Milforum

Globalt toppbanner

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Forsvarsbudsjettet 2020

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts
 • Thread Author

  Forsvarsbudsjettet 2020

  Da har første lekkasjen kommet ut så da er det på tide å starte årets tråd.

  Budsjettlekkasje: 2,4 mrd. ekstra skal «fullfinansiere» Forsvaret

  Med en økning på 2,4 mrd. kroner sier regjeringen at den holder hva den har lovet til Forsvaret. Nå skal antallet soldater økes.

  Det hører til sjeldenhetene at en norsk regjering legger en plan for hvordan Forsvaret skal være, og så følger opp med nok penger til å realisere den. Men dette skjer ifølge forsvarsminister Frank Bakke-Jensen når regjeringen i mandagens statsbudsjett for 2020 gir 2,4 mrd. friske kroner til å fullføre gjeldende langtidsplan (LTP).

  Dette gir en netto økning av forsvarsbudsjettet på 3,6 prosent sammenlignet med 2019, og tar høyde for lønns- og prisvekst, ifølge Forsvarsdepartementet.

  – Dette er det siste budsjettåret for inneværende LTP. I 2016 tok vi mål av oss til å øke budsjettene med tilsammen over 8 mrd. kroner. Nå holder vi det vi lovet. Vi fullfinansierer langtidsplanen, og har startet forberedelsene til en ny, sier Bakke-Jensen til Aftenposten.

  – Hva innebærer dette i praksis?

  – At vi har gitt Forsvaret forutsigbarhet. Vi har fått gjort det vi skulle. Målet var å flytte hærstyrker tilbake til Finnmark, sette i stand det militære utstyret vi har, bygge opp reservelagre, kjøpe inn nye våpensystemer og endre den norske offisersordningen. (Se faktasak)

  Ekspert: Vi må vente å se

  Tallknuser og tidligere sjef for Forsvarets forskningsinstitutt, Nils Holme, har i en årrekke fulgt forsvarsbudsjettene tett. Han minner om at også Jens Stoltenbergs rødgrønne regjering fulgte opp med bevilgninger til den økonomiske rammen de selv hadde satt for Forsvaret.

  – Likevel viste det seg at Forsvaret forfalt. Budsjettene dekket ikke den daglige driften. Etterslep på vedlikehold vokste. Problemene hopet seg opp. Bildet som ble gitt utad stemte ikke med virkeligheten, noe forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) og forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen kunne konstatere da de tok over, sier han.

  – Nå sier dagens regjering at den fullfinansierer Forsvaret slik det er planlagt?

  – Det gjenstår å se. Det vil driftsbudsjettene avgjøre. Mitt inntrykk er at de som skal sørge for den operative evnen, kampkraften, ikke er bedre stilt, med unntak for noe bedring i Sjøforsvaret. En styrking av denne evnen krever ikke minst at man kommer i gang med en oppbemanning av Forsvaret, sier Holme.

  Lover flere soldater

  Overfor Aftenposten lover Frank Bakke-Jensen at det nå blir en oppbemanning av den operative delen av Forsvaret.

  – Ja. Jeg er helt enig i at vi har vært for få. For å øke robustheten i Forsvaret, for å seile og fly mere, må vi ha mer personell, sier han.

  – I en periode har vi skullet gjøre ting med færre folk. Vi har flyttet mange over fra administrative til operative stillinger. Det har bidratt til at en større del av Forsvaret i dag står på kontinuerlig beredskap, noe som gir styrket beredskap. Men underveis i denne prosessen har vi lært at vi må fylle på med folk. Vi må blant annet ha kapasitet til å sertifisere nytt personell til de ulike våpensystemene. Når vi nå fått i gang ting må vi begynne å bygge opp med personellressurser, sier Bakke-Jensen.

  Gjeldende langtidsplan gir kutt i baser.

  Litt nærmere 2 prosent av BNP

  Torsdag fortalte VG at regjeringen har funnet budsjettposter som den mener at bør regnes som en del av forsvarsutgiftene som rapporteres til NATO, blant annet pensjonsutgifter, som ligger hos Arbeids- og sosialdepartementet, utgifter til redningshelikoptre (som opereres av Forsvaret) og fredsbevarende operasjoner.

  Dermed anslår regjeringen at Norge bruker 1,8 prosent av BNP (brutto nasjonalprodukt) på Forsvaret, som er 0,2 prosentpoeng lavere enn NATOs mål om 2 prosent av BNP.

  Samtidig opplyser Bakke-Jensen at andelen av BNP til forsvar anslås til å være den samme i 2020 som i 2019.

  – Hvorfor kommer dere ikke nærmere 2 prosent med de ekstra 2,4 mrd.?

  – 2 prosent er et mål. Målet er avhengig av bevilgninger, men er det er også slik at størrelsen på BNP endrer seg. Vi har ikke kontroll på det. Men da vi leverte budsjettet for 2019 lå prognosen for BNP-andelen på 1,61. Nå ligger den på 1,70, selv om vi holder den nye utregningen av BNP-andelen utenfor, sier Bakke-Jensen.

