Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Milforums fagmilitære råd (MFR 2019)

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

  Milforums fagmilitære råd (MFR 2019)

  Milforums fagmilitære råd (MFR 2019) er ikke ønskedrømmer om hvordan Forsvaret kunne ha vært innrettet dersom man hadde hatt ubegrenset med penger, men hvordan det realistisk vil kunne se ut innenfor politisk gjennomførbare rammer. Vi snakker sannsynligvis om rundt 2% av BNP frem mot 2024. Det er rom for justeringer, men dramatiske endringer ved å tilføre mye nytt materiell av en type, vil måtte medføre at man foreslår noe annet fjernet.

  I rene tall: Bevilgningene til Forsvaret for 2019 var på ca 54,8 mrd (må ikke forveksles med tallet 59 mrd, som politikerne ofte bruker, men dette er utgiftsbudsjettet, som må fratrekkes inntektsbudsjettet, i hovedsak fra Forsvarbygg pga internfakturering). Det reelle tallet tilsvarer da 1,5% av BNP, selv om man ofte smykker seg med at vi nå bruker 1,62% av BNP til Forsvaret. Gapet opp til 2% av BNP er rundt 20 milliarder, avhengig av hvordan man regner.
  Jeg skal ikke i dette innlegget komme med noe forslag til nøyaktig hvordan jeg ser for meg Forsvaret i 2024, bare peke på noen overordnete forhold:

  1) Strategisk beliggenhet og ressurssituasjon

  Vi ligger der vi ligger, og vil til tider ha et godt forhold til våre russiske naboer, og til tider et mer anstrengt. Dette vil med stor sannsynlighet kunne skifte raskere enn vi klarer å ruste opp eller ned Forsvaret gjennom de årlige budsjettprosessene. Altså må vi innrette våre militære kapasiteter slik at de er relevante i omskiftende situasjoner. Med issmelting og økende skipstrafikk i våre nærområder fra og til Asia, spesielt Kina, er det ingen grunn til å tro at beliggenheten vår vil bli mindre relevant. Vi har også godt med ressurser som gjør oss interessante for andre.

  2) Alliansetilhørighet

  Uansett om vi bruker 2, 3 eller 4% på Forsvaret, vil vi være fullstendig avhengig av allierte forsterkninger for å klare oss over tid. Hvilket tilsier at vi a) må bruke en del penger på å holde oss inne med USA, f eks gjennom deltakelse i internasjonale operasjoner, for å øke sjansen for at forsterkningene faktisk kommer og b) må legge ned betydelig innsats for å sikre at de forsterkningene som ankommer har trygge havner og baser å komme til, og raskt kan bli disponert der de trengs.

  3) Norsk lønnsnivå

  Det høye norske lønnsnivået* mener jeg også er relevant for hvordan vi innretter Forsvaret. Jeg gjorde et grovt overslag for et par år siden som sa at omtrent en tredel av budsjettet er lønnskostnader. Altså kan vi få til mye innenfor en gitt ramme om vi får gjort noe med dette. Og det er i hvert fall innenfor tre områder man kan tenke seg en innsats:
  a) Generell reduksjon av lønn: Dette tror jeg er en dårlig ide, fordi man ønsker å beholde kvalifisert arbeidskraft. Derimot tror jeg en noe større gradering av lønnen kunne vært en god ide - nærmere bestemt lavere lønn til nyansatte, men med bedre mulighet for å stige i lønn etter forholdsvis kort tid.
  b) Reduksjon av antall ansatte: Innenfor en gitt ramme betyr det økt satsing på materiell, og da materielltyper som ikke er svært personellkrevende. I praksis mer høyteknologiske løsninger, f eks med ubemannete farkoster av forskjellig slag.
  c) Økt satsing på reserver: For så vidt også en konsekvens av b) men hvor man tar ut gevinsten i form av reservister som ikke trenger å være lønnet 24/7/365. Dog vil jeg advare mot å tro at reservister er nærmest gratis - dersom man ønsker reservister med god kvalitet må de ha hyppig trening, noe som koster. De vil likevel være billigere enn faste tjenestegjørende.

  4) Trusselens art

  Det er ikke bare motoriserte divisjoner fra øst som er trusselen, men også nettverksoperasjoner og operasjoner i gråsonen mellom fred, krise og full krig. Altså må vi ikke se oss helt blinde på plattformer med kinetiske våpen egnet til å ødelegge og sprenge, men også ruste opp kapasiteter for å håndtere et bredt sett av andre trusler.

  5) Trusselens hurtighet

  Vi kan ikke lenger vente på etterretningsrapporter om at sovjetiske divisjoner bak Ural har begynt å pusse støvet av sine T-54, og så benytte uker eller måneder på å trene opp de tolv reservebrigadene våre. Trusselen vil sannsynligvis søke å skape et fait accompli, og angripe raskt. Konsekvensen for oss vil være ha styrker med rask responstid. Dette er nok enklest i luften og til sjøs, samt cyberdomenet. På land holder det ikke bare å ha stående styrker, men de må også være der de trengs - enten fordi de allerede er gruppert der, eller fordi de raskt kan forflyttes dit. Reservestyrker må også kunne respondere raskt - enten fordi de settes opp lokalt, slik HV tradisjonelt har gjort, eller fordi de hurtig kan klargjøres og sendes dit de trengs, klar til strid, noe som fordrer høy treningsgrad og gode planer.  *: For å være presis, vi gir høy lønn til lavt og middels kvalifiserte, men relativt lav lønn til høyt kvalifiserte, fordi lønnsgapet er så lavt. Ikke bare er forskjellen i lønnstrinn liten, men det er stor grad av overlapp i lønnsrammene. I tillegg utgjør øvings- og vakttillegg en svært betydelig del av lønnsutbetalingene.
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

  #2
  MFR 2019 - nøkternt nivå

  I det jeg har kalt MFR 2019 - nøkternt nivå, tar jeg utgangspunkt i de kapasitetene vi allerede har, eller har bestemt innført, og foreslår noen justeringer. Jeg har åpenbart verken kompetanse eller tid til å gjøre en grundig økonomisk studie for å se hvordan det vil ende opp med tanke på 2%-målet, men får igjen støtte meg på FFI-sjef Nils Holme som sa at 2% bare var nok til å gjøre eksisterende struktur robust.

  Det jeg ikke har gjort under er å se nærmere på de mulige forsvarskonseptene, slik skissert av FFI, og gjøre strukturvalg basert på en avveining mot disse. Det burde jeg sikkert gjort, men det kunne blitt veldig omfattende, så jeg må begrense meg til "steady as she goes", så får man heller studere dette grundigere senere.


  Informasjonsmiljøet, det digitale rom og det elektromagnetiske spekteret

  Jeg starter med de ikke-fysiske stridsdomenene, fordi de ofte blir uteglemt, spesielt av politikere som liker å forholde seg til plattformer som er håndgripelige - som kampfly, fregatter og stridsvogner, samt antall gubbs på bakken. En F-35 er i utgangspunktet ikke noe annet enn en svært dyr måte å lage fine hull i luften på. Først når den blir utrustet med sensorer, og disse sensorene blir konfigurert og programmert mot gjeldende trussel, og den også har effektorer som kan gjøre noe, er den en effektiv kampmaskin. Så trenger den kommando og kontrol, som igjen er avhengig av kommunikasjonsmidler. Dette gjelder også dersom man ønsker å bruke sensorene på denne plattformen for å angi mål til andre, eller mottar målangivelser som andre har gitt. Alt dette er sårbart for en kapabel fiende innenfor det elektromagnetiske spekteret, og det er Russland i høyeste grad.

