benytter ikke atomvåpen eller systemer som bryter INF med stor margin.
  Det er ikke fiendtlig aktivitet i Trøndelagsområdet, slik som SOF med Grad-P.

  La os da si at forsvarets tall for rekevidde stemmer og bildet under viser oppdragsrekkevidden. Fra Ørlandet kan man da påvirke striden helt ut i Finnmark.

  Navn:		operasjonsradius_nett.jpg
Visninger:	422
Størrelse:	270,9 KB

  Evenes er slik jeg ser det å regne som en fredetidsbase da man må regne med Iskander fra H+0. Andre våpensystemer kan man i teorien forsvare seg imot. Merk at dette er for oss best case. Om vi hadde tatt Iskander ut fra ligningen så skulle man hatt nesten 100% suksessrate for luftvern mot andre trusler. Noe som er helt usannsynlig.

  Sortie rate for F-16 og tilsvarende er i dag på rett under 2,5 per døgn. Om vi legger godviljen til så kan vi håpe på at F-35 klarer 3 per døgn når vedlikeholdsystemet er innkjørt (Lite sannsynlig at man kan klare dette over tid).

  Det gir operativ kapasitet på 16 fly til en hver gitt tid.

  Frem til NATO kan komme på banen så er vi uten tankfly og AEW. Dette kan bli stilt til disposisjon innen noen få timer, men man kan ikke regne med full effekt før etter flere dager.
  Dette betyr at vi må ha fly i lufta utenfor Trøndelagskysten for å kunne ha sensorer som kan se innkommende kryssermissiler, og for å holde langtrekkende bombefly på en så stor avstand at man kan håndtere avstandleverte våpen fra disse.
  Dette krever minimum 4 fly i lufta om man også må ha ett av dem med øyne inn i Sverige med tanke på kryssermissiler den veien.

  Videre så må vi ha fly som i det minste må påvirke situasjonen over Finnmark.
  To fly over Finnmark, to på vei hjem for etterforsyning av våpen, to på vei ut. Dette krever minst 6 av flyene. Egentlig må man ha flere om man har bakkeavdelinger i Finnmark.

  Da har vi 6 fly som kan være fokusert på å operere etter våre egne behov slik som bombing av broer, egne havner og fiendens marinefartøyer. Om vi har bakkeavdelinger i Finnmark så må alle disse 6 operere i nærheten av bakkeavdelingen for at den ikke skal bukke under for fienden.

  Og da har jeg regnet med at man ikke får treff på Ørlandet, ikke tar egne tap.

  Sprer vi oss ut til flere flystasjoner rundt Trønderlag så må vi har mer luftvern, flere teknikere, baseforsvar og kapasitet til å utbedre rullebaner på disse.
  Jeg er ikke noen ekspert på dette, men regner med at allierte kampfly vil være på plass innen få timer. Allierte bakkestyrker derimot er jeg redd aldri vil rekke å komme fram før det er for sent. Den svake norske hæren vil ikke greie å sinke en fiende lenge nok til at allierte hærstyrker kan bli kampklare. Vipps, så er Troms og Finnmark på russiske hender.
  Trøste og bære,Erna

 24. #864
  OR5+ Sersjant 1.klasse / Vingsersjant
  Ble medlem
  2010
  Bosted
  Discworld
  Innlegg
  15.723

  Sv: Forsvarspolitikken ved et veiskille

  Det heter seg jo at geografi ikke kan forhandles, så en fin bakgrunnstråd (i mangel av et bedre ord) vil nok være hvlt sin tråd om kampflystudien av 1975.
  https://milforum.net/showthread.php/...lystudien-1975
  "A toast, to absent friends, In Memory Still Bright"

 25. #865
  OR-7 Stabssersjant / Ass S-2 Milforum
  Ble medlem
  2007
  Innlegg
  8.198

  Sv: Forsvarspolitikken ved et veiskille

  Sitat Opprinnelig skrevet av tiurleik Vis post
  Jeg er ikke noen ekspert på dette, men regner med at allierte kampfly vil være på plass innen få timer. Allierte bakkestyrker derimot er jeg redd aldri vil rekke å komme fram før det er for sent. Den svake norske hæren vil ikke greie å sinke en fiende lenge nok til at allierte hærstyrker kan bli kampklare. Vipps, så er Troms og Finnmark på russiske hender.
  Russisk evne til å erobre noe som helst vest for Lakselv er ikke mulig på mange uker etter D+1. Selv med bare HV i Finnmark.

