Milforum

Globalt toppbanner

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

COVID-19 virusutbrudd

Collapse

Annonse før emne

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • Opprinnelig skrevet av Znuddel Vis post
  Og hvorfor er ikke dette en jobb for for Sivilforsvaret?
  Sola kommune synes det. Her foregår nok ting litt etter learning by doing og ring en venn-prinsippene. Ikke så lett å gjøre ting etter boka når det ikke finnes en bok.

  https://www.nrk.no/rogaland/sivilfor...ola-1.14944258

  "You may not be interested in war, but war is interested in you." -Michael Walzer

  Kommentér


  • Opprinnelig skrevet av 88charlie Vis post

   Kan det være budsjettmessige grunner til at HV «stadig» blir kalt ut til oppdrag som ikke faller inn under kjernevirksomheten?
   Eller kanskje den enkle og kjedelige løsningen: De er allerede oppsatt i et system som funker og hvor det er lett(og går raskt) å få ressursene på plass.

   Noen ganger trenger man ikke være mer konspiratorisk enn at man velger det pizzabudet som kjører rett til huset ditt, ikke han som må ta lappen ført, kjøpe bil også bake pizzaen.
   Where is, repeat, where is Task Force Thirty Four? The world wonders.

   Kommentér


   • Den britiske (eller rettere England og Wales) tilnærmingen er jo ganske annerledes enn i Norge og de fleste andre land. Der ser det ut til at man rett og slett vil at man skal bli fortest mulig ferdig med dette, få størst mulig del av befolkningen gjennom sykdommen, og deretter bli immune, så fort som mulig. Boris Johnson tenker kanskje at de fleste som vil dø uansett er lite produktive mennesker, gamle og pensjonister, og at Storbritannia etterpå vil bli et mer konkurransedyktig land uten dem.
    At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

    Kommentér


    • Nokas har nok permittert ganske mange flyplassvektere som kunne tatt jobben med å være greeters på flyplassene rundt om, men det har Avinor sikkert ikke lyst til å betale for.
     Ceterum censeo Carthaginem esse delendam

     Kommentér


     • Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
      Den britiske (eller rettere England og Wales) tilnærmingen er jo ganske annerledes enn i Norge og de fleste andre land. Der ser det ut til at man rett og slett vil at man skal bli fortest mulig ferdig med dette, få størst mulig del av befolkningen gjennom sykdommen, og deretter bli immune, så fort som mulig. Boris Johnson tenker kanskje at de fleste som vil dø uansett er lite produktive mennesker, gamle og pensjonister, og at Storbritannia etterpå vil bli et mer konkurransedyktig land uten dem.
      Tror skitten kommer til å treffe viften der ganske hardt om kort.

      Selv om England har ett bra og omfattende offentlig helsevesen så er det store utsatte populasjonen i England med høy andel røykere, luftveisproblemer og andre helse problemer knyttet til økonomiske og sosioøkonomisk problemer.

      Kommentér


      • Opprinnelig skrevet av Pinch Vis post

       Tror skitten kommer til å treffe viften der ganske hardt om kort.

       Selv om England har ett bra og omfattende offentlig helsevesen så er det store utsatte populasjonen i England med høy andel røykere, luftveisproblemer og andre helse problemer knyttet til økonomiske og sosioøkonomisk problemer.
       Good riddance? En moderne versjon av ættestupet?
       At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

       Kommentér


       • Den engelske overklassens forakt for menneskeliv?
        Where is, repeat, where is Task Force Thirty Four? The world wonders.

        Kommentér


        • Tromsø setter reisende sørfra i karantene:

         https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/t...ene-1.14944978

         ​​​​​​​Den må jeg innrømme at jeg ikke så komme.
         Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

         Kommentér


         • Bardu har gjort det samme. Har en mistanke om at det er noe lovverk som kommer til å trumfe smittevernloven.

          https://www.bardu.kommune.no/karante...4731-1198.html
          Svolten og tyst, samband fyst

          Kommentér


          • Helsedirektøren ga den assisterende helsedirektøren unntak fra karantenebestemmelsene med begrunnelse av at det var viktig å ha nøkkelpersonell på jobb. Siden viste det seg at han faktisk var smittet (han trodde han bare var forkjøla), og nå er bl.a. helsedirektøren, assisterende helsedirektør og FHI-direktøren i karantene.

           Jeg er ikke noen ekspert på smittekontroll, men det virker passe teit å utsette dem som skal lede arbeidet med kontrollere smitten for ekstra smitterisiko.

