Milforum

Globalt toppbanner

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Langtidsplanen for Forsvaret 2021–2024

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • "Fanden. Hadde ikke trengt å printe ut A, B og C. Kunne spart et par kartonger kopipapir, og således imøtekommet Regjeringens effektiviseringskrav" -FSJ 17.4.2020
  Mutual Assured Destruction.

  Kommentér


  • Oppsummering fra VG:

   * I planen vil Forsvaret styrkes med 500 personell fram til 2024, og ytterligere 2000 mellom 2024 og 2028. Det betyr trolig at de store bitene i Forsvarets langtidsplan ikke vil komme på plass og være operative før nærmere 2028.

   Hæren:

   * Regjeringen vil bygge opp to nye mekaniserte bataljoner: I tillegg til Telemark Bataljon og Panserbataljonen, vil 2.bataljon på Skjold i Troms, som nå bygges ned til en mobiliserbar avdeling, bli satt opp igjen.

   * Ytterligere en mekanisert bataljon skal plasseres der Hæren finner det mest hensiktsmessig., ifølge forsvarsministeren.

   * Styrkingen av Hæren i Finnmark fortsetter med oppbygging av en mekanisert bataljon på Garnisonen i Porsanger og en jegeravdeling i Sør-Varanger.

   * Anskaffelse av nye stridsvogner ligger i dagens plan, fra 2025.

   Forsvarets Spesialstyrker:

   *
   Spesialstyrkene vil bli styrket med en skvadron med utgangspunkt i Ramsund i Nordland.

   – Vi skal også investere i nye helikoptre til spesialstyrkene fra 2024. De har et ekstra behov for pansring og dermed større motorer. Med fire mekaniserte bataljoner vil Hæren ikke ha det samme behovet for troppetransport med helikopter. Hærens behov for lettere helikopter kan eventuelt løses med spesialstyrkenes helikoptre, sier Bakke-Jensen.

   Heimevernet

   – Vi fortsetter styrkingen av Heimevernet med 11 distrikt og 37 000 soldater, 3000 i innsatsstyrken, De skal alle være utstyrt og trent, sier forsvarsministeren.

   Sjøforsvaret

   – Fram til 2024 skal vi utrede en ny fartøystruktur, sier Bakke-Jensen.

   – Vi må gjøre en større jobb enn å kompensere for fregatten «Helge Ingstad». VI har sett om vi finner en lignende fregatt Det gjør vi ikke. Det seile to klasser er ressurskrevende. Derfor tar vi oss tid fram til 2024 med å utrede en ny fartøyklasse, forklarer han.

   Regjeringen vil beholde korvettene som snart skulle tas ut av strukturen. De fire fregattene Marinen har nå, vil bli midtlivs-oppdatert.

   Luftforsvaret

   Innfasingen av nye F35 kampfly og etter hvert nye P8 Poseidon maritime overvåkningsfly fortsetter.

   Bakke-til-luft missilsystemet NASAMS skal moderniseres, og det skal anskaffes luftvern med kortere rekkevidde. Regjeringen vil fortsette planleggingen av fremtidige langtrekkende luftvernmissiler.

   https://www.vg.no/nyheter/innenriks/...aa-nye-fartoey
   Odd objects attract fire. You are odd.

   Kommentér


   • https://www.regjeringen.no/no/dokume...d2697623/?ch=7

    1 Forsvarssjefens kommentarer til regjeringens anbefaling om den videre utvikling av Forsvaret

    Innledning


    8. oktober 2019 fremmet jeg mitt fagmilitære råd – Et styrket forsvar – som beskrev fire helhetlige og skalerbare alternativer for en styrking av Forsvaret. Rådet baserte seg på det mandatet jeg mottok 5. april samme år. Her ble følgende forhold vektlagt:
    • Den sikkerhetspolitiske situasjonen var mer alvorlig og de mulige trusler mer utfordrende enn tidligere.
    • Regjeringen ønsket å ta et større ansvar i våre nærområder og bidra mer til NATOs kollektive forsvar.
    • Regjeringen ønsket å bevege seg ytterligere mot målet om å bruke 2 % av BNP på Forsvaret.

    Rådet søkte å svare på utfordringer innen følgende områder:
    • Økte krav til militær tilstedeværelse i våre nærområder.
    • Økte krav til bidrag i NATOs styrkestruktur og operasjoner.
    • Større behov knyttet til kravene for nasjonale bidrag ved mottak av allierte forsterkninger.

