milforum.net - fra sikkerhetspolitikk til stridsteknikk
Milforum - Fra sikkerhetspolitikk til stridsteknikk
Liker Liker:  0
Side 1 av 7 123 ... SisteSiste
Viser resultatene 1 til 40 av 254

Tråd: Samarbeid: UEH og HV/I

 1. #1
  OR-2 Visekonstabel (T35)
  Ble medlem
  2004
  Innlegg
  141
  Nevnt
  0 innlegg
  Sitert
  0 innlegg

  Samarbeid: UEH og HV/I


  Foto: Forsvaret


  Foto: Politidirektoratet

  Noen politifolk i UEH her? Hvordan ville dere sett på et samarbeid med HV innsatstyrker i deres distrikt? Andre som har synspunkter på dette?

 2. #2
  OF-3 Major
  Administrator
  NK Milforum

  Ble medlem
  2004
  Innlegg
  15.278
  Nevnt
  272 innlegg
  Sitert
  515 innlegg

  RE: UEH og HV/I

  Dette er et interessant tema. Økt samarbeid mellom Politi og HV. Virker som de er kommet mye lengre i noen distrikter enn andre - mye på grunn av gode personlige relasjoner i de ulike etatene og avdelingene. Viser bare hvor mye "godt forhold" og nettverk har å si.

  __________________
  Har du støttet Forumet?

 3. #3
  Milforum reservist
  Ble medlem
  2004
  Innlegg
  24
  Nevnt
  0 innlegg
  Sitert
  0 innlegg

  RE: UEH og HV/I  Et par artikkler som berører emnet, henet fra www.politiforum.no

  PF 08.04
  Bistandsorganet større enn primærorganet?
  Politimester Bjørn Hareide i Agder politidistrikt er forundret over det han nå registrerer av HVs øvingsopplegg.


  — Så langt jeg ser det, bruker HV nå forholdsvis store ressurser på å øve på momenter som de synes å forutsette brukt i sin støtte til politiet. Problemet er bare at det skal godt gjøres for HV å bli brukt av politiet til det de øver på. Jeg skal selvsagt ikke legge meg opp i saken hvis HV øver på saker de trenger for å være forberedt på krigshandlinger. Men politiets behov for støtte fra Forsvaret ligger på passiv bistand i form av objektsikring og lignende. Politiets behov for bistand ligger ikke i aktiv utagerende virksomhet mot personer. Den type aktivitet vil politiet selv ta seg av. Jeg stopper opp og spør meg selv – øver de på noe de ikke vil bli bedt om å hjelpe til med?

  Bedre rustet
  Hareide mener det ser rart ut med et bistandsorgan som etterhvert kan bli bedre rustet enn det politi de skal bistå.

  — Samfunnet må gå inn på å se hvem som er best tjent med de ressursene HV tydeligvis råder over. Her har svenskene vist nytenkning, sier Hareide, og viser til statsminister Gøran Persons tale til partilederne 22. januar i år hvor Persson uttalte:

  “En ting er sikkert – vi skal ikke mislykkes i kampen mot vold og usikkerhet. Den ytre trussel fra andre land finnes ikke lenger. De nye truslene kommer fra den indre trussel. De ressurser vi kommer til å fristille når vi legger om det militære forsvaret – ressurser i mangemilliardklassen skal føres over til kampen mot den indre trussel. Det gjelder rettsvesen, politiet og påtalemyndigheten. Ressursene finnes, og de skal omfordeles. Senest til høsten legges programmet som tar sikte på å overføre disse ressursene.”

  Politimester Bjørn Hareide, Agder politidistrikt
  – Det må være naturlig at det organ som har primæroppgaven får tilført hoveddelen av ressursene i stedet for de som har rene bistandsoppgaver. Dette spørsmålet må få bred oppmerksomhet, sier den engasjerte politimesteren.

  — Vi ser at HV nå er oppsatt med kostbare bordingsbåter rundt hele kysten. Båter som er egnet til skarpe oppdrag – rene politioppdrag. Hvis politiet ikke kommer til å be om slik bistand, hva skal samfunnet bruke dem til? spør Hareide forundret.

  —Jeg har flere spørsmål enn svar på om samfunnet har den riktige tilnærmingen i forhold til hvem som er satt til å gjøre jobben. For å komme unna diskusjonen om bistanden til politiet, kan det som skjer kanskje beskrives som krigstrening, men det blir jo egentlig ikke riktig, all den stund den treningen vi nå er vitne til minner mye om terrorbekjempelse – en politioppgave, sier Hareide.

  — Hadde det ikke vært bedre å sette primærorganet for terrorbekjempelse i bedre stand til å gjøre oppgaven, spør han retorisk.

  — Har du som politimester noen gang blitt spurt om hva politiet lokalt kunne trenge hjelp til fra HV?

  — Vi er i en dialog om dette. Vi har hatt seminarer mellom politi og Forsvaret, hvor politiledere og høyere offiserer har deltatt. Jeg har selv også ved flere anledninger berørt spørsmålet i foredrag på Forsvarets Høgskole. Jeg gir hele tiden uttrykk for at det må være viktig å øve inn mot det politiet vil komme til å be om bistand til.

  PF 08.04
  Trener på politioppgaver

  På Forsvarets hjemmeside finner vi en utredning om Heimevernets (HV) fremtid skrevet at et militært utvalg. Dette utvalget mener at “HV må rustes opp og trenes for å kunne møte morgendagens trusselbilde, hvor terror .... står sentralt". Utvalget viser til at etter 11.9 “forsto Forsvaret for alvor at Norge står foran et nytt sikkerhetspolitisk trusselbilde, og ser en rekke nye oppgaver som aktuelle, derav:

  • Livvakt- og eskortetjeneste for landets politiske og administrative ledelse.

  • Forsterking av grensevakten med henblikk på å bekjempe illegal grensetrafikk og menneskesmugling

  • Beskyttelse av vitale samfunnsinstitusjoner

  • Beskyttelse av olje og gassterminaler
  • [/list]   PF 08.04
   "Politiet kan få behov for økte ressurser"
   HV trener slik det alltid har gjort, men har på grunn av politiske føringer fått en bedre trenet og utstyrt styrke på 3-5000 mann som kan bistå politiet dersom politiets ressurser ikke strekker til.


   Av Stig Kolstad

   Det sier Generalinspektøren for Heimevernet, (GiHV), Bernt Iver Ferdinand Brovold. HV er, når dette leses, i dialog med Politidirektoratet for å informere om “det nye HV”, og at HV utfyller politiet når det gjelder spesialtrening i forebygging av terroranslag.

   — Men vi går ikke politiet i næringen, og jeg har ikke registrert at noen har ment vi trener på ting vi aldri får bruk for. Det er ingen samfunnsøkonomi hvis Forsvarets enheter skulle trene på politioppgaver, og det er absolutt ingen løsning å dublere kompetanse, sier Brovold, som legger til at bistandsinstruksen er klar på at politiet har ansvaret.

   — Politiet kan få behov for økte ressurser på dette feltet, og da vil det være ressurser som Forsvaret vil ha. HV er ikke, og skal ikke være, et antiterrorverktøy, understreker Brovold.

   Bernt Iver Ferdinand Brovold, Generalinspektør for Heimvernet

   Forebygge terrorisme
   Brovold er overbevist om at politikerne har tenkt helhetlig når de har omstrukturert Forsvaret fra et invasjonsforsvar til et fleksibelt sikkerhetspolitisk verktøy, og gitt Forsvaret ressurser til økt innsats mot bestemte trusselsituasjoner.

