Følg Milforum på Facebook, Instagram og Twitter!

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

IT-sikkerhet - i det vide og det brede

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • #91
  Sv: IT-sikkerhet - i det vide og det brede

  Dette er et veldig viktig tema Rittmester: tar opp!

  Først en presisering: Begrenset krever ikke at man skal kunne avsløre at nedlåsningen er brutt, det er dog et krav fra Konfidensielt.

  Min oppfatning er at Begrenset i alle fall har for strenge regler til digital bruk. Det er fullstendig ubrukelig i dag, datautstyr som skal håndtere Begrenset må godkjennes og er fyfy på internett. Resultatet er at alt stemplet Begrenset ikke når frem til mange nok. Fryktelig tungvindt i f.eks. HV der man må være svært spesiell for å ha tilgang på utstyr man kan lese digitale dokumenter gradert Begrenset. Som eksempel så har jeg utarbeidet et dokument knyttet til min stilling i områdestaben. Til dette har jeg fått låne en PC fra HV (stjerne i boka for at de klarte ordne dette). Men nå er jeg ferdig med første utkast, da må jeg fysisk møte områdesjefen for at han skal kunne se på det. Men hadde jeg hatt skriver godkjent for Begrenset kunne jeg sendt det i posten til ham uten begrensninger. Men jeg kan ikke sende det på Digipost med kryptering f.eks.
  TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

  Kommentér


  • #92
   Sv: IT-sikkerhet - i det vide og det brede

   Relevant: Forslag til ny sikkerhetslov: Prop. 153 L (2016–2017)Lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven)

   NOU 2016: 19 Samhandling for sikkerhet — Beskyttelse av grunnleggende samfunnsfunksjoner i en omskiftelig tid

   Kommentér


   • #93
    Sv: IT-sikkerhet - i det vide og det brede

    aquila:, jeg tror også hovedproblemet ligger i informasjon gradert B, som vil omfatte det aller meste en vanlig soldat vil komme borti av gradert info. Det er også det de fleste lett kan oppbevare hjemme uten å anskaffe egne sikkerhetsskap.

    Som nevnt kan jeg altså logge inn på Altinn f eks ved bruk av BankID på mobil, og kan da på min helt ugraderte terminal lese informasjon hvor i hvert fall noe er sensitivt, dvs jeg ønsker konfidensialitet. Tilsvarende på nettbanken, hvor jeg spesielt er opptatt av integritet - ingen andre skal kunne overføre pengene mine fra min konto. Selv om dette ikke er gradert ihht sikkerhetsloven, mener jeg at det ikke ville være urimelig å bruke tilsvarende sikkerhetsmekanismer også for det som formelt er B.


    Legger ved NSMs huskeliste for behandling av graderte fysiske dokumenter; jeg mener at tilsvarende nivå av beskyttelse (men ikke høyere) også bør gjelde i det digitale rom: https://www.nsm.stat.no/globalassets...rsjon-2011.pdf
    Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

    Kommentér


    • #94
     Sv: IT-sikkerhet - i det vide og det brede

     Bare for å ta rent fysiske ting: Man har kanskje blitt bedre nå, men det var tidligere svært lett å finne informasjon om essensiell infrastruktur. F.eks. er "ryggraden" i både Telenors fasttelefonnett og mobiltelefonnett, Telias mobiltelfonnett, Nødnettet og det meste av datalinjer det som gjerne kalles Telenors transportnett, det grovmaskede fibernettet med meget høy kapasitet som dekker hele landet. De andre, som Telia og Nødnettet, leier kapasitet der, enten inklusive det fiberoptiske utstyret, eller som såkalte mørke fibre, dvs. fibere som er i Telenors kabel, men ikke koblet til Telenors utstyr. Det var i hvert fall tidligere ikke så vanskelig for en med innsikt og bruk av tilgjengelig informasjon å få en ganske god forståelse for fremføringsveiene for fiberkablene i Telenors transportnett. Det er ganske stor redundans i det, men kutter man kablene på mange steder samtidig (og spesielt samtidig på de som lager redundans mellom to steder) faller det aller meste av telefonsamband og datasamband, inklusuive Nødnettet, ut. Hvis traseene for fiberkablene er kjent i detalj er det ikke vanskelig i det hele tatt å lamme Norge, hvis man gjør dette samtidig på et stort antall steder. Det finnes to separate hovedtransportnett, Broadparks og Altibox' men de tar bare en liten del av totaltrafikken. Altibox er jo eid av kraftselskapene, og da kan man lett gjette hvor kablene er....
     At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

