Globalt toppbanner

Collapse

Milforum Google-søk

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

P9360 Stridsvognkapasitet til Hæren

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • MWD
  replied
  Hva er stykkprisen på en Leo2a7 utenom EBA, og alt annet som hører med i prosjektet, 100 mill pr vogn? Hvor mye av potten er avsatt til faktiske vogner?

  Leave a comment:


 • hvlt
  replied
  Fra Statsbudsjettet:
  Prosjektets foreslåtte kostnadsramme er 19 343 mill. kroner inkludert merverdiavgift, usikkerhetsavsetning og gjennomføringskostnader. Kostnadsrammen er basert på valutakursnivå pr. 1. juni 2021 og vil bli gjenstand for justering ved endring i valutakursene. Prosjektets styringsramme er 17 156 mill. kroner inkludert merverdiavgift.

  Leave a comment:


 • Rittmester
  replied
  Basert på empiri - >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] skisserte fire alternativer, hvorav bare det mest ambisiøse hadde "en struktur som møter sikkerhetssituasjonen". Som kjent endte vi opp med noe dårligere enn det dårligste alternativet. Følges mønsteret ender vi opp med fire stridsvogner. Men, spøk til side, det er satt av en slump penger, er det noen som har prøvd å regne på hvor mange vogner det kan gi?

  Leave a comment:


 • schaly
  replied
  48

  Leave a comment:


 • Znuddel
  replied
  Hærsjefen forklarer hvorfor stridsvogner er så viktig.

  Lervik viste til at hans forgjenger, nåværende forsvarssjef Eirik Kristoffersen, ba om 84 stridsvogner. Noe som vil gi rom for en fornuftig flåtestyring av den samlede vognparken.
  – Det er jeg jo selvsagt helt enig i. Men jeg vil også presisere at det absolutte minimumsbehovet for å realisere planlagt operativ struktur og møte operative krav er, som dokumentert av Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), 72 stridsvogner. Moderne stridsvogner.

  >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

  Så, hvor mange tror dere vi får?

  Leave a comment:


 • Kdo_Under
  replied
  Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post

  Utdyp.
  Jeg postet videoen Bratwurst postet i post 148 på nytt som om det var noe nytt.

  Leave a comment:


 • hvlt
  replied
  Opprinnelig skrevet av Kdo_Under Vis post
  Jeg er idiot.
  Utdyp.

  Leave a comment:


 • Kdo_Under
  replied
  EDIT Jeg er idiot.

  Leave a comment:


 • Znuddel
  replied
  Som vanlig kommer TU diltende noen dager senere:

  >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

  Click image for larger version

Name:	K2%20Front2.1250x704.jpg
Views:	156
Size:	231,0 KB
ID:	1058719

  Leave a comment:


 • Din_Laban
  replied
  Opprinnelig skrevet av Bratwurst Vis post
  Sniktitt på en K2 i norsk kamuflasje, og med Trophy-radere montert på hjørnene av tårnet. Muligens en av vognene som skal delta i vintertesten i februar/mars neste år?

  Jeg liker det jeg ser.

  Leave a comment:


 • Bratwurst
  replied
  Jeg har i hvert fall ikke hørt noe særlig etter at dette mye omtalte nettstedet dukket opp tidligere i år.

  Leave a comment:


 • Znuddel
  replied
  Stille fra tyskerne enda?

  Leave a comment:


 • Bratwurst
  replied
  K2NO har dukket opp på våpenmessen ADEX 2021 i Sør-Korea:



  Leave a comment:


 • gringo
  replied
  På den andre siden så var Hyundai Rotem på rundreise her til lands i sommer for å gjøre sine hoser grønne hos norsk industri, blant annet hos tradisjonelle industribedrifter som Aker og Thue/Kværner i tillegg til Ritek som er lokalisert til AP/SP-tyngdepunktet Rinnleiret i Levanger/Verdal med løfter om produksjon i Norge. Blir derfor ikke overrasket over om det blir en økt vektlegging av kriteriet "industrimessige" med ny regjering.
  >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

