Milforum

Globalt toppbanner

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Fokus: OMT (Ordning for militært personell)

Collapse

Annonse før emne

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts
 • Trådstarter

  Fokus: OMT (Ordning for militært personell)

  12 juni 2015 vedtok Stortinget en ny ordning for militært personell. Denne tråden fokuserer på informasjon om hva som skjer videre, og diskusjoner om denne nye ordningen.

  Det finnes mange gode diskusjoner i tråden om enhetsbefal ( >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] ), og disse anbefales som bakgrunnsstoff.  Forsvaret.no:

  Klarsignal for ny militær ordning

  Stortinget satte fredag rammene for hvordan fremtidens forsvar skal rekruttere, utvikle og beholde rett personell med rett kompetanse.

  – Forsvarets personell er kompetente, har gode holdninger og høy etisk bevissthet, sa forsvarsminister Ine Eriksen Søreide i en tale til Stortinget 12. juni.

  Ny ordning for militært tilsatte skal tilrettelegge for mer spesialisert og erfaringsbasert kompetanse. Dette kan gi mer kontinuitet og faglige karrieremuligheter for personellet. Målsettingen er å øke antallet som arbeider innen Forsvarets kjernevirksomhet for å øke Forsvarets operative evne.

  Motvirker topptung organ​isasjon

  – Den nye ordningen gir grunnlag for et meget godt system, både for Forsvarets militære ansatte og for å styrke vår operative evne, sier sjefen for Forsvarsstaben, generalløytnant Erik Gustavson.

  En bedre balanse mellom dyktige spesialister som kan stå lengre i stilling, og generalister som skal kvalifisere seg til lederstillinger, kan motvirke en topptung organisasjon. Denne ordningen kan også være et verktøy for å bidra til at flere jobber i operative avdelinger og færre jobber i staber.

  – Vi vil at ordningen skal bidra til å møte de økte kravene til dagens forsvar og behovet for spesialisert kompetanse. Innføringen av to likeverdige karrieresystemer for offiserer og spesialister skal ivareta Forsvarets behov for bredde- og dybdekompetanse, understreker Gustavson.

  Innføring av or​dningen

  Nå som Stortinget har vedtatt at ny ordning for militært tilsatte skal gjelde fra 1. januar 2016, er det forventet at Forsvarsdepartementet i løpet av kort tid gir et oppdrag til Forsvaret om å implementere ordningen.

  I løpet av høsten vil Forsvaret jobbe videre med innføring og bruk av ordningen innenfor de fire hovedområdene: tilsetting, disponering, avansement og utdanning. Dette arbeidet involverer hele Forsvaret og arbeidstakerorganisasjonene. I tillegg jobbes det med andre tilpasn​​inger for best mulig å kunne understøtte ordningen.

  Samtidig jobber Forsvarsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å få på plass nye lønnsplaner og lønnsrammer som skal støtte den nye ordningen.​  Slik blir den nye ordningen

  Det opprettes et spesialistkorps med egne kompetanseutviklingsplaner og et eget karrieresystem i et livslangt perspektiv. Spesialistkorpset (OR) består av grenaderer, konstabler og befal. Opprettelsen av en tilpasset karrierevei for spesialistene medfører en harmonisering med andre Nato-lands personellstruktur.

  Den nye ordningen gjør at Forsvaret går bort fra begrepet befalsordning. Forsvaret skal ha to militære tilsettingsforhold: T-35 (innebærer tilsetting til 35 år) og T-60 (tilsetting til 60 år), men den nye ordningen stiller ikke lenger krav om befals- eller offisersutdanning for å bli tilsatt på T-60. De som tar krigsskole skal, som i dag, tilsettes til pensjonsalder.

  Grenaderer og konstabler (vervede) får med dette mer forutsigbarhet gjennom lengre tilsettingsforhold. Grenaderer og konstabler vil i ny ordning bli tilbudt fast tilsetting frem til 35 år (T-35) eller 60 år (T-60) ut ifra kompetanse og Forsvarets behov.

  Dagens praksiskandidatordning (som gir fagbrev) blir styrket for at spesialistene skal få sivilt meritterende utdanning og anerkjennelse. For å utnytte kompetansen fra lærlingene skal disse rekrutteres til en karriere som spesialist i Forsvaret.

  De sivilt tilsatte er ikke en del av den militære ordningen, men er en viktig personellgruppe med stort kompetansemangfold.​
  >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]


  Fra Regjeringen.no  Ny ordning for militært personell


  Nyhet | Dato: 12.01.2015

  -Jeg er glad for at vi nå følger opp regjeringserklæringen og tar et viktig skritt videre i arbeidet med ny personellordning. Forslaget innebærer at befalsordningen og ordningen for vervede slås sammen til én ordning for militært personell, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

  Regjeringen har i sin politiske plattform stadfestet at de vil modernisere befalsordningen og innføre spesialistbefalsordning etter NATO-standard.

