Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Forsvarsbudsjettet 2016

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • Forsvarsbudsjettet 2016

  Forsvarsbudsjettet 2016

  I budsjettet for 2016 foreslår Regjeringen en reell styrking av forsvarsbudsjettet på 4 294,4 millioner kroner. Dette innebærer en økning på om lag 9,8 prosent og et forsvarsbudsjett på 49,1 milliarder kroner.

  Er dette nok ?

  Statsbudsjettet

 • #2
  Sv: Forsvarsbudsjettet 2016

  Om Heimevernet:


  Regjeringen foreslår å bevilge 1 215 millioner kroner til Heimevernet i 2016. Forslaget innebærer reelt sett en reduksjon med 11,8 millioner kroner sammenlignet med budsjettet for 2015. Reduksjonen skyldes i hovedsak forsvarssjefens tverrprioritering.

  Budsjettforslaget legger opp til at aktivitetsnivået i Heimevernet i 2016 videreføres på 2015-nivå for både innsatsstyrkene og områdestrukturen.

  Den planlagte utrustning av soldater vil bli noe redusert. Dette medfører at færre personer enn planlagt vil bli overført til områdestrukturen. Heimevernet vil opprettholde sin operative evne.

  En gradvis tilføring av materiell og videreutviklingen av nytt forsyningskonsept vil på sikt øke Heimevernets operative evne.

  Minimum 62 prosent av HV-områdene vil gjennomføre årlig trening i 2016, og samtlige områder vil gjennomføre befalstrening. Trening av innsatsstyrkene ble styrket i 2014 med økt trening av fem utvalgte tropper. Tiltaket ble videreført i 2015 og fortsetter i 2016.


  Sent from my iPad using Tapatalk
  TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

  Kommentér


  • #3
   Sv: Forsvarsbudsjettet 2016

   Om Hæren:
   Regjeringen foreslår å bevilge 5 273 millioner kroner til Hæren. Forslaget innebærer reelt sett en reduksjon med 24,2 millioner kroner sammenlignet med budsjettet for 2015. Reduksjonen skyldes i hovedsak forsvarssjefens tverrprioritering.

   Budsjettforslaget legger opp til at Hæren i 2016 vil videreføre aktivitetsnivået på om lag samme nivå som i 2015.

   Hæren skal i 2016 fortsette å videreutvikle Brigade Nord med spesiell vekt på å styrke brigadens reaksjonsevne samt brigadens evne til å gjennomføre taktiske samvirkeoperasjoner i en fellesoperativ ramme.

   Den pågående videreutviklingen og oppbygging av Panserbataljonen med tilhørende samvirkesystemer vil fortsette, og den omfatter flere vervede, tilførsel av moderne materiell samt betydelige investeringer i bygg og anlegg. Både Panserbataljonen og Telemark bataljon vil også i 2016 motta oppgraderte og nye CV-90 stormpanservogner. Som del av innfasingen av stormpanservognene vil det bli gjennomført nødvendig kompetanseheving. I sum vil dette styrke Hærens operative evne.

   Hærens evne til troverdig og god grenseovervåkning mot Russland bedres ved at Storskog, som den andre av to moderniserte grensestasjoner, ferdigstilles i 2016.


   Sent from my iPad using Tapatalk
   TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

   Kommentér


   • #4
    Sv: Forsvarsbudsjettet 2016

    Finner følgende setning:
    Utenom kampflyanskaffelsen styrkes forsvarsbudsjettet med 498,4 millioner kroner. Dette innebærer en økning på om lag 1,01 prosent.

    Det er altså ingen satsning på Forsvaret utover F-35. Og man ser at både Hæren og HV får reelt sett kutt i sine budsjett. Dette er andre toner enn det regjeringspartiene gav uttrykk for før stortingsvalget.


    Sent from my iPad using Tapatalk
    TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

    Kommentér


    • #5
     Sv: Forsvarsbudsjettet 2016

     Jeg tolker dette dithen at man trår vannet i påvente av resultatet av FMR og ny langtidsplan.
     Bumpibump TM

     Kommentér


     • #6
      Sv: Forsvarsbudsjettet 2016

      Opprinnelig skrevet av aquila Vis post
      Hæren skal i 2016 fortsette å videreutvikle Brigade Nord med spesiell vekt på å styrke brigadens reaksjonsevne samt brigadens evne til å gjennomføre taktiske samvirkeoperasjoner i en fellesoperativ ramme.
      Puh, bra den ikke skal være robust, fleksibel og løsningsorientert også.

      Fra spøk til alvor; Vi får se om FMR får solgt inn noen av sine punkter. Ellers blir det interessant.
      Just when you'd think they were more malignant than ever Hell could be, they could occasionally show more grace than Heaven ever dreamed of. Often the same individual was involved. It was this freewill thing, of course. It was a bugger.