  Jeg kan ikke komme med så mange konkrete innspill her, men vi må bruke en anselig sum penger på å gjøre eksisterende og nye plattformer motstandsdyktige overfor ytre påvirkninger innen cyber og EK, og også styrke kapasitetene både til defensive og offensive operasjoner i disse områdene.

  Informasjonsdomenet er også viktig, fordi vi hele tiden blir utsatt for påvirkningsoperasjoner. Dette er ikke utelukkende et militært anliggende, men Forsvaret som organisasjon må som et minimum ha gode defensive kapasiteter.


  Etterretning og spesialstyrker

  På grunn av disses spesielle natur tar jeg for meg E og FS særskilt. Kortversjonen er at både norsk etterretning og norske spesialstyrker har et godt omdømme blant våre partnere, og er, så vidt jeg kan bedømme, gode på det de gjør. Sannsynligvis er det ikke nødvendig å gjøre større grep enn det som allerede ligger i rammene. Jeg må dog påpeke at spesialstyrkene er avhengige av helikoptre, som drøftes lenger ned.


  Ytre rom

  Vi er ganske avhengige av kommunikasjons-, navigasjons- og overvåkingssatelitter. Bortsett fra FFIs mikrosatelitter har vi ikke noen egen satsing i dette domenet, men vi er avhengige av å fortsatt knytte oss tett mot USA for å dra nytte av produktene, og vi må gjøre en innsats for å bli mindre sårbare for forstyrrelser/jamming rettet spesielt mot GPS og kommunikasjon.


  Luft

  Av de tradisjonelle forsvarsgrenene mener jeg Luftforsvaret er det som er best stilt pr nå og fremover. F-35 får snart operativ kapasitet, og P-8 fases inn om noen år. Vi har transportfly både nasjonalt og i samarbeid med andre, og tankfly som del av et samarbeid. Innkjøp av et lite antall egne tankfly er sannsynligvis den beste styrkemultiplikatoren vi kan få, og bør vurderes. I tillegg er langtrekkende områdeluftvern noe vi sårt mangler, men jeg er usikker på om det lar seg gjøre å anskaffe innenfor en nøktern ramme. Helikoptre ser jeg nærmere på under domenet Land. Og så må det settes av nok penger til trening og øving.


  Sjø

  Sjøforsvaret er tynt, sammenlignet med tidligere, og som drøftet på dedikerte tråder, er ikke fregattene så effektive kampplattformer som de kunne vært, gitt begrenset antall VLS. Hvorvidt vi skal gjenanskaffe den tapte fregatten er jeg dog usikker på, kanskje er det mest kosteffektivt å heller kjøpe flere ubåter? Kystkorvettene har jeg tidligere uttalt meg negativ til, men i den nåværende situasjonen er det kanskje likevel fornuftigst å levetidsforlenge dem. På sikt er det mest fornuftig å satse på NSM som langrekkende våpen, basert på billigere plattformer til sjøs eller på land.

  Og så må det settes av nok penger til trening og øving.


  Land

  Jeg skal ikke her problematisere hensiktsmessigheten av å ha to forsvarsgrener i samme fysiske domene, bare slå fast at vi fortsatt har behov for spredte styrker med begrenset kampevne til å kunne varsle og muligens hindre sabotasjeaksjoner fra folk som ikke vil oss vel. I tillegg har vi behov for robuste, høyteknologiske styrker som kan møte en kvalifisert fiende på like fot, mer eller mindre. Basert på premisset fra forrige innlegg må vi også se nærmere på det økonomiske i å ha noen styrker på reservestatus, gitt at de er så godt trent at de raskt kan flys til innsatsområdet og være KTS på dagen. Sånn sett er jeg ikke negativ til å la 2.bataljon få en slik status. Men da må den få materiellet sitt, og soldater som er trent på det.

  Det vi har gjort nå er å opprette en 'ny' bataljon i Finnmark, men stjålet personell og materiell fra andre steder. Det viktigste grepet jeg vil gjøre for Hæren, gitt et nøkternt budsjett, er å beholde alle avdelingene slik de er nå, men tilføre materiell slik at de blir ordentlige bataljoner, ikke bare papirtigre. Og tilføre nok penger til både lønn, ammunisjon og drivstoff til at det kan trenes godt og mye.

  Helikoptre, ja. Hæren er fullstendig avhengig av taktiske transporthelikoptre. Ferdig. Det er også FS, så da må det kjøpes inn nye. Ikke noe fancy-schmansy, bare hyllevare, enten det er Bell 412, Black Hawk eller noe annet som allerede brukes hos våre allierte.

  Og HV? På lang sikt har jeg helt andre planer, men på kort sikt kunne man latt nasjonalt landoperasjonssenter (dvs Hæren) fått alle innsatsstyrkene underlagt for å kunne støtte hæroperasjoner eller settes inn som selvstendige kompanistridsgrupper. Dette fordrer dog endring i organisering og utstyr hos disse. HV-områdene kunne fortsette omtrent som før, men med mer differensiert treningsmengde og -type - trusselen er annerledes i Oslo enn i Finnmark. Dette siste tror jeg allerede er godt i gang.

  Og så må det settes av nok penger til trening og øving til de prioriterte styrkene.


  Administrasjon, anskaffelser og forvaltning

  Jeg har gjemt selveste rosinen i pølsa til slutt. Kuttkåte politikere har en tendens til å se på fysiske kampenheter når de skal kutte noe ("Trenger vi egentlig 2.bataljon? Trenger vi så mange F-35?"). Det er likevel en svært stor del av budsjettet som er bundet opp i helt andre saker. Av det totale brutto utgiftsbudsjettet på 58,9 mrd er driftsutgiftene til Hæren 5,6 mrd, Sjøforsvaret 4,4 mrd, Luftforsvaret 5,3 mrd og HV 1,4 mrd. I tillegg kommer selvsagt større anskaffelser som vil komme disse til gode, og som totalt dreier seg om 11 mrd. Jeg sier ikke at alt annet er unødvendig byråkrati, men det er en betydelig pott å ta av. Her må man få inn uavhengige eksperter utenfra, med riktig kompetanse, og med et mandat som ikke er begrenset av FD eller FMIN. Forankring hos SMK er sannsynligvis det eneste som kan hjelpe for å få en uhildet vurdering av hvor daukjøtt kan skjæres vekk.

  “The bureaucracy is expanding to meet the needs of the expanding bureaucracy.”

  ― Oscar Wilde
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

  Comment


   #3
   Milforums fagmilitære råd (MFR 2019)

   Som et tillegg til det forrige, legger jeg inn denne tabellen hentet fra siste forsvarsbudsjett.
   Målsetningen bør, etter min mening, være å få kategori "God" inn i alle radene (også om vi innenfor en gitt ramme må gå ned fra "Mykje god" de to plassene det gjelder).   Last edited by Rittmester; DTG 081422A Apr 19, .
   Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

   Comment


    #4
    Sv: Milforums fagmilitære råd (MFR 2019)

    Dagens nivå er så lavt at man må redusere noe av det man har for å få effekt i andre ting.
    Det betyr at hele kapasiteter må sløyfes for å gi andre rom.
    Derfor. Hvordan bygge dagens forsvar så det kan absorbere 2% om noen år, når ledelsen ser tegnene i tiden.
    Og, hvordan bygge forsvar som kan skaleres opp når det allerede er for sent og vi får mer penger enn hva som kan forbrukes, slik som i 1938.