  Høsten 2013 startet en prosjektgruppe i Forsvarsdepartementet arbeidet med å utrede og fremme forslag til endringer i personellordningene, herunder befalsordningen. Våren 2015 tar regjeringen sikte på å fremlegge en proposisjon til Stortinget om ny ordning for militært personell, samt nødvendige lovendringer. Forslaget til endringer av forsvarspersonelloven ble på slutten av fjoråret sendt ut på alminnelig høring.

  Forsvarsministeren forklarer at bakgrunnen for dette arbeidet har vært at gjeldende ordninger er kompliserte og ikke tilpasset dagens- og fremtidens forsvar.

  -Dagens ordninger imøtekommer ikke behovet for erfaring, kontinuitet og spesialisert kompetanse. Forsvarets operative evne svekkes fordi mange vervede og avdelingsbefal tjenestegjør for kort tid eller skifter stilling alt for ofte. Noe som igjen bidrar til at Forsvaret bruker unødig mye ressurser på opplæring av nytt personell, forklarer forsvarsministeren.

  Norge er eneste NATO-land som fortsatt har et enhetsbefalssystem. Harmonisering av ordninger i alliansen er én av flere forutsetninger for å legge til rette for økt samhandling med våre samarbeidspartnere. Teknologisk utvikling, sammensatte og komplekse operasjoner, samt stadig mer avanserte våpenplattformer øker behovet for personell som har erfaring og spesialisert kompetanse.

  -Regjeringen foreslår å innføre en personellstruktur i tråd med NATO-standard, noe som innebærer en tilpasset karrierevei for befal, grenaderer og matroser med fokus på dybdekompetanse. For vervet personell, som i dagens ordning tilsettes på korte kontrakter, innebærer forslaget en klar forbedring, sier forsvarsministeren.

  Det forslås at disse inngår i et spesialistkorps som har en alternativ karriereløp enn offiserene. Disse to karriereveiene ivaretar den bredde- og dybdekompetansen som Forsvaret har behov for. Spesialistkorpset vil være etter «norsk modell».

  I høringsutkastet forslås det å endre forsvarspersonelloven slik at det er kompetanse som skal være styrende for tilsettingsforholdet, og ikke personellkategorien slik som det er i dag. Forslaget innebærer at normen for tilsetting er fast til 35 år eller 60 år for alle personellkategorier(offiserer, befal, grenaderer/matroser). Offiserer med krigsskole tilsettes til 60 år.

  -Dette vil ikke bare øke forutsigbarheten, men også sikre at Forsvaret har tilstrekkelig antall personell tilgjengelig for operativ tjeneste. Intensjonen er at langt flere i aldersuavhengige funksjoner skal tilsettes til 60 år enn i dag, sier Søreide Eriksen.

  Forvarets evne til å rekruttere og beholde er konjunkturavhengig. Videre er det en rekke funksjoner i Forsvaret som stiller store krav til fysisk form. Å opprettholde en aldersgrense på 35 år, for deler av personellstrukturen, gir Forsvaret nødvendig fleksibilitet til å tilpasse seg arbeidsmarkedet og samtidig sikre nok personell for operativ tjeneste.

  -Styrking av den operative evnen har vært et grunnpremiss for den nye ordningen. For å oppnå dette er jeg opptatt av at vi må sette kompetansen i førersetet og utvikle karriereveier som dekker Forsvarets behov for både bredde- og dybdekompetanse. Det bør være et bærende prinsipp om at man bør jobbe med det man er god på og hva man har talent for. En tilrettelagt karrierevei for spesialistene er et viktig tiltak i så måte, avslutter forsvarsministeren.

  Link:
  >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
  Last edited by Rittmester; DTG 222031 Jan 20, . Begrunnelse: Trådtittel
  Ytringsfrihet, informasjonsfrihet og trykkefrihet er grunnelementer i et demokrati. En fri, uavhengig presse er blant de viktigste institusjoner i demokratiske samfunn.
  Lignende tråder

 • #2
  Sv: Enhetsbefal: gått ut på dato?

  PEFO er positive til den nye ordningen: >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

  Kommentér


  • #3
   Sv: Enhetsbefal: gått ut på dato?

   Noen som har hørt om avdelingsbefal-bonusen er tiltenkt videreført med T-35? Om den ikke er det ser jeg jo for meg at vi vil se en aldri så liten personellflukt fra Forsvaret det neste året...

   Kommentér


   • #4
    Sv: Enhetsbefal: gått ut på dato?

    Jeg tviler på at organisasjonene vil godta noe annet enn at eksisterende avtaler videreføres som overgangsordninger.
    Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

    Kommentér


    • #5
     Ny militærordning

     Mitt største ønske når det gjelder den nye ordningen er at man får til et system som gjør at OR-gradene tildeles ut fra den enkeltes realkompetanse, målt både i utdanning, kurs og sertifiseringer samt i subjektive vurderinger ut fra tjeneste. Det må være mulig å vite at en OR-8 (f eks) man møter har svært god kompetanse innen sitt spesialfelt, og en relevant tjenestebakgrunn for å gi den tilstrekkelige tyngde. Dette vil også forventes av våre allierte.

