Globalt toppbanner

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Frontkjemper

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • Sofakriger
  replied
  Opprinnelig skrevet av qana34
  Hvorfor ble ikke denne lovhjemlen anvendt bl.a mot de drøyt 1000(!) arbeidene som møtte opp og startet å jobbe på Værnes flyplass 10. april 1940? For arbeidet besto i å forlenge rullebanen(banen var for kort til bombeflyene) slik at tyske bombefly skulle kunne bruk Værnes som base for å delta i stridighetene ved Narvikfronten( og uten Værnes ville flystøtten blitt betraktelig redusert). Norge var da uten tvil i krig med Tyskland!
  Navnene på hver enkelt arbeider var tilgjenglig etter krigen i form av timelister og lønnsutbetaling.
  Ikke vet jeg hvorfor ikke alle stripede ble prosessert i rettsoppgjøret - men det burde de selvsagt vært. Hvis det ikke engang har funnet sted en påtalevurdering er det ikke slik det burde være. MEN, at noen slipper unna unnskylder på ingen måte de som rettmessig blir straffet. Man kan selvsagt føle det urettferdig at ikke alle blir tatt, men landets lover er brutt og sin straff får en ta.

  Jeg skjønner ikke hvordan dette er relevant ift de som brøt loven og svek sitt land og ble anklaget og dømt for det. De har fremdeles begått landssvik.

  Leave a comment:


 • hvlt
  replied
  Den grundigste gjennomgangen av rettsoppgjøret i Norge finner man i Johs Andenes bok "Det vanskelige oppgjøret. Rettsoppgjøret etter okkupasjonen" fra 1979 med ny utgave fra 1998. Konklusjonen hans er at det var et lite antall tvilsomme ting, men sett over ett og i lys av situasjonen, var det norske rettsoppgjøret meget godt gjennomført. Jeg vil meget sterkt anbefale å lese denne boken som fremdeles er i handelen, se f.eks. her: >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM].

  Leave a comment:


 • qana34
  replied
  Opprinnelig skrevet av hvlt
  Opprinnelig skrevet av Sofakriger
  Ens verdier kan være vakkert snakk, men de blir ikke syretestet før du må ta fundementale valg.
  Eksakt! Det er her det er snakk om grunnholdninger. Det store flertall, både blant de som kjempet og de som ikke gjorde det og ellers var ganske daffe, var overbevist om en ting: Det er ikke snakk om å velge det minste av to onder. Norge har med grunnloven fra 1814 hatt DEMOKRATI i (i 1940) 126 år. Den som går i tjeneste for den som kommer hit for å ta det demokratiet fra oss er en forræder uansett.

  Den militære straffelovs (av 1902 med endring fra 1979 der dødsstraff ble fjernet) paragraf 80 er ganske klar:

  § 80. For Krigsforræderi straffes den, som i Hensigt at gavne Fienden eller skade Norges eller nogen med Norge forbunden Stats Krigsmagt

  1. søger at bringe norske eller forbundne Tropper eller Krigsmænd i fiendtlig Vold;
  2. søger at bringe Fæstningsverk, besat Plads, Pas eller anden Forsvarpost, Mineanlæg, Signalstation, Havn, Krigsskib, Fartøi, militært Verft eller Verksted, Tøihus, Magasin eller Forraad af Vaaben og Ammunition, Krigskasse eller andre Krigsfornødenheder, Jernbane, Vei, Bro, Telegraf, Telefon eller lignende Befordrings- eller Meddelelsesmiddel eller Vandledning eller Dæmning i fiendtlig Vold eller ødelægger eller ubrugbargjør dem;
  3. forleder norske eller forbundne Krigsmænd til at gaa over til Fienden eller ophidser dem til Mytteri eller anden Troløshed;
  4. oplyser Fienden om Krigsmagtens Tilstand, Stilling, Styrke, Forsyning eller Operationsplan;
  5. meddeler Fienden Tegninger, Karter eller andre Oplysninger angaaende Fæstninger, Mineanleg, Signalstation, Telegraf- eller Telefonledning, Vagt, fast Stilling, Vei, Havn eller Seilled;
  6. skaffer Fienden Spion eller yder fiendtlig Spion Skjul, Underhold eller anden Bistand;
  7. aabenbarer Parol, Løsen, Feltraab, Signal eller andet hemmeligt Tegn eller meddeler Fienden Signalbogen eller et Uddrag deraf;
  8. afgiver falsk Melding eller tjenestlig Meddelelse eller undlader pligtmæssig at afgive rigtig saadan;
  9. i Egenskab af Veiviser eller Kjendtmand fører norsk eller forbunden Trop eller Skib paa Afvei eller skaffer Fienden Veiviser, Lods eller Kjendtmand eller tjener ham som saadan;
  10. i Fiendens Nærhed opfordrer til Flugt eller giver vildledende eller foruroligende Signal eller Tegn;
  11. undlader at udføre tjenestlig Befaling eller at udføre den rigtig;
  12. blandt Krigsfolket udbreder fiendtlige Opraab;
  13. undlader pligtmessig at sørge for Krigsfolkets Anvendelse mod Fienden eller dets Sikkerhed eller Forpleining, eller
  14. løslader fiendtlige Krigsfanger.