   — Forsvarets oppgave i denne sammenheng er i følge Stortingets føringer å “bidra til å forebygge og bekjempe terrorisme og andre asymmetriske trusler”. HV skal ikke ha antiterrortropper, vi skal ikke være noe FSK eller Delta. Derimot skal HV–016 være en innsatsenhet som kan håndtere en terrortrussel. Jeg har tatt ut denne troppen, gitt den bedre trening og utstyr, noe som er helt i tråd med de politiske føringene, sier GiHV.

   Utredning om Forsvaret
   Det var Forsvarssjef Sigurd Frisvold som utarbeidet en militærfaglig utredning som senere ble behandlet – og vedtatt – i Stortinget. Føringene står å lese i Stortingsproposisjonene nr 45 og 55.

   — Jeg liker ikke ordet “bekjempe” når det gjelder terrorisme. Jeg er mer opptatt av å forebygge på en passiv måte. På det grunnlaget kan man iverksette tiltak før terrorister gjør anslag. Jeg er pålagt å lage et agerende HV, ikke et reagerende HV, understreker GiHV Brovold.

   — Kan dette blir en kamp om ressurser?

   — Nei. Vi må se helhetlig på dette, og drive samfunnsøkonomisk. Vi må klare å se vår felles evne til å beskytte samfunnet, og det er viktigst at vi er komplementære, altså at vi er utfyllende til hverandre. Politiet har alt ansvar i fred, Forsvaret i krig, understreker Generalinspektøren i Heimevernet, Bernt Iver Ferdinand Brovold.

   Tvang mot borgerne er politiets ansvar
   - Det norske Forsvaret er bygget opp til vern for norske borgere. Formålet med Forsvarets maktmidler er å verne mot angrep fra fremmede makter, ikke å bli brukt mot landets egne borgere. Når det er behov for tvangsmidler overfor norske borgere for å gjennomføre statsmyndigheters vedtak, er dette politiets oppgave, sier Carsten Smith til Politiforum.


   Tidligere høyesterettsjustitiarius Carsten Smith skrev i forkant av Alta- utbyggingen en avhandling rundt Grunnlovens bestemmelser av Forsvarets bistand til politiet. I et intervju med Politiforum fastholder Smith at Grunnloven fastslår som et prinsipp at militær makt ikke må brukes mot norske borgere.

   — Dette skillet mellom militærvesenets funksjon og politiets funksjon er et viktig trekk ved vår samfunnsform. Man må derfor være meget forsiktig med å tillate bruk av Forsvaret som kan ramme norske borgere, sier Smith.

   Da Grunnloven ble laget, bestemte Riksforsamlingen på Eidsvoll å gi en klar begrensning i statens bruk av Forsvaret mot egne innbyggere, nedfelt i grunnlovens § 99 hvor Grunnloven stiller opp et forbud mot “militær Magts Anvendelse”, uten noen begrensning med hensyn til materiell eller personell.
   – Jeg mener dette innebærer at militært utstyr eller personell overhodet ikke skal kunne brukes mot norske borgere, sier Smith.

   Han begrunner sitt syn med at alle ressursene som de militære myndighetene rår over, tar sikte på å muliggjøre militær maktanvendelse. Han hevder at denne strenge tolkningen støttes av to vesentlige hensyn.

   Carsten Smith, tidligere høyesterettsjustitiarius

   Viktig rettsprinsipp
   — For det første er dette skillet mellom politi og forsvar et viktig rettsprinsipp, som det derfor er viktig at man står vakt om. Dernest stiller Grunnloven selv opp det mulige unntak at Forsvaret kan benyttes “efter de i Lovgivningen bestemte Former”. Når statsmyndighetene har denne muligheten til å gripe inn i prinsippet ved lovgivning, er det desto større grunn til å hevde prinsippet uavkortet så lenge slik lovgivning ikke er vedtatt. Betydningen av Grunnlovens prinsipp tilsier også at de modifikasjoner som man vil gjøre i dette, må skje ved en klar lovgivning, sier Smith.

   Svakt lovverk
   For Politiforums del ser det ut til at det er et godt lovverk som mangler. I dag finnes det ikke noen klar lovgivning. Forsvarets bistand til politiet er gitt gjennom en forskrift av 28.2.03. Vanligvis skal forskrifter være hjemlet direkte fra en konkret lov, men det er ikke denne forskriften. Forskriften er derimot hjemlet ut fra Kongens instruksjonsmyndighet. Altså ingen klar lov som Smith påpeker. Det kan synes pussig at forholdet mellom de to aktørene som rår over maktmidler mot norske borgere ikke er bedre hjemlet i lovverket. Stortinget kan til tider være forholdsvis detaljstyrende i rene pengespørsmål til både politi og forsvar. Spørsmålet er om ikke Stortinget også burde engasjere seg mer i detaljene rundt skjæringspunktet mellom oppgaver tillagt politi og Forsvaret. Mer enn å vise til Kongens instruksjonsmyndighet – det vil si regjeringen. Det er når ting tilspisser seg det er behov for klare spilleregler. De reglene er i dag uklare for partene som er involvert. Og det er når ting blir uklare, at konflikter oppstår. Det gode samarbeidet som tradisjonelt har vært mellom Forsvaret og politiet kan ødelegges på grunn av uklare spilleregler.  t's impossible to waste ammo, it can only be expended at a highly inconvenient rate.

 4. #4
  Milforum reservist
  Ble medlem
  2004
  Innlegg
  24
  Nevnt
  0 innlegg
  Sitert
  0 innlegg

  RE: UEH og HV/I  og en til....

  PF 08.04
  "Terror kan være både krig og kriminalitet"
  Forsvaret identifiserte raskt kampen mot terror som "Den Nye Fiende", og både Forsvarets Spesialkommando (FSK) og HV-016 trener nå på skarpe politilignende oppdrag. På tv ser vi Forsvarets spesialenheter trene på entring av busser og pågripelse av terrorister.


  — Jeg vet ikke lenger hva folk forventer av forsvaret. Før var alt dette klart, ingen ønsket en ny 9. april, sier Didrik Coucheron, leder av Befalets Fellesorganisasjon, til Politiforum. Han advarer mot at Forsvarets formål blir uklart, og tar til orde for en grensedragning.

  — Problemet er at ingenting er som før, men at man forholder seg til som om det er det. Jeg gleder meg til å se hvordan HV-reformen finner sin form. Gjennom denne reformen bør man nettopp avklare disse grensene, sier Coucheron.

  — Har du forståelse for at ansatte i politiet blir overrasket når de ser hvilke oppgaver som HV selv foreslår å gå inn i?

  — Jeg skjønner at politiet som arbeider med disse oppgavene reagerer. Men vi må anta at de som tar initiativ, og som lager utredninger, har de beste hensikter. Jeg tror ikke at den jevne offiser er opptatt av å spise seg inn på politiets oppgaver. Likevel ser jeg at enkelte formuleringer i forskjellige dokumenter ikke akkurat bidrar til å avklare situasjonen, sier Coucheron.

  — Er terror krig eller kriminalitet?

  — Kartene fra den kalde krigen passer ikke inn i dagens virkelighet. Vi må bruke tid på å lage nye kart, og dette tar tid. For meg er det åpenbart at terror i mange tilfeller er kriminalitet. Da er det også politiets klare oppgave, så må samfunnet for øvrig stille seg til disposisjon. Men jeg mener at terror i enkelte tilfeller kan være begge deler, og det er da grensesnittsproblematikken oppstår. Derfor må sentrale aktører bestrebe seg på å avklare dette, sier han.