     Kommentér


     • #95
      Sv: IT-sikkerhet - i det vide og det brede

      ...og Broadpark het tidligere BaneTele og lå under Jernbaneverket, så kan man jo prøve å gjette hvor de kablene er...
      Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

      Kommentér


      • #96
       Sv: IT-sikkerhet - i det vide og det brede

       Man har heldigvis blitt mer observant på utfordringene knyttet til sårbar infrastruktur de seneste årene. På Samfunnssikkerhetsstudiet skrev jeg en kronikk om "Terrorgravemaskiner og selvmordsvaner". Ting har blitt bedre, men langt fra bra nok.

       Opprinnelig skrevet av Ung Aquila
       Den 25.november 2003 melder Ringerikes Blad at man skal skifte ut høyspentkablene med jordkabler i et område. Årsak: Svaner flyr inn i luftledningene og forårsaker kortsluttning og strømbrudd. Flere tusen mennesker blir berørt av strømbruddet hver gang.

       17.juli 2000 stopper plutselig all tele- og datakommunikasjon i Kristiansand. Telefoner, Internett, banktransaksjoner med mer stopper opp. Til og med nødtelefonene virker ikke. Årsak: En gravemaskin i arbeid for Statens Vegvesen har gravd over Telenors kabel.

       Nord-Jæren ble rammet av et over 4 timer langt strømbrudd 7.juni 2002, omkring 280 000 innbyggere ble rammet av strømstansen. Heiser stanset, trafikklys sluknet, kasseapparater og minibanker streiket, og kaos preget dagliglivet. Årsak: Høyspentkablene ble så varme at de sank ned til trærne, et overslag mellom linjen og ett tre førte til kortsluttning og strømbrudd.

       Felles for eksemplene er at et brudd på en kabel fører til at samfunnet ikke kan fungere som normalt. Ja, samfunnet stopper sågar opp. På Ringerike hadde man ingen alternativ vei å føre strømmen frem til folk, og i Kristiansand hadde man ingen reservekabel inn til byen. I Rogaland hadde man riktignok reservelinje, men den var ute av drift på grunn av vedlikehold den aktuelle dagen.

       Infrastrukturen mangler redundans, det finnes ikke tilfredsstillende reservesystemer. Svikter et ledd i systemet, så svikter hele systemet. Dette gjør samfunnet meget sårbart, kun små feil kan føre til at samfunnet blir satt helt eller delvis ut av spill. Kan vi akseptere at svaner skal ta med seg respiratorpasienter i døden når de flyr på høyspentledninger? Samfunnet i dag er blitt veldig avhengig av strøm, og til dels også tele- og datakommunikasjon. Veldig mange hverdagslige gjøremål er helt avhengig av denne infrastrukturen.

       I ordtaket heter det at ”liten tue kan velte stort last”, eksemplene har vist at også stor svane kan velte stort lass. Delene av infrastrukturen blir i større og større grad avhengig av andre deler av infrastrukturen. Eksempler på slike tette koblinger er at et strømbrudd ofte vil føre til at også vannforsyningen etter hvert stopper opp. Mangel på vann vil så etter hvert skape blokkeringer i avløpssystemet med de problemer for innbyggernes helse det fører til. Dette viser at man i samfunnsplanleggingen med fordel kan ha et helhetsperspektiv og at man i planleggingsprosesser må ha med alle fagområder. Fagområdene bør også i stor grad møtes og snakke direkte med hverandre, og ikke bare via andre.

