Globalt toppbanner

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Fokus: OMT (Ordning for militært personell)

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • Uten noen form for vitenskapelig metode, kun basert på superenkel forskning, så fallet folk av i bolker. (altså mitt eget kull fra KS)

  Første bolk er etter endt plikttjeneste som troppsjef. (passet ikke inn i rollen/mistrives med ansvaret, ønsket kun tickoff lederutdanning /ledererfaring før karriereskifte)

  Neste er rundt kompanisjef sjiktet. Enten fordi man ikke når opp i konkurransen eller fordi man hopper av etter å ha fått avdelingssjefstjeneste. Det er mange fra mitt kull på KS som har gjort akkurat dette. De har enten fått sivile jobber i forsvarsindustrien, E-tjenesten eller helt andre bransjer.

  Nå faller folk litt mer av i jevne drypp. Konkurranse om plasser på stabsskole og bataljonssjefstjeneste tvinger frem noe mens andre har kommet opp på nivået hvor man forstår hvordan alt henger sammen og blir desillusjonert og forlater forsvaret.

  Endel merker også presset ift intops, pendling og stadige nye tjenestesteder og tar en beslutning for å berge familien.

  Når offiserene er på gruppe en nivå(oberst) så tegner det seg fort hvem som er på stigen for generalmajor og hvem som har nådd nivået sitt. De faller ofte av til lederstillinger i andre etater som DSB, sivilforsvaret osvy eller i sivile bedrifter, også her forsvarsindustrien.

  Dette er mine observasjoner og trenger ikke være likt for hele gruppen eller for de andre forsvarsgrenene.
  Svolten og tyst, samband fyst

  Kommentér


  • Hei. Er instruktør på OR2 nivå, midt i tyveårene og har fagbrev relevant for stillingen min av bakgrunn har jeg V&S og 3 år i I-styrken i HV. Jeg er faglig kompetent når det kommer til det meste av det jeg holder på med som instruktør, og merker jeg ligger godt forran de andre instruktørene når det kommer til faglig dyktighet, skal på GSK til våren. Og lurer dermed på; er det mulig å droppe normalopprykket, og komme opp på OR3 eller til og med OR4 nivå innen normalopprykket? Og er det mulig å dra på VSK f.eks ett år etter GSK?

   Kommentér


   • Fra OR 2 til 4 så der det kun normalopprykk som gjelder. I Hæren vil det i tillegg være mulig å bli OR 4 tidligere hvis man gjennomfører Lagførerskolen.
    VGK er ment å gjennomføres i OR3 perioden da den har fokus på instruktørrollen som passer bra med at personellet begynner å bli erfaren og har opparbeidet seg en fordypning på fagområdene sine. Disse tingene er regulert i Fredsregulativet Del B.
    Svolten og tyst, samband fyst

    Kommentér


    • Siden vi først har en tråd om opprykk:

     Kan noen greie ut på generelt grunnlag om opprykk i forsvaret? Tidsintervaller, forskjeller mellom OR/OF etc.
     Odd objects attract fire. You are odd.

     Kommentér


     • Normalopprykk tilhører beordringssystemet og gjelder for gradsspennet:
      - OR2 til OR4. 4år + 6år = 10 år fra 2 til 4.
      - OR5 til OR6 4år + 6år = 10 år fra 5 til 6.
      - OF 1 til OF 2 6år = 6 år fra 1 til 2.

      OR2 blir man etter tilsetting som vervet på T-35 kontrakt etter endt førstegangstjeneste i 4 år før normalopprykk til OR3. Videre er man 6 år som OR3 før videre opprykk til OR4. Unntaket her er for Lagførere med Hærens Lagførerskole.