    SOF (Helikopterbiten senere), Cyber og E som nå.
    SOF bør få underlagt deler av KJK og ISTAR. E kommer til å bli styrket av både Nye Ubåter, F-35 og P8. Uten at det gir mye mer budsjettbehov.
    SOF er i høytintensiv krig strategisk reserve, som kan flyttes dit hvor man trenger eksempelvis JTAC.

    Luft som i dag.
    Legge ned Andenes som nå, ikke investere mer enn helt nødvendig på Evenes, vurdere å la P8 operere fra Ørland med Evenes som tankstasjon (Alternativ base er Lossiemouth i Skottland).
    Bygge HAS på Ørlandet med en langt lavere standard så man kan få flere, bygge godt arronderte betongplattinger som kan bygges opp med hesco både ved Ørlandet og flyplasser i området.
    Legge kruttet i evne til å bygge HAS som en del av støttestrukturen.

    Luftvern, se på fremtidig vekst på NASAMS og kunne knytte dette til AEGIS og F-35. Om storkrigen kommer er det ikke Patriot på billigsalg.
    Fokusere på få missiltyper og større kjøp av disse slik som ESSM og SM6.
    Alle effektorer skal kunne flyttes med C-130J.

    Bell 412, beholdes til det ikke er lønnsomt å holde i drift, erstattes av eksempelvis AW169 for å flytte Politi og SOF i fredstid. Detasjement på Bardufoss for fredstids CASEVAC av sivilt og hæren.
    Mobiliseringsskvadroner iverksettes slik som før.

    Moderat vekst Luft, 2%
    Øke forsyninger av våpen, trening, reservedeler og forsyninger slik som hesco og anleggsmaskiner til basebygging.
    Moderat UAV kapasitet, noe slik som DA 62 som kan velge med eller uten bemanning etter behov, ikke bevæpning da det koster for mye å sertifisere.
    Utvide kapasiteten til NASAMS

    Krisevekst Luft
    Kjøpe flere F-35, og tankfly.
    Om ikke NASAMS kan klare SM6 så hyllevarekjøpe Patriot eller annet man kan få tak i.
    Erstatte 412 med pent brukte Chinook av tilgjengelig type, sørge for å krysstrene våre piloter på dette i allierte land.
    En eller annen form for UCAV.
    Kjøpe flere C-130J og se på våpen fra disse. Slik som glidebomber og miner.

    Marinen som i dag
    Skrote Skjold så fort F-35 kan skyte JSM.
    Ikke kjøpe ny fregatt, kjøre de vi har hardere, sørge for å ha nok mannskaper og at disse ikke blir brent ut.
    Legge ned NH 90, kjøpe kapasiteten fra Danmark, be om kost + gentlemans avanse. Tilby å levere noe de mangler til samme kost+ . Slik som Javelin, NASAMS, P8 eller Ubåt. Dette kan gi dem incentiver til å utvide sin helikopterkapasitet, og vi kan få det samme på områder vi allerede har.
    Skrote hele minejaktflåten så snart man har containerløsning på plass.
    Fregatter, minecontainere, og Ubåter får alt av fokus.

    SB 90 fra KJK, legges som en multifunksjonskapasitet som underlegges fregatt, mine eller SOF etter behov. Kadreavdeling, med 6-7 båter operative, resten i møllpose for kadre.

    Moderat vekst 2% Ikke sikkert alle kan gjøres samtidig.
    Bestille to ekstra Ubåter.
    Kjøpe flere våpen til eksisterende plattformer.
    Studere mer bevæpning per fregatt, se på det samme på SB90
    Øke Minestridskapasitet, flere containere og, minelegging. Kjøpe brukte Supplybåter som bærere av Containere.
    Øke SB90 til full styrke.
    Kjøpe egne Fregattheltkopiere

    Krisevekst marinen.
    Se på mulighet for at C-130 kan levere Quickstrike fra lasterom, kjøpe store mengder av dette.
    Bevæpne Fregattene med flere VLS så lenge det er plass, regner med at disse da blir utslitt fortere, hyllevarebestille en ny serie fregatter fra den av våre allierte som kan levere fortest.
    Bestille enda flere Ubåter.

    Hæren, som nå.
    Legge ned Skjold, alt annet lokaliseres i Østerdalen+Sessvollmoen og Setermoen.

    Rekruttskole i forbindelse med Østerdalen garnison, som nevnt av meg i annen tråd baseres på telt og rotasjon av kremen av forsvarets OR-korps (Leverer rekrutter til de andre grenene også).
    FIRE inntak i året gir behov for mindre volum på rekruttskole, men gir konstant tilstrømming av folk. Se på muligheten til å ha høyberedskapsavdelinger som Finland, hvor vernepliktige står noen måneder ekstra på slutten av sin tjenestetid.
    Svært få helprofesjonelle avdelinger, tilstrebe at de som fyller slike roller også er trent på å lede reservister i sitt fagfelt. Kadreavdelinger, enten i form av at fredstids Kp-avdelinger blir til bataljoner eller deler seg opp i flere like KP for spredning i Org.
    Ved dimisjon så står man i rullene til hæren (I stillingen man er trent på) så alle oppgaver har 5 dobbel bemanning, dvs ca 7 år. deretter overføres man til HV.

    Ingen fremtidige anskaffelse av nytt materiell med unntak av ammunisjon slik som missiler.
    Man skal kjøpe brukt, eller direkte hyllevarekjøp uten tilpasninger, volum er viktig.
    Eksempelvis så kjøper man billigst mulig oppgradering av Leopard, bytter deler som er ute av produksjon med nytt og lever med det.
    Nyinnkjøpte K9, CV90 prosjektet, og andre tilsvarende perfekte løsninger er det en slutt på.


    Moderat vekst 2%.
    Kjøpe mer av det man har, ammunisjon, lastevogner, treningstid, instruktørstillinger. Mer luftvern.
    Vurdere flere kanoner.
    UAV som passer til Brigade

    Sette opp dimiterte gardister og GSV-ere i lette brigader rundt Trondheim og Oslo.
    Vaktrester fra Marinens baser settes opp til en BN i bergensområdet.
    Disse med rekvirerte kjøretøyer, og bare lette våpen.

    Krisevekst
    Øke stridsvogntallet til ca 100 og kanonantallet til ca 70, med påfølgende støttefunksjoner. Med flere reservister enn stillinger i dag så kan man skalere opp uten å mangle folk i Krigsorgen.
    Se på SDB fra lastebilflak vs HIMARS hvor JSM er en del av pakka.
    Flere typer UAV, både i form av sverm, Kamikaze og UCAV
    Reservistbrigadene rundt byene tilføres noen få egne kjøretøyer og får MANPADS og PV-missiler. Ellers lik HV på dette.

    HV som nå.
    Soldater som ikke står i rullene for de tre andre våpengrenene overføres til HV umiddelbart etter dimisjon.
    Alle som har stått tilstrekkelig som reserver i de andre grenene overføres HV.

    Hele HV bygges som mobilt lokalvern med høy reaksjonstid, avdelingsjef kan selv velge brøk på om mannskaper skal ha våpen og utstyr hjemme, eller i leir(Da som om de var reservebrannfolk med egne skap hvor alt utstyr er klart innen minutter.) De som har utstyr i leir er da ment å slippe det de har og møte i leir uten å stikke hjem først.
    Man kan bruke HV-I som base på organisasjon, hvor man har en bataljons-stabkjærne som kan lede en egen styrke på noen hundre til vanlig, og uten videre sermoni kan bli tilført andre styrker til man når en størrelse på nesten tusen.
    Hovedfokuset er innen timer å kunne sikre kritisk infrastruktur, slik som flyplasser og havner. Og drive med dette over tid uten å påføre andre deler av forsvaret særlig logistikkbyrde.
    Grunnstammen blir ikke videre større en HV-I er i dag, så man er avhengig av å kunne rotere tropper fra den ene delen av landet til en annen så man ikke brenner opp mannskapene.
    Materiell: Amarokene som i dag, nattoptikk supplert med sivilt termisk, HF-samband så man kan stå for egen kommunikasjon mellom hjemmeavdeling og deployert avdeling om det skulle bli nødvendig.
    Komød og minelegging, dette gjelder egentlig bare Finnmark, men det er best å sørge for standardisert trening på alle.

