Milforum

Globalt toppbanner

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Nye overvåkingsfly, P8 Poseidon

Collapse

Annonse før emne

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts
 • Trådstarter

  Nye overvåkingsfly, P8 Poseidon

  Regjeringen la i dag fram i Statsråd en proposisjon til Stortinget om endringer i Forsvarsbudsjettet for 2016: Endringar i statsbudsjettet 2016 under Forsvarsdepartementet

  Det aller meste i denne er mindre endringer for å få kartet til å stemme med terrenget, men det er en stor ny ting: Prosjekt 2047 "Videreføring av MPA- og ISR-kapasitet".

  Dette gjelder innkjøp av 5 stk. P-8A Poseidon direkte fra den amerikanske stat som "Foreign Military Sales". Det er satt av en kostnadsramme på 9,825 milliarder 2016-kroner i kapittel 1760 ("Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg"), og i tillegg vil en uspesifisert kostnad belastes kapittel 1735 ("Etterretningstjenesten"). Flyene vil bli levert 2021-2022.

  Her er det tydeligvis hastverk, dette var jo dessuten noe som Forsvarssjefen ikke ønsket å bruke penger på, og der man dessuten blir fortalt at våre P-3C Orion vil kunne være operative til 2030 eller senere. Det kan ha sammenheng med samkjøring med produksjon av 9 stk for Storbritannia.

  Når dette skal bli operativt på Evenes blir det spennende å se om man klarer å rekruttere nok kvalifisert personell!
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.
  Lignende tråder

 • #2


  DRONENE KOMMER: Luftforsvaret planlegger en bred satsing på droner i årene som kommer, blant annet til erstatning for de maritime P-3 Orion overvåkingsflyene med base på Andøya. Her er et Orion fly fra 333 skvadronen under vinterøvelsen Cold Response 2014. Foto: TORBJØRN KJOSVOLD/FORSVARET

  Orion blir erstattet av droner

  De maritime overvåkingsflyene P-3 Orion på Andøya utfases og erstattes med droner med base på Evenes. Andøya blir trolig lagt ned. Ørland består og Rygge kan gjøre «comeback» i Luftforsvaret. Nedleggelsen av Bodø revurderes ikke.

  Av KJETIL STORMARK / kjetil@aldrimer.no

  Luftforsvarets taktiske kommando, også kalt NAOC (Nasjonal luftoperasjonskommando), skal etter planen flyttes til Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) på Reitan utenfor Bodø. Men dette utredes flyttet til Rygge i Østfold, dersom dette gir driftsmessige og økonomiske fordeler for Forsvaret.

  Dette er noen av forslagene til framtidig organisering av Luftforsvaret, slik den fremgår av de endelige beslutningsdokumentene for fagmilitært råd. Dokumentene, som aldrimer.no sitter med gjenparter av, ble behandlet av forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen og hans ledergruppe på et todagers ledergruppemøte (LGM) mandag og tirsdag forrige uke.