       Effektivisering og samordning øker stadig i popularitet. Som et resultat av dette legger man i dag stort sett alt som finnes av kabler og rør i samme grøft. Dette gir økonomisk gevinst, samtidig gir det negative konsekvenser som man må være oppmerksom på. Om man har avløp og vannforsyning i samme grøft kan man risikere innsig av kloakk til vannledningen. Tilsetting av klor i vannet vil bidra til å drepe bakterier fra slikt innsig, men er på ingen måte en garanti. Overtrykk i vannledningen vil hindre innsig, men vil føre til økt tap av vann fra ledningen. Dessuten kan man få innsig i vannledningen om man får trykkfall.

       Disse grøftene inneholder ofte kabler og rør som er redundans for en annen kabel eller et annet rør i samme grøft. For eksempel ligger ofte gassledninger og strømledninger i samme grøft. Om en gravemaskin, som i eksempelet med Kristiansand, graver over denne grøfta forsvinner to av oppvarmingsmulighetene for innbyggerne. Er det bare et tidsspørsmål før terroristene ser slike svakheter og vi får vår første terrorgravemaskin?

       Hvordan danner vi så et robust samfunn? For å komme på riktig spor mot et samfunn der infrastrukturen har evne til å beholde og gjenvinne sin funksjon ved påvirkninger og hendelser som ellers isolert sett er kritisk, trenger vi mer og bedre planlegging. En planlegging som evner å se på helheten, og som har et tverrfaglig perspektiv. Fagmiljøene må i større grad bli oppmerksom på andre fagområders sårbarhet, og da spesielt i forhold til eget fagområde. Større oppmerksomhet på konsekvensene eget fagmiljøs handlinger har på andre fagområder kan bidra til et mer robust samfunn. Det er viktig at strømleverandørene er klar over hvilke problemer sykehjemmene får som følge av et strømbrudd, dette hjelper dem i å prioritere utbedringer av strømnettet. I en situasjon med strømbrudd eller begrenset tilgang på strøm kan slik kunnskap også gjøre det enklere å prioritere hvor man først skal sette inn den strømmen man har tilgang på.

       Også for den som har sårbarheter mot svikt i infrastrukturen er det viktig å ha kjennskap til både sin egen sårbarhet og infrastrukturens muligheter og begrensninger. På denne måten kan de best mulig planlegge for uønskede hendelser. For eksempel har ikke strømleverandørene mulighet til å koble til/fra en enkelt bygning uten et veldig stort arbeid, de må derfor koble inn strømmen i et større område for å kunne levere strøm til for eksempel sykehuset. En slik begrensning bør være et nyttig innspill når kommunen for eksempel planlegger plassering av sykehjem med pasienter som trenger strømkrevende utstyr.

       Kunnskap og kunnskapsdeling i og mellom fagmiljøer er en nøkkel til et mer robust samfunn. Kunnskap om egne og andres sårbarheter, samt kunnskap om infrastrukturens muligheter og begrensninger bør være viktige innspill når man planlegger. Når man planlegger må man også ha et oversiktsbilde, ikke bare fokusere på de tekniske løsningene innen hvert fagområde. De løsningene en velger innenfor et fagområde vil påvirke situasjonen for andre områder. Det er derfor viktig å ha et overordnet bilde, slik at man kan velge best totalløsning.
       TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