  Leave a comment:


 • aquila
  replied
  Opprinnelig skrevet av gringo Vis post
  "Valg av leverandør skal gjøres på grunnlag av det tilbudet som gir det samlet beste utfallet basert på blant annet operative, logistikkmessige, merkantile, industrimessige og sikkerhetspolitiske kriterier." (mine uthevinger). En stridsvogn er tydeligvis vel så mye politikk som et kampkjøretøy.
  Det der er vel en annen måte å skrive: "Vi skal ha Leopard" på?

  Leave a comment:


 • gringo
  replied
  "Valg av leverandør skal gjøres på grunnlag av det tilbudet som gir det samlet beste utfallet basert på blant annet operative, logistikkmessige, merkantile, industrimessige og sikkerhetspolitiske kriterier." (mine uthevinger). En stridsvogn er tydeligvis vel så mye politikk som et kampkjøretøy.

  Leave a comment:


 • 93A
  replied
  Fra statsbudsjettet:

  9360 Stridsvognkapasitet til Hæren
  Hæren skal bidra til forsvaret av Norge i fred, krise og i væpnet konflikt ved å utgjøre den mobile og kampklare landmilitære komponenten av fellesoperativ og alliert innsats. Hærens evne til å påvirke en motstander skal bidra til å avgrense et militært angrep, sikre mottak av allierte styrker og ved behov gjenopprette territoriell integritet, også som en del av NATOs kollektive forsvar.

  Hæren skal videreutvikles med nødvendige kapasiteter slik at Hæren har forutsetning for å ivareta sine oppdrag i en stadig mer tilspisset og uoversiktlig sikkerhetspolitisk situasjon. Dette innebærer en utvikling som gir større kampkraft, høyere reaksjonsevne og en mer robust struktur med økt utholdenhet.

  Ved Stortingets behandling av Innst. 87 S (2020–2021) til Prop. 14 S (2020–2021) ble det besluttet at Brigade Nord skal videreutvikles til en mekanisert brigade med tyngdepunkt i Indre Troms. Brigade Nord utgjør, sammen med Finnmark landforsvar, kjernen i den mobile, landmilitære strukturen. Dette innebærer at Brigade Nord videreutvikles med fire mekaniserte manøverbataljoner med høy oppsettingsgrad og tilhørende taktiske og logistiske støtteavdelinger. Dette gjøres blant annet ved at den lettere oppsatte 2. bataljon omvæpnes, og at det opprettes en ny 4. mekanisert bataljon. Manøverbataljonene i Brigade Nord skal tilføres nye stridsvogner, og sammen med andre våpensystemer vil dette tilføre Hæren betydelig økt ildkraft, mobilitet og beskyttelse.

  Formålet med prosjekt 9360 er å anskaffe moderne stridsvogner med evne til å bekjempe en fiendes landbaserte, mobile plattformer. Prosjektet omfatter også integrert logistikkstøtte, utdanningsmateriell og del- og støttesystemer. Prosjektets målsetting er å levere en løsning som er i tråd med den vedtatte langtidsplanen for forsvarssektoren, men der prosjektets endelige omfang og antall stridsvogner først blir besluttet etter gjennomførte kontraktsforhandlinger. Prosjektet skal anskaffe det stridsvognsystemet som gir best mulig balanse mellom kostnad, tid og operativ ytelse for kapasiteten.

  Hæren anskaffet 52 brukte stridsvogner av typen Leopard 2 A4NO fra Nederland på begynnelsen av 2000-tallet. Vognene ble tatt i bruk fra 2003 etter en begrenset tilpasning til norske krav og behov. Et titalls vogner er ikke lenger en del av dagens operative struktur, og er dels ombygget til andre formål (støttekjøretøy) og dels brukt som reservedelsvogner.

