Milforum

Globalt toppbanner

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Fokus: Forsvarsbygg (FB)

Collapse

Annonse før emne

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts
 • Trådstarter

  Fokus: Forsvarsbygg (FB)

  Etter det jeg kan finne har vi ikke en egen Forsvarsbygg-diskusjonstråd her, noe som jeg synes er litt rart da mange har meninger om denne enheten.
  En kort presentasjon av Forsvarsbygg og hva de gjør, hentet fra forsvarsbygg.no:

  "Vi er forsvarssektorens ekspert på eigedom. Vår jobb er å ta vare på Forsvaret sine behov gjennom vedlikehald og fornying av eigedom.Totalt tek vi vare på ein eigedomsmasse på totalt 4,1 millioner kvadratmeter. Eller med andre ord: 12 468 bygg og anlegg. Vi har 1 650 årsverk som gjer denne jobben.

  Vi vart etablert 1. januar 2002 som resultat av eit politisk vedtak. Forsvaret er vår største og viktigaste kunde, men vår verksemd har også andre kundar i både offentleg og privat sektor.

  I Forsvarsbygg eigedom har vi ansvar for den strategiske eigedomsportefølja.

  Gjennom Forsvarsbygg utvikling planlegg vi og byggjar for Forsvaret.

  I Forsvarsbygg kampflybase planlegg vi og byggjar hovedbase og fremskutt base for nye kampfly F-35 på Ørland og Evenes.

  I Forsvarsbygg utleie tar vi oss av alle oppgaver innan utleige, drift, vedlikehald, renhald og utvikling av Forsvaret sin eigedom.

  Gjennom Forsvarsbygg nasjonale festningsverk forvaltar vi og tek vare på og utviklar dei nasjonale festningsverka ved å skape nytt liv på historisk grunn.

  Skifte eigedom avhendar eigedom for Forsvaret i samsvar med Stortinget sine mål og retningslinjer. Vi tilbyr og tenester til andre offentlege etater.

  I Forsvarsbygg Futura har vi eit leiande rådgjevingsmiljø innan vern og sikring av bygg, samt innan miljøspørsmål.

  Gjennom Forsvarsbygg fellestenester leverer vi administrative støttetenester til alle avdelingane internt i Forsvarsbygg."

  Fra skifte.no:
  "Forsvarsbygg bidrar til Forsvarets omstilling

  Forsvarsbygg ble opprettet i 2001 for å bidra til å redusere kostnadene til Forsvarets fredsdrift. Driftskostnadene måtte ned, og konsekvensen var at forvaltningen av Forsvarets eiendommer, bygg og anlegg (EBA) måtte legges om. Hensikten var at Forsvarets fremtidige eiendomsmasse skulle være driftsøkonomiske og effektive produksjonsanlegg, samtidig som det kunne frigjøres ressurser til primærvirksomheten.

  Kostnadsdekkende leie

  Frem til 2002 betalte ikke Forsvaret husleie for den EBA de brukte, men fikk tildelt midler til drift og vedlikehold utfra den eiendomsporteføljen de hadde. Sammen med Forsvarsbygg, ble kostnadsdekkende leie innført i 2002. Da fikk Forsvaret som bruker og leietaker av EBA incitamenter til å redusere arealbruken og dermed også husleien.

  Over 2,8 millioner kvadratmeter uhensiktsmessig eiendom er utrangert og avhendet i løpet av de siste 13 årene. Salg av eiendom har gjort at sektoren har fått tilbakeført 3,3 milliarder kroner netto til å styrke operativ evne."

  Er Forsvarsbygg en hemsko for Forsvaret og bør fjernes, eller er det en enhet som faktisk bidrar til at Forsvaret kan levere operativt?
  Last edited by Rittmester; DTG 050733 Mar 21, .
  Bumpibump TM
  Lignende tråder

 • #2
  Sv: Forsvarsbygg - Pengesluk eller har det noe godt for seg?