  Meningsløst med to parallelle organisasjoner
  — Det er ikke uviktig hvem som oppleves å ha et ansvar for kriminaliteten. Men når går en sak over fra å være kriminalitet til terror? Jeg finner det meningsløst å bygge opp to parallelle organisasjoner, en til internt bruk, og en til ytre bruk, bare fordi man ikke kunne komme til enighet.

  Vi må forstå at politimannen blir overrasket når han kan lese at offiserer tar til orde for å gjøre arbeidsoppgaven han tidligere har hatt. Samtidig må politimannen forstå at offiseren i en ny tid, der Forsvarets rolle og identitet er i utvikling, orienterer seg i forhold til hvor hans rolle skal være, sier Coucheron. Han advarer sterkt mot å se på debatten som en kamp om budsjettene.

  – Hvis det blir hoveddebatten, har vi tapt noe på veien, sier fagforeningslederen.  t's impossible to waste ammo, it can only be expended at a highly inconvenient rate.

 5. #5
  deltasoldat
  Gjest
  Dette er åpen info. fra Justis departementet sine internett sider. Dette til info.

  "Politiberedskap"

  Politiet skal foruten å være forberedt på å kunne dekke de ordinære politioppgaver, også ha beredskap for å møte oppgaver under kriser, sabotasje- og terroraksjoner og krig, i redningstjeneste eller under andre ekstraordinære situasjoner.

  Politiberedskap omfattes både av generell og spesiell politiberedskap. Med generell politiberedskap menes den døgnkontinuerlige polititjeneste som er etablert for å dekke de ordinære politioppgaver. Med spesiell politiberedskap menes den beredskap som er eller blir etablert for å møte spesielle oppgaver under terror- og sabotasjeaksjoner, krig, redningstjeneste eller andre ekstraordinære situasjoner.

  Av ca. 10 000 tilsatte i politiet utfører ca. 4000 polititjenestemenn og -kvinner døgnkontinuerlig ordenstjeneste. Disse gjennomfører årlig 40 timers etterutdanning i våpentrening, godkjenningsskyting og politioperative disipliner. Politiet innehar også spesialkompetanse innen forhandlingsteknikk, livvakttjeneste og eksplosiv-, søke- og etterforskningstjeneste.

  I alt 34 politidistrikter har utrykningsenheter (UEH). Bemanningsmessig utgjør disse totalt 725 polititjenestemenn og kvinner. Disse har ytterligere kompetanse og utstyr for å beherske oppgaver innenfor spesiell politiberedskap. Utrykningsenhetene har også regional funksjon ved at det på anmodning fra landsdelspolitimester ytes bistand til annet politidistrikt.

  I beredskapssammenheng har Oslo politidistrikt et landsdekkende bistandsansvar ved at Beredskapstroppen på landsbasis er politiets spesielle innsatsavdeling ved gissel- og terroraksjoner og andre alvorlige og kompliserte politioppdrag. (1999)

 6. #6
  deltasoldat
  Gjest
  Her har jeg lagt litt inn litt informasjon om UEH og hva denne enheten i Norge bl.a trener på og gjennomfører i tjenesten.

  http://www.dagsavisen.no/innenriks/article964342.ece

 7. #7
  deltasoldat
  Gjest
  her er en artikkel om politiets spesialenhet UEH

  http://tux1.aftenposten.no/nyheter/iriks/d133943.htm

 8. #8
  deltasoldat
  Gjest
  her er en artikkel om livvakt/eskortetjeneste i politiet som utføres av UEH/Delta/livvaktlaget og den kongelige eskorte

  http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks ... 993496.ece

 9. #9
  Milforum reservist
  Ble medlem
  2004
  Innlegg
  2.525
  Nevnt
  0 innlegg
  Sitert
  0 innlegg
  Fete bilder, men hva er kravene for å komme inn i eskorten i politiet? og hva er maksimum aldersgrense for opptak til Delta?
  Fysisk makt er siste utvei, men misbrukes av utålmodige sjeler før grensen nås?

 10. #10
  OR5+ Sersjant 1.klasse
  Ble medlem
  2004
  Bosted
  Sønnafor Son
  Innlegg
  8.230
  Nevnt
  21 innlegg
  Sitert
  71 innlegg
  De jeg kjenner som er i uhe i mitt distrikt er veldig positive til Hv-i og den formen for opplæring. De sier samtidig at motstanden mot hv's anti-terror opplæring/trening ligger på politimesternivå og oppover. Opratørene i uhe sikler på det utsyret som hv disponerer og er redd for "sparespøkelset" i politiet. Et tverrfagelig samarbeid ville vært gull, hvis du spør meg. Noen polititjenestemenn med synspunkter her?
  84mm
  What happens in the garage, stays in the garage

 11. #11
  Milforum reservist
  Ble medlem
  2004
  Innlegg
  951
  Nevnt
  0 innlegg
  Sitert
  0 innlegg
  Icarus: du må ikke skrive så lange innlegg, det er så slitsomt å lese så mye : )
  Neida, glimrende info i en nødvendig debatt.

 12. #12
  OF-3 Major
  Administrator
  NK Milforum

  Ble medlem
  2004
  Innlegg
  15.278
  Nevnt
  272 innlegg
  Sitert
  515 innlegg
  Hvilke områder fungerer samarbeide mellom HV og Politiet "særdeles" godt? Et par suksess-stories kan kanskje endre tonen i distrikter hvor dette ikke fungerer.

 13. #13
  Milforum reservist
  Ble medlem
  2004
  Innlegg
  951
  Nevnt
  0 innlegg
  Sitert
  0 innlegg
  Har HV og politiet samarbeidet noengang??? Min erfaring som brannmann er at helse og brann fungerer utmerket på skadested, mens politiet ikke helt er inne i situasjonen og ikke løser sine oppgaver i henhold.

  Sam

 14. #14
  OR-4 Korporal (T60)
  Ble medlem
  2004
  Innlegg
  624
  Nevnt
  1 innlegg
  Sitert
  0 innlegg
  På dette området er det jo ikke bare tradisjon og uvilje blandt toppene, men også et umoderne rammeverk av lover og forskrifter som skaper problemer. Tidene og samfunnet forandrer seg, og trusselene er tildels i en helt annen form idag enn når disse ble utformet

  Ansvarsdelingen mellom politiet og forsvaret slik den er nedfelt i grunnloven, lover, etc har nok hatt tildels helt andre årsaker enn en reel ansvarsdeling av effektivitets-hensyn. Husk at en del av dette er gamle greier fra tidenes morgen

  Argumenter som ble brukt den gang var nok feks og forhindre store maktkonstelasjoner med vidtgående fullmakter og liten politisk kontroll; beskytte norske borgere og demokratiet mot at politiet og/eller forsvaret blir en stat i staten, etc etc. Det er feks ikke så svært lenge siden (i etterkrigstiden en eller annen gang) at antallet høye offiserer, dvs generaler og admiraler, ble kraftig redusert ved en politisk avgjørelse nettopp for å forhindre at forsvaret fikk for stor makt og innflytelse

  Norge var en ny, uprøvd og svak stat en gang i tiden så slik tenking var nok ikke helt grunnløs. Og i nyhetene ser vi jo at slike overgrep skjer andre steder den dag idag. Men nå er situasjonen i Norge en helt annen. Ingen stiller idag seriøse spørsmål om den demokratiske styringen av politiet og forsvaret. Idag hindrer dette lovverket effektiv beskyttelse mer en det fremmer

  Jeg trodde noe av det langsiktige poenget med HV-reformen etc var nettopp "å tvinge" igjennom en reform av lovverk og forskrifter slik at forvaret generelt, og HV spesielt, kan være en mer effektiv støttespiller for politiet til det beste for Norge
  He who dares not offend cannot be honest
  ~Thomas Paine

 15. #15
  Milforum reservist
  Ble medlem
  2004
  Bosted
  Lier/Drammen
  Innlegg
  95
  Nevnt
  0 innlegg
  Sitert
  0 innlegg
  Heller litt mer bensin på dette bålet....