  Stridsvognene som kom fra Nederland ble bygd tidlig på 1980-tallet og er ikke oppgradert senere, med unntak av den begrensede tilpasningen til norske krav og behov. Siden vognene ble produsert har det funnet sted en betydelig militærteknologisk utvikling, spesielt innenfor digitalisering, sensorer og mine- og ballistisk vern.

  De eksisterende stridsvognene nærmer seg slutten av sin tekniske og operative levetid. For å opprettholde kapasiteten inntil nye stridsvogner blir levert gjennomføres det en levetidsforlengelse i form av anskaffelser av kritiske komponenter og reservedeler. For å opprettholde Hærens kontinuerlige operative evne i leveranseperioden vil gjennomføringsplanen for leveransen av nye stridsvogner bli koordinert med utfasingen av Hærens eksisterende stridsvogn Leopard 2 A4NO.

  Anskaffelsen gjennomføres som en konkurranse mellom to leverandører fra henholdsvis Tyskland og Sør-Korea. Valg av leverandør skal gjøres på grunnlag av det tilbudet som gir det samlet beste utfallet basert på blant annet operative, logistikkmessige, merkantile, industrimessige og sikkerhetspolitiske kriterier.

  Etter endelig valg av leverandør skal det inngås én kontrakt for levering av stridsvogner, reservedeler og utdanningsmateriell. Det kan like fullt bli inngått mindre, separate kontrakter med norske og utenlandske leverandører om leveranser av del- og støttesystemer til vognene.

  Det er planlagt med endelig valg av leverandør og signering av kontrakt i løpet av 2022. Dette vil muliggjøre leveranser av nye stridsvogner fra 2025.

  Forsvarsdepartementet har innledet en myndighetsdialog med henholdsvis Tyskland og Sør-Korea i den hensikt å etablere en myndighetsavtale, der aktuelle elementer er sikkerhetspolitiske forhold, logistikksamarbeid, operativt militært samarbeid, muligheter for myndighet-til-myndighetssamarbeid, åpning av leverandørlandets forsvarsmarked for norske våpensystemer/-produkter, strategisk samarbeid mellom norske industribedrifter og leverandørlandets industri mv. Innholdet i myndighetsavtalen vil danne en viktig del av beslutningsgrunnlaget for valg av leverandør.

  For anskaffelsen vil det bli inngått avtaler om industrisamarbeid tilsvarende verdien av anskaffelseskontrakten.

  Det er gjennomført ekstern kvalitetssikring av prosjektet i samsvar med retningslinjene for store statlige investeringer. Resultatene fra kvalitetssikringen ligger til grunn for den foreslåtte kostnadsrammen. Forsvarsdepartementet vil følge opp de forhold som kvalitetssikrer har påpekt i den videre styring av prosjektet. Likeledes vil departementet sørge for at de usikkerhetsreduserende tiltakene som ekstern kvalitetssikrer har anbefalt blir fulgt opp innen prosjektet settes i gang.

  Innføringen av en ny stridsvognkapasitet vil kreve etablering av ny eiendoms-, bygg- og anleggsmasse (EBA). Et prosjekt for EBA-delen av stridsvognanskaffelsen planlegges fremmet for godkjenning i 2023.

  Prosjektets foreslåtte kostnadsramme er 19 343 mill. kroner inkludert merverdiavgift, usikkerhetsavsetning og gjennomføringskostnader. Kostnadsrammen er basert på valutakursnivå pr. 1. juni 2021 og vil bli gjenstand for justering ved endring i valutakursene.

  Prosjektets styringsramme er 17 156 mill. kroner inkludert merverdiavgift.

  Kostnadsrammen for prosjektet er i tråd med de planforutsetningene som ligger til grunn for langtidsplanen for Forsvaret, jf. Stortingets behandling av Innst. 87 S (2020–2021) til Prop. 14 S (2020–2021).
  >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

  Leave a comment:


 • Kdo_Under
  replied
  Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
  Nice. Men Trophy — vil en regjering med SV som støtteparti godkjenne kjøp av israelsk utstyr?
  Ingen som merker det når de har vært innom Korea.