    Alternativene i rådet svarte på utfordringene og var basert på ulike operative og økonomiske ambisjonsnivå. Alternativene var:
    • Alternativ A som «Møter sikkerhetssituasjonen»,
    • Alternativ B som er «Styrking av utvalgte områder – land eller sjø»,
    • Alternativ C som «Styrker NATOs kollektive forsvar» og
    • Alternativ D som gir en «Tilpasset nasjonal evne».

    Alternativ A var det høyeste ambisjonsnivået og min anbefaling, da dette svarte til ambisjonene gitt i mandatet. Alternativ D var det laveste ambisjonsnivået som dekker behovet innenfor dagens planverk. Også dette alternativet betyr en betydelig videre satsing på Forsvaret.

    Regjeringens anbefaling i denne langtidsplanen innebærer en fortsatt styrking av Forsvaret og beveger seg ytterligere mot målet om å innfri 2 % av BNP. Et mål som i henhold til anbefalingen oppnås i 2028.

    Regjeringen anbefaler en struktur som i hovedsak er i tråd med det laveste ambisjonsnivået i mitt fagmilitære råd, men oppbygging av kapasiteter og styrking av bemanningen kommer senere enn ønskelig fra et fagmilitært ståsted. Mine kommentarer vektlegger konsekvensene av regjeringens prioriteringer.
    Operativ struktur


    Regjeringens valg av ambisjonsnivå gjør det vanskelig å ta særlig større ansvar i egne nærområder utover det som ligger til grunn i dagens plan. Bidragene til NATOs styrkestruktur og operasjoner kan opprettholdes på dagens nivå, men vil kunne gå på bekostning av den nasjonale beredskapen.

    For å bedre reaksjonsevnen og utholdenheten i Forsvaret og få maksimalt ut av dagens struktur, er det behov for en betydelig bemanningsøkning de første årene. Regjeringen anbefaler en bemanningsøkning som er lavere og skjøvet lengre ut i tid enn det mitt råd anbefaler. Det innebærer at samtidighetsutfordringene knyttet til å løse Forsvarets viktigste oppgaver vil vedvare i flere år fremover. En redusert bemanningsøkning vil dermed medføre en risiko for at operative leveranser svekkes i de nærmeste årene.

    Regjeringens anbefaling innebærer både en utsatt innføring og en lavere satsing på luftvern enn hva jeg anbefalte. Dette vil medføre at Forsvaret på kort og mellomlang sikt vil ha mangelfull beskyttelse mot trusler fra langtrekkende presisjonsild. Dette øker sårbarheten særlig mot F-35, deres baser og tilhørende støttestruktur.

    En styrking av Brigade Nord med økt ildkraft og fire mekaniserte manøverbataljoner innfrir et sentralt NATO kapabilitetsmål til Norge og vil styrke Brigadens operative evne.

    Regjeringens anbefaling om å videreføre Skjold-klassen til 2030 opprettholder et helt nødvendig volum av maritime enheter. Utviklingen av Marinen etter 2030 er imidlertid vagt beskrevet, men med en intensjon om avklaring i løpet av planperioden. Investeringer i maritime plattformer er en tidkrevende prosess og disse avklaringene må derfor komme i løpet av de aller nærmeste årene.

    Regjeringen vil erstatte de aldrende Bell 412 helikoptrene med en ny helikopterkapasitet som er bedre tilpasset spesialstyrkene. Dette er en helt nødvendig modernisering og i tråd med min anbefaling. Regjeringen anbefaler derimot ikke helikopter til Hæren.

    Spesialstyrkene styrkes med en innsatsskvadron, noe som vil gi økt evne til å løse nasjonale og internasjonale oppgaver.

    Regjeringens satsing på cyberområdet vil styrke den operative evnen og redusere Forsvarets sårbarheter i cyberdomenet. En videreført satsing på logistikkunderstøttelse og beredskapsbeholdninger vil bedre utholdenheten og bidra til at det forsvaret vi har skal fungere som forutsatt. Erfaringer viser at satsingen på vedlikehold, reservedeler og beredskapsbeholdninger har vært riktig og at det er et vedvarende behov for fortsatt å prioritere disse områdene.