  Straffen for krigsforræderi er fengsel fra 10 år inntil på livstid.

  Paa samme Maade straffes den, som medvirker til nogen ovennævnt Handling, samt Krigsmand, som løber over til Fienden.

  Paragraf 81 ble endret i 1950, så den var muligens ikke den samme i 1940, i dag lyder den:

  § 81. Den, som forøver nogen i den almindelige Straffelovs §§ 84, 85, 87 nr. 1 og 2, 89-91, 93 eller 94 omhandlet Forbrydelse, straffes ligeledes for Krigsforræderi med de i nævnte Paragrafer bestemte Straffe, forhøiet inden de for vedkommende Strafart fastsatte Grænser med indtil en Halvdel.
  Anbefaler hvlt å lese "Haag-konvensjonen" av 1907, som forsatt er gjeldene "rett" ved væpnede konflikter mellom nasjoner. Krig er noe fælt, men det finnes faktisk "spilleregler" for det. ( Står en del der som setter ting i litt perspektiv ad hva en okkuperts plikter og retter er ifm. en okkupasjon. Da vil kanskje hvlt se hva som har "fortrinnsrett" juridisk og folkerettslig sett? Jfr. hva Norge "ble til del" etter den tyske okkupasjonen var over. Norge ble "okkupert" av de allierte frem til august 1945. Gen. Hawthorne(?) var øverste befalshaver i Norge, og britene tok med seg det meste som ikke var "skrudd fast", av tysk materiell. "Skiten" lot de bli igjen).
  Dette er særlig fremtredende når man ser på hva som skjedde med dem som satt i Administrasjonsrådet etter krigens slutt. NS-medlemer ble dømt for denne innsatsen, mens medlemmer uten NS-medlemskap ikke var i nærheten av å bli straffeforfulgt for dette.
  HRJ Berg(?) var en av pådriverne til å opprette Administrasjonsrådet, iht. "Haag-konvensjonen", og under rettsoppgjøret satt samme mann som aktor og fikk dømt medlemmer av Administrasjonsrådet basert på NS-medlemskap/bistand til fienden gjennom deres innsats i det Høyesterettsgodkjente Administrasjonsrådet. De medlemmene som ikke var NS-medlemmer hadde gjort sin plikt som var godkjent av norsk Høyesterett!
  Blir pinadø vanskelig å se forskjellen i slike saker. Spesielt når datidens fremste ekspert på strafferett i Norge beskrev "Rettsoppgjøret" som en skamplett for rettsstaten Norge. Mener omtalte herre het Skeie(?)
  Det er jo også ganske forstemmende og sitte med den viten at Nygaardsvold ble tatt for mened ifm. med en "Landssviksak" i 1946, da han under ed benektet å noensinne ha sett noen Kapitulasjonsavtale. Dette ble grundig avslørt som ren løgn av forsvareren i gjeldende rettssak, da et eksemplar var skaffet til vei. Dette hadde selvsagt INGEN innvirkning på dommen i saken, selv om hovedargumentet for en fellende dom var avslørt som LØGN. Denne løgnen fortsatte å være fellende i samtlige "Landsviksaker" videre utover 1946 og resten av oppgjøret.

  Hvorfor var det faktisk så mange nordmenn med offisersbakgrunn, og ærefull deltakelse i det norske felttoget som meldte seg til tysk tjeneste etter kapitulasjonen?
  Tok de sitt Æresord så høytidlig?
  Hadde offiserene kunnskap om "Haag-konvensjonen" fra KS?
  Ble det "kastet blår" i øynene deres i.o.m at Høyesterett faktisk godkjente "bistand til fienden" i form av Administrasjonsrådet?