  Da internhusleie ble innført, ble husleien Forsvarets militære organisasjon nå måtte betale til Forsvarsbygg presentert som en vesentlig økning av det norske forsvarsbudsjettet. Jeg tror ikke NATO kjøpte den helt.
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

  Kommentér


  • #3
   Sv: Forsvarsbygg - Pengesluk eller har det noe godt for seg?

   Riksrevisjonens siste rapport omhandler Forsvarsbygg.

   Fra Riksrevisjonens hjemmesider: >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
   Sammendrag
   ​Bakgrunn og mål for undersøkelsen

   Eiendommer, bygg og anlegg er viktige for Forsvarets håndtering av formål og oppgaver.
   De utgjør også store økonomiske og historiske verdier. Stortinget har stilt krav om at de skal forvaltes effektivt og slik at verdiene bevares.
   Forsvarsbygg forvaltet i 2015 en eiendomsmasse på nær 4,1 mill. kvadratmeter, fordelt på 12 407 bygg. Verdien er anslått til 39 mrd. kroner. Det er rapportert om en negativ utvikling i tilstand og økende vedlikeholdsbehov.

   Undersøkelsen tar for seg om forvaltningen er god og effektiv og i tråd med Stortingets vedtak og forutsetninger. Den omfatter perioden 2009–2015, med hovedvekt på 2013–2015.

   Funn
   Tilstanden til eiendomsmassen forverres og vedlikeholdsetterslepet øker
   • Analyser viser at eiendomsmassens tilstand har blitt dårligere fra 2009 til 2015.
   • Det registrerte vedlikeholdsbehovet utgjorde 4,48 mrd. kroner i 2015. Av dette
    var 1,93 mrd. kroner et vedlikeholdsetterslep knyttet til bygningsdeler med
    kritisk tilstand og behov for strakstiltak. Vedlikeholdsetterslepet økte med
    38 prosent fra 2013 til 2015.
   • Strids- og forsvarsanlegg har dårligst tilstand og størst samlet vedlikeholdsbehov.
   • Tilstanden for boliger er bedret, men vedlikeholdsbehovet er fortsatt stort.
   • En del verneverdige eiendommer har i 2012–2015 hatt en sterkt negativ
    utvikling i tilstand.


   Husleien dekker ikke godt nok kostnadene til verdibevaring av eiendomsmassen
   • Husleien omfatter kostnader til forvaltning, vedlikehold, drift og utvikling, og beregnede kostnader til fornyelse. Disse midlene har ikke blitt brukt direkte til fornyelse.
   • Vedlikeholdsbudsjettene dekker ikke kostnadene til utskifting av bygningsdeler.
   • Det ble i 2014–2016 bevilget midler fra departementet til dette, men bare om lag halvparten av kartlagt behov.
   • Forsvarsdepartementet opplyser at det vil ta initiativ til evaluering av husleieordningen innen utgangen av 2019. Riksrevisjonen mener at det bør skje tidligere.   Forsvarsbygg har svak styring og kontroll med gjennomføring av vedlikeholdsarbeidet
   • Mange av tilstandsanalysene gir ikke godt nok grunnlag for å planlegge vedlikehold.
   • En del vedlikeholdstiltak gjennomføres ikke i henhold til planen.
   • Det er stor variasjon i Forsvarsbyggs oppfølging og dokumentasjon av vedlikeholdsprosjektene.   Det mangler styringssignaler fra departementet om prioritering av vedlikehold av ulike typer eiendommer, bygg og anlegg
   • Forsvarsdepartementet har gitt få signaler om prioritering av vedlikehold, også hvilke typer bygg det kan aksepteres dårligere tilstandsgrad for.
   • Krav til gjennomsnittlig tilstandsgrad for hele bygningsmassen gir ingen signaler om hva som skal prioriteres.   Riksrevisjonen anbefaler at Forsvarsdepartementet
   • tar initiativ til tiltak som kan bedre tilstanden i eiendomsmassen og stoppe økningen i vedlikeholdsetterslepet
   • vurderer hvordan nødvendig fornyelse i eiendomsmassen kan sikres, når dette ikke dekkes av husleien med de endringer som går fram av Prop. 1 S (2016–2017)
   • følger opp at Forsvarsbygg etablerer betryggende styring og kontroll med gjennomføringen av vedlikeholdsprosjekter
   • basert på dialog med Forsvaret tar initiativ til tiltak for å forbedre styringsdialogen med Forsvarsbygg, herunder signaler om prioritering av vedlikehold av eiendommer, bygg og anlegg for ulike formål
   Rappporten kan lastes ned her: >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
   Last edited by 93A; DTG 202154 Jan 17, . Begrunnelse: skriveleif
   Svolten og tyst, samband fyst