    Moderat økning
    UAV av bruk og kast typen, gjerne med både faste vinger for lang rekkevidde og rotorer for mer presisjon.
    Flere biler, tilhengere og kursing på dette.
    Lett sivilt anleggsmaskineri for å bygge egne stillinger og sørge for egen mobilitet.
    Mer treningstid.
    Se på muligheten for å ha fly slik som i Danmark.

    Krisevekst
    Eldre årganger kan kalles inn og trenes opp
    Hyllevarekjøpe store mengder våpen og ammunisjon for å kunne øke opp volum i og rundt befolkningsentra. Ditto på sprengstoff, og biler.
    PV missiler eller annen type PGM for selvforsvar utover RFK. Ditto MANPADS.
    Bevæpne UAV og trene på dette.
    Mest relevant for Finnmark, men bør standardiseres: En Norsk tolkning av 107mm raketter som stand-off sektormine. Tilsvarende Grad-P for å kunne terrorisere motstanderen ut til 25 km. Har man UAV med fast vinge så kan man ha sensor på målet.


    Felles.
    Betraktelig reduksjon av standard på alle nybygg, tak over hodet og lamper er ofte bra nok.

    Forsvarsbygg termineres på alt utenom utleie av forlegninger, og historiske installasjoner man ikke blir kvitt.
    Operative avdelinger skal passe på egne bygg, og blir målt på dette på samme måte som vedlikehold av materiell.
    Om man kaller inn flere mannskaper for å få eksempelvis malt bygg så synd trist leit for de private aktørene som mister oppdrag.

    FLO gjør noe av det samme som FB, selv om det er mer flytende med materiellrotasjoner.
    Ikke mer internfakturering enn hva man får av uforstand hos brukeravdeling.
    Det tilstrebes å ha ett slush-fund for oppdukkende gode handler slik som Finlands kjøp av Leopard 2A6, med rutiner for å banke slikt igjennom på politisk nivå om nødvendig.

    Samband/ K2
    På tvers av alle grener og domener må man ha dette på stell, en av de få områdene hvor man av og til må kjøpe det perfekte.

    Skolesystem
    I dårlige tider er det enormt viktig å holde seg med gode skoler på ale nivåer i hele forsvaret, permisjon til høyere studier og studiereiser bør prioriteres over en hel del annet.
    Å sy Forsvarets skoler inn i den sivile Skolestrukturen er viktig både for å bygge forsvarsvilje og å øke befalskorpsets kompetanse.

    Personell
    Når nødvendig nedleggelser av baser er gjort så må man sette en strek å si at slik blir det i mange år.
    Vi kan ikke garantere at en ansatt kan jobbe med det samme i fremtiden, men vi bør kunne garantere at arbeidsplassen blir på samme sted.

    Lønn, mindre tillegg, høyere fast lønn. Det skal ikke lønne seg for avdelinger å holde seg i leir for å kunne spise i messe og sove i seng. Det blir da også lettere for både avdelingen og den ansatte å planlegge sin økonomi.
    Vernepliktige, flere kalles inn, mindre dagpenger på alle. Man kan ikke konkurrere med sivil jobb uansett hvordan man snur på det.

    Infokrig.
    Alle soldater bør trenes litt på dette, at Elvira enkeltmann kan pøse ut sannferdig propaganda på SoMe når det er riktig tid for det har langt mer effekt en kjedelige presseoffiserer som viser powerpoint til verdenspressen.

    Industri.
    Det ses på å gjøre produksjonslinjer skalerbare så man kan ha daglig produksjon av en gitt type forsyning og hvor man kan øke dette til døgnkontinuerlig uten problemer.
    Søke å bygge norsk industri på ubemannede kapasiteter i områder der satellitt ikke alltid er på plass.

    Overordnet tanke.
    Skalerbarhet både på kort og lang tid.
    Kutte ut alt som lukter av perfekt utenom noen kjerneområder.
    Tåle å bite i noen sure epler, slik som å kjøpe helikoptertjenester av allierte, og kjøpe brukte panzere fra tidligere U-land.
    Kjernen i kadreavdelingene sammen med SOF blir Intops på bakken.
    HV skal forsvare Finnmark, inntil alliert støtte er på plass, sprengstoff skal spare blod.
    Død ved Kølle!
    Bla bla... Hybrid warfare is easy

    Comment


     #5
     MFR 2019 - moderat nivå

     MFR 2019 - moderat nivå

     Jeg er enig i mye av det [MENTION=18088]Kdo_Under[/MENTION] skriver, og skal ikke gjenta det. Det er også en del felter jeg i mitt forrige innlegg beskrev som rimelig bra dekket, og skal heller ikke si noe mer om dem.

     I denne omgang skal jeg derfor nøye meg med å ta for meg tre ting - elektronisk krigføring, luftvern og Hæren.

     De to første finnes, hhv finnes snart, som avdelinger i Hæren, men jeg løfter dem ut her fordi de også har stor verdi på fellesnivå. Uten god og robust beskyttelse i henholdsvis det elektromagnetiske domenet og luftdomenet er våre faste installasjoner, våre fartøyer og våre hæravdelinger nesten ubrukelige. Eller, for å bruke den tekniske termen - føkka. Med en russisk EK-brigade og flystyrker betydelig større enn de norske nærmest på dørstokken vår, MÅ vi satse penger på å få ting på stell her, om vi skal bevare et minimum av handlingsrom. Det er prosjekter på gang innen begge områder, men som nevnt tidligere, vi burde aldri ha lagt ned det kampluftvernet vi hadde før vi hadde etablert et nytt. Og uansett må vi ikke glemme at det trengs mer enn bare mobilt, kortholds luftvern (selv om det er viktig), også mer langtrekkende egnet til å beskytte større områder. Nøff said.

     Så var det Hæren, da. Diskusjonen om Hærens størrelse og innretning er det mulig å bruke mye tid på, og FFI har for så vidt gjort en grundig jobb med å beskrive noen mulige målsetninger og mulighetsrom.

     For meg koker det hele ned til et moralsk spørsmål - skal vi forsvare Finnmark? Under den kalde krigen valgte vi å ikke gjøre det, annet enn med avdelinger som skulle sinke fienden til han møtte på de fire brigadene som skulle holde Troms. Ut fra datidens styrkeforhold var det nok fornuftig militært sett, men det moralsk tvilsomme kom frem ved at man aldri innrømmet denne strategien offentlig. Den russiske Hæren av i dag er mye mindre, og har ikke kapasitet til, og sannsynligvis ikke målsetninger om, å etablere et bastionforsvar som favner hele Troms og Finnmark.