  Hvorfor ble ikke denne lovhjemlen anvendt bl.a mot de drøyt 1000(!) arbeidene som møtte opp og startet å jobbe på Værnes flyplass 10. april 1940? For arbeidet besto i å forlenge rullebanen(banen var for kort til bombeflyene) slik at tyske bombefly skulle kunne bruk Værnes som base for å delta i stridighetene ved Narvikfronten( og uten Værnes ville flystøtten blitt betraktelig redusert). Norge var da uten tvil i krig med Tyskland!
  Navnene på hver enkelt arbeider var tilgjenglig etter krigen i form av timelister og lønnsutbetaling.

  Begynner å bli gammel og grå, og befinner meg ca. 4000 km ifra biblioteket mitt, så det kan være at nevnte navn og årstall ikke er helt korrekt. Så bær over med meg.

  Forøvrig så er dette et tema som aldri slutter å engasjere, og man får stadig nye drypp av informasjon som man ikke har kjennskap til. Dog så er det faktisk å foretrekke at man holder seg på et saklig plan, det gir en adskillig mer produktiv meningsutveksling og deling av informasjon.

  Leave a comment:


 • ifanterist
  replied
  Personlig syntes jeg rettsoppgjøret var i meget ordnede former ,og humant for Norges del av de ca 125000 tiltalene som ble reist ble ca 75000 dømt ifra allt til dødsstraff og ned til bøter ,og personlig synes jeg det var bra at vi hadde ett slikt rettsoppgjør
  Å sette regjeringen på tiltalebenken tror jeg ikke hadde vært noe bra utgangspunkt.
  1-Dem var tross allt lovlig valgt
  2-Dem hadde ingen mulighet til å dømme seg selv.

  Leave a comment:


 • regelbau
  replied
  Jeg mener at rettsoppgjøret burde vert gjort av allierte styrker i sin helhet siden vår egen regjering var inhabile.
  Deres nye lover var farget av hevn for å vise manglende nasjonalt sinnelag ved fadesen i 1940.
  Enden på visen blo jo som kjendt at de ble skuslet til siden etter freden, foraktet av kongen og overtatt av en ny regjering.

  Leave a comment:


 • regelbau
  replied
  Ifanterist, synes du man burde staffeforfølge det norske politiet for arrestasjonene? Det ble i liten grad gjort av regjeringen i sluttoppgjøret. Burde de gjort det? Jeg synes det. Hva tiltalen skulle være er en noe mere kompliset sak pga. året dette skjedde.
  Man straffeforfulgte ikke de som var på rette side ved kaputilasjonen ikke engang drap på fanger.
  Man straffeforfulgte i liten grad nordmenn som var med å beriket seg på festung Norwegen som bidro til allierte senkinger av fly og båter.
  Man straffet ikke en regjering som trenerte en mobilisering etter å ha årelatet forsvaret i flere år.
  At disse skulle sitte på andre siden av dammen å skrive lover som nordmenn skulle dømmes til landsforrederi over flere år etter uten å ha muligheten å høre på radio er jo betenkelig.

  Leave a comment:


 • Sofakriger
  replied
  Opprinnelig skrevet av qana34
  Opprinnelig skrevet av Sofakriger
  Opprinnelig skrevet av regelbau
  Hvem og hva sikter du til med revisjonist sofakriger? Vær venlig å forklar deg.
  Deg. Og en revisjonist er en som prøver å omskrive historien ift egen oppfatning - vekk fra de objektive fakta.
  Anbefaler deg å lese HVA revisjonistene sto for, og i hvilket politisk system de virket. Den populistiske bruken av begrepet er helt feilaktig.
  Hint: Sovjetunionen+Lenin......
  Ordet brukes i to sammenhenger. >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

  Leave a comment:


 • qana34
  replied
  Opprinnelig skrevet av Sofakriger
  Opprinnelig skrevet av regelbau
  Hvem og hva sikter du til med revisjonist sofakriger? Vær venlig å forklar deg.
  Deg. Og en revisjonist er en som prøver å omskrive historien ift egen oppfatning - vekk fra de objektive fakta.
  Anbefaler deg å lese HVA revisjonistene sto for, og i hvilket politisk system de virket. Den populistiske bruken av begrepet er helt feilaktig.
  Hint: Sovjetunionen+Lenin......

  Leave a comment:


 • ifanterist
  replied
  Opprinnelig skrevet av regelbau
  Opprinnelig skrevet av ifanterist
  Regelbau ,,det medfører ikke helt riktighet at personell som tilhørte statspolitiet gikk klar i 1945 ,alle som hadde Ns medlemskap ble avskjediget og tiltalt.
  Og det ble som følge av den prosess ett stort behov for nye polititjenestemenn.
  De var et fåtall som tilhørte NS i 1940 og de fulgte ordre nesten uten unntak. Men hva kan man si, de visste ingenting om utryddelse fordi det skjedde først mye seinere etter Wansee konferansen. De fleste kjente til den norske jødeloven som jo da var gammel. Andre og uforståelige tider for senere generasjoner men en realitet for alle dengang.
  Fulgte ordre og visste ingen ting ,den har vi hørt utallige ganger tidligere.