   Kommentér


   • #4
    Sv: Forsvarsbygg (FB)

    Forsvarsbygg får hard kritikk fra et byggefirma:

    Odd objects attract fire. You are odd.

    Kommentér


    • #5
     Sv: Forsvarsbygg (FB)

     Klar tale...
     “If you find yourself in a fair fight, your tactics suck.”
     ― John Steinbeck

     Kommentér


     • #6
      Sv: Forsvarsbygg (FB)

      Om byggmesteren ikke hadde sauset sammen bøter (som straff, noe bare rettsvesenet kan ilegge) og dagbøter (som byggherren ilegger, normalt fordi bygget ikke er ferdig i tide eller i henhold til kontrakt) i en herlig suppe, så hadde det vært enda klarere...

      Kommentér


      • #7
       Sv: Forsvarsbygg (FB)

       Opprinnelig skrevet av LVGRP99 Vis post
       Om byggmesteren ikke hadde sauset sammen bøter (som straff, noe bare rettsvesenet kan ilegge) og dagbøter (som byggherren ilegger, normalt fordi bygget ikke er ferdig i tide eller i henhold til kontrakt) i en herlig suppe, så hadde det vært enda klarere...
       Dette. Dersom byggmesteren og Forsvarsbygg er uenig om pris på grunn av kontraktfestede trekk ved brudd så kan de ta saken inn i rettssystemet som alle andre.

       Det er helt vanlig å ha dagbøter og andre trekk i prisen dersom vilkår i kontrakten ikke overholdes. Det er ikke unikt for Forsvarsbygg. Det er også ofte spesifisert i kontrakten hvor man skal ta en tvist (verneting). Uansett kan en tvist håndteres ved et søksmål om man ikke klarer finne løsning ellers.
       TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

       Kommentér


       • #8
        Forsvarsbygg saksøker Norconsult for feil på helikopterhangar på Haakonsvern og krever 21 millioner kroner pluss renter for flere feil på den nye helikopterhangaren.

        >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
        Odd objects attract fire. You are odd.

        Kommentér


        • #9
         Tillitsvalgte reagerer på mangel på oversikt over avvik på eiendom, bygg og anlegg i Forsvaret. Derfor har de gjennomført egne befaringer.

         – I dag har vi bygg som er langt under den standarden vi kan akseptere. Vi har flere bygg som bør stenges grunnet avvik på inneklima som for eksempel problemer med mugg, sier landstillitsvalgt Anette Hyldmo.

         FB erkjenner at de har et vedlikeholdsetterslep på kaserner og bolig og kvarter.

         FSJ er ikke fornøyd.

         >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
         Odd objects attract fire. You are odd.

         Kommentér


         • #10
          HTV Hæren er ikke imponert over Forsvarsbyggs tempo i oppgradering av EBA.

          Tillitsvalgtordningen har meldt ifra om standarden på kaserner og bygg i en mannsalder, men nå mener jeg det er på høy tid at de vernepliktige kan forvente en klar endring.

          Vi må derfor behandle våre soldater med RESPEKT, de rette aktørene må ta ANSVAR, og vi må ha MOT til å tørre å sikte langt høyere enn vi har gjort tidligere.
          >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
          Odd objects attract fire. You are odd.