       Kommentér


       • #97
        Sv: IT-sikkerhet - i det vide og det brede

        De fleste har vært borti begrepet risiko = sannsynlighet x konsekvens. Enhver kommersiell tilbyder av offentlige tjenester vil søke å redusere risiko, fordi de kan tape penger på å la det være. Men det er en type risiki det i utgangspunktet er forholdsvis liten grunn for kommersielle aktører å bry seg om, det er risiki med svært lav sannsynlighet men svært (ekstremt) høy konsekvens, spesielt når konsekvensen først og fremst rammer samfunnet som helhet. Der må Staten ta oppgaven med å stille krav. Når det gjelder overgangen som skjedde til et kommersielt tele-, og etter hvert ekom-marked, har jeg i hvert fall på følelsen at Staten tok for lite tak i denne oppgaven og ikke påla de kommersielle aktørene (først Telenor, deretter de andre som kom til) tilstrekkelige krav til beredskap og sikkerhet. Televerket, da det var enerådene og uten konkurranse som statlig etat, hadde strenge krav til beredskap og sikring av infrastrukturen (med viktige knutepunkter i fjellanlegg etc.). Da Telenor skulle få konkurranse tror jeg man fant at det ville være konkurransevridende å kreve i fremtiden det Televerket alltid hadde gjort. De hadde jo alt fjellanlegg etc. og det ville gi Telenor et stort konkurransefortrinn å kreve slikt for fremtiden. Dermed falt beredskap og sikkerhet for de verste hendelser i hele telesektoren til et mye lavere nivå.

        Det er interessant å lese en Stortingsmelding fra Samferdelsdirektoratet fra 2001 (lenke)som tok opp nettopp dette. Der ble det foreslått en rekke tiltak som aldri ble gjennomført. Forhåpentligvis blir det mer oppmerksomhet omkring dette nå.
        At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

        Kommentér


        • #98
         Sv: IT-sikkerhet - i det vide og det brede

         Det blir stadig enklere og billigere å overvåke for privatpersoner.

         Sikkerhetsforsker lagde enkel IMSI-catcher for 60 kroner. Nå kan mobiler kartlegges av alle.

         Keld Norman, som til daglig jobber som sikkerhetskonsulent hos danske Dubex, har brukt litt av sommerferien på å lage en IMSI-catcher, også kalt IMSI-fanger, som kan snuse opp såkalte IMSI-nummer. Disse er avgjørende for at den riktige mobilen skal få den riktige oppringningen.

         Med den lille IMSI-catcheren og tilhørende Python-skripts kan man registrere hvilke SIM-kort, og dermed mobiltelefoner, som er koblet til nærmeste mobilbasestasjon på et gitt tidspunkt. På denne måten kan IMSI-numrene brukes til å avsløre hvem som er hvor og når.
         Click image for larger version

Name:	billig_imsi_catcher.1000x562.jpg
Views:	1
Size:	81,2 KB
ID:	868411

         https://www.digi.no/artikler/sikkerh...av-alle/398588
         Svolten og tyst, samband fyst

         Kommentér


         • #99
          Sv: IT-sikkerhet - i det vide og det brede

          Fra Forsvarets forum
          – Beredskap på dugnad
          Norges evne til å håndtere hendelser i cyberdomenet er fragmentert og mangler helhetlig situasjonsforståelse, viser rapport om digital sikkerhet.

          ​– Norge er i front når det gjelder digitalisering av samfunnet. Men Norge må også være i front på digital beredskap.

          Det sier sikkerhetsdirektør Hanne Tangen Nilsen i Telenor. Hun la onsdag fram en ny rapport om digital sikkerhet. Rapporten lanseres i forbindelse med en debatt med sjefene for de nordiske sikkerhetsorganisasjonene.

          Det er mye å ta tak i og forbedre, mener Nilsen, men hun understreker også at bevisstheten om behovet for endringer er større enn da de la fram samme type rapport i 2017.

          – Førsteinntrykket er at årets rapport er litt «mildere» i sin kritikk?

          – Kanskje en del oppfattet det vi skrev i fjor som kritikk. Jeg er mer opptatt av at det er utfordringer vi sammen må finne løsninger på, sier Nilsen.

          – Rapporten bør ses på som en inspirasjon til å komme videre.

