Veileder i verdivurdering av informasjon er utgitt av NSM, og er en veileder i sikkerhetslovens og virksomhetssikkerhetssforskriftens bestemmelser om skjermingsverdig og sikkerhetsgradert informasjon.

Den kan leses her: https://www.nsm.stat.no/globalassets...masjon-1.1.pdf

Veiledningen kan være nyttig i flere sammenhenger, også om man sivil aktør har behov for å skjerme informasjon.
Opprinnelig skrevet av NSM
Informasjon er skjermingsverdig om informasjonens konfidensialitet, tilgjengelighet og/eller integritet må beskyttes av hensyn til nasjonale sikkerhetsinteresser. Sikkerhetsgradert informasjon er skjermingsverdig informasjon hvor konfidensialiteten må beskyttes av hensyn til nasjonale sikkerhetsinteresser. Ugradert skjermingsverdig informasjon er informasjon hvor tilgjengelighet og integritet må beskyttes av hensyn til nasjonale sikkerhetsinteresser.
Veiledningen sier også noe om de forskjellige sikkerhetsgraderingene som benyttes.

Videre:
Følgende liste er en ikke uttømmende oversikt over kategorier av informasjon som kan ha et skadepotensial:
 Skadevurderinger
 Sårbarhetsvurderinger
 Konsekvensvurderinger
 Trusselvurderinger
 Etterretning
 Sivilt- og militært beredskapsplanverk
 Opplysninger om spesifikasjoner, kapasiteter og kapabiliteter
 Opplysninger om kryptologi
 Opplysninger om Norges diplomati
 Opplysninger som omhandler vitenskap og teknologi
 Opplysninger om sikkerhetstiltak
 Opplysninger om hendelser i fortid (f.eks. rapporter om sikkerhetsbrudd eller gjennomførte øvelser)
 Opplysninger om hendelser i fremtid (f.eks. scenarioer, besøk eller utvikling)
 Opplysninger om militære og sivile operasjoner
 EOS-tjenestenes kilder og metoder
Noen av disse er også relevante for Milforum. Som sagt utallige ganger før av andre - vi skal ikke ha noe gradert informasjon noen steder her på forumet. Det er også verdt å merke seg følgende:
En sammenstilling av ugraderte opplysninger skal sikkerhetsgraderes om sammenstillingen avslører ytterligere assosiasjoner eller relasjoner som (1) ikke på annen måte er avslørt i de individuelle opplysningene, og (2) der disse ytterligere assosiasjonene eller relasjonene i seg selv har et skadepotensial for nasjonale sikkerhetsinteresser.
Vi gjør også på Milforum fortløpende vurderinger for å unngå at informasjon blir sammenstilt på en slik måte at den burde vært skjermet. Dersom noen mener at det likevel er sluppet gjennom informasjon som ikke burde vært det, skal man si fra slik sjefen sa i går:

Opprinnelig skrevet av Sjef Milforum Vis post
Vi skal ikke ta lett på sikkerheten, og gjør det heller ikke. Det påligger alltid den enkelte å vurdere om det man vet kan eller bør deles på forumet, og det gjelder også på PM eller i de lukkede delene av Milforum. Så påligger det et spesielt ansvar på moderatorkorpset for straks å iverksette nødvendige tiltak hvis man ser eller mistenker et sikkerhetsbrudd. For øvrige som oppdager noe de mener er tvilsomt, går det an å enten si fra direkte i tråden, sende direktemelding til en moderator eller bruke "Kontakt oss" nederst på siden, hvor det er et eget valg for sikkerhetsbrudd.