     Dette har to implikasjoner:
     1) Vi kan ikke ha normalavansement, hvor grad utelukkende er gitt ut fra antall år i tjeneste. (En annen sak er ifm utdannelse, f eks GBK eller BS, hvor det kan være mest praktisk å gi de som konkurrerer seg inn på utdannelsen en spesifikk grad når de er ferdig, men det anser jeg ikke som 'normalavansement' i denne betydning.)
     2) Det må i større grad åpnes for flytende grader. Dette fordi det ikke nytter å si at kompanisersjant skal være OR-8 (f eks), og gi graden til en 20-årig sersjant dersom han er den eneste som søker på stillingen. Da heller gi en normalgrad for hver stilling, som man etterstreber å fylle, men dersom ingen er 100% kvalifiserte får man heller ansette en med ett eller to hakk lavere grad. Da kan det gis mulighet for opprykk innenfor stilling etter hvert som man kvalifiserer seg.

     Det siste berører også diskusjonen om innføring i HV (og andre reserveenheter). Prinsipielt bør ikke kravene for å oppnå en grad være svært forskjellige (selv om noen tilpasninger må gjøres). Med flytende grader trenger det ikke være noe problem: Om man ønsker at lagførere i Hæren skal være OR-5, er det likevel ingenting i veien for at man i HV bruker OR-3 eller OR-4 som lagførere, dersom det er det man faktisk har tilgjengelig.

     Noen vurderinger rundt hvilke typer stillinger det kan være naturlig å gi til hvilke grader, basert primært hvordan dette praktiseres i UK og USA:

     OR-9: Sjefens rådgiver på bataljonsnivå og høyere (i USA har man flere grader på paygrade E-9, i UK har man flere appointments til graden WO1, felles for begge er at OR-9 kan dekke slike stillinger på bataljon, regiment, brigade, divisjon og høyere.) I HV: pr HV-distrikt (muligens også innsatsstyrke). Men, som tidligere anført: dersom man ikke har noen som fullt ut tilfredsstiller de strenge kravene det bør være for å bli OR-9, får man heller fylle stillingen med den mest kompetente OR-8 eller OR-7 man finner.

     OR-8: Sjefens rådgiver og ansvarlig for disiplin, administrasjon etc på kompaninivå. For HV: områdenivå. Som hvlt skriver i et tidligere innlegg, kan funksjonen til admoff og stabstroppsjef dekkes av den nye kompanisersjanten, evt kan han bare ha rollen som en frittstående rådgiver. Andre stilinger kan være i stab på høyere nivå, eller sjefsinstruktør f eks ved våpenskole eller HV-distrikt.

     OR-7: Troppssjef, eventuelt stabsfunksjon i kompani/område, eventuelt ass-S eller spesialistbefal i høyere staber, hovedinstruktør etc.

     OR-6: NK tropp (troppssersjant), instruktør, spesielt kvalifisert lagfører etc.

     OR-5: Lagfører/vognkommandør, befal ved stab etc.

     Bare noen eksempler. Kunne vært interessant med en kvalifisert diskusjon om temaet.
     Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

     Kommentér


     • #6
      Sv: Enhetsbefal: gått ut på dato?

      Ut i fra ambisjonene for OR-9-stillingene som de er beskrevet, bommer du ett nivå med hva de er tiltenkt å gjøre. OR-9 skal være rådgivere på Forsvarsgrennivå, for generalinspektørene/tilsvarende. Kanskje blir det 7-8 stykker av dem. Det er nok mer realistisk med OR-8 på bataljons- og OR-7 på kompaninivå.

      Å gi OR-x selvstendige rådgiverstillinger utover dette blir nok ganske uaktuelt. USA og UK kan ha råd til å holde seg med en ekstra mann i staber/ledelseselementer på lavt nivå, men med norsk lønnsnivå vil det ikke funke. (FD har sikkert hatt lyst til å senke lønnsnivået med denne ordningen, men lykke til med det i møte med fagforeningene og fortsatt godt driv i norsk økonomi...) Skal en OR inn, går en OF ut.
      "it is unlikely we would want to print such details, but I think it is important for the historian to know."

      Kommentér


      • #7
       Sv: Enhetsbefal: gått ut på dato?

       OK, skjønner. Hvis vi da sier at OR-7 blir kompanisersjant og samtidig overtar rollen som admoff og troppssjef i staben, kan OR-6 funke både for troppssjef (der man ikke har offiserer som fyller rollen) og NK tropp. OR-5 som før.

       Enig i at det også er et spørsmål om kostnader, og at det i første omgang er snakk om å konvertere en rekke OF til OR, ikke tilsette nye. Som noen nevnte tidligere vil det være behov for overgangsordninger i flere år inntil systemet får satt seg.
       Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

       Kommentér


       • #8
        Sv: Enhetsbefal: gått ut på dato?