           Ansatt i Helsedirektoratet coronasmittet – deler av toppledelsen i karantene
           Coronasmittet helsetopp: – Veldig leit og beklagelig
           All animals are equal, but some animals are more equal than others.

           Kommentér


           • Opprinnelig skrevet av 93A Vis post
            Bardu har gjort det samme. Har en mistanke om at det er noe lovverk som kommer til å trumfe smittevernloven.

            https://www.bardu.kommune.no/karante...4731-1198.html
            Ja, dette kan jo få dramatiske følger for Forsvaret.
            Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

            Kommentér


            • Sunnfjord kommune og dei andre kommunane i gamle Sogn og Fjordane har fatta følgande vedtak:

             For å stoppe spreiing av Covid-19 og bidra til å halde i hevd naudsynte helse- og omsorgstenester gjer kommuneoverlegen i Sunnfjord søndag 15.03.20 følgjande vedtak, etter smittevernloven § 4-1 femte ledd
             Vedtak:
             1. Alle som kjem til Sunnfjord etter reiser i områda som synt i punkt 3, vert pålagd heimekarantene i 14 dagar etter ankomst.
             2. For personer som utvikler sjukdom eller symptom i karanteneperioden, gjeld dei til einkvar tid gjeldande føringane til styresmaktene for konvertering av karantene til isolasjon.
             3. Vedtaket gjeld per 15.03.20 følgjande område: Fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet, det geografiske området som tilsvarer tidlegare Hordaland og det geografiske området som tilsvarer tidlegare Sør-Trøndelag.

             Transittopphald på flyplass i desse områda, og direkte heimkøyring i eigen bil frå flyplass i desse områda vert ikkje rekna som som opphold i området.

             Vedtaket vert gitt tilbakeverkande kraft frå og med 12.mars.

             Reisande som ikkje har symtom


             Reisande som ikkje har symptom kan reise til planlagd oppholdsstad, men skal under reisen så langt det lar seg gjere halde avstand til andre.

             Reisande med symptom skal umiddelbart i isolering, og kan ikkje nytte offentleg transport.

             Leiing av verksemder som er lista etter DSB sin definisjon av samfunnskritiske funksjoner vert gitt adgang til å gjere unntak for eige symptomfritt nøkkelpersonell når dette er strengt naudsynt for å oppretthalde forsvarleg drift av kritiske samfunnsfunksjoner. Vedtaket har verknad frå 15.03.2020 og gjeld inntil nytt vedtak er fatta.
             Rettslig grunnlag:


             Smittevernloven § 4-1 femte ledd gjev kommuneoverlegen, i kommunestyret sin stad, heimel til å sette i verk ulike tiltak i hastesaker, når det er naudsynt for å forebygge ein allmennfarleg smittsam sjukdom eller motverke at den vert overført i befolkninga. Aktuelle tiltak går fram av bestemmelsens første ledd bokstavane a til e.

             Grunnleggande krav ved iverksetting av tiltak etter § 4-1 går fram av smittevernloven § 1-5: "Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de tiltaket gjelder.

             Tvangstiltak kan ikke brukes når det etter sakens art og forholdene ellers vil være et uforholdsmessig inngrep."

             Det vert og synt til Helse og omsorgsdepartemenetet vedtak av 13-03-20 om Forskrift om karantene mv. etter reiser utenfor Norden.
             Grunngjeving:


             Covid-19 er erklært som eit alvorleg utbrot av allmennfarleg smittsam sjukdom som kan få alvorlege helsekonsekvenser for mange mennesker. Sjukdomen er og erklært som ein pandemi og ein alvorlig hending av betydning for internasjonal folkehelse av WHO.

             Helsedirektoratet vedtok 12.03.20 omfattande tiltak for å hindre spreiing av Covid-19 og for å bidra til å halde i hevd naudsynte helse- og omsorgstenester.

             Her vert det mellom annan sagt:

             “Helsedirektoratet ønsker at innenlands transport skal gå mest mulig som normalt, men vi oppfordrer sterkt alle til å unngå fritidsreiser.

             Vi oppfordrer til å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig (både innenlands og utenlands), unngå offentlig transport hvis du kan, unngå andre steder hvor du lett kommer nær andre, unngå nærkontakt med andre.”