  Forsvarsdepartementet opplyser til Aftenposten at 0,1 prosent av BNP akkurat nå utgjør 360 millioner kroner. Det betyr at gapet mellom 1,7 prosent og NATOs mål om 2 prosent utgjør ca. 10,8 mrd. kroner. Gapet mellom 1,8 prosent og 2 prosent utgjør ca. 7,2 mrd. kroner.

  Skal ikke gå til erstatning for KNM Helge Ingstad

  Aftenposten har spurt om noe av beløpet på 2,4 mrd. kroner skal gå til å erstatte den havarerte fregatten KNM Helge Ingstad.

  Det avviser departementet. Det opplyser samtidig at det i budsjettet er lagt inn midler til «kompenserende tiltak» for havariet.


  https://www.aftenposten.no/norge/i/W...iere-Forsvaret
  Svolten og tyst, samband fyst

 • #2
  Sv: Forsvarsbudsjettet 2020

  Alle detaljer blir tilgjengelig kl 1000 her: https://www.regjeringen.no/no/dokume...020/id2668139/
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

  Kommentér

  • Thread Author

   #3
   Sv: Forsvarsbudsjettet 2020

   Da er pressemeldingen fra FD klar

   egjeringen styrker forsvarssektoren med 2 milliarder kroner

   Pressemelding | Dato: 07.10.2019

   – Den sikkerhetspolitiske situasjonen er forverret. Derfor har regjeringen økt forsvarsbudsjettene hvert eneste år siden vi overtok, og vi vil fortsette å styrke Forsvaret i årene fremover, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

   Regjeringen foreslår å øke forsvarsbudsjettet med over 2 milliarder kroner. Forsvarsbudsjettet for 2020 vil dermed beløpe seg til nærmere 61 milliarder kroner. Vi går nå inn i siste år av gjeldende langtidsplan. Med regjeringens forslag er løftene i langtidsplanen innfridd.

   Hærens andel av budsjettet er om lag 6 milliarder. En del av dette går til etablering og drift av nytt kampluftvern. Det skal anskaffes mer ammunisjon til trening og øving og det skal anskaffes reservedeler til Hærens stridsvogner for å opprettholde den operative kapasiteten til nye stridsvogner er anskaffet. Budsjettet går også til styrkingen av Finnmark landforsvar med videre etablering av et jegerkompani ved Garnisonen i Sør-Varanger og et nytt manøverelement ved Garnisonen i Porsanger. Regjeringen vil videreføre det høye nivået på øving og trening av Heimevernet.

   Sjøforsvarets andel av budsjettet, inkludert Kystvakten, er om lag 5,7 milliarder kroner. Hovedprioriteringer for 2020 er videre oppbygging av en femte besetning for fregatter og etablering av en åttende besetning for Ytre kystvakt og et fortsatt høyt aktivitetsnivå.

   Luftforsvarets andel av budsjettet, inkludert Redningshelikoptertjenesten, er om lag 6,9 milliarder kroner. I 2020 fortsetter innfasingen og drift av F-35 kampfly, nye helikoptre og økt aktivitet i luftvernavdelinger. I tillegg forberedes overgangen til og mottak av nye P-8 maritime patruljefly fra 2022.

   Regjeringen vil sette av 105 millioner kroner til midlertidige tiltak som skal redusere de negative, operative konsekvensene av havariet med KNM Helge Ingstad. Dette inkluderer økt antall seilingsdøgn for logistikkfartøyet KNM Maud og reanskaffelse av tapt reservedelspakke til internasjonale operasjoner for fregattene.

   – Satsningen gir resultater. Forsvarssjefen melder tilbake om økt aktivitet og at utviklingen går i riktig retning, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

   Med regjeringens forslag til budsjett, og inkludert justeringer i rapporteringen av forsvarsutgifter til NATO, er den foreløpige prognosen for forsvarsutgiftenes andel av BNP på om lag 1,8 prosent i 2020.

   Med den store budsjettøkningen og justert rapportering av forsvarsutgifter har BNP-andelen økt fra 1,51 prosent i 2013 til anslagsvis 1,8 prosent i 2020.
   https://www.regjeringen.no/no/aktuel...ner/id2672144/


   Statsbudsjettet 2020:
   Styrker Forsvaret i Nord-Norge

   Pressemelding | Dato: 07.10.2019

   I forslaget til statbudsjett for 2020 fortsetter regjeringen å styrke den landmilitære tilstedeværelsen i Finnmark og øker budsjettet til Hæren med sju prosent.

