Milforum

Globalt toppbanner

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Forsvarsbygg (FB)

Collapse

Annonse før emne

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts
 • Trådstarter

  Forsvarsbygg (FB)

  Etter det jeg kan finne har vi ikke en egen Forsvarsbygg-diskusjonstråd her, noe som jeg synes er litt rart da mange har meninger om denne enheten.
  En kort presentasjon av Forsvarsbygg og hva de gjør, hentet fra forsvarsbygg.no:

  "Vi er forsvarssektorens ekspert på eigedom. Vår jobb er å ta vare på Forsvaret sine behov gjennom vedlikehald og fornying av eigedom.Totalt tek vi vare på ein eigedomsmasse på totalt 4,1 millioner kvadratmeter. Eller med andre ord: 12 468 bygg og anlegg. Vi har 1 650 årsverk som gjer denne jobben.

  Vi vart etablert 1. januar 2002 som resultat av eit politisk vedtak. Forsvaret er vår største og viktigaste kunde, men vår verksemd har også andre kundar i både offentleg og privat sektor.

  I Forsvarsbygg eigedom har vi ansvar for den strategiske eigedomsportefølja.

  Gjennom Forsvarsbygg utvikling planlegg vi og byggjar for Forsvaret.

  I Forsvarsbygg kampflybase planlegg vi og byggjar hovedbase og fremskutt base for nye kampfly F-35 på Ørland og Evenes.

  I Forsvarsbygg utleie tar vi oss av alle oppgaver innan utleige, drift, vedlikehald, renhald og utvikling av Forsvaret sin eigedom.

  Gjennom Forsvarsbygg nasjonale festningsverk forvaltar vi og tek vare på og utviklar dei nasjonale festningsverka ved å skape nytt liv på historisk grunn.

  Skifte eigedom avhendar eigedom for Forsvaret i samsvar med Stortinget sine mål og retningslinjer. Vi tilbyr og tenester til andre offentlege etater.

  I Forsvarsbygg Futura har vi eit leiande rådgjevingsmiljø innan vern og sikring av bygg, samt innan miljøspørsmål.

  Gjennom Forsvarsbygg fellestenester leverer vi administrative støttetenester til alle avdelingane internt i Forsvarsbygg."

  Fra skifte.no:
  "Forsvarsbygg bidrar til Forsvarets omstilling

  Forsvarsbygg ble opprettet i 2001 for å bidra til å redusere kostnadene til Forsvarets fredsdrift. Driftskostnadene måtte ned, og konsekvensen var at forvaltningen av Forsvarets eiendommer, bygg og anlegg (EBA) måtte legges om. Hensikten var at Forsvarets fremtidige eiendomsmasse skulle være driftsøkonomiske og effektive produksjonsanlegg, samtidig som det kunne frigjøres ressurser til primærvirksomheten.

  Kostnadsdekkende leie

  Frem til 2002 betalte ikke Forsvaret husleie for den EBA de brukte, men fikk tildelt midler til drift og vedlikehold utfra den eiendomsporteføljen de hadde. Sammen med Forsvarsbygg, ble kostnadsdekkende leie innført i 2002. Da fikk Forsvaret som bruker og leietaker av EBA incitamenter til å redusere arealbruken og dermed også husleien.

  Over 2,8 millioner kvadratmeter uhensiktsmessig eiendom er utrangert og avhendet i løpet av de siste 13 årene. Salg av eiendom har gjort at sektoren har fått tilbakeført 3,3 milliarder kroner netto til å styrke operativ evne."

  Er Forsvarsbygg en hemsko for Forsvaret og bør fjernes, eller er det en enhet som faktisk bidrar til at Forsvaret kan levere operativt?
  Last edited by Rittmester; DTG 281430A Jan 19, .
  Bumpibump TM
  Lignende tråder

 • #2
  Sv: Forsvarsbygg - Pengesluk eller har det noe godt for seg?

  Da internhusleie ble innført, ble husleien Forsvarets militære organisasjon nå måtte betale til Forsvarsbygg presentert som en vesentlig økning av det norske forsvarsbudsjettet. Jeg tror ikke NATO kjøpte den helt.
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

  Kommentér


  • #3
   Sv: Forsvarsbygg - Pengesluk eller har det noe godt for seg?