          Og selv om rapporten forteller at bevisstheten rundt digitale trusler er blitt noe bedre, peker den også på at «den nasjonale evnen til å oppdage, forstå, respondere og håndtere hendelser i cyberspace preges av dugnad og ikke av forpliktende samarbeid». Samtidig er trusselaktørene mer avanserte og utholdende. Norges evne til å håndtere hendelser er fragmentert og mangler helhetlig situasjonsforståelse, står det i rapporten: Verdens mest digitale land trenger et styrket sivil-militært samarbeid innenfor totalforsvarskonseptet, og en ny offentlig-privat samarbeidsmodell for sikkerhet. Hovedbudskap: Det holder ikke med dugnadsinnsats når du skal forsvare deg i cyberdomenet.
          https://forsvaretsforum.no/beredskap-p%C3%A5-dugnad

          Rapporten det vises til kommer ut på denne temasiden hos Telenor, men selve pdfen er ikke lagt ut enna, bare bruddstykker presentert som artikler under de forskjellige temaene.
          https://www.telenor.no/om/digital-sikkerhet/
          Svolten og tyst, samband fyst

          Kommentér


          • Sv: IT-sikkerhet - i det vide og det brede

           Då har alle store medier begynt å diskutere dette kartet fra NSM.

           https://nsmstat.maps.arcgis.com/apps...58243fc56f0aa9

           Mulig at offentlighets lovverket er for strengt og dustete i og med at myndigheter må publisere kor det er forbudt fotoforbud.

           Kommentér


           • Sv: IT-sikkerhet - i det vide og det brede

            Aftenposten i dag: "Topphemmelige militærbaser i Norge avslørt".

            Jeg blir margslapp av å lese sånne overskrifter. For det første er det ikke noe som heter topphemmelig. For det andre er ikke de røde flekkene gradert (topp-)hemmelige. For det tredje er det stort sett ikke militærbaser, men militære installasjoner av ymse typer.

            Min initielle reaksjon da jeg for en tid tilbake fikk se dette kartet var også at her avslørte man for mye. Ved nærmere ettertanke ser jeg at de som eventuelt kunne ha onde hensikter allerede kjenner til alle disse, og jeg har en vel begrunnet mistanke om at på på langt nær alt som virkelig er Hemmelig vises på det kartet. Høringsinstansene, herunder E-tjenesten, har ikke hatt noen innsigelser, og de bruker vanligvis være svært tilbakeholdne med å røpe noe.
            Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

            Kommentér


            • Sv: IT-sikkerhet - i det vide og det brede

             Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
             Aftenposten i dag: "Topphemmelige militærbaser i Norge avslørt".

             Jeg blir margslapp av å lese sånne overskrifter. For det første er det ikke noe som heter topphemmelig. For det andre er ikke de røde flekkene gradert (topp-)hemmelige. For det tredje er det stort sett ikke militærbaser, men militære installasjoner av ymse typer.

             Min initielle reaksjon da jeg for en tid tilbake fikk se dette kartet var også at her avslørte man for mye. Ved nærmere ettertanke ser jeg at de som eventuelt kunne ha onde hensikter allerede kjenner til alle disse, og jeg har en vel begrunnet mistanke om at på på langt nær alt som virkelig er Hemmelig vises på det kartet. Høringsinstansene, herunder E-tjenesten, har ikke hatt noen innsigelser, og de bruker vanligvis være svært tilbakeholdne med å røpe noe.
             Fremmede nasjoner har nok oversikt, men mindre organisasjoner/enkeltpersoner med onde hensikter har ikke nødvendigvis det. Ser også noen objekter her som er offentlig kjent hvor de er, der det burde være forbud som ikke er markert.

             Kommentér


             • Sv: IT-sikkerhet - i det vide og det brede

              Det minner meg om at jeg gikk fottur i Skibotndalen og området rundt sommeren 1984, og fant at alle skiltene med "Fotografering forbudt" gjorde det svært mye lettere å oppdage fortifikatoriske stillinger...
              At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

              Kommentér


              • Sv: IT-sikkerhet - i det vide og det brede

               Et lite sidespørsmål om chromecast, siden dette er sikkerhetstråden:

               Testet en chromecast her om dagen, og det jeg stusset over var at systemet(i hvert fall det jeg testet) ikke krevde noen form for pinkode for å verifisere hvilken kilde den snakket med.