        En del av dette er også hvordan reserveoffiserer skal utdannes. Jeg ser ikke for meg at behovet for OF i Heimevernet og eventuelt andre reserveavdelinger vil fylles av fullt KS-utdannede yrkesoffiserer som går over i sivil karriere. Spesielt vil dette være åpenbart på nivå løytnant-kaptein, dvs. nesten alle ikke-tjenestegjørende offiserer i HV.

        Man kan f.eks. se bakover i tid: Før 1930 hadde vi altså både et lite yrkesoffiserkorps, et (reserve)offiserskorps og et underoffiserskorps. Offiserer ble utdannet ved Krigsskolen der opptakskravet var examen artium, dvs. sivil utdannelse på et nivå bare få hadde den gangen. Krigsskolen var den gangen delt i 1. og 2. avdeling. Etter bestått 1. avdeling ble man reserveoffiser, og kunne søke om en av de få plassene på 2. avdeling som var nødvendig for å bli yrkesoffiser.

        Eller for å gå litt kortere tilbake i tid, til tiden før 1985 i Sjøforsvaret. Da hadde faktisk Sjøforsvaret et skille mellom offiserer ("generalister") og bransjebefal ("spesialister"), og hadde også en egen ettårig reservoffiserslinje, den såkalte OMA for Marinen og OKA for Kystartilleriet. I Kystartilleriet hadde man OKA (Sjøkrigsskolen, Operativ Linje/Kystartilleriavdeling) ved siden av Befalsskolen for Kystartilleriet. Opptakskravene var forskjellige, SKSK/OKA krevde god Examen Artium, mens befalsskolene den gangen ikke krevde Artium. De første 8 1/2 månedene av OKA foregikk ved Befalsskolen for Kystartilleriet, og hadde stort sett den samme opplæringen, mens den siste delen foregikk ved Sjøkrigsskolen i Bergen. Etter skolen (etter 12 måneder) ble elevene beskikket til vernepliktige fenriker og gjennomførte pliktåret som det, mens de som gikk vanlig befalsskole bel kvartermestere. De OKA-utdannede tjenestgjorde gjerne i litt mer krevende stillinger enn de befalsskoleutdannede kvartermestrene, de siste var gjerne kanonkommandører, mens OKA-fenrikene var f.eks. i ildledningssentral el.l.

        For sjøtjeneste i Marinen hadde man OMA, Operativ Linje/Marineavdeling. Her var hele utdannelsen i Bergen, man hadde OMA I som tok inn elever med sivil navigasjonsutdannelse (måtte ha det som da het styrmannseksamen av 2. klasse) og OMA III som tok inn elever som hadde en god Examen Artium. Noen år hadde man også OMA II som tok inn elever som enten var sivilingeniører eller hadde mastergrad i realfag (cand. real. som det het den gangen). Etter ett års utdannelse ble man også der fenrik med ett års plikttjeneste, og tjenestegjorde normalt som navigasjonsoffiser ("3. offiser") på MTB eller minesveiper (Jonas Gahr Støre gikk OMA III og tjenestegjorde deretter et år på minesveiperen KNM Vosso). OMA III ga også sivilt kystskippersertifikat. En tanke med OMA III og OKA var at man skulle øke rekrutteringen til "vanlig" sjøkrigsskole. Sjøkrigsskolen var den gangen 4-årig gjennomgående, men med OMA III eller OKA kunne man innpasses i vanlig KS ("artiumordningen" som det het), og man ønsket gjennom disse reserveoffiserslinjene å få inn folk som opprinnelig ikke ønsket en yrkeskarriere i Sjøforsvaret, men etter hvert fikk lyst på det.
        At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

        Kommentér


        • #9
         Sv: Enhetsbefal: gått ut på dato?

         Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
         Man kan f.eks. se bakover i tid: Før 1930 hadde vi altså både et lite yrkesoffiserkorps, et (reserve)offiserskorps og et underoffiserskorps. Offiserer ble utdannet ved Krigsskolen der opptakskravet var examen artium, dvs. sivil utdannelse på et nivå bare få hadde den gangen. Krigsskolen var den gangen delt i 1. og 2. avdeling. Etter bestått 1. avdeling ble man reserveoffiser, og kunne søke om en av de få plassene på 2. avdeling som var nødvendig for å bli yrkesoffiser.
         De som ikke kom inn på 2. avdeling, hadde de noen praksis/plikttjeneste, eller ble de direkte overført til mob-avdeling?
         Ubique quo fas et gloria ducunt

         Kommentér


         • #10
          Sv: Enhetsbefal: gått ut på dato?

          RM har et veldig godt poeng synes jeg som kanskje er lett å overse. OR graden handler om din kompetanse uansett - og ikke stillingen du sitter I sin rolle I kommandokjeden eller lønnsnivå.