      OR5 blir man etter befalsutdanning. Det vil si at ved T35 tilsetting etter førstegangstjeneste så vil man starte opptjening av gradsansiennitet i 4år som OR 5 før opprykk til OR5+. Videre er man 6 år som OR5+ før videre opprykk til OR6. Men med nedleggelsen av de grenvise befalsskolene i 2018 så er det litt mer rotete. Det betyr at de som har tjeneste før befalsskolen så teller tjeneste som OR2-4 halvparten i gradsansiennitet som befal etter befalsskolen. 6år som OR 2/3 teller som 3 år som OR5. Det gjør det mye mer rotete å holde oversikten på når man får normalopprykk.

      Videre så vil ingeniører ut av Cyberingeniørskolen få 2 år med gradansiennitet som OR 5 under utdanningen og bruker da kun 2 år som OR5 før normalopprykk til OR5+. Videre frem til OR6 tar som vanlig 6 år.

      For offiserene så er jeg litt usikker da det har vært frem og tilbake om kadettene skal være fenrik 1 år ut av skolen eller bli løytnant direkte ut av skolen.

      Det som er sikkert er at løytnantene skal gå 6 år før normalopprykk til kaptein.
      Svolten og tyst, samband fyst

      Kommentér


      • Skal man ikke ha VBU-1 og stilling for opprykk til OR-6?
       "De känner döden, de vet at den som slutar vandra dör, och att en knivskada, ett benbrott, en plötslig hosta kan vara avskedstecknet."

       Kommentér


       • Ikke kjent med det. Ikke vært praktisert i Hæren ihvertfall.

        Edit:
        Fredsregulativet sier:
        Avansement til OR-6 gis ved 6 års gradsansiennitet som OR-5 andre grad. Før avansement til OR-6 skal primært videregående befalsutdanning 1 være gjennomført, og senest innen ett år etter avansement.
        Svolten og tyst, samband fyst

        Kommentér


        • Dette er hele avsnittet om normalavansement:

         4.2 Avansementsordningen
         4.2.1 GenereltAvansementsordningen regulerer opprykk innenfor det militære gradssystemet, og er en sentral mekanisme for å opprettholde en balansert gradsstruktur.Avansementsordningen er i likhet med disponeringsordningen todelt, og skiller mellom normalavansement og avansement etter søknad. Disponerings- og avansementsordningen henger nøye sammen. Normalavansement knyttes mot beordringssystemet på gradsnivåene til og med OF-2 og OR-6. Det er det samme søknadssystem som regulerer både disponering og avansement fra og med OF-3 og OR-7.

         4.2.2 Avansementsnormer i forbindelse med normalavansementMilitært tilsatte på gradsnivåene til og med OF-2 og OR-6 skal følge et normalavansement som baserer seg på gradsansiennitet og nivådannende utdanning. Normalavansement er direkte opprykk i grad uten søknad og stillingsendring, og er basert på objektive kriterier. Tabellen nedenfor viser kriteriene for normalavansement på hvert enkelt gradsnivå og hvordan dette også henger sammen med disponeringsordningen.

         Click image for larger version Name:	skisse.PNG Views:	26 Size:	40,2 KB ID:	1046042
         Figur
         2: Normalavansement og disponering Grad og gradsansiennitet fastsettes normalt ved førstegangs tilsetting. 46 Innst. 383 L (2012 – 2013)

         All tjeneste som offiser, befal, grenader og konstabel gir gradsansiennitet. I tillegg kan fullført og bestått relevant sivil utdanning, samt relevant sivil yrkeserfaring, gi endret gradsansiennitet. Førstegangstjeneste eller første år på befalsskole gir ikke opptjening av gradsansiennitet. Grenaderer/konstabler som tar befalsutdanning og blir tilsatt som befal, vil få godskrevet opparbeidet tjenestetid (som grenader/konstabel) i forholdet 2:1 ved tilsetting. Det samme gjelder befal som tar en offisersutdanning og får en tilsetting som offiser.Lov- og avtalefestede permisjoner regnes som tjenestetid i grad.