  Hovedpunktene

  Dette er hovedpunktene i beslutningsdokumentet, som er datert 12. juni og bærer overskriften «Førstelinjeforsvaret: Saksgrunnlag til FSJ LGM 22-23 juni 2015»:
  • NAOC og Luftforsvarets ledelse skal flyttes til Reitan. I beslutningsdokumentet heter det imidlertid: «Det gjennomføres p.t . beregninger av de økonomiske og operative konsekvensene ved en alternativ etablering på Rygge. Dette arbeidet er basert på en tese om at det vil gi økonomiske, synergimessige, EBA-messige og kapasitetsmessige fordeler.»
  • De nye F-35 kampflyene innfases som planlagt. I tillegg vil Luftforsvaret prioritere ytterligere ressurser til F-16 i perioden 2018-20 for «å øke de totale leveransene fra kampflyvåpenet». Videre forsterkes logistikkstøtten til de nye kampflyene, noe som ifølge Forsvaret vil gi en vesentlig høyere tigjengelighet av flyene og flere flytimer.
  • Forsvaret ønsker å øke evne til å bruke presisjonsvåpen, inklusive langtrekkende missilsystemer. Støttesystem til bruk i målutvelgelse (targeting) skal innfases. I beslutningsdokumentet heter det at «det vil bli forsterket targetingkapasitet i de taktiske kommandoene og FOH».
  • Videreutvikle luftvernsystemet NASAMS og anskaffelse av områdeluftvern. Disse skal organiseres slik at de kan dekke fire geografisk adskilte områder.
  • Kontroll- og varslingskjeden (bakkeradarer og andre sensorer) gis vesentlig forbedret kapasiteten med moderne og mobile sensorer.
  • De maritime overvåkingsflyene P-3C/N Orion, med Andøya flystasjon, som base utfases. DA-20 Jet Falcon, som brukes til elektronisk krigføring i dag, utfases også. Begge deler til fordel for innføring av nye overvåkings- og etterretningsfly og et mindre antall store droner i en maritim overvåkningsskvadron som lokaliseres på Evenes. I beslutningsdokumentet heter det videre: «ISR-kapasiteten (ISR: Intelligence, surveillance, reconnaissance, red. anm) vil da økes betraktelig, men en langtrekkende taktisk ASW-kapasitet (ASW: anti-submarine warfare, red. anm) vil ikke bli prioritert.» Det siste sikter trolig til at Forsvaret har vurdert å anskaffe nye Boeing P-8 Poseidon overvåkingsfly til erstatning for de aldrende Orion-maskinene. Dette synes imidlertid å bli for dyrt.
  • Helikopterstøtten til Sjøforsvaret videreføres som planlagt med Bardufoss som base for KV-helikoptrene og Haakonsvern som base for fregatthelikoptrene.
  • 339 skvadron på Bardufoss flyttes til Rygge for å øke robusthet i beredskapsoppdraget og tilgjengelighet for SOF-trening (SOF: spesialstyrker, red. anm) og -oppdrag. Det pågår p.t. en vurdering om antall skrog og ÅV kan reduseres. Bell-412 tas ut av strukturen fra ca. 2020. Det vurderes tiltak som gjør sivile helikopter tilgjengelige til militære TIH- og MEDEVAC-oppdrag (Medevac: Medisinske flyvninger, red. anm).
  • Taktisk Lufttransport videreføres ved Gardermoen med fire C130J Hercules transportfly.
  • Forsvaret ønsker i tillegg at avtalene med USA om forhåndslagring av materiell ved fem norske flyplasser reforhandles, slik at Sola blir erstattet av Rygge og Bodø erstattes av Bardufoss. De flyplassene som lå inne i COB-avtalen (COB: Collocated Operating Bases, red. anm) da denne ble reforhandlet i 1994, var Evenes, Andøya, Sola, Bodø og Bardufoss.


  Aldrimer.no understreker at vi ikke har greidd å bringe på det rene om forsvarssjefen og hans ledergruppe gjorde endringer knyttet til FMR-anbefalingene om Luftforsvaret da disse ble behandlet på ledermøtet i forrige uke.

  Plandokumenter

  Aldrimer.no sitter også med gjenparter av plandokumenter fra tidligere faser av arbeidet med fagmilitært råd.
  Her var det lenge et skarp duell mellom Rygge og Gardermoen med tanke på hvilken av de to basene som ville overleve. Nå synes det som om begge basene vil bli forsøkt videreført, men der Gardermoen flystasjon vil bli organisert som en underenhet under Rygge flystasjon. Gardermoen beholder C-130J Hercules transportflyene, mens en ny flåte av høyteknologiske droner og egne helikoptre for spesialstyrkene etter alt å dømme blir lokalisert til Rygge.
  Rygge flystasjon kan dermed oppstå som en fugl Føniks som en konsekvens av budsjettkuttene i Forsvaret. Flystasjonen har mistet det meste av virksomheten som tidligere ble drevet herifra, selv om Luftforsvarsstaben fortsatt holder til der.