      Kommentér


      • #7
       Sv: Forsvarsbudsjettet 2016

       Hvis vi ser bort fra alt som har med F-35 å gjøre, så er det E-tjenesten som er den store budsjettvinneren innenfor FDs budsjett, med en økning på 26,9%. Dette er nok en bra ting, selv om det bortsett fra nye Marjatta ikke er så mye som blir synlig for allmennheten.

       Sjøforsvaret er vinneren blant forsvarsgrenene, med en økning på 13,4%, som skal føre til økt operativ tilgjengelighet på fartøyene. Mye av pengene går med til vedlikehold, men det blir også flere seilingsdøgn.


       https://www.regjeringen.no/no/dokume...55797/?q=&ch=2
       Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

       Kommentér


       • #8
        Sv: Forsvarsbudsjettet 2016

        Blant større materiellanskaffelsesprosjekter er et nytt, prosjekt 5044 Feltvogner til Heimevernet. Det ligger inne med en totalramme på 527 millioner kroner, hvorav intet er forventet utbetalt i 2016. Det beskrives som følger;

        Heimevernet (HV) har et landsdekkende ansvar med hovedoppgaver innenfor vakthold og sikring av militære og sivile objekter. HV skal være tilgjengelig på kort varsel, slik at enheter med god lokalkjennskap kan ta del i alt fra å løse rene militære oppdrag til på anmodning å støtte det sivile samfunn ved ulykker og større hendelser. HV-områdene må følgelig være organisert, utrustet og trent for slike oppdrag. Tilgang til relevante kjøretøy for økt mobilitet er et viktig element i dette.

        HV benytter i dag upansrede feltvogner av typen Mercedes-Benz i kombinasjon med innleie av sivile kjøretøy. Feltvognene har vært benyttet siden 1980-tallet og er preget av både alder og bruk. Kjøretøyene har passert beregnet levetid, og i tillegg er flere grunnleggende sikkerhetsmessige krav ikke tilfredsstilt, blant annet mangler veltebøyler og sikkerhetsbelter for passasjerer i bakrom. På grunn av kjøretøyenes alder er det en rekke komponenter som ikke lenger serieproduseres, og som derved øker vedlikeholdskostnadene.

        Det er behov for å reanskaffe den fleksible transportkapasiteten som feltvognene gir. Formålet med prosjektet er å anskaffe om lag 360 kjøretøy for bruk med vanlig personbilførerkort, samt et antall tilhengere. Det søkes inngått rammeavtaler for anskaffelsen. For å søke å redusere logistikk- og driftskostnadene planlegges det anskaffet kommersielt tilgjengelige kjøretøy og tilhengere som kan vedlikeholdes ved sivile verksteder i det enkelte HV-distrikt.

        Med nye kjøretøy vil HV få tilgang til en transportkapasitet som gir høyere driftssikkerhet, moderne sikkerhetsløsninger for personellet i kjøretøyet og tilfredsstillende hurtighet. Leveransene planlegges avsluttet innen utgangen av 2020.

        Prosjektets anbefalte kostnadsramme er 527 mill. kroner inkludert usikkerhetsavsetning og gjennomføringskostnader. Prosjektets styringsramme settes til 468 mill. kroner.
        At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

        Kommentér


        • #9
         Sv: Forsvarsbudsjettet 2016

         Det er interessant å merke seg det som står med klare ord i Tabell 3.2 Utvikling av operativ evne 2013–2014:

         Utgjere ein krigsførebyggande terskel med basis i NATO medlemskap: Mindre god

         Forsvare Noreg og allierte mot alvorlege truslar, anslag og angrep innanfor ramma av NATO sitt kollektive forsvar: Mindre god

         (...)

         Forsvarsdepartementet si vurdering av operativ evne i 2014 er i samsvar med forsvarssjefens vurdering. Generelt er Forsvaret si evne til å løyse oppgåver i den lågare delen av krisespekteret «mykje god» til «god». I krig og den høgare delen av krisespekteret er evna «mindre god». Forsvarsdepartementet la vekt på at vurderinga av operativ evne for 2014 skulle vere så nøktern og realistisk som mogleg, og auka merksemd om beredskapsspørsmål og operative forhold generelt har også gitt betre innsikt i svakheitene. Desse forholda vært reflekterte i tabellen.
         Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

         Kommentér


         • #10
          Sv: Forsvarsbudsjettet 2016

          Gir 35 millioner til flystasjonen forsvarssjefen vil legge ned
          Regjeringen vil øke aktiviteten til Orion-flyene på Andøya. Det skjer samtidig som forsvarssjefen vil legge ned basen innen fem år. – Et stort paradoks, sier tillitsvalgt.