   – Nordområdene er strategisk viktig for Norge og for NATO. Regjeringen fortsetter å styrke den militære tilstedeværelsen, tilgjengeligheten og beredskapen i nord, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

   Regjeringen foreslår en bevilgning til Hæren på om lag 6 milliarder kroner i 2020. Forslaget innebærer en økning på 7,4 prosent fra 2019. Styrkingen av den landmilitære tilstedeværelsen i Finnmark fortsetter gjennom oppbyggingen av en avdeling på Porsangmoen. Avdelingen er første del i etableringen av Kavaleribataljonen. Kavaleribataljonen vil inngå som del av Finnmark landforsvar. Etableringen av jegerkompaniet ved Garnisonen i Sør-Varanger fortsetter gjennom en gradvis oppbygging mot full operativ kapasitet innen 2022.

   Aktivitetsnivået i Etterretningsbataljonen økes til samme nivå som avdelingene i Brigade Nord. Artilleribataljonen fortsetter oppbyggingen for etableringen av kampluftvern og mottak av nytt artilleri. Trening, øving og samvirke i Norge mellom Hærens avdelinger og utvalgte allierte fortsetter. Forsyningsberedskapen i Hæren styrkes, og reservedeler til Leopard stridsvogn anskaffes for å bidra til økt operativ tilgjengelighet. Hæren vil utnytte ledig kapasitet ved Garnisonen i Porsanger til grunnutdanning av rekrutter. Heimevernets høye nivå på øving og trening i nord skal viderføres. Det legges til rette for rekruttering til Finnmark heimevernsdistrikt etter endt førstegangstjeneste.

   Regjeringen planlegger å videreføre pågående investeringsprosjekter i Forsvarets infrastruktur i Finnmark i 2020. De største prosjektene er boliger ved Porsangmoen i forbindelse med etablering av en kavaleribataljon, og garasje og lager for jegerkompaniet ved Grensevakten i Sør-Varanger. Det er også satt av midler til fornyelse av boliger i Troms på Skjold, Bardufoss og Sørreisa.

   Regjeringen planlegger å bruke betydelige midler på infrastrukturprosjekter i Nordland i 2020. I hovedsak knytter dette seg til etableringen av en framskutt base for kampfly og hovedbase for maritime patruljefly på Evenes flystasjon. Etableringen på Evenes er en satsing på Forsvaret i nord, med om lag 400 ansatte og 300 soldater. Etableringen gir store positive ringvirkninger i regionen. Evenes skal være klar til å løse NATOs beredskapsoppdrag med F-35 fra 1. januar 2022 og til å motta nye maritime patruljefly fra 1. august 2022. Det er pr. august 2019 godkjent 16 byggeprosjekter på Evenes med en forventet sluttkostnad på om lag 3,4 milliarder kroner. I 2020 er det planlagt å bruke i underkant av 1,5 milliarder kroner.
   https://www.regjeringen.no/no/aktuel...rge/id2672149/   Statsbudsjettet 2020:
   Regjeringen vil anskaffe de siste seks kampflyene

   Pressemelding | Dato: 07.10.2019

   Regjeringen går inn for å anskaffe de siste seks av totalt 52 F-35 kampfly. – Moderne kampfly er avgjørende for forsvaret av Norge, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

   Den sikkerhetspolitiske situasjonen tilsier et behov for minimum 52 F-35 kampfly. Norge har allerede mottatt 22 av disse. Sju av Norges F-35 kampfly er stasjonert på Luke Air Force Base i USA for å trene norske piloter, mens 15 opererer ut fra Ørland.

   Forsvaret planlegger å oppnå første operative evne med F-35 innen utgangen av 2019. Fra 2022 overtar F-35 alle oppgavene til dagens F-16. Full operativ evne skal nås i 2025.

   De nye kampflyene blir et av våre viktigste verktøy for å kunne gripe inn raskt og effektivt for å sikre og håndheve norsk suverenitet. Vi skal også bidra til NATOs kollektive forsvarsevne.

   Kampflyanskaffelsen har en forventet kostnad på 82,4 milliarder kroner. Dette ligger under kostnadsrammen satt av Stortinget i 2012.

   Med regjeringens forslag til budsjett vil de nye kampflyene nå full operativ evne i 2025. Forventet leveringstidspunkt for de siste seks kampflyene er 2024.
   https://www.regjeringen.no/no/aktuel...ene/id2672153/
   Svolten og tyst, samband fyst

   Kommentér


   • #4
    Sv: Forsvarsbudsjettet 2020

    Jeg vil føye til dette avsnittet, som kanskje sier noe om hva som er prioritert:
    Regjeringens budsjettforslag legger godt til rette for å særlig prioritere følgende områder i 2020:

    Regjeringen fortsetter det viktige arbeidet med å bygge grunnmuren som Forsvarets operative evne bygger på. Den betydelige bevilgningsøkningen de tre seneste årene har allerede gitt bedring i driftssituasjonen i forsvarsgrenene, Heimevernet, Forsvarets logistikkorganisasjon og Cyberforsvaret, og bidrar til økt tilgjengelighet og utholdenhet i Forsvaret. Regjeringen følger med dette opp den flerårige forpliktelsen til å etablere et bærekraftig vedlikeholdsnivå innen utgangen av 2020.