  At allierte kampfly skal kunne bidra innen kort tid er jeg sterkt i tvil til. Vi må regne med å måtte klare oss selv i en viss tid.

  Storbritannia har egne havområder de må overvåke, og de må drive GIUK som kommer til å trekke store deler av Typhoon-flåten og dermed E-3 og tankere. Noen Storm Shadow og TLAM kan de klare, men tviler på mer enn 20.

  Vi kan ikke regne med Tyskland, Danmark eller Polen da de har sitt eget og/eller er for små.

  Frankrike har ikke fotavtrykk nordover til annet enn kanskje 20 Scalp mot Norske mål første uke.

  USA er tilstede i Europa, men deres kapasitet kan også måtte reagere andre steder i alliansen. Det samme gjelder Nederland, Belgia og Portugal som sammen med Danmark i dag er våre nærmeste F-16 partnere. Spania og Italia har samme problem som Frankrike bare i enda større grad. Mangelen på luftanking blir også prekær selv etter at felleskapasiteten er på plass.

  USA kan kanskje levere TLAM og ALCM, men i en konflikt med fare for eskalering så må man også holde noe tilbake for neste trekk.

  Avstandsleverte våpen mot mål i Norge krever også målutpeking, noe som F-35 er den mest kapable plattformen vi disponerer til.

  For å kunne gi effekt nordover fra norske baser må de også flytte store forsyninger som vi må være i stand til å beskytte når de flys inn.

  Derfor er min mening at vi ikke kan ha færre enn 48 kampfly.

  At hæren ikke strekker til er er ett faktum. Vi må bare ikke gå i Børresen-fella og tro at vi kan få mer hær om vi kutter ut kampfly.

  Marinen skulle gjerne vært større, spesielt på fremtidig ubåter. Men om det var mer midler tilgjengelig så burde man først sørge for at hæren er over smertegrensa.
  Død ved Kølle!
  Bla bla... Hybrid warfare is easy

 26. #866
  OR-4 Ledende spesialist
  Ble medlem
  2011
  Bosted
  '';
  Innlegg
  1.187

  Sv: Forsvarspolitikken ved et veiskille

  Sitat Opprinnelig skrevet av Kdo_Under Vis post
  Russisk evne til å erobre noe som helst vest for Lakselv er ikke mulig på mange uker etter D+1. Selv med bare HV i Finnmark.

  At allierte kampfly skal kunne bidra innen kort tid er jeg sterkt i tvil til. Vi må regne med å måtte klare oss selv i en viss tid.

  Storbritannia har egne havområder de må overvåke, og de må drive GIUK som kommer til å trekke store deler av Typhoon-flåten og dermed E-3 og tankere. Noen Storm Shadow og TLAM kan de klare, men tviler på mer enn 20.

  Vi kan ikke regne med Tyskland, Danmark eller Polen da de har sitt eget og/eller er for små.

  Frankrike har ikke fotavtrykk nordover til annet enn kanskje 20 Scalp mot Norske mål første uke.

  USA er tilstede i Europa, men deres kapasitet kan også måtte reagere andre steder i alliansen. Det samme gjelder Nederland, Belgia og Portugal som sammen med Danmark i dag er våre nærmeste F-16 partnere. Spania og Italia har samme problem som Frankrike bare i enda større grad. Mangelen på luftanking blir også prekær selv etter at felleskapasiteten er på plass.

  USA kan kanskje levere TLAM og ALCM, men i en konflikt med fare for eskalering så må man også holde noe tilbake for neste trekk.

  Avstandsleverte våpen mot mål i Norge krever også målutpeking, noe som F-35 er den mest kapable plattformen vi disponerer til.

  For å kunne gi effekt nordover fra norske baser må de også flytte store forsyninger som vi må være i stand til å beskytte når de flys inn.

  Derfor er min mening at vi ikke kan ha færre enn 48 kampfly.

  At hæren ikke strekker til er er ett faktum. Vi må bare ikke gå i Børresen-fella og tro at vi kan få mer hær om vi kutter ut kampfly.