          Kommentér


          • #11
           Tror ikke helt respekt, ansvar og mot passer helt på Forsvarsbygg.
           Si vis pacem, para bellum

           Kommentér


           • #12

            Forsvarsbygg har hugget alle voksne trær i skogen som er en minnelund over de som ble henrettet der under andre verdenskrig. Skogen ble fredet av riksantikvaren i 2020.

            Stedet ble brukt som rettersted av tyskerne under andre verdenskrig, og i mai 1945 ble en av de første tyske massegravene i Norge oppdaget her. Totalt 173 norske statsborgere, 15 russere og 6 briter mistet livet der. Mange var dømt til døden av tyskerne, men mange ble også henrettet uten dom.

            >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

            >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]


            Jeg fant ikke noe annet sted på forumet der denne åpenbart hørte hjemme. Dersom den skulle vært postet et annet sted detter jeg pris på veiledning.

            Kommentér


            • #13
             Flyttet innlegget ditt inn her i fokustråden for Forsvarsbygg Kamuflasjenett

             Znuddel - mod
             Odd objects attract fire. You are odd.

             Kommentér


             • #14
              Opprinnelig skrevet av Kamuflasjenett Vis post
              Forsvarsbygg har hugget alle voksne trær i skogen som er en minnelund over de som ble henrettet der under andre verdenskrig. Skogen ble fredet av riksantikvaren i 2020.
              Uavhengig av hvilke trær de tok er dette et område med restriksjoner som Forsvarsbygg selvsagt skal vite om - og søke om å gjøre ting som er i berøring med restriksjonene.

              Men etter hva jeg forstår av diverse saker er det ikke nødvendigvis slik at de har hugget "alle voksne trær"? Noen skriver tynnet, noen skriver døde trær og de fleste jeg har sett skriver lite. Kommentarfelt er fulle av besserwissere som ser på stokkene som ligger på bakken og mener noe.

              Noen som vet hva de faktisk har hugget, hva den sannsynligvis gode intensjonen var, og hva som er planen i det hele tatt?

              "Gjør Ret, Frygt Intet"

              Kommentér


              • #15
               De har fjernet 1500 trær og innrømmer at de har gjort «en alvorlig kulturminnefaglig feilvurdering. Selv om det sikkert var behov for å fjerne døde trær som utgjorde fare så er det sikkert mulig å gjøre dette på en slik måte at man slipper å bli politianmeldt.

               >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

               >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
               Svolten og tyst, samband fyst

               Kommentér


               • #16
                Skulle tro at dersom det i var nødvendig å hugge i det området burde det i det minste blitt gjort uten maskiner. Skogbunnen blir jo totalt revet opp og rasert av disse gedigne skogsbilene. Skulle gjerne sett litt mer bilder da, har de gått over hele området hvor det ligger massegraver?

                Kommentér


                • #17
                 Det ligger vel ikke massegraver der lengre, disse ble vel gravd opp temmelig kort tid etter krigen og overført til sine hjemsteder mente jeg jeg leste?
                 Men enig; trengs det å felles noen trær med råte så går man inn med motorsag og evt traktor med vinsj.. Ikke hogstmaskin og lastbærer og flathogger hele greia..

                 Kommentér


                 • #18
                  Det finnes blant annet en 360 video av området etterpå pluss en haug med bilder på >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
                  Svolten og tyst, samband fyst

                  Kommentér


                  • #19
                   Er det noen som har sett noe kart over hvor det er hugget?

                   I min tid på Trandum hadde vi Storhogget som nærøvingsfelt. Det var et stort, åpent område som nå dels er tilgrodd og dels overtatt av flyplass og jernbane. For å komme dit måtte vi gå eller kjøre gjennom et skogsbelte. Størsteparten av dette var det fri ferdsel i, men om man kom fra leiren og ut mot stridsvognskytebanen, måtte man være forsiktig med den fredede delen av skogen rett til høyre for denne. Altså et forholdsvis begrenset område.