    Regjeringen fortsetter satsingen på reduserte klartider, økt bemanning av utvalgte operative kapasiteter og et høyere aktivitetsnivå. Dette representerer en forsvarspolitisk ambisjonsøkning, og stadfester at regjeringen har forpliktet seg til en flerårig innsats for å etablere et relevant og bærekraftig forsvar i langsiktig og reell balanse mellom oppgaver, struktur og økonomi.

    Gjennom forslag om en markant bevilgningsøkning, ønsker regjeringen å fortsette moderniseringen av Forsvaret for fremtiden, i tråd med faseinndelingen som LTP bygger på. Regjeringen foreslår å avsette betydelige midler til blant annet nye ubåter, nye maritime patruljefly, flernasjonalt satellittsamarbeid, informasjonsinfrastruktur, nytt artillerisystem til Hæren og videreutvikling av Naval Strike Missile. Den forserte anskaffelsen av tre nye kystvaktfartøyer, som bygges i Norge, og kampluftvernet til Hæren, fortsetter.

    For å legge til rette for innfasing av den vedtatte strukturen i Hæren, legger regjeringen i 2020 opp til å styrke driften av Hæren. Videre foreslår regjeringen å styrke forsyningsberedskapen i Hæren. I dette ligger også innkjøp av ytterligere reservedeler til Leopard stridsvogn, som vil bidra til at flere av vognene kan holdes operative. Tiltakene vil bidra til å bedre Hærens beredskap i nordområdene.

    Det høye øvingsnivået til hele områdestrukturen i Heimevernet videreføres, og investeringen i moderne bekledning og utrustning, som inkluderer moderne våpen, til den enkelte soldat, fortsetter.

    Oppbyggingen av flere besetninger til Marinens fartøyer fortsetter i 2020, og aktiviteten økes gjennom flere seilingsdøgn for fregattene og ubåtene. En ubåt vil fortsatt være fast stasjonert ved Ramsund orlogsstasjon. Aktiviteten i Nord-Norge vil øke. Flere NH90-helikoptre i endelig versjon vil innfases og settes i drift, noe som gradvis vil gi en bedret operativ evne for Kystvakten og Marinen. I tillegg vil regjeringen etablere en åttende besetning i Ytre kystvakt for å gjøre Kystvakten mer robust, og således bidra til å opprettholde det høye antallet seilingsdøgn.

    For å redusere de operative konsekvensene som følger av tapet av KNM Helge Ingstad har regjeringen besluttet at KNM Maud skal bemannes med dobbel besetning og etter hvert øke antall seilingsdøgn. Dette vil gi de øvrige overflatefartøyene mulighet til å oppholde seg lenger i et operasjonsområde. I tillegg seiler de øvrige fregattene mer slik at samlet antall seilingsdøgn opprettholdes. Videre har regjeringen iverksatt anskaffelse av erstatning av både reservedels- og ammunisjonsbeholdningen som gikk tapt.

    Driftsbudsjettet til Luftforsvaret styrkes ytterligere for å legge til rette for utfasing av F-16 og innfasing og drift av F-35 og NH90. Dette innebærer både økt bemanning og aktivitet, samt et varig høyere og mer bærekraftig nivå til drift og vedlikehold av materiell. Videre legger regjeringen opp til økt øvingsaktivitet for luftvernavdelingene.

    I 2020 vil Norge motta ytterligere seks F-35 kampfly, og arbeidet med oppbygging mot full operativ evne innen utgangen av 2025 videreføres, herunder eiendoms-, bygge- og anleggsvirksomhet på kampflybasen på Ørland og fremskutt base på Evenes. Satsingen på nye kampfly med baseløsning vil gi en betydelig styrking av forsvarsevnen.

    Regjeringen vil i tråd med LTP fortsette styrkingen av Etterretningstjenesten for å ytterligere øke kapasitet, kompetanse og relevans innenfor tjenestens ansvarsområde. Styrkingen bidrar til en teknologisk og kapasitetsmessig modernisering av tjenesten.

    Regjeringen prioriterer nordområdene. I tillegg til økt trening og seiling i nord økes den landmilitære kapasiteten og fotavtrykket i Finnmark gjennom etablering og drift av det nye jegerkompaniet ved Garnisonen i Sør-Varanger. Videre oppbemannes Artilleribataljonen i Brigade Nord for etablering av kampluftvern i Hæren, og oppbyggingen av en manøverenhet på Porsangmoen fortsetter som første del i etableringen av Kavaleribataljonen.