  Leave a comment:


 • regelbau
  replied
  Opprinnelig skrevet av Sofakriger
  Opprinnelig skrevet av regelbau
  Hvem og hva sikter du til med revisjonist sofakriger? Vær venlig å forklar deg.
  Deg. Og en revisjonist er en som prøver å omskrive historien ift egen oppfatning - vekk fra de objektive fakta.

  Mange i Norge og Europa var bekymret over kommunismen før 2.verdenskrig. Nasjonal samling spilte kraftig på dette og det var helt klart en del av den politiske debatten opp mot krigen. Høyresiden i norsk politikk var også klare på dette - mens båndene på venstresiden til øst var sterkere enn de er idag. Mange oppfattet at væpnet konflikt mellom politiske grupper i Norge var adskillig mer sannsynlig da enn det feks er idag. Etter Norge ble invadert og okkupert (og ingen var i tvil om at Norge ble invadert og okkupert), og demokrati og vår grunnlov overkjørt av landssvikere og tyskere var det nordmenn som gikk i fiendens tjeneste. Noen her hjemme - fra stripede som jobbet for tyskerne til de som vervet seg til tjeneste under fiendens fane.

  Mange av disse argumenterer med "det minste av 2 onder", "viktig å bekjempe kommunismen", "trengte jobbene" etc.

  Ens verdier kan være vakkert snakk, men de blir ikke syretestet før du må ta fundementale valg. Det store overdøvende flertall i Norge var ikke i tvil om at frontkjempere svek sitt land og gikk i fiendens tjeneste. De som her brukte argumentene over visste godt hva de gjorde.
  Sofakriger. Du svarer ikke på mitt spørsmål men kommer med historie de fleste er enig i.
  Siter meg hvor jeg gjengir noe annet enn historiske fakta.
  I mine 18 år i tjeneste har vi alltid diskutert krigshistorie herunder fronkjempere uten å sette folk i bås. Det er forskjell på å diskutere historiske fakta og å inneha historiske holdninger.
  Kjør saklig debatt:-)

  Leave a comment:


 • regelbau
  replied
  Opprinnelig skrevet av ifanterist
  Regelbau ,,det medfører ikke helt riktighet at personell som tilhørte statspolitiet gikk klar i 1945 ,alle som hadde Ns medlemskap ble avskjediget og tiltalt.
  Og det ble som følge av den prosess ett stort behov for nye polititjenestemenn.
  De var et fåtall som tilhørte NS i 1940 og de fulgte ordre nesten uten unntak. Men hva kan man si, de visste ingenting om utryddelse fordi det skjedde først mye seinere etter Wansee konferansen. De fleste kjente til den norske jødeloven som jo da var gammel. Andre og uforståelige tider for senere generasjoner men en realitet for alle dengang.

  Leave a comment:


 • hvlt
  replied
  Opprinnelig skrevet av Sofakriger
  Ens verdier kan være vakkert snakk, men de blir ikke syretestet før du må ta fundementale valg.
  Eksakt! Det er her det er snakk om grunnholdninger. Det store flertall, både blant de som kjempet og de som ikke gjorde det og ellers var ganske daffe, var overbevist om en ting: Det er ikke snakk om å velge det minste av to onder. Norge har med grunnloven fra 1814 hatt DEMOKRATI i (i 1940) 126 år. Den som går i tjeneste for den som kommer hit for å ta det demokratiet fra oss er en forræder uansett.

  Den militære straffelovs (av 1902 med endring fra 1979 der dødsstraff ble fjernet) paragraf 80 er ganske klar:

  § 80. For Krigsforræderi straffes den, som i Hensigt at gavne Fienden eller skade Norges eller nogen med Norge forbunden Stats Krigsmagt

