Click image for larger version  Name:	pm-sjo-iii-fartoy.jpg Views:	30 Size:	99,2 KB ID:	1050596

Planlagt hovedinvestering til Sjøforsvaret vil være å fremskaffe nye ubåter med tilhørende kai- og vedlikeholdsfasiliteter. Den første nye ubåten planlegges levert i 2029. Ubåtleveransene ferdigstilles midt på 2030-tallet. For å opprettholde en ubåtkapasitet frem til da iverksettes det ytterligere levetidsforlengende tiltak for Ula-klassen.

KV Svalbard og KV Harstad får gjennomført nødvendige oppgraderinger og levetidsforlengelse i perioden. Fartøyene i indre kystvakt planlegges oppdatert midt i perioden.

For fregattene planlegges det med en midtlivsoppdatering (MLU) med oppstart midt i perioden, med mulighet for å iverksette kritiske sikkerhetsoppdateringer tidligere.

NH90 maritime helikoptre oppdateres mot slutten av perioden for å møte fremtidige regelverkskrav for luftromsoperasjoner, samt for å kunne operere effektivt i samvirke med allierte også i fremtiden.

Et tilstrekkelig antall Skjold-klasse korvetter skal videreføres frem mot 2030, og derfor skal det gjennomføres oppgraderinger på et tilstrekkelig antall fartøyer i perioden fram til 2024.

Dagens minerydderfartøyer erstattes med ny minemottiltakskapabilitet basert på modulære og autonome systemer midt i perioden.

NSM videreføres som hovedvåpen innenfor overflatekrigføring, og i samarbeid med Tyskland utvikles et nytt sjømålsmissil (Future NSM) for levering fra 2035.

Tidlig i perioden starter det første tiltaket, av en serie på fire, for å videreutvikle og oppgradere Kystjegerkommandoen. Aktiviteter vil pågå i hele perioden.

Det investeres videre i forlegninger og kaserner, som bidrar til både økt kapasitet og nødvendig fornyelse. Det investeres også i infrastruktur som understøtter maritime helikoptre.

SOF kapasiteter oppdateres og oppgraderes løpende gjennom hele perioden.

Innfasing av ny overflatestruktur vil ses i sammenheng med planene for utfasing av Skjold-klassen mot slutten av 2020-tallet, og deretter Nansen-klassen i første halvdel av 2030-tallet

>>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]