    Norge vil aktivt bidra til internasjonal innsats også i 2020, med hovedvekt på de norske bidragene i kampen mot terror i Irak og Afghanistan. Videre vil regjeringen opprettholde internasjonal innsats for å bidra til NATOs kollektive forsvar gjennom deltakelse i NATOs forsterkede nærvær i Øst-Europa og innmeldinger til NATOs beredskapsstyrker, samt NATOs beredskapsinitiativ.

    Avsetningen til eiendoms-, bygge- og anleggsprosjekter øker i tråd med de store strategiske materiellanskaffelsene. I tillegg til de store prosjektene på Ørland og Evenes er det blant annet avsatt investeringsmidler for å ivareta permanente fasiliteter for Luftforsvarets skolevirksomhet på Værnes og til den videre oppbyggingen av jegerkompaniet i Sør-Varanger.

    Objektsikkerhet er et prioritert område i LTP. Regjeringen foreslår å videreføre øremerkede midler til grunnsikring av forsvarssektorens skjermingsverdige objekter for å møte kravene i sikkerhetsloven. Arbeidet forseres så langt det lar seg gjøre innenfor gjeldende lover og regler knyttet til anskaffelser og tilgjengelige leverandører.
    Det første jeg bet meg merke i, og som jeg ikke kan huske å ha sett før, var at Helge Ingstad skal erstattes av Maud, for å si det litt forenklet. Dvs at Maud skal få dobbel besetning, for å gjøre det mulig for fregattene å være lengre i operasjonsområdet.


    https://www.regjeringen.no/no/dokume...id2671616/sec1
    Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

    Kommentér


    • #5
     Sv: Forsvarsbudsjettet 2020

     Det er pr. august 2019 godkjent 16 byggeprosjekter på Evenes med en forventet sluttkostnad på om lag 3,4 milliarder kroner
     Verdens dyreste lysbryter! Men siden Multiplikasjonsconsult har vært innblandet, så vet vi at dette minst kommer til å fordobles.
     two to the heart, one to the mind...

     Kommentér

     • Thread Author

      #6
      Sv: Forsvarsbudsjettet 2020

      To av flere informasjonssaker i budsjettet er:

      6.1 Lån eller leasing av stridsvogner
      Ved Stortingets behandling av Innst. 50 S (2017–2018) til Prop. 2 S (2017–2018) «Landmaktproposi-sjonen», ble det besluttet å anskaffe en ny, moderne stridsvognkapasitet til Hæren. Stortin-get ba samtidig regjeringen legge frem en sak om lån eller leasing av stridsvogner tilgjengelige fra 2019 for å oppnå en raskest mulig oppgradering av brigadens stridsvognskapasitet, jf. romertallsved-tak VII og anmodningsvedtak nr. 86 av 5. desem-ber 2017. Ved Stortingets behandling av Innst.291 S (2018–2019) til Meld. St. 12 (2018–2019) «Anmod-nings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2017–2018», er det vist til at det ikke er lagt frem en egen sak om stridsvogner, og at komiteen avventer dette før vedtaket kvitteres ut.Regjeringen har fulgt opp vedtaket.

      Det ble redegjort for lån eller leasing av stridsvogner, slik Stortinget har bedt om, i Prop. 85 S (2017–2018) «Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i stats-budsjettet 2018» og i Prop. 1 S (2018–2019) del I, 1. Hovedmål og prioriteringer, om landmaktens videre utvikling. Stortingsflertallet hadde ikke merknader til dette i Innst.400 S (2017–2018) eller Innst. 7 S (2018–2019). Regjeringen har lagt til grunn at Stortinget gjennom sin behandling av Innst. 50 S (2017–2018) til Prop. 2 S (2017–2018) «Landmaktproposi-sjonen» sluttet seg til Hærens struktur, jf. romer-tallsvedtak X i Innst. 50 S (2017–2018), med de for-utsetninger som er beskrevet i Prop. 2 S (2017–2018), og forutsatt regjeringens oppfølging av romertallsvedtak VII i samme innstilling, samt Stortingets behandling av denne.

      Når det ikke foreligger flertallsmerknader eller vedtak etter Stortingets behandling av saken i Prop. 1 S (2018–2019) og Innst. 7 S (2018–2019) som endrer regje-ringens anbefaling, har regjeringen lagt til grunn at det ligger til regjeringens og Forsvarets full-makter å anskaffe en moderne stridsvognskapasi-tet i tråd med beskrivelsene forelagt Stortinget.Det vises også til del I, 1. Hovedmål og priori-teringer, om oppfølging av anmodningsvedtak nr. 86, samt romertallsvedtak XII.
      6.2 Helhetlig vurdering av økt oppsetting av 2. bataljon
      Ved Stortingets behandling av Innst. 50 S (2017–2018) til Prop. 2 S (2017–2018) «Landmaktproposi-sjonen», ba Stortinget regjeringen innen 1. kvartal 2018 komme tilbake med en kostnadsoversikt for å beholde 2. bataljon oppsatt med minimum én stridsgruppe med ett til to kompanier med støtte-elementer på Skjold. Før endelig beslutning om endret sammensetning i 2. bataljon skulle kost-nadsoversikten foreligge, jf. romertallsvedtak VIII og anmodningsvedtak nr. 87 av 5. desember 2017. Ved Stortingets behandling av Innst.291 S (2018–2019) til Meld. St. 12 (2018–2019) «Anmod-nings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2017–2018» 3. juni 2019 viste kontroll- og konstitu-sjonskomiteen til spørsmål fra mindretallet i uten-riks- og forsvarskomiteen i Innst. 7 S (2018–2019) om regjeringens fullmakt til å omgjøre 2. bataljon til å være basert på mobiliseringsdisponert perso-nell. Komiteen finner ikke en slik hjemmel doku-mentert og ber om regjeringens tilbakemelding før vedtaket eventuelt kan utkvitteres.