             Ny fase av smittesituasjoen
             Covid-19 epidemien har i dag ulikt omfang i Norge. Folkehelseinstituttet har uttalt at epidemien no har gått over i ein ny fase der ein ikkje har klart å identifisere smittekjeden for alle som vert sjuke. Dette inneber at ikkje alle nye smittetilfeller lenger let seg spore til utlandet.

             I Sunnfjord kommune og nedslagsfeltet til Helse Førde er smittepresset truleg framleis lågt;
             vi har i kommunen 1 kjend smittetilfelle der ein har god kontroll på aktuelle nærkontakter. Tilsvarande er det i regionen som tilsvarer tidlegare Sogn og Fjordane totalt 10 kjende smittetilfelle som alle er gjort greie for. Dette gjer vår region til eit av områda i Norge med lågaste smittepress.

             Med dei nye retningslinjene som no er innført, risikerer vi raskt å misse denne kontrollen om vi ikkje få regulert smittepresset frå utanfor regionen. Kommuneoverlegen ser det som avgjerende å redusere denne risikoen ved dette vedtaket. Kommunen generelt og helse og omsorgstjenesten spesielt har begrensa kapasitet.

             Vidare er det maktpåliggande å beskytte sentralsjukehuset i kommunen på best mogleg måte.

             Kommuneoverlegen ser dette vedtaket som ei naturleg følgje av Folkehelseinstituttet sine tilrådingar, og Helsedirektoratet sitt nasjonale vedtak.

             Naudsynt å førebyggje og motverke spreiing av covid-19
             I den noverande situasjonen er det naudsynt å førebyggje og motverke spreiing av covid-19 og det er avgjerande å få satt i verk tiltak raskt. Tiltaket vert vurdert som naudsynt både for å beskytte sårbare grupper og for å halde i hevd naudsynt kapasitet i helsetenesta.

             Forbodet gjeld for Sunnfjord med mindre anna særskilt vert bestemt.

             Kommuneoverlegen si vurdering
             Kommuneoverlegen i Sunnfjord kommune, Øystein Furnes, vurderer at smitteverntiltaket har ein medisinskfaglig grunngjeving, er naudsynt av hensyn til smittevernet og for å halde i hevd tilstrekkelig smittvernkapasitet i kommunen og i helse- og omsorgstenesta. Tiltaket vert difor vurdert som forholdsmessig og teneleg utfra ein heilskapsvurdering.

             Etter kommuneoverlegen si vurdering vil den samfunnsmessige nytten ved smitteverntiltaket overstige den belastning og ulempe for dei tiltaket gjeld. Frivillig medverknad er vektlagt i vurderinga.

             Kommentér


             • Opprinnelig skrevet av yamaha Vis post

              Eller kanskje den enkle og kjedelige løsningen: De er allerede oppsatt i et system som funker og hvor det er lett(og går raskt) å få ressursene på plass.

              Noen ganger trenger man ikke være mer konspiratorisk enn at man velger det pizzabudet som kjører rett til huset ditt, ikke han som må ta lappen ført, kjøpe bil også bake pizzaen.
              HV har et fungerende K2 system. Og 40.000 mann på sms lista si. På kort tid har man folk på plass, som vet hvem sine over og underordnede er. Det kommer man langt med i mange situasjoner der antall hoder og hender kanskje er viktigere enn kompetanse på den spesifikke situasjonen. Det er dette som gjør HV til en såpass gripbar beredskapsressurs i mange sammenhenger utenfor kjerneområdene.

              Kommentér


              • Sjefen for HV er bekreftet coronasmittet:
               https://www.vg.no/nyheter/i/8mko41/h...corona-smittet

               Ser det er tatt i en annen tråd,så hold your fire...
               Last edited by mailman; DTG 161504 Mar 20, . Begrunnelse: Ninjaet.
               When in doubt,empty your magazine.

               Kommentér


               • Opprinnelig skrevet av Pinch Vis post
                Konsekvensen for økonomi og internasjonal handler vil nok slå mye hardere den selve viruset.


                Som land er har vi en gjennomsnittlig god folkehelse og vil nok selv i en aller verst tenkelig pandemi bli rammet ganske mildt men at dette for økonomien er en stor sort svane er ganske klart.

                ganske mange cruise skip og hoteller som vil måtte spise fra krigskassen de neste par månedene; fraktrater har alt falt justert for sesong og vil nok falle mer ettersom køen etter kinesisk nyttår tømmer seg fra havnene. Pluss så er det land som nok under rapportere eller ikke melder noe som helst som bla. Fillipinene.
                tar meg frekkheten å sitere meg selv og konkludere med at, Ja, SARS-CoV-19 er den største sorte svanen vi har sett på en lang lang stund..