  To hovedalternativer

  Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssens skal legge fram sitt fagmilitære råd for regjeringen innen 1. oktober i år. Forsvaret er bedt om å utrede to hovedalternativer: Et alternativ med 0,5 prosents vekst i forsvarsbudsjettet, noe som Forsvaret selv tidligere har omtalt som «jordnær modell» og et alternativ med nullvekst, som Forsvaret tidligere har omtalt som «visjonær modell». Begrepet «visjonær» henspiller på at virkemidlene og budsjettkuttene må være mer ekstreme.
  Disse alternativene er senere i FMR-arbeidet blitt referert til som «bane 1» og «bane 2».
  Begge alternativene innebærer i realiteten omfattende reduksjoner i forsvarsstrukturen, fordi regjeringen har krevd at alle etater hver år må kutte 0,5 prosent i sine budsjetter. I tillegg blir forsvarsmateriell stadig dyrere å anskaffe og drifte.

  Les mer: Har varslet regjeringen om rød status
  Les mer: Ser bort fra deler av bestillingen
  Les mer: – Tvinges til å foreslå kutt han ikke ønsker

  Departementet ba også forsvarssjefen se på en tredje vei: Et vekstbudsjett utover 0,5 prosent, men der man ikke oppga noen vekstrate. Det er dette alternativet som forsvarssjefen nå synes å legge sin tyngde bak.

  Kjevik legges ned

  Plandokumentene fra en tidligere fase av FMR-arbeidet, viser at skolevirksomheten ved Kjevik utenfor Kristiansand etter alt å dømme blir lagt ned. Det samme kan også bli tilfellet for Bardufoss flystasjon, men her har pilene den siste tiden pekt mot at flystasjonen kan bli videreført. For Kjevik ser det fortsatt helsvart ut.

  I begge modellene er det lagt opp til at 330 Skvadron med sine nye redningshelikoptre – når disse blir innfaset – skal videreføre sine baser på Rygge, Sola, Florø, Ørland, Bodø og Banak.

  I alle modeller som er blitt utredet for framtidig organisering av Luftforsvaret, er Ørland beholdt som hovedflystasjon.
  Luftforsvarets kontroll- og varslingsstasjon (LKVS) på Sørreisa er imidlertid vurdert lagt ned, i tillegg til kontrollstasjonen på Mågerø, som allerede er besluttet lagt ned. Dette er imidlertid ikke praktisk gjennomført ennå.

  Droner

  Forsvaret har utredet muligheten for en omfattende satsing på Rygge, der både taktisk kommando for luftstridskreftene lokaliseres dit, sammen med nasjonal luftoperasjonssentral (NAOC), en dronebase, Forsvarets senter for elektronisk krigføring, Luftoperativt inspektorat (LOI), 335 Skvadron og i tillegg en egen luftving som er øremerket spesialstyrkene. Også spesialstyrkene flyttes da dit, sammen med en taktisk kommando for spesialstyrkene.

  Evenes blir etter alt å dømme etablert både som base for kampflyenes NATO-beredskap (QRA – quick reaction alert) og som base for noen av Forsvarets nye høyteknologiske dronesystemer (HALE/MALE – Hale-kategori droner kan operere opp til 9000 meters høyde og med rekkevidde over 200 km. Male-kategori droner kan operere over 9100 meters høyde og med ubegrenset rekkevidde) i Nord-Norge. Forsvaret vurderer også å etablere en luftvernbataljon her, med NASAMS-batterier og områdeluftvern, en sensorgruppe og baseforsvar

  Link til artikkel: Orion blir erstattet av droner
  Last edited by Rittmester; DTG 051239 Sep 19, .
  Ytringsfrihet, informasjonsfrihet og trykkefrihet er grunnelementer i et demokrati. En fri, uavhengig presse er blant de viktigste institusjoner i demokratiske samfunn.

  Kommentér


  • #3
   Boeing P-8 Poseidon

   Det er snakk om at droner skal kunne ta over oppgavene til dagens Orion fly ... Men er ikke dette litt søkt ? Droner kan vel ikke gjøre alle oppgavene Orion flyene kan ?