     Premisset mitt er altså at vi skal forsvare Finnmark. Da må vi (som argumentert for på andre tråder) ha en duellkapasitet på plass allerede i fredstid. Som også argumentert for annetsteds er et brigadesystem en bedre og mye mer kosteffektiv lønsing enn å dashe noen små bataljoner rundt hist og pist, og tro at de skal klare å stoppe de brigadene russerne allerede har på plass rett bak startlinjen. Altså en brigade i Finnmark. Og fordi russerne vil søke minste motstands vei, også robuste reserver andre steder, som både kan operere lokalt/regionalt eller til forsterkning for brigaden i Finnmark. Altså en brigade til, men denne kan være distribuert. Jeg skulle gjerne hatt en tredje brigade, men tror det blir for dyrt til å kunne kalles "moderat", så vi får stole på HV.

     Som også [MENTION=18088]Kdo_Under[/MENTION] argumenterer for, et stort innslag av reservister, og bruk av kadrer. Jeg tror imidlertid vi trenger én stående kampbataljon for å få øvd daglig i stor nok ramme, og for å ha noe robust å sende ut på kort varsel.

     Jeg har tidligere argumentert for at brigaden i Finnmark skal være en ren panserbrigade, med en teig helt fra Alta til Kirkenes. Det kan imidlertid argumenteres med at sårbarhet for langrekkende (og dyre) missiler gjør at den fremste bataljonen, i Varanger, heller bør være lett og spredt, backet opp av to panserbrigader. De stående styrkene på grensen kan være omtrent som nå, mens panserbataljonene gjerne kan ha en eskadronsstridsgruppe stående i fredstid som kadre, med øvrig materiell lagret lokalt, og mannskaper satt opp og fløyet opp på dagen ved behov.

     Brigaden i sør kan da enten ha tre lette infanteribataljoner med høy strategisk mobilitet, eller to lette og en tung (sistnevnte en naturlig videreføring av TMBN). En av disse mer eller mindre fullt oppsatt, de to øvrige enten på ren reservestatus eller kompanikadrer, avhengig av økonomien. Tentativ plassering Oslo (HMKG oppsatt og trent som en fullverdig lett infanteribataljon), Rena og Ørlandet/Værnes.
     Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

     Comment


      #6
      Sv: Milforums fagmilitære råd (MFR 2019)

      Hvordan ville russerne reagert om man fikk noe slikt på plass?

      Ville de nøyd seg med de programforpliktede fordømmelsene i media, eller ville de begynt å ommøblere styrker nærmere oss?

      Sent fra min SM-A520F via Tapatalk
      Odd objects attract fire. You are odd.

      Comment


       #7
       Sv: Milforums fagmilitære råd (MFR 2019)

       Opprinnelig skrevet av Znuddel Vis post
       Hvordan ville russerne reagert om man fikk noe slikt på plass?

       Ville de nøyd seg med de programforpliktede fordømmelsene i media, eller ville de begynt å ommøblere styrker nærmere oss?

       Sent fra min SM-A520F via Tapatalk
       De klager om vi oppgraderer fra pansertruse til boxer så det er noe som kommer uansett.

       Om avdelingene lengst nord blir tilstrekkelig slagkraftige(for å kunne gjøre mer enn å dø raskt og ærefullt), med patriot og MLRS/ATACMS så kan man regne med stadig mer utfordrende operasjoner med påfølgende ustabilitet.

       Husk at de i stor grad(stadig større etter som Putin tror egen propaganda og flokken med hangarounds nører opp om dette for å mele egen kake) tror vi er ute etter å ta dem.
       Død ved Kølle!
       Bla bla... Hybrid warfare is easy

       Comment


        #8
        Sv: Milforums fagmilitære råd (MFR 2019)

        Når det gjelder Finnmark og forsvaret av denne landsdelen så havner man i en knipe.

        På dagens nivå eller 2% så er det ikke mulig å ha styrker som er forsvarlig utrustet og store nok til å kunne drive duellering.
        Ett annet moment er at ved å sette opp en styrke som er stor nok til å drive konvensjonell forsvarsstrid i Finnmark så øker man kapasiteten så mye at en motstander ser på oss som en direkte trussel.
        Det er viktig å også ikke gå i Diesen-fella å tro at krig er rasjonelt, og i enda større grad at Russland er rasjonelle på samme måte som vi er. Selv om en Norsk mek-brigade i Øst-Finnmark ikke kan true Russland så kan de se på det som en trussel og handle deretter.

        Om vi så skal se for oss å lage en brigade i Finnmark som gjør noe mer enn å dø på seg den dagen det blir krig så krever det noen voldsomme investeringer.
        24 Skyts, 50 Stridsvogner og rundt 80 CV-varianter. Luftvern ca. dobbelt av hva som i dag er bestilt til hele hæren, og Patriot*. Siden denne Brigaden blir undertallig hva forventet angriper er så må man kompensere med mer ildkraft i form av en gruppe MLR.
        Videre må man bygge enten, en robust forsyningskapasitet fra andre deler av landet, eller bygge harde strukturer i nærheten av operasjonsområdet. Et estimert maksimalt fredstidsforbruk på flerfoldige ton per time av granater og diesel er ikke umulig. Dette krever store flåter av krokløftere, med kapasitet til å ta store tap.
        Så godt som hele brigaden må har utstyrsparken sin i shelter som har en kostnad på ca 120 000 per kvadratmeter (Dette kan kanskje reduseres til 60-80 men det koster flesk uansett.). Dette fordi man er nærmere FI og de da har tilgang på mere våpen innen kortere tid.

        Dette koster mer enn hva 2-3% kan gi oss over statsbudsjettet.
        For paranoide russere så kommer dette til å se ut som en perfekt angrepsbasis fra NATO mot Murmanskområdet hvor de har sin andreslags atomstyrke. Da får vi økt spenning og opprustning, selv om vi selv ikke mener vi er en trussel. De kan da peke på K9 med kanskje 100 km rekkevidde, og MLR med over 500 km rekkevidde i fremtiden. For ikke å snakke om områdeluftvern som har virkning langt inn på Kola.

        *Eller tilsvarende, alternativt en egen Skvadron F-35 øremerket for strid i Øst-Finnmark. Om luftvernet også må ha en form for C-RAM kapasitet grunnet åpent terreng og FI ildoverlegenhet så krever det enda flere plattformer.
        Død ved Kølle!
        Bla bla... Hybrid warfare is easy

        Comment


         #9
         Sv: Milforums fagmilitære råd (MFR 2019)

         Min tanke er da å gjøre forsvaret av Finnmark asymmetrisk.

         Grensevakten kan få forlenget sin tjenestetid noe og få trening på MANPADS og Javelin. Og ikke minst bli tildelt KOMØD og generelt mengder med sprengstoff.

         Dette gir en barriere helt ved grensen som gjør at ethvert angrep må gjøres med tyngre styrker og som en del av ett samvirke. Dette gjør terskelen for å gjøre noe direkte over grensen høyere, og vi kan da få lenger varsling fordi mobilisering av en stridsgruppe tar mer tid (Og skaper mer signalstøy) enn å belte 200. motor ut porten.

         For operasjoner som ønsker å omgå dette så må man benytte seg av oversettingskapasitet både på kjøl av diverse størrelser eller igjennom luft. Begge disse delene er kapasiteter det er mindre av en behovet og det krever til dels forberedelser som er lettere å detektere. Nå skal det sies at tidligere Sovjetisk deployering av store styrker via luft har blitt godt skjult, men det er lettere å få informasjon i dag enn i 1968 eller 1979.

         Da er det viktig å kunne kutte viktige fremrykningsakser, dette kan gjøres via F-35 uten støtte fra bakken. Elvenes, Straumen eller Tana bru er de mest opplagte punktene. Evne til å kunne krydre disse og andre punkter ofte nok til at man ikke får bygget nye akser er svært viktig. Dette kan fint foregå uten innblanding fra bakkestyrker. SDB har rekkevidde på 70 til 100 km og målene er innenfor veldig konsentrerte områder.