  Jeg mener nå at politiet er den resurs som fortsatt skal holde kontrollen i "fredstid"... Og politiet/politikere må avgjøre når det er overgang til krise i steder/byer/områder av landet. Vi kan ikke ha situasjoner der politiet og hv/forsvaret "kjemper" om å løse oppdrag.

  Politiet må be om hjelp, hvis de trenger det!
  HV kan bli en resurs som kan bistå med spesielle kapasiteter. Alt ligger tilrette for at HV nå KAN bli en resurs som også kan gjøre nytte for seg også utenfor krise, HVIS politiet trenger assistanse.

  Vi må huske at det er ikke evt nytt utstyr som gjør HV-I i stand til å hjelpe til, men antall treningsdøgn. 20 døgn er fortsatt LITE for å være klare "på rappen" mener nå jeg. I de aller fleste situasjoner jeg ser for meg idag, vil det være spesielt viktig for "operatøren" å huske på at han vil bli stillt til ansvar for sine handlinger som HV soldat. Dersom han skulle være så uheldig å drepe noen, ja da blir det spennede å se...
  Som HV soldat har man like lite rett til å avfyre skudd som politiet, og politiet selv sliter med å avgjøre NÅR de skal gjøre det.
  Politiet bestemmer og har ansvaret.... regner med at politiet vil vegre seg for å sende andre enn spesialstyrker mot noen. Regner med at politiet også vil tenke på sikkerheten til HV-personellet, like mye som de vil tenke på hvilken erfaring soldaten har til å handle korrekt i en presset situasjon.


  Når det er sagt, så kan det jo hende at lovverket (og rettningslinjer) trenger en oppfriskning både for å hjelpe politiet i sin tjeneste samt fordele ansvar ved evt. kriser.
  Heller frisk og rik, enn fattig og syk!

 16. #16
  Milforum reservist
  Ble medlem
  2004
  Innlegg
  853
  Nevnt
  0 innlegg
  Sitert
  0 innlegg
  Nå kan jeg veldig godt se for meg områder hvor HV bistår/kan bistå politiet. F.eks. overvåkning vann/land++, sikring av områder, leteaksjoner etc. Noe SIBO aksjoner og pågripelser tror jeg som nevnt tidligere det blir heller lite av. Blir artig å se om BOR kommer til å støtte politiet noe, med hensyn til kontroll bording av skip, bistand til tollvesenet (smugglere?) og lignende. Tror politiet tror BOR skal overta DELTA's kapasitet når gjelder bording, men slik jeg har fortstått det skal HV's BOR kun brukes til å kontrollere skip (mer rutine), vet ikke i krig da, sikkert skarpere bordingsoperasjoner også da menmen..
  jeg sover med lyset på, ikke for at jeg er redd for mørket, men for at mørket er redd for meg.

 17. #17
  deltasoldat
  Gjest
  .

  Vi må huske at det er ikke evt nytt utstyr som gjør HV-I i stand til å hjelpe til, men antall treningsdøgn. 20 døgn er fortsatt LITE for å være klare "på rappen" mener nå jeg. I de aller fleste situasjoner jeg ser for meg idag, vil det være spesielt viktig for "operatøren" å huske på at han vil bli stillt til ansvar for sine handlinger som HV soldat. Dersom han skulle være så uheldig å drepe noen, ja da blir det spennede å se...
  Som HV soldat har man like lite rett til å avfyre skudd som politiet, og politiet selv sliter med å avgjøre NÅR de skal gjøre det.
  .


  Jeg er helt enig med "One shot one kill" Politiet vil ikke be om bistand fra HV-I, ved større væpnede aksjoner i fred/krise. Politet har ca. 1500 i politireserven, ca. 4 500 operative politimannskaper, ca. 800 spesialtrente UEH mannskaper og ca 70 spesialister fra Delta for løsing av væpende operasjoner (antiterror) for å nevne noen. Opplysninger er hentet fra åpne kilder, bl. a Justidepartementet) Alle disse mannskapene er i utgangpunktet bestykket med en- og tohåndsvåpen.
  Hvis disse ressursene ikke skulle være nok for politiet. Vil politiet be om bistand fra profesjonelle soldater, nemlig FSK.

  Min mening er at HV bør fokusere på det territoriale ansvaret Forsvaret har ved krig. Altså trusselen utenfra. Vi vet ikke hvordan trusselen mot Norge er om 15-20 år. I tillegg bør HV være flinke ved stasjonært vaktihold ved f.eks objekt vakthold/sikring ved krise.

 18. #18
  OR-4 Korporal (T60)
  Ble medlem
  2004
  Innlegg
  624
  Nevnt
  1 innlegg
  Sitert
  0 innlegg
  Alt defineres jo som anti-terror idag; inkludert MTBer i Gibraltar og ULA øst i Middelhavet

  Det typiske HV-oppdraget, objekt vakthold/sikring, kan også lett defineres og brukes med god effekt i en anti-terror kontekst. Det oppdraget forandrer seg ikke mye fra et krigsscenario

  Aktiv feltsikring er sikkert også et oppdrag som kan være aktuelt for HV i en antiterror kontekst. De kjenner tross alt nærområdene sine ganske bra. Om det er noe de trener på vet jeg ikke. I tillegg er det sikkert mange andre aktuelle oppgaver som ikke faller meg inn i farten

  4500 eller 6000 mann, enten det er politi eller ikke, er ikke mye smurt utover hele Norge. Og det er ikke mange av dem som ender opp ute i felten selv om behovet er der. Politiets evne til kraftsamling er også ganske begrenset; ikke minst fordi de mangler en sentralisert kommandostruktur slik forsvaret har. Og de skal tross alt løse mange daglige politi-gjøremål selv etter/under et antiterror anslag

  Ved et terror anslag er det et ganske vanvittig stort antall objekter som skal sikres rundt omkring i Norge. Og om anslaget er mot et rent sivilt mål slik som i Madrid vokser nok det antallet betraktelig

  HV-I og politiereserven ender nok opp med å være ganske likestilte tipper jeg, både i gripbarehet, trening og kanskje mht oppdrag òg. Politireserven er forresten ikke tidligere politimenn som man kanskje skulle tro, men for en stor del består den av tidligere soldater som har avtjenst førstegangstjenesten og får litt trening med ugjevne mellomrom. Ikke så ulikt HV faktisk...

