Forsvarets årsrapport for 2018 ble presentert i dag, og kan lastes ned her: https://forsvaret.no/fakta/undersoke...-aarsrapporterI tillegg til mye statistikk, forteller også sjefene hva de mener statusen er.

Opprinnelig skrevet av FSJ
Forsvaret beskytter og ivaretar Norges sikkerhet, interesser og verdier gjennom å løse ni oppgaver fastsatt av Stortinget. Forsvarets årsrapport beskriver hvordan oppgavene er løst og tildelinger er forvaltet. Også i 2018 er oppgavene løst tilfredsstillende. Det har vi klart først og fremst på grunn av kunnskapsrike, dedikerte og dyktige ansatte – militære som sivile. Oppfølging av langtidsplanen er i rute med styrking av operativ evne og omstilling for å møte fremtidens utfordringer.

Flere kampavdelinger har fått økt tilgjengelighet, reaksjonsevne og utholdenhet. Arbeidet med å bedre forsynings- og logistikkberedskapen har pågått gjennom hele 2018, og det har gitt effekt. Flere avdelinger har nå kortere reaksjonstid og bedre utholdenhet ved utgangen av 2018 enn ved utgangen av 2017. Dette arbeidet vil fortsette frem mot 2020, der vi også øker bemanningen i utvalgte avdelinger for å styrke beredskapen ytterligere.

Daglige operasjoner for å ivareta overvåking, suverenitetshevdelse og myndighetsutøvelse er alltid en prioritet. Dette ble løst på en god måte i 2018. I fjor beskrev jeg vår økte tilstedeværelse i nord som «den nye normalsituasjonen», noe som fortsatt er gjeldende. I overgangen mellom utfasing av eldre fly og innfasingen av nye, er tilgjengeligheten på maritime patruljefly lav. Dette er noe kompensert med økt seilingsaktivitet i Marinen. Økt seilingsaktivitet har bidratt til å løse oppgavene innen overvåking, suverenitetshevdelse og myndighetsutøvelse i 2018. Likevel er antallet fly og fartøyer på marginen for å opprettholde tilfredsstillende tilstedeværelse i nordområdene.

(...)

Ved inngangen til 2019 ser vi at den sikkerhetspolitiske situasjonen er preget av et større alvor og hurtige endringer mange steder i verden. NATO ser med økende bekymring på situasjonen og skjerper kravene til medlemslandene om å stille flere styrker til hurtig innsats med tilstrekkelig utholdenhet for bruk i alliansen. Den sikkerhetspolitiske situasjonen krever ytterligere styrking av Forsvaret også i tiden fremover. Det er særlig behov for å styrke land- og sjøstridskreftene, men også bemanningen av flere fagområder.