         Om så det skjer at man klarer å ta seg frem med bakkestyrker etter dette så er det svært viktig å forme bakkestriden på en slik måte at fremrykkende avdelinger blir store, tunge og dermed trege. Dette så luftkapasiteter eller andre langtrekkende systemer kan redusere disse i eget tempo.

         Om man ikke former bakkestriden så er det mulig for fremrykkende enhet å benytte store mengder lette avdelinger og således gjøre det vanskelig å bekjempe disse raskt med slagkraftige våpen som mekaniserte styrker eller luftmakt. Eksempelvis så trenger man ikke rare brua for å sette over noen kompanier på motorsykkel/snøskuter, og det kreves store bakkestyrker for å kontrollere disses fremrykning.

         Derfor kommer Heimevernet inn spesifikt i Finnmark for å forme slagfeltet. Eventuelt grensestyrker som trekker tilbake kan også være en del av dette.

         Typiske oppdrag må være å legge ut Stridsvognminer og drive KOMØD, i innledende faser langs fremrykningsakser i front av FI fremste. Senere på helt tilfeldige steder så det sinker forsyninger og sliter ut EOD.
         Om det er lette styrker så kan man benytte bakhold og ildoverfall til nød for å tvinge disse tilbake på hovedaksene.

         Siden HV uansett blir få, og Finnmark er enormt stort så kan man ikke beregne den klassiske metoden med å ligge nært inntil der man har lagt ut miner for så å bestryke de som søker å rydde opp dette. Man må ha avstand og mulighet til å stikke for å stride en annen dag. Der kommer 107mm raketter inn i bildet. De kan avfyres fra klargjorte posisjoner opp til 7 kilometer ifra målområdet og det er også mulig å fjernavfyre disse enten med Nonel eller radiokontroll fra avstand. Dette så en patrulje på 6 kan ligge 10 kilometer ifra et punkt man har lagt miner i og så beskyte minefeltet uten at kontrabatteri med en gang kan slå ut patruljen. UAV eller UGS kan benyttes som sensorer.

         Ganske fort må man søke å angripe noen få typer avdelinger som både er mykere og har stor effekt. Feltkjøkken, og matforsyning er svært viktig for moralen og rakettangrep når man spiser kan fort ta livet av mange soldater på kort tid.
         Om feltkjøkken er guleroten til en avdeling så er MP pisken, om det murres i rekkene fordi det aldri er varm mat og forsyningsaksene tetter seg til fra dag én av utbrente lastebilvrak, så trenger man MP for å holde ting på plass. MP har også en viktig jobb i å dirigere trafikk, uten dem så blir trafikken enda tregere. Mangel på MP fører kanskje også til mer ulovligheter og overgrep på sivilbefolkningen, så det er ikke bare bra.

         EOD og ingeniør-avdelinger er en annen ting man må søke å redusere, selv om disse kan være vanskeligere å enten finne eller ødelegge så er treningstiden til en med denne kunnskapen noe man ikke kan erstatte over natten.

         Mens 107 mm er en løsning for å beskyte kjente punkter fra kjente posisjoner så er Grad-P noe som kan brukes på mål som dukker opp. Om man utstyrer HV med UAV med fast vinge på lagsnivå så kan man klare å overvåke store områder, å kunne terrorisere alt som er av myke mål må da prioriteres, ikke en natt skal soves uten redsel.
         Tar vi utgangspunktet i en Avfyringsrampe slik som Grad-P og utstyrer disse med Polske eller Tsjekkiske 122mm raketter med presisjonsstyring. Dette kan gi ca 30 km rekkevidde, om ikke mer.

         Mobiliteten til HV i denne situasjonen blir i startfasen Amarok, selv om det ganske fort endrer seg og man må benytte mindre kjøretøy slik som sekshjuling og Skuter. Vanlige motorsykler er kanskje det mest ideelle om sommeren for flukt, men krever langt mer trening i fredstid. Derfor er tilhengere viktige til Amarokene i Finnmark slik at man kan medbringe terrenggående transport.

         Man kan ikke forvente å kunne overleve over tid ved å satse på å holde disse avdelingene mobile, høy mobilitet lager mange spor og andre signaturer som leder frem til hvilestillinger. Hovedfokus bør være å benytte OP posisjoner hvor man kan ligge i ro og ikke lage støy mens man venter til riktig tid å avfyre sine våpen for deretter å flykte til ny posisjon.

         Den største utfordringen med dette konseptet er hvordan man kan sørge for å få nok våpen og ammunisjon ut i teig før krigen starter. Dette krever en spredt utplassering, noe som er ett mareritt å ha kontroll på i fredstid*. Selvfølgelig kan noe lagres under politistasjoner (Noe det nesten ikke finnes noen av i Finnmark), inne på områdene til flyplasser er det også mulig. Andre forsyninger kan helt enkelt lagres i depoter spredt i hele fylket. Det samme kan man gjøre ved å på forhånd bygge patruljebaser. En annen mulighet er å bruke hurtiginnkalte GSV reservister til å kjøre ut og dumpe forsyningene i teig, heller ikke dette er en spesielt god løsning.

         Hele poenger med dette konseptet er at HV-patruljene ikke er underlagt sentral ledelse, men har føringer på hva som skal angripes og hvilke punkter som skal skys for å unngå Blue-on-Blue.


         *Problemet som er vanskeligst å løse. Faktisk så vanskelig at det kan gjøre konseptet umulig.
         Død ved Kølle!
         Bla bla... Hybrid warfare is easy

         Comment


          #10
          Sv: Milforums fagmilitære råd (MFR 2019)

          Så, HV skal egentlig bedrive en form for fri strid mens Brigaden(e) mobiliserer og enten a) rykker frem mot stridsfeltet ett sted i Finnmark; b) går i defensive posisjoner i Vest-Finnmark/Lyngen?

          Comment


           #11
           Sv: Milforums fagmilitære råd (MFR 2019)

           Opprinnelig skrevet av Eeo Vis post
           Så, HV skal egentlig bedrive en form for fri strid mens Brigaden(e) mobiliserer og enten a) rykker frem mot stridsfeltet ett sted i Finnmark; b) går i defensive posisjoner i Vest-Finnmark/Lyngen?
           Nå er jeg på reise så svaret er Ja.
           Alle tilleggene og «men» kommer senere.
           Død ved Kølle!
           Bla bla... Hybrid warfare is easy

           Comment


            #12
            Sv: Milforums fagmilitære råd (MFR 2019)

            Interessant modell for å bremse og forstyrre FI i Finnmark. Har vi offerviljen til at disse soldatene lengst frem på "Fri mitr" faktisk vil og kan ofres? Disse vil jo ha relativt kort levetid i strid - og vil i seg selv være naturlige mål for assymtrisk krigføring i starten av en konflikt.

            Hvis vi forutsetter at det finnes tilstrekkelig motiverte og etterhvert trente og utrustede soldater bosatt og mobiliserbare nordøst for brigadens linje (Lyngen?) så har jeg to spørsmål:
            * Vil disse operere helt uten luftstøtte og etterforsyning?
            * Hva vil dette koste?
            "Gjør Ret, Frygt Intet"

            Comment


             #13
             Sv: Milforums fagmilitære råd (MFR 2019)

             Opprinnelig skrevet av Znuddel Vis post
             Hvordan ville russerne reagert om man fikk noe slikt på plass?

             Ville de nøyd seg med de programforpliktede fordømmelsene i media, eller ville de begynt å ommøblere styrker nærmere oss?