          Altså vil du da hvis du er eneste kandidat tilgjengelig for en stilling hvor et høyere OR nivå er ønsket IKKE få midlertidig grad. Lønn er et annet spørsmål.

          Vet noen om det blir sånn - eller blir det midlertidige grader som for OF?
          "Gjør Ret, Frygt Intet"

          Kommentér


          • #11
           Sv: Ny ordning for militært personell

           Bakgrunnsinformasjon, stortingsvedtaket:

           Opprinnelig skrevet av Ordningen for militært tilsatte
           Vedtak 673

           Det fastsettes en ordning for militært tilsatte bestående av hovedelementene tilsetting, disponering, avansement og utdanning, og med de overordnede rammene som beskrives i denne proposisjonen.


           Vedtak 674

           Ordningen skal ha to komplementære karrieresystemer i henhold til NATO-standard, som består av en tilpasset karrierevei for offiserer og en tilpasset karrierevei for befal, grenaderer og konstabler.


           Vedtak 675

           Implementeringen starter 1. januar 2016 og ordningen skal være ferdig implementert innen utgangen av 2020.
           >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
           Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

           Kommentér


           • #12
            Sv: Ny ordning for militært personell

            Referat fra debatten i Stortinget er her (skroll ned til Sak nr. 6 og 7): >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
            At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

            Kommentér


            • #13
             Sv: Ny ordning for militært personell

             Og selve lovvedtaket, dvs. endringene i Forsvarspersonelloven, er her: >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
             At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

             Kommentér


             • #14
              Sv: Ny ordning for militært personell

              De har i hvert fall en ganske morsom typo i referatet fra debatten: "Komiteen vil i denne sammenheng understreke viktigheten av at implementeringen går så smertefullt som mulig." (min understrekning)

              Etter å ha skummet raskt gjennom referatet, ser det ut som de har brukt mest tid på å gjenta hovedpunktene i proposisjonen, og si seg stort sett enige. Litt debatt rundt beordringssystemet, og om når de som er tilsatt på T35 skal få vite om de kan gå over til T60. Ellers lite nytt.
              Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

              Kommentér


              • #15
               Sv: Ny ordning for militært personell

               Lurer på hva dette koster, tror prosessen blir ganske kostbar iform av tapt produksjon i Forsvaret, med det så så mener jeg antall timer brukt på diskusjoner, dokumenter osv.
               Trenger bare litt flaks, så går det godt

               Kommentér


               • #16
                Sv: Ny ordning for militært personell

                Opprinnelig skrevet av 4312 Vis post
                Lurer på hva dette koster, tror prosessen blir ganske kostbar iform av tapt produksjon i Forsvaret, med det så så mener jeg antall timer brukt på diskusjoner, dokumenter osv.
                Det er slikt man passer på å aldri måle .
                "Gjør Ret, Frygt Intet"

                Kommentér


                • #17
                 Sv: Ny ordning for militært personell

                 Klippet fra GIHVs FB side:

                 HV skal nå arbeide med planen for hvordan vi skal iverksette ordningen som igangsettes 1 januar 2016. Når jeg får på plass min "Command Sergeant Major of the Home Guard" ca 1 august er det en viktig brikke i dette arbeidet.
                 Odd objects attract fire. You are odd.

                 Kommentér

                 • Trådstarter

                  #18

                  Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB scanpix
                  Framtid i nord:
                  Historisk vedtak om ny militærordning


                  Den kompetansen og erfaring personellet i Forsvaret besitter er selve kjernen i Forsvarets kampkraft!
                  Leserbrev: >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM], Stortingsrepresentant Høyre

                  Fredag var en historisk viktig dag for Forsvaret: Stortinget vedtok en ny ordning for militært tilsatte. Endringene vil bidra til at vi i fremtiden vil kunne beholde og videreføre verdifull kompetanse, med et helhetlig karriereløp også for et spesialistkorps (fra avdelingsbefal og vervede – til befal, grenaderer og konstabler). Nå vil en tilsetting styres av hvilken kompetanse man har - ikke hvilken personellkategori man tilhører.


                  Den kompetansen og erfaring personellet i Forsvaret besitter er selve kjernen i Forsvarets kampkraft! Det er derfor viktig at man utvikler og beholder denne kompetansen.


                  Forslaget innebærer at normen for tilsetting er fast til 35 eller 60 år for alle personellkategorier – og offiserer med krigsskole tilsettes til 60 år. Dette er et stort skritt i riktig retning som vil bygge forsvarets operative evne videre.                  Les hele leserinnlegget >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM].
                  Last edited by Rittmester; DTG 222033 Jan 20, . Begrunnelse: Trådtittel
                  Ytringsfrihet, informasjonsfrihet og trykkefrihet er grunnelementer i et demokrati. En fri, uavhengig presse er blant de viktigste institusjoner i demokratiske samfunn.