    Anbefalingen om å trekke grunnutdanningen ut av de operative avdelingene vil bidra til å øke reaksjonsevnen til disse avdelingene og derved styrke den operative evnen.
    Økonomi


    Regjeringens anbefaling medfører en langsiktig økonomisk prioritering av Forsvaret. En gradvis økonomisk opptrapping de neste 8 årene er et godt grunnlag for å utvikle en fremtidig bærekraftig forsvarsstruktur. Langtidsplanen erkjenner at en rekke forhold, herunder høyere valutautgifter, gir økte driftskostnader. Planen prioriterer å finansiere driften av Forsvaret og søker å sikre en langsiktig balanse mellom oppgaver, struktur og økonomi. Dette er meget bra, og jeg vil understreke viktigheten av at eventuelle fremtidige økninger i ambisjonsnivå eller tillegg av kapasiteter finansieres tilsvarende.

    Regjeringens anbefaling forutsetter at forsvarssektoren skal frigjøre i underkant av 2 milliarder kroner innen 2024 gjennom ytterligere effektivisering. Det er ikke angitt hvordan denne forbedringen og effektiviseringen skal fordeles i sektoren eller hvor mye som skal effektiviseres på hvilke områder. Forsvaret viderefører arbeidet med forbedring og effektivisering, men jeg anser en frigjøring av 2 milliarder kroner de neste fire årene til å være for ambisiøst og utfordrende til å la seg realisere. Dette fordi Forsvaret har gjennomført betydelige effektiviseringstiltak gjennom mange år.
    Avslutning


    Norge står overfor en mer krevende sikkerhetssituasjon. Økte krav fra NATO om militære styrkebidrag til beredskap og operasjoner utfordrer den samlede kapasiteten i Forsvaret. Regjeringens anbefaling til langtidsproposisjon svarer ut sentrale krav fra NATO og medfører et betydelig og nødvendig økonomisk løft for Forsvaret. Forsvaret vil med denne planen få en økt evne til å møte de sikkerhetspolitiske utfordringene sammenlignet med dagens nivå.

    Planen skyver sentrale fornyelser av militære kapasiteter og oppbemanningen av Forsvaret ut i tid. Dette gir økt risiko for vår operative evne de nærmeste årene. Regjeringens anbefalte langtidsplan bygger videre på gjeldende plan, og på en nøktern og trinnvis måte legger den grunnlaget for den videre utviklingen av et forsvar med relevant operativ evne. En slik trinnvis oppbygging gir også mulighet for ytterligere styrking dersom regjeringen finner rom til det. Denne planen finansierer driften av den forsvarsstrukturen som anbefales og den søker å sikre en langsiktig balanse mellom oppgaver, struktur og økonomi. Dette er meget bra.

    Kommentér


    • "- Fagmilitært mener mange at Hærens behov for helikoptre blir mindre når Hæren blir mekanisert. De nye helikoptrene til spesialstyrkene vil også benyttes av Hæren under øvelser og i kamp, sier han."
     "Under øvelser" ja. For det er jo det vi bygger forsvar for; at det skal fungere på øvelser. Den ene uka øver Bn2, da kan de ha helikoptrene og så kan FSK ha de den neste uka når de skal øve. Ikkeno problem altså

     Kommentér


     • Så får vi jo se nå da; alle andre en regjeringen ser ut til å synes at LTP er for dårlig. Men vil noen av de faktisk legge penger på bordet når dette skal behandles i Stortinget?

      Kommentér


      • Dette var den tommeste setningen jeg kunne finne, så måtte le litt. Tolker det som fredagshumor...
       Heimevernet

       – Vi fortsetter styrkingen av Heimevernet med 11 distrikt og 37 000 soldater, 3000 i innsatsstyrken, De skal alle være utstyrt og trent, sier forsvarsministeren.
       Oppsummert så er mitt totale inntrykk av denne LTP'en at den er kraftig underdimensjonert for det FMIN selv sier innledningsvis. Og som andre nevner i tråden her, så blir det ekstra spennende å se hvor mye av dette lille som faktisk blir finansiert. Vi har jo tidligere sett at LTP blir fremlagt med lovord, velsignelser og bløtkake, men etterhvert som det skal finansieres, så koker det ut i en enkel kålsuppe og andre distraksjoner frem til folk flest glemmer det.
       Nei, dette var virkelig skuffende. At de "øker" med to mekaniserte bataljoner er jo bare triksing med ord. Det som egentlig skjer er vel strengt tatt at de reverserer to nedleggelser (satt i ett litt større tidsperspektiv).
       *smerte er midlertidig, ære varer evig*