         Det samme gjelder andre
         permisjoner uten lønn av inntil ett års varighet. For personell som er tillitsvalgt i tjenestemannsorganisasjoner gjelder egne regler.Der begge ektefeller/samboere/partnere er offiser, befal, grenader eller konstabel, og den ene beordres til tjeneste og den annen part søker permisjon for å følge ektefelle/samboer/partner, opptjener denne gradsansiennitet for beordringens varighet som om vedkommende var i aktiv tjeneste dersom det ikke kan tilbys passende stilling for begge innen samme tjenesteområde.Normalopprykk kan i særskilte tilfeller forseres dersom personellet har ervervet seg ny kompetanse, ogeget gradsnivå anses som unaturlig til kompetansenivået. Forseringen av normalopprykk skal således baseres på den enkeltes kompetanse og talent, samt Forsvarets behov. Avgjørelsesmyndighet er GIH, GIS og GIL.

         Normalavansement forutsetter at personellet anses som skikket og kvalifisert. Forsvaret kan velge ikke å gi avansement til personell som ikke anses å være skikket og/eller kvalifisert. Dette forutsetter imidlertid at den enkelte gjennom sine medarbeidersamtaler har blitt gjort oppmerksom på dette og fått muligheten til gjøre noe med det. Avvik fra normalavansement drøftes mellom beordringsmyndigheten og tjenestemannsorganisasjonene. Gradsansiennitet vil regulere tidspunkt for avansement.

         4.2.2.1 Avansementsnormer for grenaderer og konstabler
         -
         Normalt tilsettes grenaderer og konstabler som OR-2 med mindre det innvilges gradsansiennitet som gir høyere grad.
         - Avansement til OR-3 gis ved 4 års gradsansiennitet som OR-2.
         - Avansement til OR-4 gis ved 6 års gradsansiennitet som OR-3. Før avansement til OR-4 skal primært videregående grenaders- og konstabelutdanning(VGK) være gjennomført, og senest innen ett år etter avansement.

         4.2.2.2 Avansementsnormer for befal
         - Normalt beskikkes/tilsettes befal som OR-5 sersjant/kvartermester etter tolv md. befalsutdanning (befalsskole eller UB) eller grunnleggende befalskurs (GBK) og til sammen tolv md. tjeneste, med mindre det innvilges gradsansiennitet som gir høyere grad.
         -
         Avansement til OR-5 andre grad gis ved 4 års gradsansiennitet som OR-5 første grad.
         -
         Avansement til OR-6 gis ved 6 års gradsansiennitet som OR-5 andre grad. Før avansement til OR-6 skal primært videregående befalsutdanning 1 være gjennomført, og senest innen ett år etter avansement.

         4.2.2.3 Avansementsnormer for offiserer
         - Normalt tilsettes offiserer som OF-1 fenrik med mindre det innvilges gradsansiennitet som gir høyere grad.
         -
         Avansement til OF-1 løytnant forutsetter normalt gjennomført og bestått GOUutdanningsnivå. Personell som har fullført og bestått krigsskole (tre år) gis tilsetting som OF-1 løytnant (se kap. 2). Personell som har fullført og bestått gjennomgående krigsskole (fire år) gis avansement til OF-1 løytnant etter ett år som OF-1 fenrik.
         -
         Personell som ikke har GOU utdanningsnivå gis avansement til OF-1 løytnant ved 4 års gradsansiennitet som OF-1 fenrik.
         - Avansement til OF-2 gis ved 6 års gradsansiennitet som OF-1 løytnant


         Link til kilde:
         >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
         Last edited by 93A; DTG 281502 Feb 21, . Begrunnelse: Rettet lenke til FPH del B
         Svolten og tyst, samband fyst

         Kommentér


         • Hvordan funker det med VBU-1 i Hæren da? Blir man beordret i forbindelse med normalopprykk eller om man er tiltenkt/plassert i stilling? Kan man søke VBU-1 uten å være tiltenkt stilling for å kvalifisere seg til beordring "før tida"?
          "De känner döden, de vet at den som slutar vandra dör, och att en knivskada, ett benbrott, en plötslig hosta kan vara avskedstecknet."