   Jeg mener det hade vært ønskelig med nye fly og da Boeing Poseidon. Hva tror dere om sjangsene for at det skjer ?

   https://en.wikipedia.org/wiki/Boeing_P-8_Poseidon''

   Kommentér

   • Trådstarter

    #4
    Sv: Boeing P-8 Poseidon

    Droner kan i dag ikke gjøre en rekke av oppgavene Orion nå har, spesielt innen anti-ubåtkrigføring, selv om det kan bli en mulighet i fremtiden. Poseidon er nok det optimale (gjerne i samvirke med droner), men våre Orion kan være operative i minst 15-20 år til med den reservedelsavtalen som nylig er inngått med Airbus Defence & Space og Andøya Test Center AS.
    At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

    Kommentér


    • #5
     Sv: Boeing P-8 Poseidon

     Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
     Droner kan i dag ikke gjøre en rekke av oppgavene Orion nå har, spesielt innen anti-ubåtkrigføring, selv om det kan bli en mulighet i fremtiden. Poseidon er nok det optimale (gjerne i samvirke med droner), men våre Orion kan være operative i minst 15-20 år til med den reservedelsavtalen som nylig er inngått med Airbus Defence & Space og Andøya Test Center AS.

     Det var synd ... Jeg som hadde håpet på nye fly ...

     Kommentér


     • #6
      Sv: Orion blir erstattet av droner (Aldrimer.no)

      Operative siden 70-tallet: Slik skal de holde ut i 20 år til P-3 ORION I DET NORSKE FORSVARET - Operative siden 60-tallet: Slik skal de holde ut i 20 år til - tu.no/industri


      Powered by Tapatalk på iPhone

      Kommentér


      • #7
       Sv: Orion blir erstattet av droner (Aldrimer.no)

       PÃ¥ dypt vann - Nyhet | NUPI

       Pensjonert Oberstløytnant fra Luftforsvaret Harald Håvoll har skrevet to publikasjoner om dette temaet for NUPI; en rapport og et kortere Policy Brief, som er et sammendrag av rapporten beregnet for et bredere publikum.
       Odd objects attract fire. You are odd.

       Kommentér


       • #8
        Fagmilitært Råd 2015: Orion overvåkingsfly erstattes med satelittovervåking og droner

        Click image for larger version

Name:	Et_forsvar_i_endring_-_Forsvaret.no_-_2015-10-01_11.23.42.jpg
Views:	5
Size:	261,5 KB
ID:	865040

        Detaljdiskusjon om forslag til erstatning av dagens Orion overvåkningsfly med bl.a. satelittovervåkning

        Limte inn tidligere relevante innlegg over.

        Fra Aftenposten.no:

        - dagens Orion overvåkingsfly erstattes med satelittovervåking

        Kommentér

        • Trådstarter

         #9
         Sv: Fagmilitært Råd 2015: Orion overvåkingsfly erstattes med satelittovervåking

         Norge har i dag (og er i stand til å bygge i samarbeid med University of Toronto) AIS-mikrosatellitter. Dette er satellitter som kan kartlegge alle overflateskip som har slått på AIS-senderen sin (som alle sivile skip er pålagt å ha på). Norge har i dag ikke kapasitet til å ha egne radarsatellitter som kan kartlegge overflatefartøy som har slått av AIS, vi (Kystverket) bruker data fra de kanadiske sivile RADARSAT, og nå er vi også med i EUs Copernicus-program med radarsatellittene Sentinel 1a og 1b (som kom tilbake i revidert statsbudsjett, etter at det først var foreslått at Norge skulle gå ut av programmet). Mer avansert militær satellittovervåking må vi få fra nasjonale militære programmer hos allierte, først og fremst USA. De gir aldri fra seg overvåkingsdata til selv sine nærmeste allierte uten at de får noe like verdifullt igjen, og først etter at de har kontrollert at de ikke gir fra seg informasjon som kan skade dem selv.
         At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