                  Kommentér

                  • Trådstarter

                   #19
                   Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen


                   Menig Endre Nordvik under en åpningsseremoni av Stortinget. Nå skal Sjøforsvarets grunnpersonell hete konstabler, ikke matroser.FOTO: Vetle Hallås, Forsvarets mediesenter

                   Aftenposten:
                   Forsvaret legger om hierarkiene
                   Glem matrosene – her kommer konstablene


                   Matroser blir konstabler. De får selskap av flotiljemestre og orlogsmestre. Når Forsvaret nå får nye hierarkier blir det også plass til sersjant Foley fra storfilmen An Officer and a Gentleman.


                   Dette er den nye løsningen:

                   • Lavere befal og profesjonelle soldater får et eget hierarki, kalt «Other Ranks», som i prinsippet skal gi samme utvikling av lønn som tradisjonelle offiserer.
                   • Innenfor en skala på ni trinn får de nye titler og distinksjoner.
                   • Offiserer som tar krigsskoleutdanning fortsetter innenfor hierarkiet de er en del av i dag, fra sersjant og løytnant til general og admiral.
                   • Yrkessoldater på laveste nivå vil bli kalt konstabler (Sjøforsvaret) og grenaderer (Hæren og Luftforsvaret).


                   Les hele artikkelen her:
                   >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
                   Ytringsfrihet, informasjonsfrihet og trykkefrihet er grunnelementer i et demokrati. En fri, uavhengig presse er blant de viktigste institusjoner i demokratiske samfunn.

                   Kommentér

                   • Trådstarter

                    #20
                    Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen                    ILLUSTRASJON: En flyteknisk befalsskoleelev ved Luftforsvarets befalsskole jobber på et F-16 jagerfly ved Bodø flystasjon. Foto: Torgeir Haugaard/Forsvaret
                    Refser aldersgrense i Forsvaret

                    - Forsvarets aldersgrense skremmer kvinner fra å velge en forsvarskarriere, mener Befalets Fellesorganisasjon.Forsvarsdepartem entet foreslår å beholde dagens ordning med

                    BFO skryter av Forsvarets satsing på kvinner, men mener problemet er å beholde dem.


                    - En slik aldersgrense bidrar til det vi mener er et for stort frafall av kvinner, sier Jahren. 35 års aldersgrense for mange befal, den såkalte T35-ordningen. - Problemet er at dagens ordning rammer kvinner, sier leder i Befalets Fellesorganisasjon (BFO), Jens Jahren, til P4 Nyhetene.


                    Les hele artikkelen her:
                    >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
                    Ytringsfrihet, informasjonsfrihet og trykkefrihet er grunnelementer i et demokrati. En fri, uavhengig presse er blant de viktigste institusjoner i demokratiske samfunn.

                    Kommentér

                    • Trådstarter

                     #21
                     Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen                     Militærordningen - vedtatt!


                     Stortinget vedtok i dag – 12. juni – enstemmig den nye ordningen for militært personell, Militærordningen. Fra 1. januar 2016 får Forsvaret to gradssystemer. >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] har støttet innføringen av en helhetlig militærordning, men har vært sterkt kritisk til flere av forslagene i ordningen. Nå er den imidlertid vedtatt, og vi skal stå i bresjen for at den blir så bra som mulig!

                     Vi beklager politikernes vedtak om å videreføre denne aldersdiskrimineringen.
                     Vi beklager politikernes vedtak om å kreve lojalitet av befalet, men ikke gi noe tilbake.
                     Vi får altså nå to gradsystem i Forsvaret. OF – Offiserer og OR – Other Ranks. Dette har vært ønsket av mange av våre medlemmer. BFO har derfor vært positive til å innføre et slikt system og har tro på at man kan få sterkere yrkestolthet gjennom å anerkjenne spesialisten på en bedre måte. Samtidig så skal man innføre en ny kultur i Forsvaret, og det vil være avgjørende for Forsvaret at man i dette arbeidet lytter enda bedre på de som har skoen på!

                     Les hele artikkelen her:
                     >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
                     Ytringsfrihet, informasjonsfrihet og trykkefrihet er grunnelementer i et demokrati. En fri, uavhengig presse er blant de viktigste institusjoner i demokratiske samfunn.

                     Kommentér

                     • Trådstarter

                      #22
                      Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

                      NROF: Militært tilsatte - mer forutsigbarhet


                      Stortinget har denne uken avgitt innstilling til forslaget om ny Ordning for militært tilsatte. Innstillingen fra Stortinget bidrar til mer forutsigbarhet.

                      Publisert: 05.06.15
                      Torbjørn Bongo - tb@nof.no

                      Forsvarsdepartementet har i snart to år arbeidet med nye Befals- og Vervedeordninger. I slutten av april leverte Regjeringen ved FD sitt forslag til Stortinget til ny Ordning for militært tilsatte (OMT) gjennom >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM], som skal erstatte de to tidligere ordningene.