      Regjeringen har fulgt opp vedtaket. Kostnadene ved at 2. bataljon videreføres slik Stortinget har bedt om i anmodningsvedtaket er vurdert og rede-gjort for i brev til Stortingets presidentskap datert 7. mars 2018, i Prop. 85 S (2017–2018) og i Prop. 1 S (2018–2019) del I, 1. Hovedmål og prioriteringer, om landmaktens videre utvikling. Stortingsflertal-let hadde ikke merknader til dette i Innst.400 S (2017–2018) og Innst. 7 S (2018–2019). Regjeringen har lagt til grunn at Stortinget gjennom sin behandling av Innst. 50 S (2017–2018) og Prop. 2 S (2017–2018) «Landmaktpropo-sisjonen» sluttet seg til Hærens struktur, jf. romer-tallsvedtak X i Innst. 50 S (2017–2018), med de for-utsetninger som er beskrevet i Prop. 2 S (2017–2018), og forutsatt regjeringens oppfølging av romertallsvedtak VIII i samme innstilling og Stor-tingets behandling av denne. Når det ikke fore-ligger flertallsmerknader eller vedtak etter Stor-tingets behandling av saken i Prop. 1 S (2018–2019) og Innst. 7 S (2018–2019) som endrer regje-ringens anbefaling, har regjeringen lagt til grunn 138Prop. 1 S2019–2020Forsvarsdepartementetat det ligger til regjeringens og Forsvarets full-makter å gjennomføre endringen i sammensetnin-gen og den daglige oppsettingsgraden i 2. bataljon i tråd med beskrivelsene forelagt Stortinget. Det vises også til del I, 1. Hovedmål og priori-teringer, om oppfølging av anmodningsvedtak nr. 87, samt romertallsvedtak XII.
      Svolten og tyst, samband fyst

      Kommentér

      • Thread Author

       #7
       Sv: Forsvarsbudsjettet 2020

       Etter å bladd litt i Prop 1S så er det små økninger til driftsbudsjettene til forsvarsgrenene mens en stor del av økningen går til FMA for utbetaling av pågående prosjekter. Den nominelle økningen ligger på 1 227,3 mill ift saldert 2019 budsjett.

       Click image for larger version

Name:	fma1.PNG
Views:	1
Size:	88,8 KB
ID:	870040Click image for larger version

Name:	fma.PNG
Views:	1
Size:	90,1 KB
ID:	870039
       Svolten og tyst, samband fyst

       Kommentér


       • #8
        Sv: Forsvarsbudsjettet 2020

        I følge aldrimer.no, avslører forsvarsbudsjettet at nye ubåter sannsynligvis blir forsinket.

        https://www.aldrimer.no/norges-nye-u...lir-forsinket/
        two to the heart, one to the mind...

        Kommentér


        • #9
         Sv: Forsvarsbudsjettet 2020

         I pressemeldingen til FD:
         Regjeringen vil videreføre det høye nivået på øving og trening av Heimevernet.
         og i pressemeldingen til Regjeringen:
         Heimevernets høye nivå på øving og trening i nord skal viderføres.
         Såeh... Det er i praksis bare i nord HV får en del av kaken, mens resten av landet går på sparebluss enda.

         En annen ting er KNM Maud skal seile med dobbel besetning for å ivareta resten av fregattene på en bedre måte. Det er jo både god personalpolitikk og gode nyheter, men føler likevel at det blir et tilskudd for å oppnå normaltilstand?

         Justering av utgiftsposter for å pynte på summen forbrukt på Forsvaret virker på meg som en småfrekk måte å prøve å klappe seg selv på skulderen og si at "-vi i denne regjeringen gjennomførte _enda_ et superstort megaløft i bevilgningene til Forsvaret og er nå nærmere 2% enn noensinne, lissom!" om litt over ett år når valgkampanjene starter.