         Kommentér


         • #10
          Sv: Fagmilitært Råd (FMR) 2015

          Click image for larger version

Name:	Longyearbyen_Plataaberget_IMG_3007.jpg
Views:	1
Size:	3,38 MB
ID:	865042
          Svalbard satellittstasjon

          Sårbarhet ved stadig tilnærming satellitter, droner og annen hackbar teknologi, EK/Elektronisk krigføring. Ingen tvil om at krigføring i rommet får særdeles økt fokus, antatt også for menig mann. Til nå fått lite søkelys i mine øyne. Sammen med rivende utvikling innen EK, jamming med høyst mobile enheter, som kunne sette våre dronebaserte- og andre satellittbaserte plattformer raskt ut av spill. Her har vi sett ulike nyheter fra krigen i Ukraina og russiske mobile jamme-enheter. CyberForsvaret/E får litt å gjøre, ja.

          SvalSat (Svalbard) samt TrollSat (Antarktis) blir om mulig enda mer strategisk viktig mål, ikke minst ref fysisk sikring & beskyttelse.

          Kommentér


          • #11
           Sv: Fagmilitært Råd (FMR) 2015

           Opprinnelig skrevet av admin Vis post
           [ATTACH=CONFIG]2496[/ATTACH]
           Svalbard satellittstasjon

           Sårbarhet ved stadig tilnærming satellitter, droner og annen hackbar teknologi, EK/Elektronisk krigføring. Ingen tvil om at krigføring i rommet får særdeles økt fokus, antatt også for menig mann. Til nå fått lite søkelys i mine øyne. Sammen med rivende utvikling innen EK, jamming med høyst mobile enheter, som kunne sette våre dronebaserte- og andre satellittbaserte plattformer raskt ut av spill. Her har vi sett ulike nyheter fra krigen i Ukraina og russiske mobile jamme-enheter. CyberForsvaret/E får litt å gjøre, ja.

           SvalSat (Svalbard) samt TrollSat (Antarktis) blir om mulig enda mer strategisk viktig mål, ikke minst ref fysisk sikring & beskyttelse.
           Enig i mye av det du sier, og SvalSat og Troll er definitivt vikitg for sivil kommunikasjon. Når det gjelder militær kommunikasjon så er ikke disse stasjonene så viktig per nå, da vi benytter oss av både militære og sivile stasjoner som ligger legger ned i landet. Men dette er noe som kan endre seg om det skulle bli aktuelt med mobilisering i Arktis.

           Kommentér


           • #12
            Sv: Fagmilitært Råd 2015: Orion overvåkingsfly erstattes med satelittovervåking og dr

            Jeg er veldig glad i satellitteknologi, og jeg mener at dette er en av de mest fleksible teknologiene vi har i dag både med tanke på tradisjonell kommunikasjon og overvåkning. Hadde vært veldig spennende om man klarte å få til god overvåkning ved bruk av satellitter i Norge. Vi har et stort fagmiljø (i norsk skala) på satcom i Forsvaret, og USA er jo stort sett alltid villige til å hjelpe sine allierte med å komme med råd til tekniske løsninger.

            Kommentér

            • Trådstarter

             #13
             Sv: Fagmilitært Råd 2015: Orion overvåkingsfly erstattes med satelittovervåking og dr

             Vårt militære satcommiljø (Helgelandsmoen) er ikke akkurat superambisiøst, så hadde vi jo Hisnorsat-skandalen som media overså.

             Deling av etterretningsdata med allierte er dessuten noe annet enn satcom. Satellitter er klart enormt viktige i havovervåking, men for Norge vil det være spesielt viktig å kunne hindre russiske ubåter i å komme ut i Norskehavet og senke forsyningsskipene på vei til Norge. Til trenger man noe som kan slippe sonarbøyer, bruke magnetisk anomalidektorer og slippe antiubåt-torpedoer. Det kan ikke satellitter, og i dag heller ikke droner.
             At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

             Kommentér


             • #14
              Sv: Fagmilitært Råd (FMR) 2015

              Akkurat der strides vel de lærde litt om hvor sivilt det greiene der egentlig er, hehe...