  Marinen skulle gjerne vært større, spesielt på fremtidig ubåter. Men om det var mer midler tilgjengelig så burde man først sørge for at hæren er over smertegrensa.
  For å sette det på spissen tror jeg at 10 tusen russere bevæpna med hesjastaur og pistoler kan erobre store deler av Finnmark hvis angrepet kommer overraskende, og med flystøtte☺️
  Trøste og bære,Erna

 27. #867
  OR-7 Stabssersjant / Ass S-2 Milforum
  Ble medlem
  2007
  Innlegg
  8.198

  Sv: Forsvarspolitikken ved et veiskille

  Alt er mulig, men om du ser det fra deres side så er ett angrep på Norge noe man ikke tar lett på, og da opererer de doktrinelt på dybder rundt 100 km.

  De kan tenkes å satse alt på ett kort å kjøre det remmer og tøy holder i retning Tromsø. Om de gjør det så blir det da en operasjon de forventes å ikke komme tilbake fra i live.
  Død ved Kølle!
  Bla bla... Hybrid warfare is easy

 28. #868
  OR-1 Flysoldat
  Ble medlem
  2015
  Bosted
  Bergen
  Innlegg
  12

  Sv: Forsvarspolitikken ved et veiskille

  Sitat Opprinnelig skrevet av Kdo_Under Vis post
  Tallet på 48 er da for noe man kan kalle ett klarværsscenario, dvs. ikke at været er best, men at alt går vår vei på teknisk side.

  Og da har jeg regnet med at man ikke får treff på Ørlandet, ikke tar egne tap.

  Sprer vi oss ut til flere flystasjoner rundt Trønderlag så må vi har mer luftvern, flere teknikere, baseforsvar og kapasitet til å utbedre rullebaner på disse.

  Med tanke på hvor stor vekt Forsvaret legger på F-35 i framtidig planlegging så vil det vel være rimelig å anta at at "naboen" som åpningstrekk vil forsøke å fjerne så mange som mulig av dem og at Værnes vil bli truffet av en eller flere bølger med krysserraketter fra ubåter i norskehavet innen de første 30 minuttene av en konfrontasjon. I presisjonsvåpenhysteriets tidsalder så er det jo et paradoks at man legger så stor vekt på et "våpen" (F-35 i dette tilfellet) som er så avhengig av den geografisk sett mest forutsigbare og sårbare formen for militære installasjoner som finnes.

 29. #869
  OR-7 Stabssersjant / Ass S-2 Milforum
  Ble medlem
  2007
  Innlegg
  8.198

  Sv: Forsvarspolitikken ved et veiskille

  Sitat Opprinnelig skrevet av IR9 Vis post
  Med tanke på hvor stor vekt Forsvaret legger på F-35 i framtidig planlegging så vil det vel være rimelig å anta at at "naboen" som åpningstrekk vil forsøke å fjerne så mange som mulig av dem og at Værnes vil bli truffet av en eller flere bølger med krysserraketter fra ubåter i norskehavet innen de første 30 minuttene av en konfrontasjon. I presisjonsvåpenhysteriets tidsalder så er det jo et paradoks at man legger så stor vekt på et "våpen" (F-35 i dette tilfellet) som er så avhengig av den geografisk sett mest forutsigbare og sårbare formen for militære installasjoner som finnes.
  Jeg er egentlig ikke helt enig i at man legger så stor vekt på F-35. Jeg er mer av den oppfatningen at man ikke har noe annet å stille opp med. da setter man sin lit til den eneste lille kapasiteten man har.

  Dette med angrep fra kryssermissiler fra D+0 er noe som for flere er i ferd med å bli en virkelig migrene. Albert Palazzo kaller det for Mutually assured precision, altså at begge parter har evnen til å ta livet av hverandres enkeltkapasiteter i en slik grad at en krig kan være farlig for begge. Han mener dette gir forsvareren en fordel, jeg klarer ikke helt å se det.

  Tormod Heier mener eneste løsning er å sende flyene utenlands om det smeller, jeg lurer da på hvor langt unna han tenker, da de britiske øyer også er innenfor russisk rekkevidde.

  Nå er jeg svært skeptisk til å gå veien mot å bruke vår presisjonsevne inn mot Kola, men det betyr ikke at vår motstander må opptre som om det ikke kan skje.