   Riksrevisjonens siste rapport omhandler Forsvarsbygg.

   Fra Riksrevisjonens hjemmesider: https://www.riksrevisjonen.no/rappor...iendommer.aspx
   Sammendrag
   ​Bakgrunn og mål for undersøkelsen

   Eiendommer, bygg og anlegg er viktige for Forsvarets håndtering av formål og oppgaver.
   De utgjør også store økonomiske og historiske verdier. Stortinget har stilt krav om at de skal forvaltes effektivt og slik at verdiene bevares.
   Forsvarsbygg forvaltet i 2015 en eiendomsmasse på nær 4,1 mill. kvadratmeter, fordelt på 12 407 bygg. Verdien er anslått til 39 mrd. kroner. Det er rapportert om en negativ utvikling i tilstand og økende vedlikeholdsbehov.

   Undersøkelsen tar for seg om forvaltningen er god og effektiv og i tråd med Stortingets vedtak og forutsetninger. Den omfatter perioden 2009–2015, med hovedvekt på 2013–2015.

   Funn
   Tilstanden til eiendomsmassen forverres og vedlikeholdsetterslepet øker
   • Analyser viser at eiendomsmassens tilstand har blitt dårligere fra 2009 til 2015.
   • Det registrerte vedlikeholdsbehovet utgjorde 4,48 mrd. kroner i 2015. Av dette
    var 1,93 mrd. kroner et vedlikeholdsetterslep knyttet til bygningsdeler med
    kritisk tilstand og behov for strakstiltak. Vedlikeholdsetterslepet økte med
    38 prosent fra 2013 til 2015.
   • Strids- og forsvarsanlegg har dårligst tilstand og størst samlet vedlikeholdsbehov.
   • Tilstanden for boliger er bedret, men vedlikeholdsbehovet er fortsatt stort.
   • En del verneverdige eiendommer har i 2012–2015 hatt en sterkt negativ
    utvikling i tilstand.


   Husleien dekker ikke godt nok kostnadene til verdibevaring av eiendomsmassen
   • Husleien omfatter kostnader til forvaltning, vedlikehold, drift og utvikling, og beregnede kostnader til fornyelse. Disse midlene har ikke blitt brukt direkte til fornyelse.
   • Vedlikeholdsbudsjettene dekker ikke kostnadene til utskifting av bygningsdeler.
   • Det ble i 2014–2016 bevilget midler fra departementet til dette, men bare om lag halvparten av kartlagt behov.
   • Forsvarsdepartementet opplyser at det vil ta initiativ til evaluering av husleieordningen innen utgangen av 2019. Riksrevisjonen mener at det bør skje tidligere.   Forsvarsbygg har svak styring og kontroll med gjennomføring av vedlikeholdsarbeidet
   • Mange av tilstandsanalysene gir ikke godt nok grunnlag for å planlegge vedlikehold.
   • En del vedlikeholdstiltak gjennomføres ikke i henhold til planen.
   • Det er stor variasjon i Forsvarsbyggs oppfølging og dokumentasjon av vedlikeholdsprosjektene.   Det mangler styringssignaler fra departementet om prioritering av vedlikehold av ulike typer eiendommer, bygg og anlegg
   • Forsvarsdepartementet har gitt få signaler om prioritering av vedlikehold, også hvilke typer bygg det kan aksepteres dårligere tilstandsgrad for.
   • Krav til gjennomsnittlig tilstandsgrad for hele bygningsmassen gir ingen signaler om hva som skal prioriteres.   Riksrevisjonen anbefaler at Forsvarsdepartementet
   • tar initiativ til tiltak som kan bedre tilstanden i eiendomsmassen og stoppe økningen i vedlikeholdsetterslepet
   • vurderer hvordan nødvendig fornyelse i eiendomsmassen kan sikres, når dette ikke dekkes av husleien med de endringer som går fram av Prop. 1 S (2016–2017)
   • følger opp at Forsvarsbygg etablerer betryggende styring og kontroll med gjennomføringen av vedlikeholdsprosjekter
   • basert på dialog med Forsvaret tar initiativ til tiltak for å forbedre styringsdialogen med Forsvarsbygg, herunder signaler om prioritering av vedlikehold av eiendommer, bygg og anlegg for ulike formål
   Rappporten kan lastes ned her: https://www.riksrevisjonen.no/rappor...ggOgAnlegg.pdf
   Last edited by 93A; DTG 202254A Jan 17, . Begrunnelse: skriveleif
   Svolten og tyst, samband fyst