  1. søger at bringe norske eller forbundne Tropper eller Krigsmænd i fiendtlig Vold;
  2. søger at bringe Fæstningsverk, besat Plads, Pas eller anden Forsvarpost, Mineanlæg, Signalstation, Havn, Krigsskib, Fartøi, militært Verft eller Verksted, Tøihus, Magasin eller Forraad af Vaaben og Ammunition, Krigskasse eller andre Krigsfornødenheder, Jernbane, Vei, Bro, Telegraf, Telefon eller lignende Befordrings- eller Meddelelsesmiddel eller Vandledning eller Dæmning i fiendtlig Vold eller ødelægger eller ubrugbargjør dem;
  3. forleder norske eller forbundne Krigsmænd til at gaa over til Fienden eller ophidser dem til Mytteri eller anden Troløshed;
  4. oplyser Fienden om Krigsmagtens Tilstand, Stilling, Styrke, Forsyning eller Operationsplan;
  5. meddeler Fienden Tegninger, Karter eller andre Oplysninger angaaende Fæstninger, Mineanleg, Signalstation, Telegraf- eller Telefonledning, Vagt, fast Stilling, Vei, Havn eller Seilled;
  6. skaffer Fienden Spion eller yder fiendtlig Spion Skjul, Underhold eller anden Bistand;
  7. aabenbarer Parol, Løsen, Feltraab, Signal eller andet hemmeligt Tegn eller meddeler Fienden Signalbogen eller et Uddrag deraf;
  8. afgiver falsk Melding eller tjenestlig Meddelelse eller undlader pligtmæssig at afgive rigtig saadan;
  9. i Egenskab af Veiviser eller Kjendtmand fører norsk eller forbunden Trop eller Skib paa Afvei eller skaffer Fienden Veiviser, Lods eller Kjendtmand eller tjener ham som saadan;
  10. i Fiendens Nærhed opfordrer til Flugt eller giver vildledende eller foruroligende Signal eller Tegn;
  11. undlader at udføre tjenestlig Befaling eller at udføre den rigtig;
  12. blandt Krigsfolket udbreder fiendtlige Opraab;
  13. undlader pligtmessig at sørge for Krigsfolkets Anvendelse mod Fienden eller dets Sikkerhed eller Forpleining, eller
  14. løslader fiendtlige Krigsfanger.

  Straffen for krigsforræderi er fengsel fra 10 år inntil på livstid.

  Paa samme Maade straffes den, som medvirker til nogen ovennævnt Handling, samt Krigsmand, som løber over til Fienden.

  Paragraf 81 ble endret i 1950, så den var muligens ikke den samme i 1940, i dag lyder den:

  § 81. Den, som forøver nogen i den almindelige Straffelovs §§ 84, 85, 87 nr. 1 og 2, 89-91, 93 eller 94 omhandlet Forbrydelse, straffes ligeledes for Krigsforræderi med de i nævnte Paragrafer bestemte Straffe, forhøiet inden de for vedkommende Strafart fastsatte Grænser med indtil en Halvdel.

  Leave a comment:


 • Sofakriger
  replied
  Opprinnelig skrevet av dobrodan
  Objektive fakta?

  Historie er en subjektiv ting... Og som kjent er historien også diktert av seierherrene...
  Du har rett når det gjelder ting som at den enes terrorist er den andres frihetskjemper etc.

  Men hvis meg et faktabasert resonnement som viser at Norge ikke ble okkupert og at en frontkjemper ikke var i tjeneste for okkupanten.

  Leave a comment:


 • dobrodan
  replied
  Opprinnelig skrevet av Sofakriger
  Opprinnelig skrevet av regelbau
  Hvem og hva sikter du til med revisjonist sofakriger? Vær venlig å forklar deg.
  Deg. Og en revisjonist er en som prøver å omskrive historien ift egen oppfatning - vekk fra de objektive fakta.

  Mange i Norge og Europa var bekymret over kommunismen før 2.verdenskrig. Nasjonal samling spilte kraftig på dette og det var helt klart en del av den politiske debatten opp mot krigen. Høyresiden i norsk politikk var også klare på dette - mens båndene på venstresiden til øst var sterkere enn de er idag. Mange oppfattet at væpnet konflikt mellom politiske grupper i Norge var adskillig mer sannsynlig da enn det feks er idag. Etter Norge ble invadert og okkupert (og ingen var i tvil om at Norge ble invadert og okkupert), og demokrati og vår grunnlov overkjørt av landssvikere og tyskere var det nordmenn som gikk i fiendens tjeneste. Noen her hjemme - fra stripede som jobbet for tyskerne til de som vervet seg til tjeneste under fiendens fane.

  Mange av disse argumenterer med "det minste av 2 onder", "viktig å bekjempe kommunismen", "trengte jobbene" etc.

  Ens verdier kan være vakkert snakk, men de blir ikke syretestet før du må ta fundementale valg. Det store overdøvende flertall i Norge var ikke i tvil om at frontkjempere svek sitt land og gikk i fiendens tjeneste. De som her brukte argumentene over visste godt hva de gjorde.
  Objektive fakta?