             Sent fra min SM-A520F via Tapatalk
             Selvsagt masse sabelrasling, mobilisering av nyttige idioter, samt noen strategisk valgte ommøbleringer. Ja, det ville blitt bråk, og i hvert fall en midlertidig økning av spenningsnivået.

             Imidlertid har vi, slik jeg ser det, tre valg dersom vi virkelig skal forsvare Finnmark.
             1) Ha styrkene utplassert der på forhånd slik skissert, og akseptere økt spenning en tid.
             2) Forsøke å flytte styrkene sørfra i en periode hvor spenningsnivået er økt av andre årsaker. Det er ren ønskedrøm å tro at norske politikere a) er forutseende nok til å gi en slik ordre i tide og b) tør å gjøre det når russerne i en slik situasjon vil si, "flytter dere noe panser nord for Lyngen kommer vi til å ødelegge Globus II og Melkøyterminalen, samt utslette Kirkenes sentrum, fordi vi da vil føle oss truet. Vil dere virkelig det?" Og, dersom en slik forflytning mot formodning skjer, til sjøs eller langs den eneste brukbare veien, kan man være ganske sikker på at den ikke vil få gå uforstyrret.
             3) Forsøke å flytte styrkene etter at en krig har brutt ut. Selv uten ubåter og KOMØD som effektivt vil stoppe styrken før den kommer til Finnmark, vil det ta alt for lang tid, og et fait accomplis kan allerede være etablert.
             Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

             Comment


              #14
              Sv: Milforums fagmilitære råd (MFR 2019)

              Som [MENTION=18088]Kdo_Under[/MENTION] skriver må man ikke tro at russerne nødvendigvis er rasjonelle, eller i det minste ikke har samme form for rasjonalitet som oss. Kanskje vil de se på en brigade i Finnmark som en trussel, og uansett vil de si at de ser på det slik.

              Når det gjelder det øvrige, så må jeg få komme tilbake til saken i et senere innlegg. Jeg er enig i mange av vurderingene, men ikke alle konklusjonene. Ja, det må finnes noen som driver fri strid. og HV, tilstrekkelig trent og utrustet (herunder med MANPADS) vil kunne fylle rollen. Jeg vil imidlertid kun se på dem som et supplement til en mer robust styrke. Lett infanteri vil ikke kunne hindre russerne i å raskt ta kontroll over de nøkkelpunktene de trenger i Øst-Finnmark. De vil kunne påføre tap, men vi må anta at russerne har en høy nok terskel for det. Bare tyngre styrker med skikkelig luftvern vil kunne nekte fienden adgang til målene sine.
              Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

              Comment


               #15
               Sv: Milforums fagmilitære råd (MFR 2019)

               Til det siste hovedinnlegget til [MENTION=18088]Kdo_Under[/MENTION]: Enig i at det er viktig å forme fienden, men ikke enig i at lette styrker er spesielt godt egnet til det. Tapspåføring mot myke og halvmyke mål, ja, men ikke noe som kan tvinge fienden til å gjøre som vi vil, dersom han har bestemt seg for å tåle en del tap. Deler også bekymringen til [MENTION=13645]Sofakriger[/MENTION] om offerviljen til de fremste, lette soldatene. Jeg sier ikke at de vil være ubrukelige, bare at man ikke kan stole på at de faktisk vil ha mulighet til å stoppe en fiende. For det er, etter min mening, det som må være målet. "Kontroll i Finnmark," kaller FFI det i sin rapport, hvor ambisjonen er å holde Finnmark inntil vi kan få allierte forsterkninger dit. Og da holder det ikke med forstyrrende operasjoner med lette styrker.

               https://www.ffi.no/no/Rapporter/19-00328.pdf
               Nå har jeg lyst til å foreta en digresjon, og snakke litt om reservestyrker. Det er for så vidt relevant stort sett uansett hvilket ambisjonsnivå eller konsept man ser på. En reservist kan nemlig være så mye, fra en soldat som helt siden han/hun var ferdig med førstegangstjenesten har vært inne flere ganger i året i sin faste tjenestestilling sammen med de han skal kjempe med, til en som i gamle dagers lokalvernbataljoner kanskje skulle ha vært inne på en rep.øvelse hvert åttende år, men sannsynligvis aldri hadde vært det. Kostnadene er svært forskjellige, men det er også kampkraften.

               Skal vi få en Hær med en smule seighet kan vi ikke bare basere oss stående styrker, men vi kan i det minste forsøke å etablere et felles begrepsapparat slik at vi ikke snakker forbi hverandre. Et forslag til en grovinndeling følger, hvor bataljonen er brukt som hovedkampenhet:

               1. Stående, profesjonelle styrker, fullt oppsatt: Deler av HRS er vel gode eksempler på dette, selv om TMBN bare har 470 soldater inne til tjeneste (iflg åpne kilder) og således ikke er fullt oppsatt som bataljon. Poenget er uansett at hele bataljonen som en enhet raskt skal kunne deployeres dit den trengs, enten som en komponent i en brigade eller som kjernen i en bataljonsstridsgruppe.

               2. Stående styrker, med en blanding av profesjonelle og førstegangssjenestegjørende, fullt oppsatt: Panserbataljonen er vel et brukbart eksempel. Kampkraften er sannsynligvis lavere enn i en helt profesjonell avdeling, og det vil kunne være bindinger ift deployering utenlands, men ellers skal styrken kunne deployeres like raskt som 1). En slik bataljon vil være billigere i drift enn en profesjonell.

               3. Kadreavdelinger, hvor tilstrekkelig personell er fast tjenestegjørende til at man i det daglige kan drifte en kompani-/eskadronsstridsgruppe, og hvor øvrige har minimum årlige øvelser i sine faste tjenestestillinger. Vil anslagsvis koste halvparten av en profesjonell avdeling, da man fortsatt må ha inne en god del spesialister og folk i stabs- og støttestillinger.

               4. Skjelettavdelinger, som ikke har direkte kampkraft i fredstid, men har en kjerne av spesialister som dels tar vare på materiellet, og dels er forberedt på å gå inn i nøkkelstillinger når reservistene kalles inn. Også her bør det være snakk om årlige treninger og øvelser. Driftskostnadene bør være kanskje 25% av en stående avdeling, og med spesialistene allerede på plass bør det være raskt å etablere kampkraft.

               5. Rene reserveavdelinger, hvor det kun er snakk om teknisk personell som tar vare på materiellet. Disse vil være billigere, men ta lengre tid å mobilisere, og sannsynligvis ikke være aktuelle for å sette inn som første respons.