              Kommentér


              • #15
               Sv: Fagmilitært Råd 2015: Orion overvåkingsfly erstattes med satelittovervåking og dr

               Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
               Vårt militære satcommiljø (Helgelandsmoen) er ikke akkurat superambisiøst, så hadde vi jo Hisnorsat-skandalen som media overså.
               Du sitter nok på gammel info, da det ikke er noen som jobber med satcom på Helgelandsmoen. Forsvarets Satellittsasjon Eggemoen derimot har en arbeidsstokk som er sammenlignbar med de største sivile aktørene i Norge, og sitter på mye kompetanse. Det er også mindre fagmiljøer innen feltet både på Kolsås (FLO IKT m.fl.), på Haakonsvern (CYFOR CKT og CKT Sjø) og på Jørstadmoen gjennom FIH og CIS TG.

               Oppdatering: Når det gjelder Hisnorsat som du nevner, så var dette et prosjekt som endte tragisk pga. finanskrisens effekt på Spania. Senest i år (eller sent 2014) ble det bestemt at Forsvaret heller ikke får lov til å bygge satellitt på egenhånd.

               Kommentér


               • #16
                Sv: Fagmilitært Råd (FMR) 2015

                Opprinnelig skrevet av admin Vis post
                Akkurat der strides vel de lærde litt om hvor sivilt det greiene der egentlig er, hehe...
                Militær tilstedeværelse på Svalbard ville vært et alvorlig brudd på internasjonale avtaler. Jeg har også ganske god kontroll på organiseringen av satcom i Forsvaret, både med tanke på kommunikasjon og etterretning, og etter hva jeg vet så er det ikke militære aktører inne i noen av disse stasjonene. Men selvfølgelig, jeg kan ikke vite alt. Et lite forbehold der altså.
                Last edited by OR 0; DTG 011612 Oct 15, .

                Kommentér


                • #17
                 Sv: Fagmilitært Råd (FMR) 2015

                 Ja og det er det skrevet bok om også som kom for noen år siden, utgitt av NRK om jeg ikke husker feil? Bruken av rommet er også høyaktuell i Tyskland om dagen. Og situasjonen på Svalbard ble ikke mindre spent og aktuell, også i den kontexten du nevner tidligere i år i tiden før og rett etter den berømte Rogozin-landingen på LYR. I et historisk perspektiv blir det interessant å mimre om nåtiden i fremtiden om akkurat dette.
                 Last edited by NK Milforum; DTG 011537 Oct 15, . Begrunnelse: Link til sat-sak Tyskland

                 Kommentér


                 • #18
                  Sv: Fagmilitært Råd (FMR) 2015

                  Opprinnelig skrevet av admin Vis post
                  I et historisk perspektiv blir det interessant å mimre om nåtiden i fremtiden om akkurat dette.
                  Det er jeg enig i. For oss som er litt opptatt av "militære intriger" blir dette et spennende felt om noen år.

                  Husker du forresten navnet på boken du snakker om?

                  Oppdatering: Jeg ble meget nysgjerrig på dette med militær aktivitet ved SvalSat, så søkte litt rundt på det store internettet. Og i det jeg begynte å få treff så demret det noe for meg om at Forsvaret ble fersket i å bruke data fra nettopp SvalSat. Blant annet værdata som var fersk nok til "operasjonell bruk".

                  Kommentér


                  • #19
                   Sv: Fagmilitært Råd (FMR) 2015

                   I overkant spennende. Er drøyt mye vi dødelige ikke får vite, som foregår her og nå, her og der, også hva gjelder dette temaet. Tror nok de store nasjonene har vært glade for generelt lite fokus om pengebruk i "rommet" mens oppbygging av kapasitetene har foregått. Sjekk romforumet her og 60 Minutes dokumentaren mv - antatt "kokt mat" og kjent stoff for deg men dog, ta uansett på mulige filtere og psyops knapper trykket på når du ser dokumentaren. At stor maktene er tungt etablert der ute, og nå åpenbart flere nasjoner med angrepsvåpen for å sette satellitter ut av spill i en krigssituasjon, trekker jo effektivt ned rullgardina for særdeles mye av nåtidens gadgets og toys + planlagte militære kapasiteter, også i FMR med økt fokus sat/unmanned sea/air. Spør dagens ungdom om han kan forskjell på nord og sør på et kompass (nei ikke iPhones, hehe)....

