Åpent Debattmøte 22. november

Styret i Oslo forsvarsforening inviterer til debattmøte om utviklingen av Forsvaret
22. november.
Møtet starter kl 1800 i Forsvarsmuseets aula på Akershus festning og
avsluttes senest kl 2100.

Hovedformålet med møtet er å orientere våre medlemmer og andre interesserte om
forslagene til Forsvarspolitisk utvalg (FPU) som nylig presenterte sin rapport ved
månedsskiftet oktober/november. På dette tidspunkt vil dessuten resultatene av
Forsvarsjefens ferdigstilte langtidsstudie og hans anbefalinger være offentlig
kjent. Samlet skulle dette gi et godt utgangspunkt for meningsutveksling.

Lederen for FPU, Siri Bjerke, vil innlede. Øvrige paneldeltakere vil være
Forsvarskomiteens leder, Jan Petersen, journalist Kjell Dragnes fra Aftenposten og en representant for Sosialistisk Venstrepartis stortingsgruppe.

Vi ønsker å legge vekt på den vedvarende ubalanse mellom de politiske ambisjoner og Forsvarets faktiske budsjetter, ivaretakelsen av veteraner fra Internasjonale Operasjoner, og nordområdespørsmålet. Andre innspill er selvfølgelig velkomne. Her er en sjanse til å treffe noen av dem som skal utarbeide vår forsvarspolitikk for fremtiden.