  Leave a comment:


 • Kdo_Under
  replied
  Opprinnelig skrevet av yamaha Vis post
  Jeg ville nå ha fjernet den store blinken midt på vogna.

  Når det gjelder K2, er det mye som er koreansk i vogna, eller er det mye lisenser og globaly sourced parts?
  Definisjonspørsmål.
  Det er Britiske lisenser i belteverket, Franske i ladeeren, og Tysk motor.

  Tror det bare er Tysk motor som påvirker eksport.

  Leave a comment:


 • Bratwurst
  replied
  Opprinnelig skrevet av Eisenhower Vis post

  Bratwurst , Milforums egen spion innad i stridsvognprosjektet?
  Det høres i hvert fall mer spennende ut enn Milforums øyne og ører på militærtwitter!

  Leave a comment:


 • yamaha
  replied
  Jeg ville nå ha fjernet den store blinken midt på vogna.

  Når det gjelder K2, er det mye som er koreansk i vogna, eller er det mye lisenser og globaly sourced parts?

  Leave a comment:


 • Eisenhower
  replied
  Opprinnelig skrevet av Bratwurst Vis post
  Sniktitt på en K2 i norsk kamuflasje, og med Trophy-radere montert på hjørnene av tårnet. Muligens en av vognene som skal delta i vintertesten i februar/mars neste år?

  Bratwurst , Milforums egen spion innad i stridsvognprosjektet?

  Nå har ikke jeg noen forutsetning overhodet for å vurdere moderne stridsvogner, slik som K2 vs. Leo 2A7, opp mot hverandre, men jeg synes K2 er en av disse tingene som bare ser riktig ut!

  Click image for larger version

Name:	HRC_K2 MBT 1.jpg
Views:	275
Size:	316,2 KB
ID:	1057976

  Leave a comment:


 • Rittmester
  replied
  Nice. Men Trophy — vil en regjering med SV som støtteparti godkjenne kjøp av israelsk utstyr?

  Leave a comment:


 • Bratwurst
  replied
  Sniktitt på en K2 i norsk kamuflasje, og med Trophy-radere montert på hjørnene av tårnet. Muligens en av vognene som skal delta i vintertesten i februar/mars neste år?

  Leave a comment:


 • Rittmester
  replied
  Pressemelding fra et knippe bedrifter:


  KONGSBERG, MilDef, Sysint, Teleplan Globe and Thales Norway signs agreement for potential collaboration on digitalization of ground combat platforms.

  The Norwegian companies have complementary backgrounds, capabilities and products, and have converging interest in the digitalization of ground combat platforms in both the Norwegian and international markets.

  The purpose of the agreement is to establish a framework relationship in order to discuss and collaborate on identified opportunities within the Norwegian project “P9360 Stridsvognkapasitet til Hæren” (new main battle tanks for the Norwegian Army).

  The collaboration will further develop the CORTEX modular digital C4I solution. CORTEX C4I is a result of the development of the Integrated Combat Solution (ICS) for the Norwegian Army. CORTEX C4I ensures the upcoming new main battle tanks can collaborate seamlessly with the recently upgraded state-of-the-art CV90 infantry fighting vehicle fleet.

  The CORTEX C4I will ensure a fully digitalized new main battle tank, allowing operations with cross-domain functionalities, taking the Norwegian Army to the next level of operational capability.

  Leave a comment:


 • Din_Laban
  replied
  Sikkerhetspolitisk tror jeg polakkene er opptatt av å få ting på plass og operativt, og ikke bruke lang tid på å "utvikle" konsepter. Nå skjal jeg ikke starte en diskusjon om sistnevnte, men forsvarsindustrielt samarbeid medfører ofte en del ekstraarbeid mellom partene.