       Kommentér


       • Opprinnelig skrevet av BloodhounD Vis post
        Digert dokument. Men de store linjene går i alle fall ut på at den sikkerhetspolitiske situasjonen er forverret siden forrige LTP (2016). Dette må møtes med større volum, sterkere fokus på egne nærområder, ytterligere styrking av Totalforsvarskonseptet, samt økt ressursbruk for å etterkomme de kapasitetskrav som NATO etterspør. Fine ord, men konkret innebærer det et nivå under den laveste anbefalingen fra FSJ.
        Så det han med andre ord sier er: "Ja, det står riktignok en pyroman ute ved trappa som prøver å tenne på huset, men for å stoppe han må jeg reise meg opp av sofaen, og det gidder jeg faen ikke"

        Overhodet ikke overrasket
        "Whoever reads history with a mind free from prejudice cannot fail to arrive at a conviction that of all military virtues, energy in the conduct of operations has always contributed the most to the glory and success of arms"

        Kommentér


        • Opprinnelig skrevet av onkel smerte Vis post
         At de "øker" med to mekaniserte bataljoner er jo bare triksing med ord. Det som egentlig skjer er vel strengt tatt at de reverserer to nedleggelser (satt i ett litt større tidsperspektiv).
         Skjønner jo at du tenker på 2.bataljon på Skjold. Men hvilken annen nedleggelse tenker du på nå?
         Trodde den ene mekaniserte bataljonen de facto tilsa en nyopprettelse (med stor sannsynlighet) lokalisert på Setermoen.

         Mutual Assured Destruction.

         Kommentér


         • Opprinnelig skrevet av navara Vis post
          "- Fagmilitært mener mange at Hærens behov for helikoptre blir mindre når Hæren blir mekanisert. De nye helikoptrene til spesialstyrkene vil også benyttes av Hæren under øvelser og i kamp, sier han."
          "Under øvelser" ja. For det er jo det vi bygger forsvar for; at det skal fungere på øvelser. Den ene uka øver Bn2, da kan de ha helikoptrene og så kan FSK ha de den neste uka når de skal øve. Ikkeno problem altså
          Og hvis det blir krig, så kan vi jo bare si: "Denne uka skal brigaden utføre offensive operasjoner hvor det til å sette ut patruljer og drive CASEVAC vil bli et stort behov for helikoptre, så da kan FSK og MJK bare sende sine mannskaper på avspasering i mellomtiden." Jeg blir griseslapp.

          Jeg har ikke lest hele, men blir forvirret når FMIN snakker om en mekanisert bataljon på Porsangermoen. Jeg ville jo trodd dette var kavaleribataljonen, eller er dette den fjerde mekaniserte bataljonen som bare blir trikset til? Håper jo ikke det. Men uansett om det blir sånn eller sånn, trengs det både nye stridsvogner og SPV'er for å få regnestykket til å gå opp.

          Jeg finner to positive saker:
          - Det kan se ut som man går inn for å finansiere den strukturen man vedtar. Det er jo noe, og det er vel minst 30 år siden sist det skjedde.
          - FSJ fremstår kritisk ærlig, noe jeg håper opposisjonen bruker for det det er verdt.
          Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

          Kommentér


          • Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
           Jeg har ikke lest hele, men blir forvirret når FMIN snakker om en mekanisert bataljon på Porsangermoen. Jeg ville jo trodd dette var kavaleribataljonen, eller er dette den fjerde mekaniserte bataljonen som bare blir trikset til? Håper jo ikke det.
           .
           Porsanger Bataljon er selvstendig avdeling underlagt FLF, så den har organisatorisk ingenting med brigaden å gjøre.
           Den fjerde bataljonen er, slik jeg tolker det, en nyskapning som med stor sannsynlighet skal lokaliseres på Setermoen (avgjøres av hærsjefen). Kanskje man kan benytte anledningen til å ta frem noe av heraldikken og tradisjonene fra gamle BN3/Brig N.
           Mutual Assured Destruction.

           Kommentér


           • En ting jeg er nysgjerrig på er at brigaden (ifølge nordlys.no) sies skal få rakettartilleri. Snakker vi noe helt nytt, eller nyshina MLRS-vogner ut fra hallene i Bjerkvik?
            Mutual Assured Destruction.

            Kommentér


            • Hadde jeg vært Haakon Bruun Hansen,så hadde jeg leveret inn distinksjoner,tjenestevåpen og pbu.
             Når man blir så til de grader ignorert av den politiske ledelsen er ikke den stillingstittelen der verdet noe som helst.
             When in doubt,empty your magazine.