          Kommentér


          • Øyh, du kan da ikke poste svar på spørsmålet mitt mens jeg skriver det. :-p


           Før avansement til OR-6 skal primært videregående befalsutdanning 1 være gjennomført, og senest innen ett år etter avansement.
           "De känner döden, de vet at den som slutar vandra dör, och att en knivskada, ett benbrott, en plötslig hosta kan vara avskedstecknet."

           Kommentér


           • Opprinnelig skrevet av Lille Arne Vis post
            Hvordan funker det med VBU-1 i Hæren da? Blir man beordret i forbindelse med normalopprykk eller om man er tiltenkt/plassert i stilling? Kan man søke VBU-1 uten å være tiltenkt stilling for å kvalifisere seg til beordring "før tida"?
            Den enkelte søker selv, må krav er OR5+, bør krav er med 3 års tjeneste som OR5+. Intensjonen er at alle skal igjennom VBU1 iht FR del B men det er for dårlig kapasitet sånn at man må rangere og prioritere søkere. I implementeringsperioden har man prioritert personell som er eller skal bli troppssersjant. Ingen får opprykk før tiden selv om man har fullført VBU1 men troppeartene kan søke om forsering av opprykk med inntil 2år til OR6 som endel av talentarbeidet i karriererådene. (manøver, sanitet, artilleri, samband osv)


            Det jobbes på KS med å øke kapasiteten på kursene men URE har gjort det vanskelig å oppnå. Behovet er større enn kapasiteten i tillegg til at man har opparbeidet seg en baugbølge i tiden siden 2016.
            Svolten og tyst, samband fyst

            Kommentér


            • Heldigvis blir dette glatta over med ein masse midlertidige gradar
             Ubique quo fas et gloria ducunt

             Kommentér


             • Det som var praksis i Sjøforsvaret, iallefall frem til jeg gikk i land i 2018, var at kadetter som hadde hatt tjeneste utover førstegangstjeneste før de begynte på Sjøkrigsskolen ble uteksaminert som OF-1 Løytnanter, mens de som ikke hadde dette ble OF-1 Fenriker i et år før de fikk en stripe til.

              Kommentér


              • Kan det ha en sammenheng med det 93A skrev: "Grenaderer/konstabler som tar befalsutdanning og blir tilsatt som befal, vil få godskrevet opparbeidet tjenestetid (som grenader/konstabel) i forholdet 2:1 ved tilsetting. Det samme gjelder befal som tar en offisersutdanning og får en tilsetting som offiser."?

               Altså at 2 års tjeneste som befal gir en avkortning på 1 år for avansement fra fenrik til løytnant? Eller er det noe annet?
               Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

               Kommentér


               • Opprinnelig skrevet av 93A Vis post
                Dette er hele avsnittet om normalavansement:

                All tjeneste som offiser, befal, grenader og konstabel gir gradsansiennitet. I tillegg kan fullført og bestått relevant sivil utdanning, samt relevant sivil yrkeserfaring, gi endret gradsansiennitet. Førstegangstjeneste eller første år på befalsskole gir ikke opptjening av gradsansiennitet. Grenaderer/konstabler som tar befalsutdanning og blir tilsatt som befal, vil få godskrevet opparbeidet tjenestetid (som grenader/konstabel) i forholdet 2:1 ved tilsetting. Det samme gjelder befal som tar en offisersutdanning og får en tilsetting som offiser.Lov- og avtalefestede permisjoner regnes som tjenestetid i grad.                Link til kilde:
                https://kol.no/wp-content/uploads/2016/10/Forsvarets-personellh%C3%A5ndbok-_-del-B-Forvaltning-av-milit%C3%A6rt-tilsatte-2016-07-01.pdf
                Jeg siteter fra posten min lengre opp. (FPH del B)