  Historie er en subjektiv ting... Og som kjent er historien også diktert av seierherrene...

  Leave a comment:


 • Sofakriger
  replied
  Opprinnelig skrevet av regelbau
  Hvem og hva sikter du til med revisjonist sofakriger? Vær venlig å forklar deg.
  Deg. Og en revisjonist er en som prøver å omskrive historien ift egen oppfatning - vekk fra de objektive fakta.

  Mange i Norge og Europa var bekymret over kommunismen før 2.verdenskrig. Nasjonal samling spilte kraftig på dette og det var helt klart en del av den politiske debatten opp mot krigen. Høyresiden i norsk politikk var også klare på dette - mens båndene på venstresiden til øst var sterkere enn de er idag. Mange oppfattet at væpnet konflikt mellom politiske grupper i Norge var adskillig mer sannsynlig da enn det feks er idag. Etter Norge ble invadert og okkupert (og ingen var i tvil om at Norge ble invadert og okkupert), og demokrati og vår grunnlov overkjørt av landssvikere og tyskere var det nordmenn som gikk i fiendens tjeneste. Noen her hjemme - fra stripede som jobbet for tyskerne til de som vervet seg til tjeneste under fiendens fane.

  Mange av disse argumenterer med "det minste av 2 onder", "viktig å bekjempe kommunismen", "trengte jobbene" etc.

  Ens verdier kan være vakkert snakk, men de blir ikke syretestet før du må ta fundementale valg. Det store overdøvende flertall i Norge var ikke i tvil om at frontkjempere svek sitt land og gikk i fiendens tjeneste. De som her brukte argumentene over visste godt hva de gjorde.

  Leave a comment:


 • ifanterist
  replied
  Regelbau ,,det medfører ikke helt riktighet at personell som tilhørte statspolitiet gikk klar i 1945 ,alle som hadde Ns medlemskap ble avskjediget og tiltalt.
  Og det ble som følge av den prosess ett stort behov for nye polititjenestemenn.

  Leave a comment:


 • ifanterist
  replied
  Jeg er fullt klar over at ikke det var frontkjemperne som Arresterte og depoterte mennesker ,men jeg setter det i perspektiv til at ,disse guttene som hadde så lyst til å sloss sikkert hadde muligheter til å få plass på det andre laget.
  Istedenfor å møte opp hos okkupasjonsmakten for å kle seg i deres uniform (dette er landsforræderi etter min mening) og det var jo ikke akkuratt Whermacht dem slo seg sammen med ,men en hardbarka ss avdeling.
  Jeg har ingen problem med å tilgi de som i etterkant fremstår som angrende ,men når jeg hører at noen forteller at dem selv idag ikke angrer noen ting og nærmest er stolt av det ,så vil jeg helst både slippe og høre ,lytte til dem og lese det dem skriver.
  Og selvfølgelig visste ikke denne kategori noen ting om hvordan jødene ble behandlet ,dem bare fulgte ordre ,det var så lett å si det slik .

  Leave a comment:


 • regelbau
  replied
  Opprinnelig skrevet av ifanterist
  Opprinnelig skrevet av MgHolen
  Opprinnelig skrevet av Sofakriger
  Da fikk vi oss en revisjonist gitt !

  Folk som går i fiendens tjeneste får meg til å vurdere om ikke dødstraff har noe for seg av og til.
  Ta deg en "realty check" før Du dømmer alle andre, husk at tidene var helt foskjellig da enn nå.
  Veldig lett å sitte idag og være tøff i kikkert og tro at så enkelt er det.
  Det er ikke sammenlingbart i dagen situasjon, all den tid det er ikke noen idelogisk kamp som utkjempes.
  Og dødsstraff løser som kjent alle problemer...............
  Hva med de som gikk inn om natta og brøt opp døren og hentet familiefaren i ett hjem pga av han Feks var jøde ,og fikk vedkommende depotert til en intetsgjørelsesleir i tyskland og aldrig fikk se Far -ektemann igjen ,Samtidig så var det 7500 stk som valgte å melde seg til tjeneste for den samme okkupasjonsmakt som stod for disse handlinger,som jeg har sagt tidligere hvis dem absolutt ville sloss var det nok av plasser å fylle ut på Alliert side.
  Og når noen snakker om at rettsoppgjøret i Norge var så uretferdig ,så vil jeg heller si at det var meget humant og snillt i forhold til Feks Frankriget ,og det er ingen her i denne debatt regner jeg med som forsvarer klipping av håret på Tyskertøser som dem ble kallt ,eller annenn vold -trakkasering av lebensbornbarn -Tysk far og Norsk mor som ble født i den tiden Ca 12000 stk .
  Hvem og hva sikter du til med revisjonist sofakriger? Vær venlig å forklar deg.