                Fra ett bedrift perspektiv: skalk lukene, denne stormen blir intens.

                Kommentér


                • Man lurer av og til på hvor lav IQ det er mulig for et menneske å ha: https://www.dagbladet.no/nyheter/man...e-bot/72257307
                 At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                 Kommentér


                 • Opprinnelig skrevet av Pinch Vis post

                  tar meg frekkheten å sitere meg selv og konkludere med at, Ja, SARS-CoV-19 er den største sorte svanen vi har sett på en lang lang stund..

                  Fra ett bedrift perspektiv: skalk lukene, denne stormen blir intens.
                  Vix over 80 er ganske imponerende.
                  All animals are equal, but some animals are more equal than others.

                  Kommentér


                  • Det virker som om også USA begynner å ta viruset på alvor.

                   Trump Shifts Tone on Virus, Warning Americans: ‘It’s Bad’

                   US sales of guns and ammunition soar amid coronavirus panic buying
                   All animals are equal, but some animals are more equal than others.

                   Kommentér


                   • Opprinnelig skrevet av M72 Vis post
                    Ikke for tidlig

                    https://www.snopes.com/fact-check/tr...pandemic-team/
                    Beidh a lá leo

                    Kommentér


                    • Blanda signaler på en måte....

                     Click image for larger version

Name:	forvirring.PNG
Views:	258
Size:	206,8 KB
ID:	1028399
                     TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

                     Kommentér


                     • Noen nylige sitater fra POTUS:

                      January 22: “We have it totally under control. It’s one person coming in from China. It’s going to be just fine.”

                      February 2: “Well, we pretty much shut it down coming in from China. … We can’t have thousands of people coming in who may have this problem, the coronavirus. So we’re gonna see what happens, but we did shut it down, yes.”

                      February 14: “We have a very small number of people in the country, right now, with it. It’s like around 12. Many of them are getting better. Some are fully recovered already. So we’re in very good shape.”

                      February 24: “The Coronavirus is very much under control in the USA… Stock Market starting to look very good to me!”

                      February 25: “CDC and my Administration are doing a GREAT job of handling Coronavirus.”

                      February 25: “I think that's a problem that’s going to go away… They have studied it. They know very much. In fact, we’re very close to a vaccine.”

                      February 26: “The 15 (cases in the US) within a couple of days is going to be down to close to zero.”

                      February 26: “We're going very substantially down, not up.”

                      February 27: “One day it’s like a miracle, it will disappear.”

                      February 28: “We're ordering a lot of supplies. We're ordering a lot of, uh, elements that frankly we wouldn't be ordering unless it was something like this. But we're ordering a lot of different elements of medical.”

                      February 28: “Now the Democrats are politicizing the coronavirus, you know that, right? Coronavirus, they’re politicizing it. We did one of the great jobs. You say, ‘How’s President Trump doing?’ They go, ‘Oh, not good, not good.’ They have no clue. They don’t have any clue. They can’t even count their votes in Iowa.” “They tried the impeachment hoax. That was on a perfect conversation. They tried anything. They tried it over and over. They’d been doing it since you got in. It’s all turning. They lost. It’s all turning. Think of it. Think of it. And this is their new hoax.”

                      March 2: “You take a solid flu vaccine, you don't think that could have an impact, or much of an impact, on corona?”

                      March 2: “A lot of things are happening, a lot of very exciting things are happening and they’re happening very rapidly.”

                      March 4: “If we have thousands or hundreds of thousands of people that get better just by, you know, sitting around and even going to work — some of them go to work, but they get better.”

                      March 5: “I NEVER said people that are feeling sick should go to work.”

                      March 5: “The United States… has, as of now, only 129 cases… and 11 deaths. We are working very hard to keep these numbers as low as possible!”

                      March 6: “I think we’re doing a really good job in this country at keeping it down… a tremendous job at keeping it down.”

                      March 6: “Anybody right now, and yesterday, anybody that needs a test gets a test. They’re there. And the tests are beautiful…. the tests are all perfect like the letter was perfect. The transcription was perfect. Right? This was not as perfect as that but pretty good.”

                      March 6: "You know, my uncle was a great person. He was at MIT. He taught at MIT for, I think, like a record number of years. He was a great super genius. Dr. John Trump. I like this stuff. I really get it. People are surprised that I understand it. Every one of these doctors said, 'How do you know so much about this? ' Maybe I have a natural ability. Maybe I should have done that instead of running for president."