         Er godt at det kommer litt friske midler inn i systemet og dette her, men er fremdeles ikke heeelt fornøyd...
         *smerte er midlertidig, ære varer evig*

         Kommentér


         • #10
          Sv: Forsvarsbudsjettet 2020

          Opprinnelig skrevet av dobrodan Vis post
          I følge aldrimer.no, avslører forsvarsbudsjettet at nye ubåter sannsynligvis blir forsinket.

          https://www.aldrimer.no/norges-nye-u...lir-forsinket/
          Det Aldrimer skriver om at dette er "gjemt langt inne i framlegget" er da bare tull. Det står helt klart i kapittelet, om gjett hva, nye ubåter:

          I "6346 Nye ubåter" på side 80:

          Leverandørens tilbud ble fremsendt til de norske og tyske anskaffelsesorganisasjonene i oktober 2018. En grundig evaluering av tilbudet viste at det ikke møtte norske og tyske krav. Basert på gjennomførte avklaringsmøter mellom partene sendte leverandøren et nytt oppdatert tilbud i slutten av juli 2019. Den foreløpige evalueringen har identifisert det som hensiktsmessig at partene bruker noe mer tid enn opprinnelig planlagt for å komme frem til en avtale, som kan ivareta Norges behov innenfor de helhetlige rammene som er satt for ubåtprosjektet. Leveransen av første ubåt var planlagt mot slutten av 2026. Denne tidsplanen blir sannsynligvis påvirket av den nåværende situasjonen, og ny tidsplan vil bli fastsatt gjennom de forestående kontraktsforhandlingene
          At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

          Kommentér


          • #11
           Sv: Forsvarsbudsjettet 2020

           Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
           Det Aldrimer skriver om at dette er "gjemt langt inne i framlegget" er da bare tull. Det står helt klart i kapittelet, om gjett hva, nye ubåter:

           I "6346 Nye ubåter" på side 80:
           Det står også at for å kompensere for forsinkelsen, vil de to Ula som var planlagt utfaset i 2022, bli holdt flytende(?) noen år til.
           Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

           Kommentér


           • #12
            Forsvarsbudsjettet 2020

            Oversikt over de aller største materiellanskaffelsesprosjektene:


            Prisene er i millioner kroner.

            Bedre oppløsning her:
            Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

            Kommentér

            • Thread Author

             #13
             Sv: Forsvarsbudsjettet 2020

             Denne fløt forbi Facebook strømmen min. De 700 sinte kommentarene under viser tydelig at her skryter man på seg noe man ikke har dekning på.

             De 5.2 mrd som er budsjettteknisk flyttet for å få det opp på 1.8% viser at man desverre bare farer med tomprat.

             Last edited by 93A; DTG 081125A Oct 19, . Begrunnelse: autokorrektur
             Svolten og tyst, samband fyst

             Kommentér


             • #14
              Stortinget jobber overtid i disse dager for å få juleferie, og behandlet i dag bl a Forsvaret. Jeg ble litt interessert da jeg så noen fra Ap kritisere at forslaget om å lease stridsvogner ikke var tatt til følge. Så vidt jeg kan se hadde i imidlertid heller ikke Ap tatt dette med i sitt alternative budsjett.

              Dumpet derimot tilfeldigvis over denne setningen: «
              1. enheter oppsatt med frivillig heimevernspersonell kan overføres til forsvarsgrener og fellesinstitusjoner, og benyttes i operasjoner i utlandet.
              »

              Det er for så vidt ikke noe nytt at HV har vært med i Afghanistan, men lurer på om dette er en ytterligere formalisering av praksisen. Noen som vet?
              Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

              Kommentér


              • #15
               Så vidt jeg vet så ble enkelt personell fra HV overført og deployerte med andre forsvarsgrener, men at hele avdelinger kan overføres... den var ny.
               Det er faan meg på tide å BITRE... Bitre, bitre. bitre

               Kommentér


               • #16
                Vil den formuleringen inkludere innsatsstyrkene? Tjenesten der er vel strengt tatt frivillig, men hadde forventet å høre mer om saken hvis det var tilfelle.

                Kommentér


                • #17
                 Slik jeg vil tolke det, snakker vi innsatsstyrkene.
                 Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                 Kommentér


                 • #18
                  En MOT (Military Observer Team) satt opp av HV med kun HV-folk var en kontingent i Afghanistan.
                  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                  Kommentér


                  • #19
                   Click image for larger version

Name:	HV_MOT-artikkelbilde_hv-nett.jpg
Views:	128
Size:	150,5 KB
ID:	1022985
                   At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                   Kommentér


                   • #20
                    Godt kjent med det bildet der. Men det var fortsatt ikke en "avdeling", per se!
                    Det er faan meg på tide å BITRE... Bitre, bitre. bitre

                    Kommentér


                    • #21
                     Det står "enheter oppsatt med frivillig HV-personell", jeg tolker det som at man kan sette opp enheter; tilsvarende det man har gjort før, men kanskje i større forband

                     Sent fra min SM-G965F via Tapatalk

                     Your signature cannot be longer than 70 characters long.