               Tilsvarende inndelinger bør være mulig å foreta for bataljoner som ikke er kampbataljoner.
               Som tidligere nevnt mener jeg at det er hensiktsmessig at Finnmarksbrigaden stort sett består av kadreavdelinger, kategori 3, eller kanskje til og med 4. Ikke bare fordi det er billigere, men også fordi det er en utfordring å få familier til å bosette seg i Finnmark. Alt tungt materiell må være lagret lokalt, og så flys personellet inn fra resten av Kongeriket.
               Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

               Comment

                
               • Filter
               • Tid
               • Show
               • New Topics
               Clear All
               new posts
               No content found
               Show More
                
               • Filter
               • Tid
               • Show
               • New Topics
               Clear All
               new posts
               Please log in to your account to view your subscribed posts.
               Underforum Tråder Innlegg Nyeste innlegg
               Oppstillingsplassen
               Tekniske driftsmeldinger
               Tekniske driftsmeldinger.
               Tråder: 8 Innlegg: 641
               Nyeste innlegg: Milforum: Driftsmeldinger
               8 641
               Kunngjøringer fra ledelsen
               Kunngjøringer og informasjon fra forumledelsen.
               Tråder: 15 Innlegg: 1.086
               Nyeste innlegg: Meldinger til/fra S-1
               15 1.086
               yamaha
               Meldinger til/fra S-1
               av yamaha
               Kommentarer fra rekkene
               Stedet for korte spørsmål og kommentarer om forumet. Faglige diskusjoner tar vi på andre tråder under fagforumene.
               Tråder: 3 Innlegg: 445
               Nyeste innlegg: Feilmeldinger
               3 445
               Sjef Milforum
               Feilmeldinger
               Fagforum S-1: Personell & administrasjon
               S-1 1. Førstegangstjeneste, opptak og trening
               Rekruttering, opptak og trening til førstegangstjeneste. Livet som vernepliktig etter førstegangstjenesten.
               Tråder: 2.454 Innlegg: 41.994
               Nyeste innlegg: Livet i tjeneste
               2.454 41.994
               Rittmester
               Livet i tjeneste
               Underforum:
               Treningsdagbøker (11/1.130)
               S-1 2. Utdanning og tjeneste
               Utdanning og tjeneste som offiser, befal og spesialist, herunder diskusjoner rundt OMT (Ordning for Militært Tilsatte).
               Tråder: 65 Innlegg: 2.857
               65 2.857
               Underforum:
               S-1 3. Ledige stillinger innen totalforsvaret
               Se annonseringer av ledige stillinger i Forsvaret, Politiet, NSM, Sivilforsvaret og andre forsvars- og sikkerhetsrelaterte næringer.
               Tråder: 30 Innlegg: 492
               30 492
               S-1 4. Utnevnelser, utmerkelser og administrative forhold
               Alt om utnevnelser, utmerkelser og annet administrativt.
               Tråder: 8 Innlegg: 283
               8 283
               Fagforum S-2: Etterretning & sikkerhet
               S-2 1. Generelle nyheter.
               Her følger vi det generelle nyhetsbilde, hovedsaklig sikkerhets og militærrelaterte temaer, verden over.
               Tråder: 1.054 Innlegg: 33.827
               Nyeste innlegg: Interessante nyhetslinker
               1.054 33.827
               S-2 2. Etterretning
               Følg utviklingen i ulike deler av verden, regioner, land og konfliktområder.
               Underinndeling og innhold er tilpasset Etterretningstjenestens fokusområder.
               Tråder: 395 Innlegg: 28.345
               395 28.345
               Underforum:
               Tema: Russland (58/6.881)
               Tema: Asia (102/4.213)
               S-2 3. Sikkerhet
               Terrorisme, spionasje, sabotasje, subversjon og organisert kriminalitet.
               Underinndeling og innhold er tilpasset PSTs trusselvurderinger.
               Tråder: 59 Innlegg: 5.302
               59 5.302
               Underforum:
               22.juli 2011 (32/4.562)
               S-2 4. Nyhetsfeed
               Automatiske nyhetsfeeder. NB! Slettes automatisk etter en tid, så diskusjoner bør føres videre på andre tråder.
               Tråder: 201 Innlegg: 256
               201 256
               Fagforum S-3: Operasjoner & avdelinger
               S-3 1. Forsvarets avdelinger, øvelser og operasjoner
               Forsvarets ulike forsvarsgrener, våpengrener og avdelinger.
               Tråder: 2.548 Innlegg: 62.532
               2.548 62.532
               Underforum:
               Hæren (41/1.518)
               Sjøforsvaret (36/1.959)
               Luftforsvaret (62/1.285)
               Heimevernet (563/17.503)
               S-3 2. Totalforsvaret
               Diskuter totalforsvaret unntatt Forsvaret, herunder Sivilforsvaret, Redningstjenesten og Politiet.
               Tråder: 584 Innlegg: 19.529
               Nyeste innlegg: Rettssaken mot Erik Jensen
               584 19.529
               Underforum:
               Politiet (235/12.996)
               S-3 3. Ledelse
               Diskuter ledelse, strategi, operasjonskunst og taktikk.
               Tråder: 9 Innlegg: 177
               Nyeste innlegg: Ledelse
               9 177
               Rittmester
               Ledelse
               S-3 4. Militære fag og stridsteknikk
               Stridsteknikk, skyting, feltarbeider, sprengning, vintertjeneste og andre militære fag.
               Tråder: 21 Innlegg: 2.270
               Nyeste innlegg: Den store PI-tråden
               21 2.270
               pioff
               Den store PI-tråden
               av pioff
               Fagforum S-4: Logistikk & materiell
               S-4 1. Kjøretøy, fartøy og fly
               Alt om militære kjøretøy, fartøy og flymaskiner.
               Tråder: 109 Innlegg: 10.277
               109 10.277
               S-4 4. Forsvarets anskaffelser, annet materiell
               Analyser og diskusjoner om ulike anskaffelser av militært materiell til Forsvaret i Norge, samt generelle diskusjoner rundt materiell som ikke er dekket andre plasser.
               Tråder: 65 Innlegg: 827
               65 827
               Underforum:
               Landsystemer (28/624)
               Sjøsystemer (4/5)
               Luftsystemer (6/41)
               INI-systemer (23/128)
               Fagforum S-5: Planer & policy
               S-5 1. Forsvarsbudsjett, planer og doktriner
               Forsvarsbudsjett og langtidsplaner, doktriner og militærmakt. Debatt rundt politiske føringer for Forsvaret, samt Forsvarets egne strategier og planer.
               Tråder: 93 Innlegg: 6.070
               93 6.070
               S-5 3. Militærhistorie
               Her diskuterer vi norsk og internasjonal militærhistorie, avdelingstradisjoner og militaria.
               Tråder: 411 Innlegg: 10.503
               411 10.503
               Underforum:
               S-5 4. Veteranforum
               Informasjon om veteraner og reservister og aktiviteter landet rundt. FN-tjeneste, NATO-Veteraner, NROF etc.
               Tråder: 89 Innlegg: 1.564
               Nyeste innlegg: Team Rubicon.
               89 1.564
               magskor
               Team Rubicon.
               av magskor
               Fagforum S-6: Samband & IKT
               S-6 1. Fagforum Samband
               Dette formet skal være for alle innlegg om sambandsmidler, relaterte systemer, erfaringer, utdanning, avdelinger og historikk samles. Tråden vil være ugradert, noe som er en selvfølge på dette forumet.
               Tråder: 119 Innlegg: 1.706
               Nyeste innlegg: Alternativ til kontorkasse
               119 1.706
               Underforum:
               01 Fagområder (16/297)
               02 Felttriks (23/301)
               S-6 2. Tekniske forum
               Her diskuterer vi tekniske saker innenfor IKT og data, som ikke er dekket av fagforum samband.
               Tråder: 170 Innlegg: 3.016
               170 3.016
               Markedsplassen
               Kjøp og salg
               Her kjøper og selger du utstyr. Kun for privatpersoner.
               Buy and sell kit. Non-commercial use only.
               Tråder: 537 Innlegg: 2.182
               537 2.182
               Milforums testarena
               Tester med terningkast på forskjellige typer utstyr. Det forutsettes at tester ikke har noen tilknytning til produsent eller forhandler av utstyret.
               Tråder: 3 Innlegg: 16
               3 16
               Bedriftspresentasjoner
               Bedrifter som mener de har noe å tilby Milforums lesere, enten i form av produkter eller jobb, kan her legge inn en tråd med informasjon og relevante lenker.
               Tråder: 2 Innlegg: 2
               2 2
               Working...
               X