                      Selv om Stortinget nå har avgitt sin innstilling om ny OMT, er det fremdeles mange forhold som ikke er avklart, eller som fremstår som uklare. Forbundet vil følge denne prosessen tett også i fremtiden, og særlig overgangsordninger er viktig. Og selv om Stortingets innstilling gir mer forutsigbarhet, er det fremdeles behov for ytterligere grep for å øke forutsigbarheten ytterligere.


                      Les hele artikkelen her:
                      http://www.nof.no/pc-1408-67-Milit%C3%A6rt-tilsatte---mer-forutsigbarhet.aspx
                      Ytringsfrihet, informasjonsfrihet og trykkefrihet er grunnelementer i et demokrati. En fri, uavhengig presse er blant de viktigste institusjoner i demokratiske samfunn.

                      Kommentér


                      • #23
                       Sv: Ny ordning for militært personell

                       Jeg har bare ventet på at ordningen skal omfatte HV også. Det er en helt riktig vei å gå.
                       Dulce et decorum est pro patria mori, sed dulcius pro patria vivere, et dulcissimum pro patria bibere.

                       Kommentér


                       • #24
                        KOL

                        KOL (Krigsskoleutdannede offiserers landsforening) uttaler seg om den nye ordningen: >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]                        Stortinget vedtok fredag 12 juni 2015 «Ny militær ordning» Hensikten med ordningen er å legge til rette for en balansert personellstruktur som øker Forsvarts operative evne. Ordningen fastsetter overordnede rammer for tilsetting, disponering, avansement og utdanning for militært tilsatte. Vi får en ordning tilpasset NATO med et offiserskorps (OF) og et spesialistbefalskorps (OR) bestående av befal og vervede.

                        Den nye ordningen vil være gjeldene fra 1 januar 2016. Forsvarsdepartementet vil i løpet av kort tid sende retningslinjer ifm det videre arbeidet med innføring av den nye ordningen. Etter sommerferien vil arbeidet med nye forvaltningsbestemmelser ta til for alvor. Selv om den nye militærordningen skal implementeres 1 januar 2016 er det en rekke forvaltningsbestemmelser som må være på plass, slik at implementeringsfasen sannsynligvis vil strekke seg langt utover denne datoen.

                        Det skal utarbeides karriere- og tjenesteplaner for beordringsbefalet, det skal fastsettes hvilke stillinger som skal tilhøre de ulike kategoriene OR/OF. Det skal utarbeides og etableres nye utdanningsmodeller for OR og fastsettes nye lønns- og incentivsystemer for OR for å nevne noe. KOL vil være en viktig bidragsyter i dette arbeidet.

                        KOL vil komme tilbake med mer informasjon når vi har mottatt retningslinjene fra FD.
                        Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                        Kommentér


                        • #25
                         Sv: Ny ordning for militært personell

                         Egen tråd om ny personellordning og HV her:

                         >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

                         Jeg tror vel Heimevernet kanskje kommer til å merke minst til personellreformen, særlig ute i styrkestrukturen. HV-befalet, og kanskje det vernepliktige befalet vil bytte distinksjoner, men ellers blir det meste som før. Man kan jo håpe på at det blir en stimulans til å se på og forbedre utdanningen av reservebefalet, men jeg har ikke sett det som noe tema i prosessrn i det hele tatt.
                         "it is unlikely we would want to print such details, but I think it is important for the historian to know."

                         Kommentér


                         • #26
                          Sv: Ny ordning for militært personell

                          Nei, prosessen så langt har KUN nevnt forsvarstilsatte, dvs. vervede og stadig tjenestegjørende befal. Dvs. de var så vidt inne på det som i dag er VAB, men også der først og fremst med tanke på tilsetting etter gjennomført VAB-førstegangstjeneste (eller mer, hva slags offisersutdannelse skal de få som skal ansettes i slike militære stillinger, dvs. de som nå gjennomfører VAB).

                          De som etter dette vel skal omtales som reserveoffiserer og reservebefal (ut fra skillet som kommer offiser/befal, der befal er det man ellers i verden kaller underoffiserer) er så vidt jeg kan se ikke nevnt noe sted (med mulig unntak som nevnt over av leger, psykologer, tannleger, veterinærer, farmasøyter, prester og jurister), og det er ikke noe i det som nå foreligger som jeg kan se legger spesielle føringer for det. Her har vi altså det som i dag er kategoriene vernepliktig befal, utskrevet befal og HV-befal (og eventuelle andre midlertidige befal). I dag er det stort sett i HV man finner dem (i hvert fall de som er mobiliseringsdisponerte), og jeg vil forvente at både Landsrådet for HV og NROF blir tatt med på råd når ordninger for disse kategoriene skal bestemmes.
                          At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                          Kommentér


                          • #27
                           Sv: Ny ordning for militært personell

                           Hviljen grad er irrelevant for meg så lenge funksjon og lønn er som i dag.
                           Trenger bare litt flaks, så går det godt

                           Kommentér


                           • #28
                            Sv: Ny ordning for militært personell

                            Har en interessant problemstilling her, hentet fra egen avdeling:
                            1* NK-tropp
                            1* Troppsjef
                            1* Admoff
                            1* NK-Kompani

                            Alle fire har ca like lang fartstid, fem til syv år. Ingen har høyere militær utdanning en befalskole. NK-tropp er fast fenrik, mens de tre andre innehar en fast grad som fenrik og er midlertidig løytnanter. Alle fire er også i samme kompani.
                            NK-kompani har høyere sivil utdannelse, men den er ikke er relevant i forhold til stillingen, så tar ikke den med i denne betraktningen.
                            Alle disse gjør en god til meget god i jobb i sine respektive stillinger.

