Prosjektnr: 6359
Prosjektnavn: Fremtidig maritim minemottiltakskapabilitet

Bakgrunn og overordnet målsetning: Prosjektet skal anskaffe en moderne og fremtidsrettet minemottiltakskapasitet med
tilstrekkelig operativ kapasitet og ytelse med økt vekt på ubemannede og autonome systemer.

Omfang: Prosjektet omfatter anskaffelse av all utrustning nødvendig for å utgjøre en moderne minemottiltakskapasitet. Konseptvalg er ennå ikke foretatt, men løsningen vil i økende grad inkludere ubemannede og autonome delelementer.

Prosjektstatus: Planlagt prosjekt.

Kostnadsanslag: 1500-3000 mill. kroner.

Oppstart: 2022.