             Kommentér


             • Hærens behov for lettere helikopter kan eventuelt løses med spesialstyrkenes helikoptre, sier Bakke-Jensen.
              Kan dette leses som at hæren kan overta 412-helikopterne når FS får nye, eller er det håpløst optimistisk?
              Ceterum censeo Carthaginem esse delendam

              Kommentér


              • Apropos fra siste Offisersbladet, så er det jo ingen grense for hvor lenge dagens helikoptere kan fly!!
               Ceterum censeo Carthaginem esse delendam

               Kommentér

               • Thread Author

                Dette ble som forventet. Statsministeren har aldri vært særlig interessert i sikkerhetspolitikken og da blir det vanskelig for FD å nå opp i konkurransen om midlene i statsbudsjettet. Man har nok en gang lagt frem en ltp som forplikter pengene langt forbi neste stortingsperiode og innen tiden kommer er alt glemt og man fortsetter som før. De 16 milliardene minus interneffektivisering dekker knapt prisstigningen for perioden, spesielt med svak krone ift dollar og euro så da blir det akkurat like bais som før.

                Blir margslapp av hele greia og ser frem til valget neste år.
                Svolten og tyst, samband fyst

                Kommentér


                • Jeg har ingen som helst tro på at en ny regjering vil gjør det grann forskjell. Rødt, SV og MDG som støttepartier gir ikke den helt store militære profilen.

                 Når det gjelder interneffektivisering, så er heldigvis FSJ krystallklar: "Forsvaret viderefører arbeidet med forbedring og effektivisering, men jeg anser en frigjøring av 2 milliarder kroner de neste fire årene til å være for ambisiøst og utfordrende til å la seg realisere." Om det hjelper, er en helt annen sak.
                 Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                 Kommentér


                 • Opprinnelig skrevet av mailman Vis post
                  Hadde jeg vært Haakon Bruun Hansen,så hadde jeg leveret inn distinksjoner,tjenestevåpen og pbu.
                  Når man blir så til de grader ignorert av den politiske ledelsen er ikke den stillingstittelen der verdet noe som helst.
                  Nå går han av snart uansett da. Men det hadde vært litt av et signal. Tror dog han aldri hadde fått jobben i utgangspunktet om han var den typen.
                  TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

                  Kommentér


                  • Nå er jeg selv politiker, såpass at jeg teoretisk er x. Vara til Stortinget. (Ramler det ned så mange fly at jeg må møte har vi helt andre problem.) Men Dessverre ser jeg ingen partier som når de kommer i posisjon faktisk klarer å prioritere Forsvaret. Hvis Finland blir invadert, så KANSKJE noen våkner.

                   Svaret på hvorfor ingen partier vil prioritere det ordentlig er at folk flest ikke bryr seg. Folk er ikke redd hverken Russland eller andre FI.
                   TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

                   Kommentér


                   • Opprinnelig skrevet av BloodhounD Vis post
                    En ting jeg er nysgjerrig på er at brigaden (ifølge nordlys.no) sies skal få rakettartilleri. Snakker vi noe helt nytt, eller nyshina MLRS-vogner ut fra hallene i Bjerkvik?
                    Jeg har uhyre vanskelig for å tenke meg noen av delene. Husk på at det er journalister det er snakk om. Kanskje tenker de på kampluftvernet, som jo er raketter (eller missiler, da, men close enough.)
                    Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                    Kommentér


                    • Da tror jeg resultatet blir at jeg sender en e-post til Høyre i løpet av helgen og fratrer mitt medlemskap i partiet. Om ikke annet, så er det i det minste en symbolsk handling.
                     Dette er for lite og for sent.
                     Skuffet!

                     Kommentér


                     • På pressekonferansen sa de at de i andre del av perioden skulle anskaffe langtrekkende presisjonsvåpen. Jeg antok at det var snakk om ATACMS eller tilsvarende. Det går jo an å kalle rakettartilleri.
                      “Tell me what you know. Tell me what you don’t know. Tell me what you think. Always distinguish which is which.” - Colin Powell

                      Kommentér


                      • Opprinnelig skrevet av MWD Vis post
                       Kan dette leses som at hæren kan overta 412-helikopterne når FS får nye, eller er det håpløst optimistisk?
                       Det er håpløst optimistisk. På pressekonferansen ble det sagt helt klart at Bell 412 skulle skiftes ut. Helikoptre er dritdyre i drift, de er ikke bare å overta. (I så fall må nok minst en bataljon veksles inn i helikoptre).