          Gir 35 millioner til flystasjonen forsvarssjefen vil legge ned - NRK Nordland - Lokale nyheter, TV og radio

          Kommentér


          • #11
           Sv: Forsvarsbudsjettet 2016

           Det var lov å håpe at hæren skulle få litt de og.

           Men den gang ei.

           Kommentér


           • #12
            Sv: Forsvarsbudsjettet 2016

            Så kan man jo lure på hvor ille det hadde vært om totalbudsjettet ikke ble økt F-35-onomenalt...

            Og fortsatt er de ikke i drift... Da stiger kostnadene ytterligere.
            two to the heart, one to the mind...

            Kommentér


            • #13
             Sv: Forsvarsbudsjettet 2016

             9.8% Budget Hike Set for Norwegian Armed Forces

             In an efficiency boosting position welcomed by the MoD, Bruun-Hanssen advocates the further streamlining of staff and support functions together with reducing the number of military bases and so-called non-essential infrastructure.

             9.8% Budget Hike Set for Norwegian Armed Forces
             Sent from my iPad using Tapatalk

             Kommentér


             • #14
              Sv: Forsvarsbudsjettet 2016

              Jeg lurer fælt på hvorfor FD går ut med den 9,8%-økningen når alle vet at mesteparten bare er midlertidige bevilgninger til F-35. Man risikerer at andre sektorer neste gang vil si at Forsvaret ikke trenger noen økning siden de fikk så mye sist.
              Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

              Kommentér


              • #15
               Sv: Forsvarsbudsjettet 2016

               Politisk grunn i forholdet til NATO?
               Just when you'd think they were more malignant than ever Hell could be, they could occasionally show more grace than Heaven ever dreamed of. Often the same individual was involved. It was this freewill thing, of course. It was a bugger.

               Kommentér


               • #16
                Sv: Forsvarsbudsjettet 2016

                Mulig, men mener å ha sett at vi med dette budsjettet gikk opp fra 1,48 til 1,51% av BNP, så veeeeeldig langt til 2%.
                Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                Kommentér


                • #17
                 Sv: Forsvarsbudsjettet 2016

                 Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
                 Mulig, men mener å ha sett at vi med dette budsjettet gikk opp fra 1,48 til 1,51% av BNP, så veeeeeldig langt til 2%.
                 Må lete litt, for har sett dette jeg også, men husker ikke hvor.
                 Det er iallefall veldig interessant å lese hvor mye det i kroner og øre gjenstår for å nå 2%-regelen...

                 Polen ser ut til å være på god vei til det målet. Kanskje man kan lære litt av hvordan de fikk gjennomslag for det hos seg? Det kan ikke bare være den russiske bjørnens ånde på landegrensene alene som gjør at de får gjennomslag for den opprustningen? De må ha noen gode argumenter og selling-points for befolkningen for å gjøre det?
                 *smerte er midlertidig, ære varer evig*

                 Kommentér


                 • #18
                  Sv: Forsvarsbudsjettet 2016

                  Opprinnelig skrevet av onkel smerte Vis post
                  Må lete litt, for har sett dette jeg også, men husker ikke hvor.
                  Det er iallefall veldig interessant å lese hvor mye det i kroner og øre gjenstår for å nå 2%-regelen...

                  Polen ser ut til å være på god vei til det målet. Kanskje man kan lære litt av hvordan de fikk gjennomslag for det hos seg? Det kan ikke bare være den russiske bjørnens ånde på landegrensene alene som gjør at de får gjennomslag for den opprustningen? De må ha noen gode argumenter og selling-points for befolkningen for å gjøre det?
                  Nja noen hundre år med konflikter hvorav 1939-1941 med brutal okkupasjon og 1945-1989 med generell undertrykkelse.
                  Død ved Kølle!
                  Bla bla... Hybrid warfare is easy

                  Kommentér


                  • #19
                   Sv: Forsvarsbudsjettet 2016

                   I Polen har de ikke glemt, slik vi har.
                   Trenger bare litt flaks, så går det godt

                   Kommentér


                   • #20
                    Sv: Forsvarsbudsjettet 2016

                    Polakker er jo mye billigere i drift, så som et effektiviseringstiltak, kan vi bytte ut alt personell med fremmed arbeidskraft, som igjen vil holde lønnskostnadene nede. Eller, nei vent...

                    Fra spøk til revolver, den reelle økingen av budsjettet er ikke akkurat noe å skryte av. Er dog ikke overrasket over hvordan de legger fram tallene.

                    store tall, gjeter mange sauer vet dere.
                    Tar du praten fra en trønder, sitter du ikke igjen med annet enn høy intelligens og et ulastelig utseende.