                   Her er boken jeg refererer til:

                   Click image for larger version

Name:	9788253034508_product_full.jpg
Views:	1
Size:	42,3 KB
ID:	865044

                   Kan kjøpes her.

                   Kommentér

                   • Trådstarter

                    #20
                    Sv: Fagmilitært Råd 2015: Orion overvåkingsfly erstattes med satelittovervåking og dr

                    Jeg mente Eggemoen... Det var en ulykkelig sak at Forsvaret gikk for HISNORSAT. Forslaget om en rent norsk statlig (både militær og sivil) kommunikasjonssatellitt for bruk av norske statlige etater, STATSAT, var svært realistisk og ville ha betydd mye for norske teknologiske bedrifter, men ble dessverre vraket av Forsvaret som heller ville gå for samarbeid med spanjakkene.

                    Selv om Telenor Satellite Broadcasting er store målt i penger, er jeg enig i at de heller ikke er så fantastiske teknologisk, de kjøper hyllevare og har bare et begrenset antall folk som virkelig forstår teknologien...

                    Men som sagt, satcom er en ting, overvåkingssatellitter er noe annet. Gjennom NATO kan vi bruke direkte britiske Skynet, franske Syracuse og italienske Sicral (dessverre har vi ikke vår egen med bedre footprint i Nordishavet, Barentshavet og Svalbard), men når det gjelder militære overvåkingssatellitter er det lite trolig at våre allierte gir oss ubegrenset direkte adgang til rådata, da skal de i hvert fall ha noe meget verdifullt i gjengjeld. Enda mer gjelder det å få dem til å prioritere å ta opp data over områder som har spesiell interesse for Norge, men ikke for dem. Det betyr ikke at satellitter er uviktige i havovervåking, tvert imot. Dataene fra Copernicus (selv om de er "sivile") vil også være viktige. Men hvis vi ikke har en egen norsk (som Norge helt og fullt bestemmer over bruken av) kapasitet til å overvåke norskekysten og tilstøtende havområder, lever vi helt på andres nåde.
                    At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                    Kommentér


                    • #21
                     Sv: Fagmilitært Råd 2015: Orion overvåkingsfly erstattes med satelittovervåking og dr

                     Flyttet trådene som satellitt fra den generelle tråden inn hit.

                     Kommentér


                     • #22
                      Sv: Fagmilitært Råd 2015: Orion overvåkingsfly erstattes med satelittovervåking og dr

                      Eggemoen er kanskje ikke så ambisiøst som man kanskje skulle ønske, men det foregår nok mer der oppe enn det de fleste, både i og utenfor Forsvaret, har hatt interesse av å sette seg inn i. Det er også en sannhet i det du sier om at det kun er en begrenset gruppe virkelige entusiaster i TSBc. Dette gjelder nok også for Forsvaret generelt, og Eggemoen spesielt. Men man trenger også ingeniørene nedover i systemet, som kanskje ikke er entusiaster, og kanskje ikke kunne skutt om sin egen satellitt fra bakgården. Men de har en grunnkompetanse, og en god kompetanse på akkuart det de gjør og de systemene de bygger og drifter. Jeg er med på notene i innlegget ditt, men jeg mener fortsatt at satcom-miljøet i både TSBc og Forsvaret er godt.

                      Jeg er også en stor tilhenger av en egeneid norsk satellitt til militære formål.

                      Opprinnelig skrevet av admin Vis post
                      Her er boken jeg refererer til:

                      [ATTACH]2500[/ATTACH]

                      Kan kjøpes her.
                      Denne blir jeg nok pent nødt til å lese.