                       Tanken kan vel noe lignende som i dag, med et lite detasjement i Nord-Norge som kan levere trening, casevac på øvelser og sette inn de første patruljene på D-dagen.
                       “Tell me what you know. Tell me what you don’t know. Tell me what you think. Always distinguish which is which.” - Colin Powell

                       Kommentér


                       • Opprinnelig skrevet av MWD Vis post
                        Apropos fra siste Offisersbladet, så er det jo ingen grense for hvor lenge dagens helikoptere kan fly!!
                        Jeg har latt meg fortelle av helikopterteknikere at selve skrogene på 412ene er tilnærmet evigvarende. Det flakser jo fortsatt rundt UH-1B-varianter her og der. Alt annet må selvfølgelig skiftes underveis. Det er vel det Bell reklamerer for i annonsen.
                        “Tell me what you know. Tell me what you don’t know. Tell me what you think. Always distinguish which is which.” - Colin Powell

                        Kommentér


                        • Ikke særlig imponert over dette, men hadde ikke forventet noe annet egentlig. Forståelig nok er det særdeles lite "poppis" som politiker å kaste skattepenger ned i det sorte hullet kalt Forsvaret når det eneste velgermassen bryr seg om er bompenger, helse og svenskehandel.
                         Forhåpentlig vis går noen av kronene til pensjon for tillegg og fortsatt ansattgoder, så man ikke står uten personell til å fylle alle disse stillingene som skal opprettes.

                         Kommentér


                         • Hører rykter om at dagens besvarelse var en D-, og ut fra tråden ser nok dette riktig ut.
                          Just when you'd think they were more malignant than ever Hell could be, they could occasionally show more grace than Heaven ever dreamed of. Often the same individual was involved. It was this freewill thing, of course. It was a bugger.

                          Kommentér


                          • Det er D-alternativet, og det laveste budet regjeringen kunne legge seg på. Regjeringens forslag til ny langtidsplan skal oversendes Stortinget for endelig behandling. Statsminister Erna Solberg styrer en mindretallsregjering og må bygge et forsvarsforlik som gir flertall på Stortinget. Det betyr at det er et handlingsrom for de andre partiene, fortrinnsvis Ap, Sp og Frp til å forhandle fram en økning. Det kan hende at regjeringen forventer press for å få en økning, og derfor legger seg på det laveste kostnadsalternativet. Men alle er klar over dette kommer til å koste penger.
                           Dulce et decorum est pro patria mori, sed dulcius pro patria vivere, et dulcissimum pro patria bibere.

                           Kommentér


                           • Innlegg fra en gruppe aktive Høyre-medlemmer: https://www.aldrimer.no/ny-ltp-gambl...ges-sikkerhet/
                            At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                            Kommentér


                            • Direkte flaut.
                             Dona Ferrea

                             Kommentér


                             • Heimevernet
                              – Vi fortsetter styrkingen av Heimevernet med 11 distrikt og 37 000 soldater, 3000 i innsatsstyrken, De skal alle være utstyrt og trent, sier forsvarsministeren.
                              I 2017 var det totalt ca 41000 soldater i HV (målet til da var 42000 + 3000). Fra da til 2020 skulle styrken reduseres til 35000 + 3000, dvs totalt 38000.

                              Det at man øker HV med 2000 soldater er fint, men å presentere dette som at man "fortsetter styrkingen av HV" er snedig ordbruk.

                              ---

                              Hva hadde skjedd om FSJ ikke la frem alternativ D? Det er jo enkelt å forestille seg at det kunne vært et alternativ E også (f.eks. en variant av Mogens Glistrups telefonsvarer).
                              All animals are equal, but some animals are more equal than others.

                              Kommentér


                              • Tidligere FFI-sjef Nils Holme gir planen det glatte lag.

                               Blant annet beskriver han at den effektive budsjettveksten som Regjeringen legger opp til kun er halvparten av det dårligste alternativet (D) til Forsvarssjefen. Det er tragisk.

                               Holmes innlegg i sin helhet:

                               Forsvarspolitikk uten plan
                               Regjeringens Langtidsplan for forsvarssektoren fremstilles som en stødig forlengelse av politisk omforente linjer. I virkeligheten innebærer den en strategisk omvurdering fra regjeringens side.