                Svolten og tyst, samband fyst

                Kommentér


                • Mulig det har gått meg hus forbi, men er det sagt noe om normalopprykk til OR-4+, og eventuelt tid for det? Og hvorvidt det fordrer at man fra før har lagførerkurs eller lignende?
                 Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                 Kommentér


                 • Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
                  Mulig det har gått meg hus forbi, men er det sagt noe om normalopprykk til OR-4+, og eventuelt tid for det? Og hvorvidt det fordrer at man fra før har lagførerkurs eller lignende?
                  Anyone? 93A ? Lille Arne ?

                  Det jeg mener opprinnelig ble sagt var i forbindelse med konvertering av tekniske spesialister i Luftforsvaret. De fikk før normalavansement til kaptein, og derfor er eller var lønnstabellen for OR-4+ identisk eller nesten identisk med den for kaptein. Jeg vil anta at dette kan gjelde noen spesialister uten befalsutdanning i andre forsvarsgrener også (selv om Hulkinator på en overbevisende måte har forklart hvordan teknikere med en rådgivningsfunksjon overfor avdelingssjefer selv bør være befal). Slik jeg har forstått det vil noen av de tekniske spesialistene også kunne få befalsgrad dersom de har en lederrolle, men da etter å ha fått befalsutdanning.
                  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                  Kommentér


                  • Intensjonen med OR4+ graden var å gi spesialister uten befalsutdanning på T60 en lønn man kunne bli gammel på. Pr i dag i Hæren kjenner jeg ikke til om den brukes men jeg vet at Cyberforsvaret jobber med denne kategorien. Hvor langt de har kommet og om det er kommet i gang er jeg litt usikker på. Det er ikke normalopprykk til OR4+. Søknadsstilling så vidt jeg vet.
                   Svolten og tyst, samband fyst

                   Kommentér


                   • Jeg stusset på et par ting når det gjelder stillingsutlysninger hos HSRF:
                    1) En stillingstype er 'troppsledelse', med krav om enten GOU eller GBU. Men tilsettingen er T35. Jeg trodde alle OF fikk T60? Eller er det snakk om å konvertere? Det trodde jeg var slutt 1/1.
                    2) En annen stilling er NK kompani. Også her er det krav om enten GOU eller GBU, og stillingen er T35. Har Nkkp blitt befal nå, eller er det bare slik ved HSRF?
                    Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                    Kommentér


                    • Jobben med å finne neste sjefssersjant i Hæren er i gang. Skal på plass innen 1/1 2022.

                     >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
                     Svolten og tyst, samband fyst

                     Kommentér


                     • Kronen på verket for hærens lagførere

                      Sakset fra Hærens sjefssersjant på FB:

                      "Som du riktig påpeker ble L-en tatt under fraværet av en LFS.
                      Planen er at vi skal innføre en korporalskrone som har lange historiske tradisjoner i Jøren." (typo: Jøren skal nok være Hæren).

                      Det betyr vel at korporalene fra LFS (de blir korporaler først etter bestått skole) vil få en krone ett eller annet sted på uniformen (over vinklene?).
                      Sikkert en lur løsning. I dag må du gjette på alder. Korporal under 30 = LFS.

                      Det samme burde også innføres for de med teknisk lederutdanning. De blir også korporaler etter fullført skole. Hva med en T over vinklene? Den har vel også lange historiske tradisjoner i Hæren?

                      Begge utdannelsene varer lenger enn FBS, og burde gi et synlig tegn på uniformen.

                      Kommentér


                      • Mulig det er noe slikt han snakker om? Den røde kronen ble altså i infanteriet brukt om reservebefal, i kavaleriet om patruljeførere og i artilleriet om speidere. Usikker på om den ble brukt i kombinasjon med korporalsstripen, men det er det kanskje noen andre som vet?