                      March 6: “I don't need to have the numbers double because of one ship that wasn't our fault.”

                      March 8: “We have a perfectly coordinated and fine tuned plan at the White House for our attack on CoronaVirus.”

                      March 9: “This blindsided the world.”

                      March 9: "The Fake News Media and their partner, the Democrat Party, is doing everything within its semi-considerable power (it used to be greater!) to inflame the CoronaVirus situation, far beyond what the facts would warrant.”

                      March 9: “So last year 37,000 Americans died from the common Flu. It averages between 27,000 and 70,000 per year. Nothing is shut down, life & the economy go on. At this moment there are 546 confirmed cases of CoronaVirus, with 22 deaths. Think about that!”

                      March 10: "It will go away. Just stay calm. It will go away."

                      March 13: National Emergency Declaration

                      March 13: “I don't take responsibility at all”

                      March 13: "For decades the @CDCgov looked at, and studied, its testing system, but did nothing about it. It would always be inadequate and slow for a large scale pandemic, but a pandemic would never happen, they hoped. President Obama made changes that only complicated things further"

                      March 14: "SOCIAL DISTANCING!"

                      March 15: "TODAY IS A NATIONAL DAY OF PRAYER. GOD BLESS EVERYONE!"

                      March 15: “This is a very contagious virus. It’s incredible. But it’s something that we have tremendous control over.”

                      March 16: “If you’re talking about the virus, no, that’s not under control for any place in the world. ... I was talking about what we’re doing is under control, but I’m not talking about the virus."

                      March 16: "I'd rate it a 10" (in response to how he rate his handling of the situation)
                      At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                      Kommentér


                      • HV bistår med grensekontroll, de første soldatene er allerede på plass. Ubevæpnet og med begrenset politimyndighet.
                       Tirsdag kveld ble det klart at soldater fra Heimevernet settes inn ved flere grenseoverganger. Soldatene er allerede operative ved flere av grensepasseringene.
                       TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

                       Kommentér


                       • I følge Aftenposten er det snakk om 300 soldater i døgnet (som jeg antar betyr på rotasjon), mens det i NRK-artikkelen kan se ut som det er totalt 300 frem til 26.mars.

                        https://www.aftenposten.no/norge/i/k...ollere-grensen
                        Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                        Kommentér

                        • Trådstarter

                         Forsvaret setter opp feltsykehus utenfor flere av landets sykehus.

                         https://www.nrk.no/trondelag/forsvar...hus-1.14948743
                         Odd objects attract fire. You are odd.

                         Kommentér


                         • Debatten på NRK er jo fullstendig ute på viddene. Hvordan i all verden dro Fredrik Solvang inn denne gærne personen som hovedperson her. Hun har overhodet ingen forskningsbakgrunn å snakke om innen epidemologi. Hun er jo rett og slett ren løs kanon. Hennes CV sier at hun er exam. oecon. (bachelor i samfunnsøkonomi) først, og deretter lege fra 1999. Hun tok doktorograden for to år siden, men ikke i studier av store epidemier, er nå postdoktor på revmatologisk avdeling ved OUS. Hun har til sammen skrevet 9 vitenskapelige artikler, ingen av dem av relevans her. Hvorfor i all verden kunne de ikke ta inn noen anerkjente norske epidemiologer som vet hva de snakker om, og ikke en fullstendig hysterisk tilfeldig lege som har glemt å slå av caps lock? Man må jo ha et visst skille mellom klinten og hveten. Det går f.eks. an å ta en som er forsker innenfor det man snakker om, og da gjerne med mer enn 2 år siden doktorgrad, som hovedsannhetsvitne.
                          At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                          Kommentér


                          • Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
                           Debatten på NRK er jo fullstendig ute på viddene. Hvordan i all verden dro Fredrik Solvang inn denne gærne personen som hovedperson her. Hun har overhodet ingen forskningsbakgrunn å snakke om innen epidemologi. Hun er jo rett og slett ren løs kanon. Hennes CV sier at hun er exam. oecon. (bachelor i samfunnsøkonomi) først, og deretter lege fra 1999. Hun tok doktorograden for to år siden, men ikke i studier av store epidemier, er nå postdoktor på revmatologisk avdeling ved OUS. Hun har til sammen skrevet 9 vitenskapelige artikler, ingen av dem av relevans her. Hvorfor i all verden kunne de ikke ta inn noen anerkjente norske epidemiologer som vet hva de snakker om, og ikke en fullstendig hysterisk tilfeldig lege som har glemt å slå av caps lock? Man må jo ha et visst skille mellom klinten og hveten. Det går f.eks. an å ta en som er forsker innenfor det man snakker om, og da gjerne med mer enn 2 år siden doktorgrad, som hovedsannhetsvitne.
                           Jeg liker prinsipielt det du skriver hvlt og jeg tok meg bryet med å se selve debatten, frem til formelen ble presentert. (Tiden strekker dessverre ikke til å se mer)