               Så hvordan er egentlig "sikkerheten" ved slike dingser? Kan man f.eks oppleve at noen andre kaprer signalet, eller at andre kobler seg på og plutselig ser man på Friends i stedet for Das Boot?
               Just when you'd think they were more malignant than ever Hell could be, they could occasionally show more grace than Heaven ever dreamed of. Often the same individual was involved. It was this freewill thing, of course. It was a bugger.

               Kommentér


               • Sv: IT-sikkerhet - i det vide og det brede

                Opprinnelig skrevet av yamaha Vis post
                Et lite sidespørsmål om chromecast, siden dette er sikkerhetstråden:

                Testet en chromecast her om dagen, og det jeg stusset over var at systemet(i hvert fall det jeg testet) ikke krevde noen form for pinkode for å verifisere hvilken kilde den snakket med.

                Så hvordan er egentlig "sikkerheten" ved slike dingser? Kan man f.eks oppleve at noen andre kaprer signalet, eller at andre kobler seg på og plutselig ser man på Friends i stedet for Das Boot?
                Chromecast har dessverre ikke den beste løsningen på dette. Det er rett og slett designet for at signalet kan kapres lett. Sikkerheten (om man kan kalle det sikkerhet) ligger i nettverket, man må være på samme nettverk for å kapre casten. Så da kan venner sette på «Paradise Hotell», slik at man får svært dårlig rykte.


                Sent from my iPhone using Tapatalk
                TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

                Kommentér


                • Sv: IT-sikkerhet - i det vide og det brede

                 Det amerikanske etterretningsbyrået NSA (National Security Agency) har utviklet et verktøy for «reverse engineering» (omvendt konstruksjon) som nå skal bli fri programvare.

                 Ifølge kildene skal verktøyet være utbredt, godt likt og typisk i bruk av sikkerhetsfolk i defensive roller, blant annet til analyse av skadevare.

                 Formelt skal verktøyet aldri ha vært hemmelig, men heller ikke kjent før Wikileaks i 2017 publiserte en stor samling med påstått CIA-materiale – den såkalte Vault 7-lekkasjen.

                 https://www.digi.no/artikler/spionby...ldekode/454903

                 Sent fra min SM-A520F via Tapatalk
                 Odd objects attract fire. You are odd.

                 Kommentér


                 • Sv: IT-sikkerhet - i det vide og det brede

                  Opprinnelig skrevet av yamaha Vis post
                  Et lite sidespørsmål om chromecast, siden dette er sikkerhetstråden:

                  Testet en chromecast her om dagen, og det jeg stusset over var at systemet(i hvert fall det jeg testet) ikke krevde noen form for pinkode for å verifisere hvilken kilde den snakket med.

                  Så hvordan er egentlig "sikkerheten" ved slike dingser? Kan man f.eks oppleve at noen andre kaprer signalet, eller at andre kobler seg på og plutselig ser man på Friends i stedet for Das Boot?
                  Som aquila: påpeker ligger sikkerheten i wifien din. Jeg er langt i fra overbevist om at det er hensiktsmessig for deg, å gi «andre» som kan finne på å bytte ut Das Boot med Friends brukerrettigheter til din wifi..
                  Aldri mer 13

                  Kommentér


                  • Sv: IT-sikkerhet - i det vide og det brede

                   Opprinnelig skrevet av Signal_m Vis post
                   Som @aquila påpeker ligger sikkerheten i wifien din. Jeg er langt i fra overbevist om at det er hensiktsmessig for deg, å gi «andre» som kan finne på å bytte ut Das Boot med Friends brukerrettigheter til din wifi..
                   WAGS, som det heter i tabloidene.
                   Just when you'd think they were more malignant than ever Hell could be, they could occasionally show more grace than Heaven ever dreamed of. Often the same individual was involved. It was this freewill thing, of course. It was a bugger.