                    Kommentér


                    • #21
                     Sv: Forsvarsbudsjettet 2016

                     Det er kommet signaler om et HVU skal legges ned de fleste plasser utenom 12 og8, jeg synes det er kjempe leit at ungdom som er framtiden mister dette tilbudet. For oss som driver med HVU på siden så har det vært en god lærings arena for oss som befal å utvikle oss, jeg har lært mye, spesielt det å ofte ha leksjoner. Ordre skriving, rissiko vurdering og øvelseplanleging skjer ofte så kvaliteten på meg som befal har blidt mye bedre en hvis jeg bare hadde årlig øvelse.
                     Trenger bare litt flaks, så går det godt

                     Kommentér


                     • #22
                      Sv: Forsvarsbudsjettet 2016

                      Opprinnelig skrevet av 4312 Vis post
                      Det er kommet signaler om et HVU skal legges ned de fleste plasser utenom 12 og8.
                      Hvilke signaler? Kilder på dette?
                      "Det vil helst gå godt"

                      Kommentér


                      • #23
                       Sv: Forsvarsbudsjettet 2016

                       Lekkede opplysninger på facebook, har ingen god link eller mye håndfast å vise til.
                       Trenger bare litt flaks, så går det godt

                       Kommentér

                       Annonse i emne

                       Collapse

                       Fremhevede emner

                       Collapse
                        

                       Minedykker

                       Minedykkerkommandoen (MDK) er Norges største eksplosivrydderavdeling. Operatørene på MDK er spesialtrente dykkere som er utdannet til å uskadeliggjøre alle typer eksplosiver. Oppstart av neste minedykkerkurs blir sommeren 2020.

                       Den generelle søknadsfristen for både vernepliktige og øvrig personell er 15. april 2020.                       Les mer: https://forsvaret.no/minedykker...
                        

                       Forsvarets spesialstyrker rekrutterer

                       Bli en del av spesialstyrkene

                       Forsvarets spesialstyrker består av spesielt utvalgt personell som er i stand til å gjennomføre ukonvensjonelle og krevende operasjoner i alle slags omgivelser.Forsvarets spesialkommando og Marinejegerkommandoen har tidligere tilhørt henholdsvis Hæren og Sjøforsvaret og er nå samlet i én felles driftsenhet, ledet av Forsvarets Spesialstyrker Stab (FSST) i...
                        

                       Roller i Geværlaget

                       Mulig jeg er dårlig på å lete, men jeg syns nå tross alt jeg har prøvd...

                       Hvor finner man en oversikt over hvilke roller hver enkelt soldat i geværlaget har?
                       Som; hvem bærer M72, Sankit, Samband, osv osv..
                       Nyere materiell fra Hæren og til dels også HV er i stor grad basert på LMG/Minimi, og da blir jo alt bare rot for et lag med MG
                        

                       Sikkerhetsloven


                       (Illustrasjonsfoto: Denne posten er ikke gradert.)


                       Vi fikk ny sikkerhetslov 1.januar 2019: https://www.nsm.stat.no/publikasjone....-januar-2019/


                       Det ble utgitt en serie veileder utover høsten i fjor: https://www.nsm.stat.no/publikasjone.../veiledninger/...
                        

                       Varsler flere øvingsdøgn for soldater i Heimevernet

                       Generalmajor Elisabeth Michelsen bruker sitt økte budsjett til å øke antall øvingsdøgn, både for mannskap og befal, dvs. seks øvingsdøgn for mannskap og ni for befal.

                       Håper dette er starten på noe vedvarende.

                       https://www.bt.no/innenriks/i/VbMPp3...-i-heimevernet
                        

                       UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet

                       UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet har kommet ut med en ny utgave:

                       https://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/UD%202-1%20(norsk).pdf

                       ...
                        

                       Mentorordning i Heimevernet

                       Hei,

                       Jeg står i stilling som troppssjef i Heimevernet. Min militære bakgrunn har jeg fra Befalsskolen for Feltartilleriet med påfølgende tjeneste som kanonkommandør. 13 år etter at jeg leverte inn vinklene ble jeg kalt inn til Heimevernet, kledd opp og satt i stilling som NK tropp i et ungt og uerfarent Heimevernsområde. Året etter ble jeg troppssjef og startet på kursrekka, og siden...
                        

                       Troppssersjant

                       Hei!

                       Blitt tildelt troppssjersant, har fått info om dette.
                       Jeg er også sersjant, tatt lagfører kurs og grunnkurs lederskap, men hvordan blir nå mtp implementering av det nye OR systemet, noen som vet dette? Forblir jeg sersjant?
                        

                       NSM: Årlig risikovurdering


                       Ole Gunnar Onsøien
                       NTB scanpix

                       – Betydelig risiko for spionasje, sabotasje og terror


                       Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) med ny, nedslående vurdering av IKT-trusselbildet i Norge.

                       – Både store og små virksomheter i offentlig og privat sektor er utsatt. Den grunnleggende sikkerheten er ikke på plass, sier direktør Kjetil Nilsen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet...

                       Donasjoner

                       Collapse
                       Working...
                       X