                     Kommentér

                     • Thread Author

                      #22
                      Ikke overraskende så kom det ikke en krone til Forsvaret i revidert budsjett for 2020. Bare flytting og omprioritering av midler internt.
                      En liten sekk penger til FD, E-tjenesten og et gradert prosjekt.

                      2.14 Forsvarsdepartementet
                      I hovedsak er endringene som presenteres nedenfor forslag til omdisponeringer innenfor Forsvarets budsjettrammer, til bruk av merinntekter og til endringer av teknisk karakter. Stortinget har gitt Forsvarsdepartementet en generell merinntektsfullmakt som gir vid adgang til å benytte merinntekter til å overskride utgiftsbevilgninger.I tillegg foreslår regjeringen å bevilge 64,0 mill. kroner til utgifter til felles IKT-løsning for Statsministerens kontor, departementene og Departementenes sikkerhets-og serviceorganisasjon, for å øke informasjonssikkerheten i departements fellesskapet. Videre foreslår regjeringen å bevilge 19,0mill. kroner til et gradert prosjekt, og 24,0 mill. kroner til merutgifter under Etterretningstjenesten
                      https://www.regjeringen.no/contentas...000dddpdfs.pdf


                      Revidert nasjonalbudsjett:
                      Valuta gir økte utgifter for Forsvaret

                      Pressemelding | Dato: 12.05.2020

                      En svak krone gir Forsvaret betydelige merutgifter til valuta. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett omdisponerer derfor regjeringen 206 mill. kroner internt på forsvarsbudsjettet for å dekke merutgift knyttet til drivstoff og valuta. Allerede før koronapandemien har en svak krone, spesielt målt opp mot euro og dollar, gitt Forsvaret betydelige merutgifter til valuta. Koronapandemien har ytterligere forsterket valutautfordringene og Forsvarsdepartementet jobber fortløpende med å avklare den økonomiske effekten pandemien har på forsvarsbudsjettet.

                      En stor andel av materiellanskaffelsene til Forsvaret betales i dollar og euro. Forsvarsbudsjettet er derfor svært utsatt ved valutasvingninger. Kampflyanskaffelsen har til eksempel en eksponering på 90 prosent mot amerikanske dollar. Andre anskaffelser som påvirkes av at den norske kronen er betydelig svekket er nye maritime patruljefly og nytt artilleri til Hæren. En vedvarende svak krone vil også påvirke kostnaden ved den fremtidige planlagte anskaffelsen av nye ubåter.

                      Kampflyanskaffelsen er i rute
                      Kampflyene leveres på tid, med bedre ytelse enn forventet og med en lavere enhetspris enn planlagt. Samtidig er materiellinvesteringsporteføljen er sterkt eksponert for valuta. Høy vekslingskurs mot amerikanske dollar har påvirket og påvirker kampflyanskaffelsens utbetalinger. Hvis dagens valutasituasjon med svak norsk krone vedvarer, vil dette kunne få betydelige konsekvenser for økonomien i anskaffelsen av nye kampfly.
                      Kampflyprogrammet jobber kontinuerlig med å redusere kostnadene og effekten av de kostnadsreduserende tiltakene har så langt vært meget gode. Som et eksempel har flyprisen gått ned for hver produksjonsserie frem til i dag, og forventes å gå ytterligere ned i de kommende produksjonsseriene.
                      Forsvarsdepartementet planlegger på vanlig måte å legge frem oppdatert status på kampflyanskaffelsen gjennom den årlige budsjettproposisjonen til Stortinget. Eventuelle konsekvenser som følge av nye valutaestimater og nye forventede kostnader vil også legges frem her i høst.

                      Cold Response 2020
                      Det har blitt omdisponert tilsammen 166 mill. kroner fra sentrale øvingsmidler i Forsvaret til Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret og Heimevernet knyttet til deltakelsen på øvelse Cold Response 2020. Utgiftene til øvelsen Cold Response ble noe lavere enn forutsatt pga. kansellering av siste del av landdelen som følge av koronasituasjonen. Innsparingene for de norske styrkene ble allikevel minimale siden øvelsen allerede var i gang da beslutningen om å kansellere ble tatt.,. Eventuelle innsparte midler vil gå til å dekke merkostnader for koronatiltak og bidrag til å dekke valutamerkostnader som har oppstått som følge av svekket norsk krone.

                      Ny felles IKT-løsning for departementsfellesskapet
                      For å øke informasjonssikkerheten i departementene har regjeringen besluttet at det skal benyttes en felles IKT-løsning. Forsvarsdepartementet har fått ansvaret for migreringen av brukerne til Forsvarsdepartementets tonivå-plattform. Forsvarsdepartementet er tilført 64 mill. kroner i revidert nasjonalbudsjett til denne oppgaven.
                      https://www.regjeringen.no/no/aktuel...ret/id2702026/
                      Svolten og tyst, samband fyst

                      Kommentér

                      Donasjoner

                      Collapse
                      Working...
                      X