                   Det jeg lurer på er om alle de 1500 trærne er kun fra dette fredede området, eller fra hele skogsområdet rundt?
                   Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                   Kommentér


                   • #20
                    Det må har vært total kortslutning i opptil flere ledd her. Du skal være rimelig bevisstløs og ha mistet all evne til å tenke fornuftig for å kunne gå på en sånn smell som det her. Jeg kan ikke skjønne noe annet enn at hoder kommer til å rulle i denne saken.

                    Kommentér


                    • #21
                     Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
                     Er det noen som har sett noe kart over hvor det er hugget?

                     I min tid på Trandum hadde vi Storhogget som nærøvingsfelt. Det var et stort, åpent område som nå dels er tilgrodd og dels overtatt av flyplass og jernbane. For å komme dit måtte vi gå eller kjøre gjennom et skogsbelte. Størsteparten av dette var det fri ferdsel i, men om man kom fra leiren og ut mot stridsvognskytebanen, måtte man være forsiktig med den fredede delen av skogen rett til høyre for denne. Altså et forholdsvis begrenset område.

                     Det jeg lurer på er om alle de 1500 trærne er kun fra dette fredede området, eller fra hele skogsområdet rundt?
                     Mener å huske at selve gravområdet er ganske begrenset, så skulle tro at det må ha blitt hogd i et ganske mye større område.

                     Kommentér


                     • #22
                      Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
                      Er det noen som har sett noe kart over hvor det er hugget?

                      I min tid på Trandum hadde vi Storhogget som nærøvingsfelt. Det var et stort, åpent område som nå dels er tilgrodd og dels overtatt av flyplass og jernbane. For å komme dit måtte vi gå eller kjøre gjennom et skogsbelte. Størsteparten av dette var det fri ferdsel i, men om man kom fra leiren og ut mot stridsvognskytebanen, måtte man være forsiktig med den fredede delen av skogen rett til høyre for denne. Altså et forholdsvis begrenset område.

                      Det jeg lurer på er om alle de 1500 trærne er kun fra dette fredede området, eller fra hele skogsområdet rundt?
                      Pressemeldingen til Forsvarsbygg sier at de 1500 trærne er felt innenfor det fredede området.
                      Svolten og tyst, samband fyst

                      Kommentér


                      • #23
                       Dette vil jo i så fall ikke være første gang Forsvarsbygg tramper i klaveret. Vi hadde jo denne saken i fjor: >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

                       Jeg undrer meg over at Norges største offentlige eiendomsaktør (sic) ikke har bedre kontroll enn dette over det de skal gjøre.
                       Where is, repeat, where is Task Force Thirty Four? The world wonders.

                       Kommentér


                       • #24
                        Opprinnelig skrevet av Beverfjes Vis post
                        Det må har vært total kortslutning i opptil flere ledd her. Du skal være rimelig bevisstløs og ha mistet all evne til å tenke fornuftig for å kunne gå på en sånn smell som det her. Jeg kan ikke skjønne noe annet enn at hoder kommer til å rulle i denne saken.
                        I #landetutenkonsekvenser har vi ikke tradisjon for å la hoder rulle, selv når folk har begått gedigne feil. Enten tar de ansvar ved å bli sittende, eller i beste fall legger de seg flat og lover at det aldri skal skje igjen. Det fine med det er at de også neste gang det skjer kan love at det aldri vil skje igjen. Hvorfor lederlønningene i det offentlige er så høye når de aldri tar ansvar, er meg en gåte.
                        Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                        Kommentér


                        • #25
                         Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post

                         I #landetutenkonsekvenser har vi ikke tradisjon for å la hoder rulle, selv når folk har begått gedigne feil. Enten tar de ansvar ved å bli sittende, eller i beste fall legger de seg flat og lover at det aldri skal skje igjen. Det fine med det er at de også neste gang det skjer kan love at det aldri vil skje igjen. Hvorfor lederlønningene i det offentlige er så høye når de aldri tar ansvar, er meg en gåte.
                         Det er jo dessverre korrekt. :/

                         Kommentér


                         • #26
                          Her er det fredete området.