  Leave a comment:


 • Bratwurst
  replied
  Mitt inntrykk er at dette har vært en ganske kompleks prosess som har pågått i flere år, og hvor man har vurdert forskjellige alternativer som egenutviklede vogner, lisensproduksjon av Leo 2A7 eller K2PL, og etter hvert også amerikansk hyllevare. Disse løsningene har alle hatt sine støttespillere iblant militæret, politikerne og industrien, men det ser altså ut som at samarbeidet med amerikanerne og muligheten for å få materiellet på plass tidligere/mest mulig problemfritt til slutt ble viktigere enn å gi mest mulig oppdrag til forsvarsindustrien i Polen.

  Leave a comment:


 • Din_Laban
  replied
  Opprinnelig skrevet av Bratwurst Vis post
  Ifølge denne artikkelen, som er sånn noenlunde lesbar med oversettelsesfunksjonen i Chrome, så er det PiS-lederen Jarosław Kaczyńskis og general Jarosław Mika som skal ha vært hovedpådriverne bak denne anskaffelsen. Avgjørelsen er visstnok ikke ukontroversiell, og både innenfor den politiske og militære ledelsen skal det være flere som er kritiske til Abrams-kjøpet. Blant dem er statsminister Mateusz Morawiecki og general Rajmund Andrzejczak som er sjef for generalstaben.

  >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
  Interessant. Virker som at å handle amerikansk er en måte å gå forbi Tyskland og Leo2, og styrke båndene økonomisk og politisk over Atlanteren. Men hva hendte med K2? Var det ikke interessant å inngå et industrielt samarbeid med ROK, eller ble dette en "kompleks" problemstilling for polakkene?

  Men for all del, M1A2 Abrams SEPV3 er en kapabel vogn. Men tørst er den.

  Leave a comment:


 • Bratwurst
  replied
  Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
  Det blir fire tropper i stedet for tre, og NK esk får en egen vogn, noe han ikke har hatt før.
  En liten rettelse, men NK i ESK1 og ESK2 har hatt egen vogn i en del år nå.

  Click image for larger version

Name:	eofjb98k8vk31.jpg
Views:	990
Size:	517,6 KB
ID:	1054568

  Leave a comment:


 • Rittmester
  replied
  Opprinnelig skrevet av Bratwurst Vis post
  Siden man også trenger et antall vogner til opplæring, og det er greit å ha en viss reserve, så tenker jeg at det nok er mer realistisk at vi ender opp med å opprettholde dagens ordning med kun en stridsvogneskadron i de mekaniserte bataljonene, men med den forskjellen at disse vil bestå av fire tropper istedenfor tre (i PBN så er vel dette allerede tilfelle etter at de absorberte stridsvogntroppen til KESK).

  Jeg håper dog at jeg tar feil. Det er en ganske bred enighet om at antallet stridsvogner bør noenlunde matche antallet stormpanservogner, og i norsk sammenheng, så kunne man kanskje til og med gått enda lenger siden vi ikke har SPVer med egen PV-kapasitet (altså, missiler) i motsetning til USA, Tyskland, Russland etc..
  Enig, men ryktene jeg har hørt tilsier én eskadron med 18 vogner pr bataljon. Det blir fire tropper i stedet for tre, og NK esk får en egen vogn, noe han ikke har hatt før. Dette tillater også at eskadronen deles i to like deler under hhv sjef og NK. Kanskje ikke helt optimalt, men ingen dårlig løsning heller.

  Dette gir totalt 72 vogner på fire bataljoner, men jeg hører også at det nå snakkes om 84 vogner totalt. Hva de siste 12 skal brukes til vites ikke, men man kan jo tenke 4 vogner på Rena og 4 på Setermoen dels til trening og dels som OPFOR. Så vil de siste fire kanskje finne veien til Porsanger som en tropp i en kavalerieskadron, hvem vet?

  (Alt dette er RUMINT 3, altså muligens riktig.)

  Leave a comment:

Forsvarets historiske filmarkiv

Collapse

Working...
X
Besøksstatistikk