                   Kommentér


                   • Enten så poster jeg feil, eller så blåser jeg liv i en viktig tråd; hvem sporer deg på internett?

                    https://nrkbeta.no/2020/01/16/selska...ngsverstinger/
                    Selskaper tilknyttet Norge mottok presise GPS-posisjoner fra «sporingsverstinger».
                    Forbrukerrådet mener det er problematisk at AdColony og Unacast kan spore appbrukere.

                    Fra mai 2019 https://nrkbeta.no/2019/05/28/dette-...orer-deg-mest/
                    Dette er de norske nettsidene som sporer deg mest. Undersøkelse av norske nettsteder viser at mediene som gruppe sporer mest.

                    Fra 2018*: https://nrkbeta.no/2018/11/27/forbru...rne-bak-lyset/
                    Forbrukerrådet går hardt ut mot Google i ny rapport. Sammen med seks andre europeiske forbrukerorganisasjoner klager Forbrukerrådet selskapet inn for brudd på europeisk personvernlovgivning.

                    2018**: https://nrkbeta.no/2018/06/27/facebo...orbrukerradet/
                    Forbrukerrådet i Norge mener Facebook og Google bruker uetiske metoder for å få deg til å se målrettede annonser og å gi fra deg personlige informasjon.

                    2017***: https://nrkbeta.no/2017/02/01/google...pores-overalt/
                    I det som omtales som et vannskille har Google åpnet for å tilby enda mer tilpasset reklame. Facebook har gjort det lenge.

                    *Etter GDPR
                    ** Rett rundt da GDPR kom
                    *** Før GDPR


                    Og fremmedspråklig:
                    https://www.nytimes.com/interactive/...ell-phone.html
                    "These are the actual locations
                    for millions of Americans. At the New York Stock Exchange ... in the beachfront neighborhoods
                    of Los Angeles … in secure facilities like
                    the Pentagon … at the white house ... and at Mar-a-Lago, President
                    Trump’s Palm Beach resort. " starter artikkelen, mens den viser posisjonsdata på alle dise stedene.

                    Dette er en del av et større prosjekt, Privacy Project: https://www.nytimes.com/series/new-y...rivacy-project


                    Sent fra min SM-G965F via Tapatalk

                    Your signature cannot be longer than 70 characters long.

                    Kommentér


                    • Med økende grad av hjemmekontor må folk være ekstra bevisst på at det vil komme forsøk på infiltrering, oppfordrer Forsvaret.

                     https://forsvaretsforum.no/cyberfors...ne-situasjonen
                     Odd objects attract fire. You are odd.

                     Kommentér


                     • Samleside fra nettvett.no om aktuelle råd/veiledninger i disse koronatider: https://nettvett.no/korona/
                      "Reality is that which, when you stop believing in it, doesn't go away." Philipp K. Dick

                      Kommentér


                      • Videokonferanseselskapet Zoom er i hardt vær etter en rekke sikkerhetsavsløringer den siste uken. Flere amerikanske selskaper forbyr de ansatte å bruke tjenesten.

                       https://www.nrk.no/norge/forbyr-ansa...ste-1.14968765
                       Odd objects attract fire. You are odd.

                       Kommentér


                       • Siden hjemmekontor er "hot" for tiden, her er litt informasjon og lenker:

                        F-Secure Webinar on Security challenges COVID 19: https://f-secure.videosync.fi/cyber-...ovid-19?seek=1

                        Generelle sikkerhetstips for en digital hverdag: https://nettvett.no/


                        “If you find yourself in a fair fight, your tactics suck.”
                        ― John Steinbeck

                        Kommentér


                        • https://www.nrk.no/norge/hundrevis-a...opp-1.14988352

                         Eksperter går i dag ut mot smittesporingsapper av den typen som innføres i Norge. Norsk professor ønsker ikke at Smittestopp skal gi legitimitet for overvåking i totalitære regimer.
                         Your signature cannot be longer than 70 characters long.