                           Men....Kan egentlig ikke se at noe av det hun sier er så forferdelig gale? Matematikken lyger jo ikke, dvs hvis alle holder seg hjemme så stopper jo dette opp. (Ref puler man ikke i russetiden så unngår man......ting)

                           Det har også vært mye gruff med vurderingene opp gjennom, f.eks har ikke flyplasser som fungerer som hubber for Italia blitt like hardt vurdert som de som ligger i selve Italia. Mange andre eksempler på komplette feilvurderinger.

                           Feil formell bakgrunn sier du?

                           Jeg må kanskje se ferdig klippet men her skuffer du meg ved at du vurderer tittel/grad fremfor innhold.

                           Selv en skarve Sivilingeniør klarer å se at fullstendig sosial begrensing er den eneste luten som fungerer. Epidemiologi er jo mer som en patologisk kunnskap opp i alt dette, så lenge man vet at isolasjon er «good shit». Hvilken formell bakgrunn er egentlig gjeldende?? Såvidt jeg kan se snakker vi om basiskunnskaper fra operasjonsanalyse ispedd litt «traveling salesman» matematikk (strengt tatt Statistikk) og noe Bio som går på selve smitteprosessen, dvs spyttkrumbane osv)

                           Nei, her skuffer du meg hvlt ......Mulig hun dama sitter alene i kantina på UIO men det er så altfor norsk å sitte stille i båten.

                           Ifølge min daværende BnSjef ART, var det en yngre offiser som tok kommando over skadestedet når taket raste sammen på Rustadhøgda og tre offiserer døde.(back in 2000). Det var vel knapt noen som ikke hadde slitekanter på stedet, men noen uten slike på skulderen visste allikevel bedre.

                           Jeg trenger ikke noen med doktorgrad og 30 artikler i året til å forklare meg hvordan smitte sprer seg, og hvilke tiltak som stopper det. Den biten er særdeles enkel.
                           Artillery is the God of War

                           Kommentér


                           • https://www.dagbladet.no/nyheter/bommet-stygt/72262382
                            At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                            Kommentér


                            • Statistikk over døde fra Italia: Av de døde er de aller, aller fleste over 70 år. Tre firedeler av dem er menn.

                             https://www.svt.se/nyheter/utrikes/s...-coronaviruset

                             Obs - jeg skriver ikke dette for å bagatellisere sykdommen, jeg har foreldre i 70-åra jeg gjerne unner flere gode år.
                             "You may not be interested in war, but war is interested in you." -Michael Walzer

                             Kommentér


                             • Det jeg reagerte mest på fra den debatten var hvordan det ganske klart ble hintet til at dødeligheten av SARS-CoV-19 viruset er mye høyere den det myndighetene sier og at hun legger frem tall som 5-6% og også indirekte sier at tallet nok er enda høyere den det. Slik informasjon skal en være veldig veldig presis med for å unngå unødvendig frykt i samfunnet.

                              jeg er ikke forsker men det er ganske kraftig påstand å si at myndighetene rundt i verden underrapporterte dødsraten med en faktor på nesten 10.

                              jeg henger meg på FB parolen «Verdighet, Ro, Disiplin! Det motsatte skader oss alle».

                              Vet at fakta endrer seg og det er nye usikkerhet men det kan ikke være åpen mikrofon i disse dager.

                              Kommentér


                              • Stadig ikke sett ferdig debatten men poenget hennes er jo mere at det koster så lite å være føre var, enn at tallene er korrekte hit eller dit.

                               For de aller aller fleste av oss koster det ikke en kalori å sitte hjemme i et par tre uker.

                               Så er det jo sånn at det er überbyråkrat Høie som styrer og han går ikke en gang på do uten å kjøre en utredning. Da kan det være greit med litt temperatur i diskusjonen.
                               Artillery is the God of War

                               Kommentér

                               Working...
                               X
                               Besøksstatistikk