                               For å se den strategiske omvurderingen som ligger i regjeringens nylig fremlagte Langtidsplan for forsvarssektoren, Prop. 62 S (2019-2020), må vi gå fire år tilbake. I 2016 la regjeringen Solberg frem langtidsplanen for perioden 2017-2020, altså den ennå gjeldende. Planen fikk bred politisk oppslutning i Stortinget. Dens strategiske grunnlag og den senere utviklingen kan kortfattet oppsummeres:

                               Planen bygget på en dramatisk erkjennelse: På grunn av mangeårig underbudsjettering hadde Forsvaret så omfattende mangler i personelloppsetninger, vedlikehold, reservedeler, våpen og ikke minst øving at den operative kapasiteten ikke strakk lengre enn til å ivareta de løpende utenlandsoperasjonene og fredsoppgavene hjemme. Forsvarets kapasitet for førstelinjeforsvar av landet, om det skulle kreves, var nær null. Dette ble ansett strategisk uakseptabelt. Forsvarssjefens prioritering var helt klar: Å innhente «etterslepene» og bringe den vedtatte forsvarsstrukturen til kampklar stand. Han kunne ønsket seg et større forsvar, en utvidet struktur. Men det fikk vente inntil den eksisterende strukturens hæravdelinger, marinefartøyer og fly var brakt opp til en realistisk operativ kapasitet. Denne prioriteringen og målsetningen ble opprettholdt i LTP, og fikk bred tilslutning i Stortinget. Sant nok ble det aldri lagt frem noen kriterier eller mål for kampkraften, som f.eks. tilgjengelighet og utholdenhet av avdelinger, fartøyer og fly, og det ble heller ikke rapportert til Stortinget i løpet av planperioden konkret om fremdriften med innhentingen av etterslepene. Rapporteringen gikk i meget runde former; man jobbet med saken og fulgte planene. Det siste dog ikke helt. Det ble rapportert at kostnadsøkninger og mindre effektiviseringsgevinster enn forutsatt forsinket fremdriften noe, men det ble ikke rapportert hvor omfattende forsinkelsene var. - Dette var forsvarspolitikernes bilde ved starten av arbeidet med ny LTP.

                               I april 2019 anmodet Forsvarsdepartementet (FD) om forsvarssjefens tilrådning om den videre utviklingen av Forsvaret, altså et nytt fagmilitært råd (FMR). Oppdraget er tydelig på at de sikkerhetspolitiske forutsetningen som lå til grunn for den gjeldende LTP nå er endret:
                               • «Norges sikkerhetspolitiske omgivelser er preget av et tydeligere alvor. Selve fundamentet for norsk sikkerhet er i bevegelse. Norge og norske interesser er gjenstand for sikkerhetsutfordringer gjeldende langtidsplan pekte på i våre omgivelser. Usikkerheten, endringstakten øker. Vi må ta et større ansvar for egen sikkerhet i våre nærområder. Gjennom dette skal Norge også bidra mer til alliansens samlede avskrekkings- og forsvarsevne og til å opprettholde tette bånd med nære allierte.»
                               • Og videre:
                                «Dagens skjerpede rammebetingelser medfører økte krav til tilgjengelighet, reaksjonsevne, utholdenhet, tilstedeværelse og evne til å håndtere samtidige hendelser. Samtidig øker norske sårbarheter i takt med at trusselbildet forverres. Behovet for bedre beskyttelse av kritiske samfunnsfunksjoner og Forsvarets systemer er nå tydelig. Samlet sett medfører dette at Forsvarets robusthet og reaksjonsevne må forbedres. Forsvarssjefen bes gi råd om klartider og differensiering av disse."
                               Ovenstående utdrag er tatt ut av sin sammenheng. Det fullstendige mandatet (6 sider) skjerper ytterligere begrunnelsen for en styrket forsvarsevne, nær sagt i alle dimensjoner.