  Jeg er helt enig i at det er vårt problem å sikre Trønderlagsområdet og spesielt flyplassene. problemet er at med eksisterende teknologi* så er det frustrerende nok bare F-35 som kan ha håp** om å håndtere trusselen.
  Kryssermissilene behøver ikke komme fra ubåter i Norskehavet, fra oppankrede korvetter på kola, St. Petersburg og Kaliningrad er det også mulig å treffe.

  *Teknologien finnes, kostnaden å innføre den er astronomisk.
  **Luftvern er viktig, men flyprofilen til missilet og mangelen på varslingstid er en stor utfordring. For ikke snakke om at en salve missiler overbelaster forsvareren. For å kunne klare dette så må F-35 være i lufta og ha tid til å skyte.
  Død ved Kølle!
  Bla bla... Hybrid warfare is easy

 30. #870
  OF-1 Løytnant / Ass S-4 Milforum
  Ble medlem
  2004
  Bosted
  Bunker på Kvarven
  Innlegg
  8.966

  Sv: Forsvarspolitikken ved et veiskille

  Forsvaret må utnytte ressursene de selv har utdannet bedre, spesielt i en krisesituasjon, mener generalsekretæren i Norske Reserveoffiserers forbund (NROF).

  – Hvis det skulle skje noe alvorlig med Norge, vil det være mange som stiller opp, som ønsker å stille opp og som vil møte opp.

  https://www.abcnyheter.no/nyheter/no...fTRo5680WYOxNw

  Sent fra min SM-A520F via Tapatalk
  Odd objects attract fire. You are odd.

 31. #871
  OR-4+ Seniorspesialist
  Ble medlem
  2004
  Bosted
  Rogaland
  Innlegg
  3.158

  Sv: Forsvarspolitikken ved et veiskille

  Sitat Opprinnelig skrevet av Znuddel Vis post
  Forsvaret må utnytte ressursene de selv har utdannet bedre, spesielt i en krisesituasjon, mener generalsekretæren i Norske Reserveoffiserers forbund (NROF).

  – Hvis det skulle skje noe alvorlig med Norge, vil det være mange som stiller opp, som ønsker å stille opp og som vil møte opp.

  https://www.abcnyheter.no/nyheter/no...fTRo5680WYOxNw

  Sent fra min SM-A520F via Tapatalk
  De kan begynne med å lagre de dødsdømte AG3ene på strategiske steder rundt om kring i Norge sør for Troms. Det er fryktelig lett å avhende utstyr i landet, men det man ikke tenker på er hvor fordømt vanskelig det er å få tak i i en fei, om man trenger det, og ikke minst hvor mye det vil koste... Samtidig så har omtrent alle som har vært i Forsvaret og har bikket 30 år fått opplæring på AG3.
  two to the heart, one to the mind...

 32. #872
  OR-6 Oversersjant
  Ble medlem
  2014
  Bosted
  Vestlandet
  Innlegg
  2.711

  Sv: Forsvarspolitikken ved et veiskille

  Sitat Opprinnelig skrevet av dobrodan Vis post
  De kan begynne med å lagre de dødsdømte AG3ene på strategiske steder rundt om kring i Norge sør for Troms. Det er fryktelig lett å avhende utstyr i landet, men det man ikke tenker på er hvor fordømt vanskelig det er å få tak i i en fei, om man trenger det, og ikke minst hvor mye det vil koste... Samtidig så har omtrent alle som har vært i Forsvaret og har bikket 30 år fått opplæring på AG3.
  Støttes

  Vlad tenker seg om et par ganger når han vet at det finnes titusenvis av durkdrevne exsoldater og befal bevæpnet med uslitelige AG’r.

  Staybehind 2.0
  Artillery is the God of War

 33. #873
  OF-1 Løytnant / Ass S-4 Milforum
  Ble medlem
  2004
  Bosted
  Bunker på Kvarven
  Innlegg
  8.966

  Sv: Forsvarspolitikken ved et veiskille

  Hanne Skartveit i VG:

  Et alvorlig varsel: Rust opp!

  Russland opptrer stadig mer aggressivt overfor Norge. Sover Erna Solberg?


  Vi må forholde oss til Russland som nabo. Men vi kan ikke smiske med russerne, på bekostning av solidariteten med allierte som har grunn til å være redde.

  https://www.vg.no/nyheter/meninger/i...source=vgfront
  Odd objects attract fire. You are odd.