  Når det gjelder de norske jødene så var det det norske statspolitiet som arresterte og forvarte disse, frontkjemperene hadde ingenting med disse å gjøre. De samme statspolitifolkene gikk klar i 1945.
  Det er ikke meg bekjent at frontkjemperene hadde noe med jøder å gjøre. Det er derimot kjent at folk fra motstandsbevegelsen tråkket feldman jødene ned i myren i stedet for å lose dem til Sverige.

  Leave a comment:


 • ifanterist
  replied
  Opprinnelig skrevet av MgHolen
  Opprinnelig skrevet av Sofakriger
  Da fikk vi oss en revisjonist gitt !

  Folk som går i fiendens tjeneste får meg til å vurdere om ikke dødstraff har noe for seg av og til.
  Ta deg en "realty check" før Du dømmer alle andre, husk at tidene var helt foskjellig da enn nå.
  Veldig lett å sitte idag og være tøff i kikkert og tro at så enkelt er det.
  Det er ikke sammenlingbart i dagen situasjon, all den tid det er ikke noen idelogisk kamp som utkjempes.
  Og dødsstraff løser som kjent alle problemer...............
  Hva med de som gikk inn om natta og brøt opp døren og hentet familiefaren i ett hjem pga av han Feks var jøde ,og fikk vedkommende depotert til en intetsgjørelsesleir i tyskland og aldrig fikk se Far -ektemann igjen ,Samtidig så var det 7500 stk som valgte å melde seg til tjeneste for den samme okkupasjonsmakt som stod for disse handlinger,som jeg har sagt tidligere hvis dem absolutt ville sloss var det nok av plasser å fylle ut på Alliert side.
  Og når noen snakker om at rettsoppgjøret i Norge var så uretferdig ,så vil jeg heller si at det var meget humant og snillt i forhold til Feks Frankriget ,og det er ingen her i denne debatt regner jeg med som forsvarer klipping av håret på Tyskertøser som dem ble kallt ,eller annenn vold -trakkasering av lebensbornbarn -Tysk far og Norsk mor som ble født i den tiden Ca 12000 stk .

  Leave a comment:


 • ifanterist
  replied
  Opprinnelig skrevet av Sofakriger
  Da fikk vi oss en revisjonist gitt !

  Folk som går i fiendens tjeneste får meg til å vurdere om ikke dødstraff har noe for seg av og til.
  Ja Norges svar på David Irwing.

  Leave a comment:


 • MgHolen
  replied
  Opprinnelig skrevet av Sofakriger
  Da fikk vi oss en revisjonist gitt !

  Folk som går i fiendens tjeneste får meg til å vurdere om ikke dødstraff har noe for seg av og til.
  Ta deg en "realty check" før Du dømmer alle andre, husk at tidene var helt foskjellig da enn nå.
  Veldig lett å sitte idag og være tøff i kikkert og tro at så enkelt er det.
  Det er ikke sammenlingbart i dagen situasjon, all den tid det er ikke noen idelogisk kamp som utkjempes.
  Og dødsstraff løser som kjent alle problemer...............

  Leave a comment:


 • Sofakriger
  replied
  Da fikk vi oss en revisjonist gitt !

  Folk som går i fiendens tjeneste får meg til å vurdere om ikke dødstraff har noe for seg av og til.

  Leave a comment:


 • Gehenna
  replied
  NOR I Coy 1 (evt 2 og 3) samt denne såkallte brigaden i Scotland tilhørte vel stort sett kun UK, om jeg huser rekti ?

  Leave a comment:


 • qana34
  replied
  Opprinnelig skrevet av ifanterist
  Nå var det vel avd Oslo Gjengen i Kp Linge at Max Manus tilhørte .
  M.a.o SOE, dvs. nordmann i frivillig tjeneste i de britiske styrker.

  Leave a comment:


 • ifanterist
  replied
  Nå var det vel avd Oslo Gjengen i Kp Linge at Max Manus tilhørte .

  Leave a comment:


 • regelbau
  replied
  Far var i hjemmefronten. Han ble arrestert, torturert men kom heldigvis fra det med helsa og livet i behold. Jeg har møtt mange hjemmefront folk gjennom han samt kjendte personligheter som Sønsteby, Rønneberg mfl.
  Det er ganske pålatelig hvordan de som var aktive tar avstand fra de som sydde et armbind på armen ved fredsdagen for så å få medalje for å ha mishandlet folk fra den andre siden.