  Men en reform av lover og forskrifter tvinger seg frem uansett hva HV ender opp med. Etter 9/11 var feks jagerfly i luften for evnt å beskytte viktige norske installasjoner, hovedstaden, etc, i tilfelle et lignende anslag skulle komme her. I og med at et slikt passasjerfly ville være på norsk territorium og at det med all sannsynlighet ville være normenn i det kan ikke jeg se annet enn at regjerningen og stortinget i prinsippet brøt grunnloven. Dvs siden det jo heldigvis ikke ble noen aksjon av det var de kanskje hårfint på den riktige siden, hva vet jeg. Vrient det der
  He who dares not offend cannot be honest
  ~Thomas Paine

 19. #19
  deltasoldat
  Gjest
  Sitat Opprinnelig skrevet av king
  4500 eller 6000 mann, enten det er politi eller ikke, er ikke mye smurt utover hele Norge. Og det er ikke mange av dem som ender opp ute i felten selv om behovet er der. Politiets evne til kraftsamling er også ganske begrenset; ikke minst fordi de mangler en sentralisert kommandostruktur slik forsvaret har. Og de skal tross alt løse mange daglige politi-gjøremål selv etter/under et antiterror anslag

  Politiet har en kommandostruktur som er veldig identisk med forsvaret. Politiet kan organisere seg i lag/tropp/kompani avhengig av operasjonens størrelse/kompleksitet. Det opprettes politistab som er identisk med HV stab/Bn stab/DK stab med S/G-1 - S/G-4. Politiet har en et sentralt kommando ledd, (politidirektoratet) som koordinere på tvers av politidistriktsgrensene ved behov. Politidirektoratet er organisert i beredskap på samme måte som forsvarstaben.

  Politiet har god evne til å kraftsamle ved større operasjoner: eksempler på dette er ved ABCDE møtet(massetjeneste) ved store VIP operasjoner(Clinton Besøket) og ved Nokas ranet. Her så vi at politiet benyttet politimannskaper på tvert av politidistriktsgrensene.

  Husk at politet gjennomfører væpnede politiaksjoner/operasjoner daglig/ukentlig i Norge i den daglige tjeneste. Det er et noksa smurt kommandoapparat innenfor skarpe oppdrag (operasjonssentraler).

 20. #20
  OR-4 Korporal (T60)
  Ble medlem
  2004
  Innlegg
  624
  Nevnt
  1 innlegg
  Sitert
  0 innlegg
  Nei, jeg er ikke enig i det du sier her

  Politiets struktur på landsbasis er veldig fragmentert og veldig ulike forsvarets. Politiet har en enhetlig administrativ ledelse, men operativt er det en helt annen sak. Politidirektoratet er et forvaltningsorgan som skal drive "operativ samordning", det er ikke en operativ ledelse. Det kan sikkert sammenlignes med Forsvarsstaben slik du gjør, men forsvarets operative ledelse ligger ikke der, den ligger i FOHK i Stavanger

  Jeg kan sitere tidligere politimester i Oslo, Willy Haugli på Dagbladet.no:

  Vi trenger et politi som er effektivt organisert, som militære. Med en sjef som bestemmer og bruker de samlede ressursene, sier Haugli."

  Dette er med overlegg fra stortingets og regjernings side. Som jeg nevnte i et tidligere innlegg er de engstelige for at store hierarkiske strukturer skal ta fra dem dem den politiske/demokratiske styringen og kontrollen. Og kan hende er det slett ikke uten grunn, hva vet jeg

  Jeg synes Politiet stort sett gjør en utmerket jobb. De er godt organisert for å løse lokale og tildels regionale operasjoner av begrensett omfang. De spesialiserte avdelingene som du nevnte tidligere, Beredskapstroppen og UEH, er nok sikkert utmerkede avdelinger, og i tillegg kan de som du nevner støttes av FSK om behovet er der. Men disse skal alle ledes av Politimestern der operasjonen skjer. Noen videre operativ kommandostruktur finnes ikke

  Politiet kan kraftsamle i slike situasjoner som du nevner. Men hvor lang tid før Clinton-besøket fikk Politiet det oppdraget? Hvor lang tid tok det etter nokas-ranet før den store etterforskningen var igang? Et anti-terror anslag er noe helt annet. Da holder det ikke med et lokalt eller regionalt kommandoapperat; da skal nasjonale beslutninger tas og settes ut i livet på minutter og timer
  He who dares not offend cannot be honest
  ~Thomas Paine

 21. #21
  deltasoldat
  Gjest
  King, vi kan i hverfall være enige om, at vi er uenig.

  Alle politimestre i landet må følge pålegg/ordrer fra POD/Justisdepartementet i en beredskapssituasjon( fred, krise, krig) Politimestrene må forholde seg til de føringer som kommer fra de øverste styrende organer.

  Det er riktig at politimesteren har det operative ansvaret i sitt politidistrikt, ved f.eks antiterroroperasjoner, også ved evt. bistand fra forsvaret. Dette for at det ikke skal bli for mye "byråkrati", når beslutninger må tas raskt.

  For at terror skal kunne unngås/forebygges vil man på en eller annen måte få et forvarsel om at en slik handling vil kunne skje i nær fremtid. Her er det viktig med god etterretning fra PST/politiet. Dermed vil man ha muligheten for å kraftsamle enheter mot en fremtidig handling. De terrorhandlinger som vi ikke får noe forvarsel mot (Madrid bombene) vil man i ettertid forsøke å finne gjerningsmennene/terroristene ved massiv etterforskning. Terrorhandlinger blir best forebygget med godt etterretnings-/politiarbeid på alle fronter, som idag f.eks gjøres ved bekjempelse av organisert kriminalitet i Norge.

 22. #22
  OR-4 Korporal (T60)
  Ble medlem
  2004
  Innlegg
  624
  Nevnt
  1 innlegg
  Sitert
  0 innlegg
  Ja, vi kan være enige om at vi er uenige. Det spiller jo egentlig ingen rolle. Vi forandrer ingenting med det her verken enige eller uenige. "Arguing on the internet is like.... etc"

  Detaljene til side mener jeg egentlig bare at politikerene ikke har gitt politiet optimale vilkår for å hanskes med dagens og fremtidens trusler

  Mht til forsvaret generelt, og HV/I spesielt, mener jeg politikerene skusler bort viktige og kostbare ressurser med status quo

  Så hvorfor ikke overføre penger og ressurser til politiet? Hvorfor ikke reformere politiet videre med en mer effektiv og ubyråkratisk kommandostruktur, større og bedre trent politireserve, etc? Kanskje til og med overføre deler av forsvarets (HV) ansvar til politiet? Det er tross alt mange veier til Roma, og det er bare en av dem som går over Gjøvik... Det skjer ikke. Politikerene er, begrunnet eller ei, for redde for politiet som maktfaktor
  He who dares not offend cannot be honest
  ~Thomas Paine

 23. #23
  deltasoldat
  Gjest
  Jeg skjønner hva du tror jeg mener, King om HV. Jeg har selv lang bakgrunn fra forsvaret.

  Jeg har hele tiden ønsket HV- reformen velkommen. Det var på høy tid. Det jeg er bekymret for er, hvis HV bruker mye tid på å trene på oppgaver som de i realitet ”aldri” vil få bruk for. Et av flere eksempler er livvakt tjeneste. HV bør etter min mening komme i dialog med oppdragsgiverne (politimestrene/POD) og spørre hva slags type oppdrag, som det kan være aktuelt å bistå med i fred/krise.

  I og med at HV-I ”bare” skal trene 20 dager i året, bør HV primært konsentrere seg om sine primæroppgaver, og bli dyktige på dem. Det jeg da mener er at HV bør bli god på objektvakthold mot vitale objekter i Norge. En annen oppgavetype som det sivile samfunn måtte trenge er ABC-vern tjeneste. Det siste og kanskje det viktigste er HV sine territoriale oppgaver i en krigssituasjon. Den potensielle trusselen utenfra. Her er det mye å trene/øve på. Derfor må HV ”skalle bort” unødvendige oppgaver, som andre aktører har som sin primæroppgave.