                       Click image for larger version

Name:	Gradmerke_haer_1928.jpg
Views:	212
Size:	1,52 MB
ID:	1052684
                       Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                       Kommentér


                       • Det har en egenverdi å plukke enten fra noe allierte gjør eller vi har brukt før til noe lignende.
                        "Gjør Ret, Frygt Intet"

                        Kommentér


                        • Holder på å rydde i en Wiki artikkel med delvis utdatert informasjon, og må kvalitetssjekke et par ting:

                         OR 5-9: Spesialistbefal?
                         OR 2-4: Spesialister?

                         Med Militærordningen ble personellkategorien yrkesbefal erstattet med offiser; avdelingsbefal og kontraktsbefal ble erstattet med befal; og vervede mannskaper ble erstattet av grenaderer og konstabler.
                         Dette er hentet fra Stortingsproposisjonen om OMT fra 2014/2015.

                         Eksisterer grenader enda, eller er dette en utdatert stillingsbetegnelse?

                         Kom gjerne med andre innspill.

                         >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
                         Odd objects attract fire. You are odd.

                         Kommentér


                         • OR 2-4 Grenader/konstabel
                          OR 5-9 Befal

                          Begge kategoriene er spesialister.

                          >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
                          Svolten og tyst, samband fyst

                          Kommentér


                          • Hva er forskjellen på grenaderer og konstabler, forsvarsgren?

                           Odd objects attract fire. You are odd.

                           Kommentér


                           • Konstabel er grenader i sjøforsvaret.

                            Click image for larger version Name:	grenaderer.PNG Views:	0 Size:	45,3 KB ID:	1053066

                            >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
                            Svolten og tyst, samband fyst

                            Kommentér


                            • Opprinnelig skrevet av 93A Vis post
                             Konstabel er grenader i sjøforsvaret.

                             Click image for larger version Name:	grenaderer.PNG Views:	0 Size:	45,3 KB ID:	1053066

                             >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
                             Var det ikke matros de vervede het? Så var konstabel en grad som kom rundt 2012?

                             Kommentér


                             • Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
                              Mulig det er noe slikt han snakker om? Den røde kronen ble altså i infanteriet brukt om reservebefal, i kavaleriet om patruljeførere og i artilleriet om speidere. Usikker på om den ble brukt i kombinasjon med korporalsstripen, men det er det kanskje noen andre som vet?

                              Click image for larger version Name:	Gradmerke_haer_1928.jpg Views:	96 Size:	1,52 MB ID:	1052684
                              Fravær av logikk og konsistens i systemet er tydeligvis ikke noe nytt - de forskjellige betydingene av den krona må vel være noe nær rekord i så måte (men ellers så var jo det systemet rimelig ryddig).

                              For øvrig så er det ikke noe særnorsk at det oppstår enkelte "rariteter" med betegnelsene i OR systemet, det var nærmest uunngåelig når man skulle blande egen forsvarsgren og våpenvis tradisjon med påvirkning utenfra (fra andre rotete systemer, som spriker i alle retninger - sikkert mye på grunn av fragmenterte tradisjoner som er "veiet" frem og tilbake der også, før man landet på et kompromiss som ingen egentlig likte).

                              Kommentér


                              • Opprinnelig skrevet av Grasklyppertraktor Vis post
                               Heldigvis blir dette glatta over med ein masse midlertidige gradar
                               Sikkert, det løser jo alle problemer - tilsynelatende.

                               - og "baugbølger" er jo ikke direkte overraskede når nytt system implementeres før grunnlaget for det er på plass. Så vidt jeg husker så var erfarne troppssersjanter en del av grunnlaget for å iverksette gjennomgående KS, og det er vel tvilsomt om denne forutsetningen har blitt innfridd?

                               Kommentér

                               Forsvarets historiske filmarkiv

                               Collapse

                               Working...
                               X
                               Besøksstatistikk