Om arbeidsgiveren

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er den nasjonale sikkerhets- og etterretningstjenesten og har en viktig rolle i beskyttelsen av demokratiet, borgerne og vitale samfunnsinteresser. PST er en flerfaglig tjeneste med behov for variert kompetanse. PST ledes fra Den sentrale enhet (DSE) i Oslo. PSTs samfunnsoppdrag ivaretas lokalt av politimesteren gjennom PSTs distriktsenhet i Finnmark. Se for øvrig PSTs hjemmesider www.pst.no.

Finnmark politidistrikt består av ca. 400 ansatte fordelt på seks ulike driftsenheter. Folketallet i distriktet er ca. 80 000. Finnmark politidistrikt er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv). Se for øvrig våre hjemmesider www.politiet.no.

Som leder av PST Finnmark skal du legge til rette for at enheten bidrar til å håndtere de alvorligste truslene mot landets sikkerhet lokalt og nasjonalt.

Vår nye leder skal initiere og legge til rette for godt samarbeid på tvers av PSTs distriktsenheter og PSTs sentrale enhet (DSE). Et velfungerende og tett samarbeid med politiet for øvrig og andre relevante samarbeidspartnere er også av høy viktighet. Du vil være ansvarlig for rapportering, samt operativ og strategisk beslutningsstøtte til politimester og avdelingsdirektør for Distriktsavdelingen (DA) ved DSE.

Det skal være godt og givende å jobbe i PST. Det er derfor viktig at du evner å videreutvikle arbeidsmiljøet i PST Finnmark i tråd med den kultur og de verdier vi ønsker. Ved å fokusere på strategisk kompetanseutvikling, vil du også være ansvarlig for å bygge enhetens kompetanse i tråd med den forventede utviklingen i trusselbildet.

I tillegg til ovennevnte skal du bidra til å utvikle og gjennomføre nasjonale strategier i PST. Vår nye leder skal inngå i politimesterens ledergruppe og i ledergruppen til avdelingsdirektøren for Distriktsavdelingen i PST.

Du vil ha budsjett-, resultat- og personalansvar for driftsenheten, inkludert ansvar for effektiv ressursutnyttelse, måloppnåelse og høy kvalitet i tjenesteproduksjonen.

Som leder i PST har du også ansvar for at dine ansatte har den kunnskap, de ferdigheter og holdninger som ivaretar sikkerheten i PST.

Kvalifikasjoner
Vi søker en leder med minimum 1 års ledererfaring. I tillegg må du kunne dokumentere god og bærekraftig resultatoppnåelse fra tidligere stillinger. Det er en fordel om du har erfaring fra strategisk virksomhetsanalyse og implementering av strategiske beslutninger, og om du har vært med på å lede endrings- og utviklingsprosesser. Erfaring med etterretningsprosesser og produksjon av beslutningsstøtte er også et pluss.

Aktuelle kandidater har utdanning fra Politi(høg)skolen eller master i rettsvitenskap. Lederutdanning er også et krav, men relevant ledererfaring kan kompensere for manglende formalkompetanse.

Din lederstil er mestringsorientert og du har god beslutnings- og gjennomføringsevne. Gjennom en inkluderende, motiverende og utviklende tilnærming bygger du gode relasjoner til medarbeiderne dine, og til andre interne og eksterne samarbeidspartnere.

Vi ser etter deg som evner å presentere budskapet ditt på en inspirerende og troverdig måte. Du må derfor ha meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk. Det er også viktig at du har en god forståelse for viktigheten av å bruke digitale tjenester i oppgaveløsningen.

Aktuelle kandidater har god forståelse for PSTs samfunnsoppdrag. I tillegg er det en fordel med kjennskap til PSTs nasjonale samarbeidsaktører. Vi søker en leder som er etisk bevisst og som har etisk integritet.

Kvinner oppfordres spesielt til å søke. Vår arbeidsstyrke skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater å søke.

Personlig egnethet for stillingen vektlegges, og kandidater må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Kandidater må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon, herunder plettfri vandel og norsk statsborgerskap.

Mer informasjon
Vil du vite mer om stillingen, ta kontakt med visepolitimester i Finnmark politidistrikt Trond Eirik Nilsen på tlf. 78 97 20 66, eller avdelingsdirektør ved Distriktsavdelingen i PST Knut Svenungsen på tlf. 23 30 50 00.

Vi tilbyr
Den som ansettes, tilbys en årslønn iht. statens hovedtariffavtalen innenfor spennet kr. 738 000-963 700 i stilling som politiinspektør (SKO 0290). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering og plassering i stillingskode avhenger av kvalifikasjoner.

God pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %). Det er seks måneders prøvetid for stillingen. Endringer i stillingsinnhold og organisatorisk tilhørighet over tid må påregnes. Stillingen er plassert i Kirkenes.

Søknad og prosess
Søknadsbrev og CV sendes elektronisk. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Bekreftede kopier av attester og vitnemål må da tas med. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes. For å kunne sikkerhetsklareres, må kandidater være villige til å gi personlige opplysninger om seg selv og sine nærmeste. Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen.


https://www.finn.no/job/management/a...nkode=92216518