  Dette vil i mye større grad føre til forståelse om de forskjellige aktørers oppgaver og gi grunnlag for et godt samarbeid mellom politi og forsvar.

 24. #24
  OR-6 Oversersjant
  Ble medlem
  2004
  Innlegg
  420
  Nevnt
  17 innlegg
  Sitert
  25 innlegg
  Kort innpå...

  Mye bra deltasoldat. Enig med deg. Men det er ikke like lett for alle å se det "store bildet". Livakttjeneste.... Nå er det vel kun 016 som fortsatt skal ha slik tjeneste i HV... Og det er ikke utenkelig at politiet ikke kan drive livvakt/eskorte av alt militært viktig personell. Bare som et eksempel.
  Jeg tror HV er i dialog med politiet for å finne ut hva de kan bistå med. Men som du også skriver, så skal HV trene og de trener på mye mer enn kun bistand til politiet. Bistan til politiet er kun en av flere typer oppdrag HV skal kunne løse. Men helt riktig at det må trenes på ting som det kan bli bruk for.
  9-8, 9-8 dette er 9.. Iverksett bmp over!!

 25. #25
  OR-4 Korporal (T60)
  Ble medlem
  2004
  Innlegg
  624
  Nevnt
  1 innlegg
  Sitert
  0 innlegg
  Sitat Opprinnelig skrevet av deltasoldat
  i og med at HV-I ”bare” skal trene 20 dager i året, bør HV primært konsentrere seg om sine primæroppgaver
  Jeg er seffern enig med deg i det her. Og jeg er enig med Ugle. 20 dager er en revolusjon for store deler av HV, men det er tross alt begrenset med tid. Man kan godt trene kun skyting i 20 dager i året uten og bli god nok.... Det må prioriteres, og det må prioriteres hardt. Men hvor lang tid tok det ikke feks før 016 skjønte at det ikke er bare bare og kopiere taktikker fra Delta og FSK? Hvor lang tid tok det ikke før de skjønte at de ikke kunne gjøre alt?

  Det vil ta tid før oppdraget og prioriteringene til HV/I faller på plass. Ikke bare er konseptet nytt, men HV eksisterer i et samrøre av anvsarsområder delt fra statsrådsnivå og nedover. Så det vil ta tid. Med det mener jeg ikke nødvendigvis at man om noen år vil finne frem til en endelig form, en slags end-state hvor alt er perfekt. Gode avdelinger er i konstant utvikling. Og trusselen forandrer seg bare fortere og fortere
  He who dares not offend cannot be honest
  ~Thomas Paine

 26. #26
  Milforum reservist
  Ble medlem
  2004
  Innlegg
  2.525
  Nevnt
  0 innlegg
  Sitert
  0 innlegg
  Nå må dere ikke glemme at i tillegg til de 20 obligatoriske dagene så kommer kurs-dagene og egentrening (som er opp til laget). Vi snakker selvfølgelig om trening på minst 40 dager i året. Ikke all verden, men mye mere enn før.
  Fysisk makt er siste utvei, men misbrukes av utålmodige sjeler før grensen nås?

 27. #27
  Milforum reservist
  Ble medlem
  2004
  Innlegg
  951
  Nevnt
  0 innlegg
  Sitert
  0 innlegg
  vel 40 dager i året var drøyt for HV I. det heter maks 20 dager trening, i tillegg kommer kurskommanderinger som er på 14 dager over en treårsperiode om jeg ikke husker feil. med den økonomiske situasjonen i forsvaret så er det en fare for at det ikke blir så mange døgn. synes ikke du kan regne med egentrening i et slikt regnskap, selv om en del sikkert vil være mer aktive der, i både teknisk, taktisk og fysisk trening, enn andre. egentreningen kommer nok mye an på forventningene HV området skaper, forventningene HV soldatene har til I-styrken og hvorvidt disse innfris. jeg har nok blitt litt skuffet og er mer avventende til det som skal skje, men hvis det viser seg at ledelsen viser initiativ og er åpen for initiativ, dialog og samhandling/medbestemmelser så kan dette bli bra.

 28. #28
  Milforum reservist
  Ble medlem
  2004
  Bosted
  Lier/Drammen
  Innlegg
  95
  Nevnt
  0 innlegg
  Sitert
  0 innlegg
  Sitat Opprinnelig skrevet av deltasoldat
  (klippet)... Derfor må HV ”skalle bort” unødvendige oppgaver, som andre aktører har som sin primæroppgave.

  Dette vil i mye større grad føre til forståelse om de forskjellige aktørers oppgaver og gi grunnlag for et godt samarbeid mellom politi og forsvar.
  Her er jeg enig...
  HV bør ikke gå andre i næringen eller så må det avtales og defineres skikkelig hvordan samarbeidet skal foregå. Nå snakker vi om fred/krise.
  En utfordring er selvsagt at HV også skal gjøre sin jobb DERSOM vi får "unntakstilstand", og må da ha øvd på evt. relevante oppgaver i tilknytning til dette. Så vi må ikke binde oss opp i fredstid tanken FOR mye.

  For fremtidige HV-I'ere så tror jeg ikke man skal ha noen visjon om at "normal" HV-Innsats på kort sikt (les mange år, hvis noen gang) kommer til å bistå politiet i skarpe situasjoner i fredstid. Om 016/BOR kan vurderes benyttet i spesielle situasjoner er vel en annen diskusjon. En slik bistand vil ikke komme fra en politimester direkte antar jeg, men vil vel være et resultat av diverse samtaler politi/forsvar... Førstevalget til politiet vil alltid være egne styrker, så vil forsvaret antagelig selv vurdere egne stående avd. før 016/BOR får skarpe skudd...

  Utover dette blir HV en god vaktstyrke...(som evt. også kan brukes til massetjeneste, vkp, søk etc)
  Heller frisk og rik, enn fattig og syk!

 29. #29
  deltasoldat
  Gjest
  Her har dere en avisartikkel om UEH.

  http://www.ht.no/incoming/article17196.ece

 30. #30
  fønix3
  Gjest
  [
  Her er jeg enig...
  HV bør ikke gå andre i næringen eller så må det avtales og defineres skikkelig hvordan samarbeidet skal foregå. Nå snakker vi om fred/krise.
  En utfordring er selvsagt at HV også skal gjøre sin jobb DERSOM vi får "unntakstilstand", og må da ha øvd på evt. relevante oppgaver i tilknytning til dette. Så vi må ikke binde oss opp i fredstid tanken FOR mye.

  For fremtidige HV-I'ere så tror jeg ikke man skal ha noen visjon om at "normal" HV-Innsats på kort sikt (les mange år, hvis noen gang) kommer til å bistå politiet i skarpe situasjoner i fredstid. Om 016/BOR kan vurderes benyttet i spesielle situasjoner er vel en annen diskusjon. En slik bistand vil ikke komme fra en politimester direkte antar jeg, men vil vel være et resultat av diverse samtaler politi/forsvar... Førstevalget til politiet vil alltid være egne styrker, så vil forsvaret antagelig selv vurdere egne stående avd. før 016/BOR får skarpe skudd...

  Utover dette blir HV en god vaktstyrke...(som evt. også kan brukes til massetjeneste, vkp, søk etc)[/quote]


  Einstein

 31. #31
  fønix3
  Gjest
  Sitat Opprinnelig skrevet av OneShotOneKill
  Sitat Opprinnelig skrevet av deltasoldat
  (klippet)... Derfor må HV ”skalle bort” unødvendige oppgaver, som andre aktører har som sin primæroppgave.