                          Click image for larger version

Name:	fredningsomr%C3%A5de-kart-trandumskogen.jpg
Views:	111
Size:	132,8 KB
ID:	1052284

                          Hos Riksantikvaren finner vi blant annet:

                          Formålet med fredningen


                          Formålet med fredningen er å sikre kulturmiljøet på Trandumskogen som et nasjonalt viktig krigsminne.

                          Formålet med fredning av seremoniplassen ved Trandumskogen er å bevare området som benyttes i offisielle og uoffisielle minnemarkeringer for de falne i Trandumskogen.
                          Det står vel ikke eksplisitt at ikke noen trær kan felles, men det virker som intensjonen er at Trandumskogen fortsatt skal være en skog, så flatehogst virker være helt feil.


                          >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
                          Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                          Kommentér


                          • #27
                           Riksantikvaren har også en egen side om de forskjellige fredningsstatuser: >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

                           Så vidt jeg kan skjønne er det her snakk om en vedtaksfredning. Dette innebærer, "Alle inngrep i vedtaksfredete kulturminner krever dispensasjon fra regional kulturminneforvaltning. Det er ikke anledning til å dispensere for tiltak som innebærer vesentlige inngrep i kulturminnet." Dersom bildene vi har sett i media er representative, snakker vi har om 'vesentlige inngrep'.
                           Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                           Kommentér


                           • #28
                            Nei, det er forskriftsfredet, med hjemmel i kulturminneloven § 22a, som innebærer at inngrep krever dispensasjon fra Riksantikvaren, ikke regional kulturminneforvaltning.

                            Trandumskogen ble fredet 8. mai ifjor, fra fredningsvedtaket:
                            Trandumskogen har vært ansett som fredet i mange år selv om det til nå ikke er fattet vedtak om fredning med hjemmel i kulturminneloven. Området rundt gravmarkørene er merket med skilt hvor det står «fredet». Det er enighet mellom Forsvarsbygg og Riksantikvaren at det er viktig å få på plass et juridisk bindene fredningsvedtak av området.
                            ...
                            Forsvarsbygg skriver at de har ingen merknader til forslaget til forskrift. De peker på at skogen i området og ved minnelunden er gammel og det er risiko for nedfall av gamle og tørre trær. De ser behov for rydding av gammel skog parallelt med den pågående fredningssaken og ønsker dialog med Riksantikvaren så snart som mulig for tiltak som ivaretar hensyn både til skogen og de kulturhistoriske verdiene.
                            Riksantikvarens kommentarer: Riksantikvaren ser frem til dialog med Forsvarsbygg vedrørende dette temaet.
                            Ifølge forskriften skal forvaltningsplan og skjøtselplan være utarbeidet innen utgangen av 2022. Ser ut som om Forsvarsbygg fikk det travelt...
                            Last edited by M72; DTG 090332 Jun 21, .
                            All animals are equal, but some animals are more equal than others.

                            Kommentér


                            • #29
                             Det er nok ikke tilfeldig at det ble fredet 8 mai. Og det var altså i fjor, så det er ikke så mange involverte i Forsvarsbygg som har dødd, sluttet eller gått av med pensjon siden den gang at fredningen og Trandumskogen er falt ut av det kollektive minnet heller.
                             Hjelpe meg.

                             Men som vanlig i staten - det er vel umulig å få sparken.
                             "Gjør Ret, Frygt Intet"

                             Kommentér


                             • #30
                              Jeg var i Trandumskogen i kveld. Et trist syn. Det var området der minnesmerkene er som var hugd og ødelagt.

                              Click image for larger version

Name:	image_9300-rotert.jpg
Views:	44
Size:	553,5 KB
ID:	1052390
                              Click image for larger version

Name:	image_9299-rotert.jpg
Views:	43
Size:	591,7 KB
ID:	1052391
                              Attached Files
                              Last edited by aquila; DTG 110819 Jun 21, . Begrunnelse: Rotert bildene på oppfordring fra Rittmester
                              Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                              Kommentér

                              Working...
                              X
                              Besøksstatistikk