 34. #874
  OF-2 Kaptein / S-6 Milforum
  Ble medlem
  2014
  Bosted
  Litt her og der
  Innlegg
  2.218

  Sv: Forsvarspolitikken ved et veiskille

  FFI har brukt kalkulatoren.

  Ny rapport: «Skylder» Forsvaret 19 milliarder kroner

  For å nå NATOs to prosentmål i 2024, må forsvarsbudsjettet økes med 19 milliarder kroner i året fra dagens nivå. Det fastslår FFI, Forsvarets Forskningsinstitutt.
  Forsvarsdepartementet har bedt FFI vurdere hvordan forsvaret av Norge kan styrkes de neste årene. En del av oppdraget er å vise hvordan Forsvaret kan vokse i størrelse om forsvarsbudsjettet skal øke til to prosent av BNP i 2024.

  – VI har lagt til grunn at den gjeldende planen blir fullfinansiert, sier John-Mikal Størdal, FFIs direktør, på en presentasjon fredag morgen.

  FFI fastslår at Russlands evne og vilje til å bruke militær makt, er blitt den nye normale situasjonen, som også Norge må forholde seg til.

  Statsminister Erna Solberg har tidligere sagt at den neste langtidsplanen for Forsvaret skal peke i retning av NATOs felles mål å bruke to prosent av nasjonalproduktet BNP i 2024.
  https://www.vg.no/nyheter/innenriks/..._content=row-2
  Svolten og tyst, samband fyst

 35. #875
  OF-2 Rittmester / fung S-1 & S-4 Milforum
  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  21.364

  Sv: Forsvarspolitikken ved et veiskille

  Det er ikke bestandig jeg er enig i konklusjonene til Jacob Børresen, men her synes jeg han setter noen gode premisser:

  «Forsvarssjefen forsvarer nedbyggingen av Forsvaret med at den ble basert på forutsetninger som ble gitt for fire år siden - underforstått at de har endret seg nå. Forsvarsminister Bakke-Jensen peker på det samme. Poenget er at dette er en helt meningsløs tilnærming til forsvarsplanlegging. Forutsetningene på strategisk nivå, som må ligge til grunn for planleggingen av et norsk forsvar, er tilnærmet konstante: vår randstatsbeliggenhet til Russland og vår kyststatsbeliggenhet til de militærstrategisk viktige nordlige havområder, som gjør at vi befinner oss i spenningsfeltet mellom stormaktene USA og Russland. Andre permanente og semipermanente faktorer er territoriets utstrekning og befolkningens størrelse, kombinert med det faktum at vi, i et virkelig tilfelle, alltid vil være avhengig av alliert hjelp, og er atskilt fra alle våre allierte med hav. I bunnen av dette resonnementet ligger det faktum at verdenssamfunnet av stater på sett og vis er et anarki, i den forstand at det ikke finnes noen overstatlig myndighet med makt til å håndheve krigsforbudet i FN-pakten. De store gjør det de vil, fordi de kan, de små utholder det de må, for å sitere gamle Thukydid. Krig er en potensiell mulighet, også i vår del av verden, som vi må være forberedt på.

  Den til enhver tid skiftende spenningen mellom Russland og Vesten må ikke legges til grunn for planleggingen av Forsvarets struktur. Den har først og fremst betydning på operativt, og taktisk nivå, i form av situasjonsbetinget endring i beredskapsnivå, deployerings- og øvingsmønster, som vil tilsi tidsbegrenset økning i Forsvarets driftsbudsjett. Årsaken er tiden det tar å bygge opp igjen det som er avviklet, tiden det tar å utdanne trene og øve det personellet som skal omsette forsvarsmateriellet til stridsevne, vi, om vi er heldige, kan få kjøpt på relativt kort varsel.