  Dette vil i mye større grad føre til forståelse om de forskjellige aktørers oppgaver og gi grunnlag for et godt samarbeid mellom politi og forsvar.
  Her er jeg enig...
  HV bør ikke gå andre i næringen eller så må det avtales og defineres skikkelig hvordan samarbeidet skal foregå. Nå snakker vi om fred/krise.
  En utfordring er selvsagt at HV også skal gjøre sin jobb DERSOM vi får "unntakstilstand", og må da ha øvd på evt. relevante oppgaver i tilknytning til dette. Så vi må ikke binde oss opp i fredstid tanken FOR mye.

  For fremtidige HV-I'ere så tror jeg ikke man skal ha noen visjon om at "normal" HV-Innsats på kort sikt (les mange år, hvis noen gang) kommer til å bistå politiet i skarpe situasjoner i fredstid. Om 016/BOR kan vurderes benyttet i spesielle situasjoner er vel en annen diskusjon. En slik bistand vil ikke komme fra en politimester direkte antar jeg, men vil vel være et resultat av diverse samtaler politi/forsvar... Førstevalget til politiet vil alltid være egne styrker, så vil forsvaret antagelig selv vurdere egne stående avd. før 016/BOR får skarpe skudd...

  Utover dette blir HV en god vaktstyrke...(som evt. også kan brukes til massetjeneste, vkp, søk etc)
  EINSTEIN

 32. #32
  deltasoldat
  Gjest
  Her er en artikkel om politiets beredskap i antiterrorsammenheng:

  http://www.dagsavisen.no/innenriks/article964315.ece

  Den er litt gammel men likevel informativ.

 33. #33
  Milforum reservist
  Ble medlem
  2005
  Innlegg
  881
  Nevnt
  0 innlegg
  Sitert
  0 innlegg
  Sitat Opprinnelig skrevet av barbaren
  Har HV og politiet samarbeidet noengang??? Min erfaring som brannmann er at helse og brann fungerer utmerket på skadested, mens politiet ikke helt er inne i situasjonen og ikke løser sine oppgaver i henhold.

  Sam
  I Ørsta og Volda HV Distrikt har det vært ett veldig bra sammarbeid med Politiet og HV. Skarpe oppdrag vil vi nok ikke kunne regne med i nær framtid (ikke i fjærn fremtid heller). Men vi har blitt brukt av Politiet i leteaksjoner (savnede personer) og i større skredulykker, dette mye takket gode varslingsrutiner, og evne til å stille med mangen folk på relativ kort tid.
  Tror personlig vi aldri vil bli brukt av Politiet til å løse skarpe oppdrag i fredstid. Det nærmeste vi kommer skarpe oppdrag vil være troppebeskyttelse i forbindelse med NATO øvelser/Besøk.
  FUBAR!
  Tracers work both ways

 34. #34
  OR-7 Stabssersjant
  Ble medlem
  2005
  Bosted
  Stavanger
  Innlegg
  19.642
  Nevnt
  90 innlegg
  Sitert
  520 innlegg
  Sitat Opprinnelig skrevet av BravoTwoZero
  Tror personlig vi aldri vil bli brukt av Politiet til å løse skarpe oppdrag i fredstid. Det nærmeste vi kommer skarpe oppdrag vil være troppebeskyttelse i forbindelse med NATO øvelser/Besøk.
  Militært personell som vokter militære installasjoner (faste eller midlertidige) i fredstid er en helt normal ting, og en god oppgave for HV-I. Hva som skjer den dagen noen setter et varselskudd i rompa på en overivrig ubevæpnet aktivist er jo en annen ting.

  Det som er en hovedutfordring er hvordan HV og politi sammen håndterer assymetriske trusler. Noen som husker for et par år siden når britisk mekinf deployerte rundt Heathrow ?
  Skal HV-I feks drive VCP'er i Norge på leting etter terrorister i rett situasjon ? Den er ikke uten videre lett den der ...
  "Gjør Ret, Frygt Intet"

 35. #35
  paramedic666
  Gjest

  Hv og politiet

  Det er nokså viktig at de knappe ressursene vi har fordeles riktig. Hv sitt oppdrag er territorial forsvar og assistere Politi i krise/beredskapsaksjoner. Politiet har ikke bruk for HV til å løse skarpe situasjoner (Jvf SIBO, Pågripelser av terrorister osv) og har sagt dette hele tiden. Vi ønsker på ingen måte at HV skal nedprioriteres, men at de ressursene de får går til det de faktisk skal drive med.

  Politiet sliter med å se at HV avdlinger sløser penger på ting de ikke er blitt spurt om å bidra med når vi selv ikke har råd til Handsfree til mobilene i den daglige tjenesten.

  Hvilket oppdrag er dere dere ser for dere at POlitiet med 70 Deltapersonell og 800 UEH personell, samt flere tusen ordenstjenestepersonell som bevepner seg i et bymiljø opptil flere ganger i uken ikke skal kunne løse selv? Det trengs hjelp til objektsikring slik at disse personellene skal kunne gjøre jobben sin i skarpe oppdrag hvor det trengs mennesker som er sikker på hjemmlene sine i skarpe situasjoner i fredstid.

  Brukes pengene på andre ting i forsvaret ser jeg gjerne at vi får et nytt nødsamband som funker hvor man kan snakke med hverandre på samband og ikke mobiltelefon som er så lett å slå ut og avlytte (jvf NOKAS) og akerbygge ranet. At vi kan få siktemidler til mørket og byttet revolveren til den vanlige ordenstjenestemann inn i noe brukbart er mye gjort. Det er mye fokus på spesialavdelinger osv, men man skal ikke glemme statestikk og fakta oppi dette. Av politiets bruk av skytevåpen i tjeneste er rundt 40% Beredskapstroppen 15% nark og 40% ORDENSTJENESTEPATRULJER. De siste er nesten alltid de første fremme på ran og på stedet når husbråk (Den farligste tjenesten i politiet siden dette er uforutsigbart) når det smeller i våpen.

  Bruk penger fornuftig er alt man kan be om?

 36. #36
  paramedic666
  Gjest

  Aldersgrense i Delta

  Noen spurte om dette tidligere. Aldersgrensen er 30 år hvis jeg husker riktig. Man forventer 10 år aktiv tjeneste.

 37. #37
  OR-6 Oversersjant
  Ble medlem
  2004
  Innlegg
  420
  Nevnt
  17 innlegg
  Sitert
  25 innlegg
  Paramedic666: Du tar feil... HV har flere oppdrag enn "territorial forsvar og assistere Politi i krise/beredskapsaksjoner". Les www.hvrekruttering.no
  Jeg tror det er en feil tolkning/forståelse blant mange i politiet, hva som er HV's oppgaver. Bistand til politiet er kun en liten del av alle de oppdragene HV skal kunne løse.
  Nei, så politiet ønsker ikke å få bistand av HV til å drive pågripelser eller drive med SIBO. Men jeg kan love deg, dette er ting som er avgjørende at HV kan gjøre, for å løse de ANDRE oppdragene sine. Så ikke heng deg opp i det at HV trener dette kun for at politiet skal bruke dem til dette. De trener på dette fordi de skal kunne de teknikkene!
  I tillegg snakker du om å omfordele ressursene. HV har et MINIMALT budsjett. Faktisk det minste av alle Forsvarsgrenene, og det de nå gjør, med bl.a I-styrkene sine, er å gjøre en streng prioritering. Det er ikke penger til å utstyre og trene opp alle HV's avdelinger like mye. Og HV skal operere sammen med soldater fra de andre Forsvarsgrenene og sammen med militære styrker fra andre nasjoner, så da er det klart at det er behov for at utstyr og ferdigheter får en kvalitetsheving! De andre militære avdelingene har godt utstyr og blir bedre og bedre trent. HV sløser ikke med pengene på ting som de ikke får bruk for! For det er mange andre UTENOM politiet som skal benytte seg av HV, i fred, krise og krig! Og når politiet ber om bistand, skal du nok se at HV løser de oppdragene også...