  Kjekkaser som aldri har satt seg inn i historie er ofte bombastiske i sine påstander fordi de har en opinion i ryggen-ikke dokumenterte fakta. Det er for meg underlig å se folk som ikke har opplevd krigen som ganske fanatiske frontkjemper hatere som på død og liv svartmaler dem unisont uten å ha noe annet enn et pappegøyespråk som "de hadde fiendens uniform og var jo derfor..."
  Ting var ikke svart hvitt.

  Det er mange fra alliert side som har forsont seg med frontkjempere. General Patton ville ta Russland når kampene om Berlin i 1945 var i gang. Det var fra tysk side tilbud om disposisjon av bla.waffen ss til dette formålet. Det ble i høyeste grad diskutert men i stedet ble det kald krig. SS kaptein von Braun, Gehlen og svært mange andre som kunne teknologi og etteretning som kunne brukes mot Stalin sitt kommunistiske Sovietunion ble tatt inn i varmen.

  Max Manus hadde sjefen for frontkjemperkontoret som ansatt.
  En gang de satt i lag dro en kjekkas kjennskap på frontkjemperen og plaget han verbalt hvorpå Max manus sier: Jeg var i England, han var på østfronten HVOR I HÆLVETE VAR DU? Han stakk rimelig kjappt.

  Leave a comment:


 • ifanterist
  replied
  En må ikke glemme at Norske Frontkjempere sverget sin Lojalitet Til Adolf Hitler.

  Leave a comment:


 • regelbau
  replied
  Det er nevnt at frontkjemperene var krigsforbrytere, men man har lett med lys og lupe i årrekke uten å finne et enkelt bevis.
  Derimot så har milorg hundrevis av drapssaker under og etter krigen på samvittigheten herunder også jøder og andre som var på samme side. Dette er grundig dokumentert for den interesserte.

  Når det snakkes om regjering og konge som en representant for Norge så må man merke seg at Nygårsvold regjeringen presset kongen til å abdisere i 1940! Han nektet spm kjent å gå av. Deretter så stikker alle av med gullet til England for så å komme tilbake i 1945.
  Nygårdsvold regjeringen visste ikke hvordan de ville bli tatt imot i 1945. At forholder var mere en kjølig mellom dem og kongen forstår man godt. Tilfeldigheter i historien reddet egentlig regjeringen. Man fant mindre brikker som var safe å forfulge.


  Den samme partiet har igjen rasert forsvaret og avvæpnet hjemmevernet. landet er på ny prisgitt sin egen skjebne etter de har vert røde som sitt partiflagg og NATO har fjernet det meste av sine forhåndslagre i Norge.
  I forrige uke okkuperte Russland et annet land.

  Norsk etterkrigshistorie er preget av de sterkes rett og det er utelukket sannheter som er ubehagelige. Hauge er et godt eksempel på det.

  Leave a comment:


 • SWATII
  replied
  I de tilfellene du nevnte, så er vi enige.

  Leave a comment:


 • hvlt
  replied
  Opprinnelig skrevet av SWATII
  Enn så lenge disse folka (Frontkjemperne med andre) har sonet sin straff ovenfor det Norske samfunn, så burde "øksene legges ned," ...
  Jeg hadde vært helt enig hvis disse gamlekarene hadde innrømmet at de i (mer eller mindre) ungdommen tok alvorlig feil og for så vidt fortjente den straff de fikk, og nå angret det de hadde gjort og tok avstand fra nazismen/fascismen. Og det er svært mange som har gjort det og har vært samfunnsnyttige og fine borgere de siste 50-60 årene. De har jeg selvfølgelig absolutt ingenting imot, jeg har tatt imot dem med åpne armer! Men de det er snakk om her (Fredrik Jensen og Bjørn Østring f.eks.) har vært bitre siden de kom ut av fengselet og har de siste 60 år forsøkt å omskrive historien og plassere seg selv som "the good guys" (gjennom blant annet organisasjonene Sambandet for Social Oppreisning og dets etterfølger Institutt for Norsk Okkupasjonshistorie og avisa Folk og Land). Nå gjør de et siste desperat forsøk på å skape seg et godt ettermæle før de meget snart forlater oss for godt. Null sympati til disse fra meg!

  Leave a comment:

Forsvarets historiske filmarkiv

Collapse

Working...
X
Besøksstatistikk