                      Kommentér


                      • #23
                       Sv: Fagmilitært Råd 2015: Orion overvåkingsfly erstattes med satelittovervåking og dr

                       Lettlest og svært interessant bok, så du vil ikke slite med å finne motivasjon for neste side, hehe... Gå i privat kanal om du vil låne min. Omfattende kildehenvisning bakerst i boken. Merk: fra 2011.

                       Kommentér


                       • #24
                        Sv: Fagmilitært Råd 2015: Orion overvåkingsfly erstattes med satelittovervåking og dr

                        Jeg er den fødte kompletist, så denne må jeg nok kjøpe som hyllefyll. At den er fra 2011 er ikke så nøye. Jeg har lest bøker på feltet som er eldre enn dette, og som har vært særs interessant.

                        Kommentér


                        • #25
                         Sv: Fagmilitært Råd 2015: Orion overvåkingsfly erstattes med satelittovervåking og dr

                         Da vil du også like disse innslagene fra NRK Brennpunkt med relatert tematikk:

                         Svenske forhold/Snowded/SAT:
                         https://tv.nrk.no/serie/brennpunkt/M...213/12-12-2013

                         Aftenposten artikkel.
                         NRK.no 1 og 2.
                         Dagbladet omtalte tematikken også.

                         Finner ikke igjen dokumentar som gikk på NRK i 2013 eller 2014 om den svært som omdiskuterte Fauske-stasjonen. En veldig interessant og "lettforklart" dokumentar, men den er rett og slett borte fra min radar iallefall. Skal lete litt til.

                         Kommentér


                         • #26
                          Sv: Fagmilitært Råd 2015: Orion overvåkingsfly erstattes med satelittovervåking og dr

                          Mener å huske at jeg har sett den dokumentaren ang. Snowden-dokumentene omring FRA i Sverige. Har i hvert fall sett en eller annen dokumetar for en stund siden om saken. Når det gjelder upopulære stasjoner i nord osv., så finner man mye informasjon om disse i boken "Strengt hemmelig" som jeg har omtalt kjapt i tråden med bokanbefalinger. Her står det også en del om blant annet Norges forhold til USA og svenske FRA på feltet SIGINT.

                          Kommentér


                          • #27
                           Sv: Fagmilitært Råd 2015: Orion overvåkingsfly erstattes med satelittovervåking og dr

                           Jeg tror du tenker på denne dokumentaren admin, som det snakkes om i BT. Men den er fra 2002.
                           Norsk lyttestasjon i Golfkrigen - Bergens Tidende
                           Where is, repeat, where is Task Force Thirty Four? The world wonders.

                           Kommentér


                           • #28
                            Sv: Fagmilitært Råd 2015: Orion overvåkingsfly erstattes med satelittovervåking og dr

                            Hmm har jeg sett en rerun av en 2002 dokumentar altså? Må sjekke - takk for tips! Gulfkrigen lyder som en gjenkjennende tag i hodet mitt akkurat nå ja.

                            (og takk for en link til BT som ikke hadde bilde av Drevland)

                            Kommentér


                            • #29
                             Sv: Fagmilitært Råd 2015: Orion overvåkingsfly erstattes med satelittovervåking og dr

                             Det er jo også et ikke ubetydelig sivilt satcommiljø rundt Stavanger, og jeg tror det fortsatt er et knippe ordentlige folk i Ålesund.
                             meh

                             Kommentér


                             • #30
                              Sv: Fagmilitært Råd 2015: Orion overvåkingsfly erstattes med satelittovervåking og dr

                              Opprinnelig skrevet av flex1984 Vis post
                              Det er jo også et ikke ubetydelig sivilt satcommiljø rundt Stavanger, og jeg tror det fortsatt er et knippe ordentlige folk i Ålesund.
                              Tenker du på miljøet rundt Eik Teleport i Hovsherad?

                              Kommentér

                              Working...
                              X
                              Besøksstatistikk