                               Forsvarssjefen leverte sitt råd 8. oktober 2019. Kjernen i FMR var fem strukturforsalg, på ulike ambisjonsnivåer. Hans anbefaling er det mest ambisiøse, alternativ A. Også dette alternativet etterlater spørsmål om takten i oppbyggingen av strukturen, men ut fra det økonomiske perspektivet i den nye LTP fremstår alle alternativene unntatt det minst ambisiøse som utopier irrelevante for videre diskusjon. Realitetene er nå som følger:


                               Budsjett. FMRs alternativ D, det minst ambisiøse, forutsetter en årlig budsjettvekst på 3 mrd. kr. i perioden 2021-2024. LTP sier ikke noe om budsjettutviklingen i denne perioden, men fastslår at budsjettene vil økes slik at de i 2028 vil ligge 16,5 mrd. over inneværende års nivå. Dersom man (uten holdepunkter) antar en jevn årlig budsjettutvikling, utgjør dette vel 2 mrd. per år. Men så forutsetter LTP årlige rasjonaliseringsgevinster på snaut 500 mill. kr., noe forsvarssjefen kommenterer ikke å være realistisk. Totalt sett vil den effektive budsjettøkningen under disse (løse) forutsetningen bli omkring halvparten av de 3 mrd. som forutsatt for alternativ D i FMR for perioden 2021-2024. – Politisk oppfølging må avklare hvilke økonomiske forutsetninger regjeringen legger til grunn for perioden 2021-2024. Uten en slik avklaring er LTP innholdsløs som grunnlag for de nærmeste årenes forsvarspolitikk.

                               Struktur. FMRs alternativ D omfatter videreføring av gjeldende LTP, dvs. med prioritet på istandsettelse av den for lengst vedtatte strukturen. I tillegg omfatter alternativet en økning av antallet fregatter fra nå fire til seks, og økning av antall panserbataljoner (+1), kampstøttebataljoner (+2), samt styrket luftvern. Ettersom fregattene ikke ville trekke svært store midler før etter 2024, blir spørsmålet hvilken virkning en halvert budsjettøkning vil få for strukturutviklingen i kommende fireårsperiode. – Politisk oppfølging må avklare planene for strukturutviklingen 2021-2024.

                               Personell. FMR forutsetter en økning av antall ansatte (+4000), og mannskaper (+3500). Det er uklart hvilke økninger LTP forutsetter for perioden 2021-2024. Personellmangel (og tilsvarende driftsmidler) er i dag den alvorligste begrensningen i oppbyggingen av operativ kapasitet i den eksisterende strukturen, og flere personellkategorier har lang utdanningstid. – Politisk oppfølging må avklare hvilke årlige rammer regjeringen legger for personellutviklingen i perioden 2021-2024.

                               Kampkraft. Selv om LTP er uforpliktende og delvis innholdsløs på de sentrale områdene som er nevnt ovenfor, etterlates et samlet inntrykk av at planen knapt realiserer målet om å bringe nåværende struktur opp til realistisk kampklar stand innen 2024. Gjentatte henvisninger til uforutsette utgifter styrker dette inntrykket. Opplysning om at 30 % av forsvarsbudsjettet i perioden 2021-2014 vil gå til investeringer, reiser naturlig spørsmål om hvordan øket operativ aktivitet skal ivaretas budsjettmessig ettersom dagens driftsmidler utgjør en klart begrensende faktor. – Politisk oppfølging må avklare hvilke mål som er satt for styrkenes tilgjengelighet for oppdrag, og da spesielt i de mest krevende oppgavene. Målene må være slik formulert at utviklingen kan følges reelt og for hver av forsvarsgrenene gjennom den årlige rapporteringen til Stortinget.

                               Strategiske utfordringer. Forarbeidene til LTP vektlegger forverring av den strategiske situasjon som begrunnelse for at målene for Forsvarets utvikling som ligger i den forrige (ennå gjeldene) LTP ikke lenger tilfredsstiller de sikkerhetspolitiske behov. Av den grunn, presiseres det, må målene for Forsvarets kampkraft økes. Det er ikke synlig fra den fremlagte LTP hvordan dette hovedmålet for LTP-prosessen vil ivaretas. Uten en nærmere redegjørelse fremstår LTP som en strategisk helomvending fra regjeringens side. – Politisk oppfølging må avklare hvilke sider ved utviklingen av Forsvaret som forutsettes å ivareta de skjerpede sikkerhetspolitiske krav i perioden 2021-2014.


                               EDIT: Jeg ser at det som er limt inn over blir uleselig om man bruker mørk bakgrunn, men finner ingen måte å løse det på annet enn å bruke lys bakgrunn for dette formålet.
                               Last edited by M72; DTG 201210A Apr 20, . Begrunnelse: Fjernet overstyring av tekstfarge
                               Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                               Kommentér

                               Donasjoner

                               Collapse
                               Working...
                               X