   Kommentér


   • #4
    Sv: Forsvarsbygg (FB)

    Forsvarsbygg får hard kritikk fra et byggefirma:

    Odd objects attract fire. You are odd.

    Kommentér


    • #5
     Sv: Forsvarsbygg (FB)

     Klar tale...
     “If you find yourself in a fair fight, your tactics suck.”
     ― John Steinbeck

     Kommentér


     • #6
      Sv: Forsvarsbygg (FB)

      Om byggmesteren ikke hadde sauset sammen bøter (som straff, noe bare rettsvesenet kan ilegge) og dagbøter (som byggherren ilegger, normalt fordi bygget ikke er ferdig i tide eller i henhold til kontrakt) i en herlig suppe, så hadde det vært enda klarere...

      Kommentér


      • #7
       Sv: Forsvarsbygg (FB)

       Opprinnelig skrevet av LVGRP99 Vis post
       Om byggmesteren ikke hadde sauset sammen bøter (som straff, noe bare rettsvesenet kan ilegge) og dagbøter (som byggherren ilegger, normalt fordi bygget ikke er ferdig i tide eller i henhold til kontrakt) i en herlig suppe, så hadde det vært enda klarere...
       Dette. Dersom byggmesteren og Forsvarsbygg er uenig om pris på grunn av kontraktfestede trekk ved brudd så kan de ta saken inn i rettssystemet som alle andre.

       Det er helt vanlig å ha dagbøter og andre trekk i prisen dersom vilkår i kontrakten ikke overholdes. Det er ikke unikt for Forsvarsbygg. Det er også ofte spesifisert i kontrakten hvor man skal ta en tvist (verneting). Uansett kan en tvist håndteres ved et søksmål om man ikke klarer finne løsning ellers.
       TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

       Kommentér


       • #8
        Forsvarsbygg saksøker Norconsult for feil på helikopterhangar på Haakonsvern og krever 21 millioner kroner pluss renter for flere feil på den nye helikopterhangaren.

        https://www.nrk.no/vestland/forsvars...ern-1.14709821
        Odd objects attract fire. You are odd.

        Kommentér


        • #9
         Tillitsvalgte reagerer på mangel på oversikt over avvik på eiendom, bygg og anlegg i Forsvaret. Derfor har de gjennomført egne befaringer.

         – I dag har vi bygg som er langt under den standarden vi kan akseptere. Vi har flere bygg som bør stenges grunnet avvik på inneklima som for eksempel problemer med mugg, sier landstillitsvalgt Anette Hyldmo.

         FB erkjenner at de har et vedlikeholdsetterslep på kaserner og bolig og kvarter.

         FSJ er ikke fornøyd.

         https://forsvaretsforum.no/forsvarsb...stenges/171377
         Odd objects attract fire. You are odd.

         Kommentér


         • #10
          HTV Hæren er ikke imponert over Forsvarsbyggs tempo i oppgradering av EBA.

          Tillitsvalgtordningen har meldt ifra om standarden på kaserner og bygg i en mannsalder, men nå mener jeg det er på høy tid at de vernepliktige kan forvente en klar endring.

          Vi må derfor behandle våre soldater med RESPEKT, de rette aktørene må ta ANSVAR, og vi må ha MOT til å tørre å sikte langt høyere enn vi har gjort tidligere.
          https://forsvaretsforum.no/kaserne-m...respekt/178934
          Odd objects attract fire. You are odd.

          Kommentér


          • #11
           Tror ikke helt respekt, ansvar og mot passer helt på Forsvarsbygg.
           Si vis pacem, para bellum

           Kommentér

           Working...
           X