  Den formen for forsvarsplanlegging vi nå driver med, at man forsøker å bygge forsvarsstrukturen opp eller ned i takt med skiftende utenriks- og sikkerhetspolitiske konjunkturer, er verken forsvarsfaglig eller samfunnsøkonomisk forsvarlig. Det er et gedigent pengesløseri, og en garanti for at opp- og nedbyggingen av Forsvaret til enhver tid vil befinne seg "i motfase" i forhold til variasjonene i det internasjonale spenningsnivået.»
  Sist endret av Rittmester; DTG 150038A Feb 19 kl Friday
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 36. #876
  OR5+ Sersjant 1.klasse / Vingsersjant
  Ble medlem
  2010
  Bosted
  Discworld
  Innlegg
  15.723

  Sv: Forsvarspolitikken ved et veiskille

  Dette kunne nok og ha vært lagt inn i OMS-tråden, men legger den her: https://www.aftenposten.no/norge/i/O...verdig-forsvar

  Normalt har viseadmiral Ketil Olsen (59) som oppgave å ivareta Norges interesser i NATO. Nå er det NATO som gjennom Olsen stiller krav som toppoffiseren bretter ut under et foredrag i Oslo Militære Samfund mandag kveld. Aftenposten har intervjuet ham i forkant av foredraget.
  "A toast, to absent friends, In Memory Still Bright"

 37. #877
  OF-2 Rittmester / fung S-1 & S-4 Milforum
  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  21.364

  Sv: Forsvarspolitikken ved et veiskille

  Sitat Opprinnelig skrevet av yamaha Vis post
  Dette kunne nok og ha vært lagt inn i OMS-tråden, men legger den her: https://www.aftenposten.no/norge/i/O...verdig-forsvar
  Oppfølging fra forsvaret.no: https://forsvaret.no/aktuelt/nato-krever-mer-av-norge

  Sitat Opprinnelig skrevet av NATOs krav til Norge
  NATO stiller krav til sine medlemmer, og ser altså på helheten i alliansen. Derfor har de også signalisert til Norge at Forsvaret bør styrkes på en del områder.

  - Forsvaret må kunne stille med en mekanisert brigade: Hæren må i større grad kunne levere både internasjonalt og nasjonalt samtidig.

  - Fregatten må erstattes: Antiubåtkrigføring er viktig for alliansen, herunder maritime patruljefly, som er bestilt.

  - Tankfly må skaffes for å støtte F-35: NATO mener Norge bør ha egne tankfly.

  - Ubåter: NATO setter spørsmålstegn ved om fire nye ubåter er nok.

  - Korvetter: NATO peker på at korvettene, som er tenkt utfaset i 2025, er en etterspurt kapasitet.
  Sitat Opprinnelig skrevet av NORMILREP
  Norge er NATOs flanke i nord, med Russland som nærmeste nabo. Dette gjør oss til en viktig partner for NATO, men dette fører igjen til økt fokus på det norske forsvaret.

  – Hvis Norge skal være NATO i nord, og det sier vi at vi ønsker å være, så er det en forutsetning at vi tar hensyn til artikkel 3. Der er NATO med på å forme nasjonene inn i en helhet, der alle bidrar med sine kapasiteter i en eventuell konflikt, sier Olsen.

  – Hvis vi har et troverdig forsvar, er det mye større sannsynlighet for at andre stiller opp for oss om vi trenger det. Dette handler om hva vi signaliserer inn i alliansen.

  Olsen forteller at NATO er svært fornøyd med gjennomføringen av storøvelsen Trident Juncture i Norge høsten 2018. Samtidig ble det avdekket svakheter.

  – Under Trident Juncture så vi at vi hadde vi lite igjen til å slåss med, fordi så mye ble tatt opp av det å faktisk kunne motta NATO-forsterkninger. Dagens situasjon der vi har en liten struktur, med liten utholdenhet, gjør at vi er veldig utsatt.

  – NATO mener at vi bør gjøre mer enn det vi gjør i dag, sier Olsen.
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

Side 22 av 22 FørsteFørste ... 12202122
Milrab - Milforum - Nettbutikk - Militært Utstyr - Friluftsliv


Lignende tråder

 1. Eksamen: Forsvarspolitikken i Norge under den Kalde Krigen
  By jegerkitty90 in forum Mannskapsmessa
  Svar: 25
  Nyeste innlegg: DTG 271401A Jun 18, Wednesday
 2. Arbeiderpartiet lar SV bestemme i forsvarspolitikken
  By tranceman in forum S-2 1. Generelle nyheter.
  Svar: 0
  Nyeste innlegg: DTG 051414A Aug 09, Wednesday

Bokmerker

Bokmerker

Regler for innlegg

 • Du kan ikke starte nye tråder
 • Du kan ikke svare på innlegg / tråder
 • Du kan ikke laste opp vedlegg
 • Du kan ikke redigere innleggene dine
 •