  Forresten, nå har jo politiet fått en haug med MP-5 og Glock fra Forsvaret....
  9-8, 9-8 dette er 9.. Iverksett bmp over!!

 38. #38
  OR5+ Sersjant 1.klasse
  Ble medlem
  2004
  Bosted
  Sønnafor Son
  Innlegg
  8.230
  Nevnt
  21 innlegg
  Sitert
  71 innlegg
  Vil nå si til paramedic666 at det jeg trener/har trent på i hv-sammenheng stort sett retter seg mot krig.. Føler kanskje at du lar din frustrasjon gå utover oss her på forumet fordi politiet ikke har midler/ustyr til det de skal gjøre.. Lurer litt på nicket ditt og hva jeg leser mellom linjene er du helsemann eller politimann, eller kanskje ingen av delene?
  Ha en fortreffelig 17.mai!

  Hoit!
  84mm
  (enten en 1%er eller 99%er..)
  What happens in the garage, stays in the garage

 39. #39
  OR-1 Menig
  Ble medlem
  2005
  Innlegg
  29
  Nevnt
  0 innlegg
  Sitert
  0 innlegg

  Re: Hv og politiet

  Sitat Opprinnelig skrevet av paramedic666
  Det er nokså viktig at de knappe ressursene vi har fordeles riktig. Hv sitt oppdrag er territorial forsvar og assistere Politi i krise/beredskapsaksjoner. Politiet har ikke bruk for HV til å løse skarpe situasjoner (Jvf SIBO, Pågripelser av terrorister osv) og har sagt dette hele tiden. Vi ønsker på ingen måte at HV skal nedprioriteres, men at de ressursene de får går til det de faktisk skal drive med.

  Politiet sliter med å se at HV avdlinger sløser penger på ting de ikke er blitt spurt om å bidra med når vi selv ikke har råd til Handsfree til mobilene i den daglige tjenesten.

  Hvilket oppdrag er dere dere ser for dere at POlitiet med 70 Deltapersonell og 800 UEH personell, samt flere tusen ordenstjenestepersonell som bevepner seg i et bymiljø opptil flere ganger i uken ikke skal kunne løse selv? Det trengs hjelp til objektsikring slik at disse personellene skal kunne gjøre jobben sin i skarpe oppdrag hvor det trengs mennesker som er sikker på hjemmlene sine i skarpe situasjoner i fredstid.

  Brukes pengene på andre ting i forsvaret ser jeg gjerne at vi får et nytt nødsamband som funker hvor man kan snakke med hverandre på samband og ikke mobiltelefon som er så lett å slå ut og avlytte (jvf NOKAS) og akerbygge ranet. At vi kan få siktemidler til mørket og byttet revolveren til den vanlige ordenstjenestemann inn i noe brukbart er mye gjort. Det er mye fokus på spesialavdelinger osv, men man skal ikke glemme statestikk og fakta oppi dette. Av politiets bruk av skytevåpen i tjeneste er rundt 40% Beredskapstroppen 15% nark og 40% ORDENSTJENESTEPATRULJER. De siste er nesten alltid de første fremme på ran og på stedet når husbråk (Den farligste tjenesten i politiet siden dette er uforutsigbart) når det smeller i våpen.

  Bruk penger fornuftig er alt man kan be om?
  Er så enig som det kan bli....men man skal ikke glemme at det kan oppstå situasjoner hvor politiet faktisk ikke har nok ressurser til å løse alle oppdragene....det kan være både terror og andre katastrofer...da kan det være greit å ha en støtte i enheter som har litt kunnskap. For som Brynjar Lia ved FFI sier i en av sine rapporter, det er ikke spørsmål om Norge vil bli utsatt for terror, det er bare et spørsmål om når det skjer.

  Det som jeg ønsker å stille et spørsmål med, er politiets bruk av penger. Bare i forbindelse med NOKAS ranet er det kommet tilleggsbevilgninger på over hundre millioner. En kan i kjølvannet av denne etterforksningen se at man har rullet opp den ene ligaen etter den andre, da ikke bare i ransmiljøet, men også i andre kriminelle miljøer. Hvorfor kan ikke politiet få nok penger, slik at de faktisk drive på med et slik trykk til enhver tid? Er det en ukultur på pengebruk i politiet på lik linje med forsvaret?

 40. #40
  paramedic666
  Gjest

  Med fare...

  Med fare for å avsløre i hvilken leir jeg er så kan det jo sies at de bevilgningene vi har fått etter NOKAS ikke er noe politiet selv disponerer. Det ble gitt "Carte Blanche" i forhold til kostnader for å løse saken. Mange ser det slik at det er dumt at penger går til å utkjempe en krig man ikke vet om kommer når vi ikke får penger til å kjempe en krig som skjer hver dag i gatene våre.

  Når det gjelder det med MP5 og GLock gitt av forsvaret, ja det ender nok med glock 9 mm... Det eneste problemet er at du da stort sett får gjennomskyting med fare for uskyldige eller blir stoppet av en vest... Glock er ikke det den vanlige tjenestemann vil ha, men bedre en alternativet.
  MP5 det vært tilgang på hele tiden.

  Og til de i HV som føler seg angrepet så kan jeg jo si at jeg fortsatt er i HV ved siden av. Kjøper absolutt argumentet at mye av det man trener på kan og bør kunne brukes i den vanlige sammenheng, problemet er at det er blitt lansert på øvelser opp mot politiet og i demonstrasjoner for politiet som ett produkt. det blir feil, og det blir feil å motivere soldatene i den rettning, fordi da blir de bare skuffet...

Side 1 av 7 123 ... SisteSiste


Lignende tråder

 1. samarbeid / trening/ tur -> Partner
  By Silver1260 in forum Søk Treningsmakker og fellestur
  Svar: 0
  Nyeste innlegg: DTG 191905A Aug 18,
 2. Nordisk samarbeid er framtida
  By Drakenskjold in forum Tema: Europa, USA og NATO
  Svar: 6
  Nyeste innlegg: DTG 141252A Aug 16,
 3. Frp vil ha militært samarbeid med Israel.
  By isak in forum Tema: Midtøsten
  Svar: 79
  Nyeste innlegg: DTG 101827A Jul 11,
 4. Samarbeid på tvers av avdelinger
  By oggien in forum Generelt om norske militære avdelinger
  Svar: 5
  Nyeste innlegg: DTG 081305A Nov 09,
 5. Mer samarbeid politi - forsvar
  By Crew Chief in forum S-2 1. Generelle nyheter.
  Svar: 17
  Nyeste innlegg: DTG 111220A Jun 07,

User Tag List

Regler for innlegg

 • Du kan ikke starte nye tråder
 • Du kan ikke svare på innlegg / tråder
 • Du kan ikke laste opp vedlegg
 • Du kan ikke redigere innleggene dine
 •