                            Det jeg synes er spennede her er hvilken grad disse får i 2016.
                            Det diskuteres om f.eks NK-tropp skal være OR5 eller OR6.
                            Jeg heller for at det blir OR6, for å kunne skille mellom lagførerene og NK-troppen.
                            Vil da dette bli flytende opp og ned i mellom stillingene, vil det bli opprykk eller nedrykk imellom gradene?

                            For eksempel blir alle OR6 også får de tre som er Lt opprykk til OR7? Eller vil de være OR6 men fungere i samme stilling.
                            Eller vil det være fast opprykk til OR7? Vil de kanskje bli OR8?

                            Det er også flere som er midlertig fenrik i egen avdeling, som da vil bli OR5 eller OR6 i 2016, men synes denne problemstillingen var noe mer interessant da alle de fire personene har samme faste rang, men har forskjellige stilling og derav også midlertidig rang.

                            Legger ved Rittmester sitt forslag her:
                            OR-8: Sjefens rådgiver og ansvarlig for disiplin, administrasjon etc på kompaninivå. For HV: områdenivå. Som hvlt skriver i et tidligere innlegg, kan funksjonen til admoff og stabstroppsjef dekkes av den nye kompanisersjanten, evt kan han bare ha rollen som en frittstående rådgiver. Andre stilinger kan være i stab på høyere nivå, eller sjefsinstruktør f eks ved våpenskole eller HV-distrikt.

                            OR-7: Troppssjef, eventuelt stabsfunksjon i kompani/område, eventuelt ass-S eller spesialistbefal i høyere staber, hovedinstruktør etc.

                            OR-6: NK tropp (troppssersjant), instruktør, spesielt kvalifisert lagfører etc.

                            OR-5: Lagfører/vognkommandør, befal ved stab etc.

                            Så vet jeg også om fire stykker som er fast kaptein og har yrkestilsetting i sine stillinger, vil de da falle inn under OR og bli OR7/8, eller vil de forbli offiserer? Så vidt meg bekjent har ikke disse høyere militær utdanning en befalskole.
                            Your signature cannot be longer than 70 characters long.

                            Kommentér


                            • #29
                             Sv: Ny ordning for militært personell

                             Som Lille Arne påpekte, blir nivået jekket ned ett hakk ift det jeg skrev. Med alle OR-9 på nivåene over bataljon, blir det ventelig en OR-8 pr bataljon. Dette kan for så vidt passe, ettersom det tidligere er sagt at OR-8 skal ligge på nivå med major lønnsmessig. NK bataljon er major, og at sersjantmajoren er på samme nivå er ikke helt galt. Altså blir det OR-7 som får stillingen jeg beskriver på kompaninivå. Det er vel ikke urimelig at troppssjefer også kan være OR-7, mens NK tropp blir OR-6.

                             Det eneste som er sagt definitivt om OF at du får det med KS (eller tilsvarende). I stortingskomiteen var det politisk uenighet om hvor stor grad av tvang man skulle benytte for å flytte eksisterende OF (uten KS) til OR. Jeg vil anta at det blir overgangsordninger, men at man innen 2020, når dette skal være ferdig implementert, også avslutter disse ordningene.

                             Interessant med en konkret problemstilling. Jeg ville ikke ha problemer med å plassere den aktuelle NK tropp som OR-6, og troppssjefen og admoff på OR-7, dersom de var kvalifiserte for jobbene, ellers gjerne ett hakk lavere. NK kompani er litt spesiell, da det er en typisk offisersstilling som vil ha kommando over troppssjefer som vanligvis er offiserer. Han burde i det minste beholde sin midlertidige grad som løytnant. En overgangsordning kunne vært at han fikk et operativt KS-kvalifiseringskurs, og ble yrkestilsatt som offiser.
                             Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                             Kommentér


                             • #30
                              Sv: Ny ordning for militært personell

                              For øvrig, fra Facebook-siden til GIHV:
                              Driftssjefen orienterte om den nye militærordningen hvor det nå skal etableres to prinsipielt forskjellige karriereretninger for militært ansatte. HV skal nå arbeide med planen for hvordan vi skal iverksette ordningen som igangsettes 1 januar 2016. Når jeg får på plass min "Command Sergeant Major of the Home Guard" ca 1 august er det en viktig brikke i dette arbeidet.
                              Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                              Kommentér

                              Working...
                              X
                              Besøksstatistikk