                         Kommentér


                         • Passende nok publiserer Bellingcat beskrivelse av hvordan militært- og etterretningspersonell gir bort info i øl-appen Untappd samme dag som NRK har stor sak om kartlegging av forsvarsansatte:

                          https://www.bellingcat.com/news/2020...appd-beer-app/

                          Saken hos NRK ligger allerede andre steder på forumet, men jeg legger link for referanse her også:

                          https://www.nrk.no/norge/xl/norske-o...len-1.14890424
                          "En undervannsbåt er ikke en sykkel -"
                          - Dmitrij Boltenkov

                          Kommentér

                          Fremhevede emner

                          Collapse
                           

                          Veteranmeldingen 2020

                          Meld. St. 15 (2019–2020)

                          Også vi når det blir krevet — Veteraner i vår tid


                          Tilråding fra Forsvarsdepartementet 15. april 2020, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Solberg)

                          Melding til Stortinget

                          Meldingen oppsummerer de seneste ti årenes innsats for personell i internasjonale operasjoner for Norge, og peker ut veien for den framtidige...
                           

                          Sikkerhetsloven


                          (Illustrasjonsfoto: Denne posten er ikke gradert.)


                          Vi fikk ny sikkerhetslov 1.januar 2019: https://www.nsm.stat.no/publikasjone....-januar-2019/


                          Det ble utgitt en serie veileder utover høsten i fjor: https://www.nsm.stat.no/publikasjone.../veiledninger/...
                           

                          UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet

                          UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet har kommet ut med en ny utgave:

                          https://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/UD%202-1%20(norsk).pdf

                          ...
                           

                          COVID-19 virusutbrudd

                          En ny type coronavirus som nå sprer seg i Kina.

                          Det ble først oppdaget i midten av desember i millionbyen Wuhan i sentral-Kina. Viruset tilhører coronavirus-familien, men dette er en helt ny variant som ikke er oppdaget tidligere. Det finnes forskjellige typer coronavirus innenfor denne familien, men denne genetiske koden ligner mest på SARS av de vi kjenner til.
                          Mest sannsynlig...
                           

                          NSM: Årlig risikovurdering


                          Ole Gunnar Onsøien
                          NTB scanpix

                          – Betydelig risiko for spionasje, sabotasje og terror


                          Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) med ny, nedslående vurdering av IKT-trusselbildet i Norge.

                          – Både store og små virksomheter i offentlig og privat sektor er utsatt. Den grunnleggende sikkerheten er ikke på plass, sier direktør Kjetil Nilsen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet...
                           

                          Nyhetssaker: Veteraner

                          Starter en nyhetstråd for relevante nyheter for Veteraner. Innenlands som utenlands.

                          Åpent for alle å publisere det man finner interesseant.

                           

                          Fokus - Etterretningstjenestens årlige vurdering                          Etterretningstjenestens rapport kan lastes ned fra lenken til høyre på siden:
                          http://forsvaret.no/aktuelt/publisert/n ... pport.aspx

                          Rapporten dekker hovedpunktene:
                          Kode:
                            Globale utviklingstrekk
                            Nordområdene / Arktis
                            Russland
                            Afghanistan
                            Pakistan
                            Kina
                            Midtøsten og Nord-Afrika
                            Iran
                            Sudan
                            Somalia
                            Terrorisme
                            Spredning av
                          ...
                           

                          Forsvarets veterantjeneste (FVT)

                          Forsvarsnett: Forsvaret vil ha veteransenter Katrine Gramshaug, SDV, 2007-06-06


                          – Forsvaret trenger et rekreasjonssenter for veteraner. Det er viktig at vi nå får på plass et fast sted hvor vi kan tilby tjenester til veteraner, sier forsvarssjef Sverre Diesen.

                          Av Katrine Gramshaug, Personell-, økonomi- og styringsstaben

                          http://www.mil.no/veteraner/start/aktue...

                          Donasjoner

                          Collapse
                          Working...
                          X