Følg Milforum på Facebook, Instagram og Twitter!

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Fagmilitært Råd 2015: Heimevernet reduseres. Sjøheimevernet legges ned

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • Fagmilitært Råd 2015: Heimevernet reduseres. Sjøheimevernet legges ned


  Foto: SYNNE NILSSON/FORSVARET

  Aldrimer.no:
  Heimevernet foreslås redusert til 30.000 personer. 70 HV-områder blir borte, ifølge forsvarssjefens skisse til fagmilitært råd.


  Av KJETIL STORMARK og OLE DAG KVAMME / kjetil@aldrimer.no og ole.dag.kvamme@gmail.com

  Det fagmilitære rådet (FMR) skal etter planen legges fram av forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen for forsvarminister Ine Eriksen Søreide innen 1. oktober i år.

  Forslagene til framtidig organiseringen av Forsvaret ble imidlertid sluttbehandlet av forsvarssjefens ledergruppe på et såkalt ledergruppemøte (LGM) mandag og tirsdag forrige uke. aldrimer.no sitter med gjenparter av beslutningsnotatene som ble fremlagt til behandling på møtet.

  Her trekkes følgende konklusjoner om hvilke endringer som er nødvendige for Heimevernet:

  • Den operative områdestrukturen kuttes fra 42.000 personer i dag og justeres ned til 30.000. Dette tilsvarer 70 HV-områder, som også blir lagt ned.
  • Heimevernsdistrikt 11 og Sjøheimevernet legges ned. Bygninger og eiendom som Forsvaret i dag eier i tilknytning til HV11 og Sjøheimevernet selges.
  • HV etablerer en taktisk kommando integrert i Heimevernets stab (HVST) på Terningmoen.
  • HV forsterkes med to ekstra innsatsstyrker på til sammen 250 mannskaper som ved behov kan overføres til Finnmark eller andre prioriterte innsatsområder. Disse skal til vanlig lokaliseres til distrikter eller større befolkningssentra der rekruttering er mulig.


  I beslutningsnotatet, datert 12. juni og med overskriften «Førstelinjeforsvaret: Saksgrunnlag til FSJ LGM 22-23 juni 2015» heter det videre: «Områdestyrkene differensieres for distriktenes forskjellige behov for å optimalisere strukturen i forhold til lokale operative behov og forsterkning av særlige kritiske områder. Enkelte av HVs styrker anbefales utstyrt med nye våpentyper og økt evne til kommunikasjonsødeleggelser.»

  Det blir også lagt til:

  «HV fortsetter sin utvikling, men skal primært følge prinsippene fundamentert i de tradisjonelle rollene og mulighetene som vakt og sikring gir. Anskaffelser av enkelt materiell og våpensystemer som kan øke HVs effekt vil vurderes fortløpende.»

  Les mer: Ser bort fra deler av «bestillingen»
  Les mer: Har varslet regjeringen om «rød status»

  Usikkert
  aldrimer.no har ikke greidd å bringe på det rene om forsvarssjefens ledergruppe gjorde justeringer i modellen som ble skissert i beslutningsdokumentene som ble fremlagt på møtet i forrige uke. Det kan også skje mye i kulissene fram mot 1. oktober. Det er dermed ikke gitt at organisasjonsmodellen skissert i beslutningsdokumentene blir det endelige resultatet. Etter at FMR foreligger, skal dessuten regjeringen lage et forslag til en ny langtidsplan (LTP) for Forsvaret, som etter planen skal behandles av Stortinget i løpet av vårsesjonen neste år.

  Forsvarsstaben ønsker ikke å direkte kommentere opplysningene i dokumentene som aldrimer.no har fått tilgang til.

  – Ikke endelig
  «Dokumentene du refererer til er gradert unntatt offentligheten, og kan selvsagt ikke kommenteres. Forsvarssjefens fagmilitære råd (FMR) er ikke er endelig før det er overlevert forsvarsministeren 1. oktober 2015. Før den tid skal det drøftes med arbeidstakerorganisasjonene, og det kan fremdeles komme viktige innspill», skriver pressetalsmann for forsvarssjefen, oberstløytnant Eystein Kvarving, i en epost. Han legger til:

  «Forsvarssjefen kommer til å anbefale et forsvar som er i stand til å møte de trusler og sikkerhetspolitiske utfordringene Regjeringen har beskrevet i oppdraget. Men, selv med omfattende effektivisering og reformtiltak betyr dette at anbefalingen vil kreve en betydelig økning av forsvarsbudsjettene. Forsvarssjefen kommer også til å beskrive hvilket forsvar en får dersom dagens bevilgningsnivå videreføres, og hvilke konsekvenser det vil ha.»

  Tidligere modeller
  I en tidligere fase i arbeidet med FMR, er det blitt foreslått å mer enn halvere antallet HV-soldater. Det viser øvrige dokumenter som aldrimer.no sitter med gjenpart av. Flere HV-distrikter er blitt vurdert nedlagt. Forsvarskilder forteller at mens Heimevernet tidligere har fått i oppgave å utvikle sin egenart, er det diskutert muligheten for at HV skal bli likere Hæren. I den andre modellen som ble sluttbehandlet av forsvarssjefens ledergruppe i forrige uke, men ikke anbefalt, ble det skissert en felles, seks-måneders grunnutdanning for Heimevernet og Hæren og der personell etter endt utdanning enten gikk inn i HV eller ble profesjonelle soldater i Hæren.

  Forslaget har gitt grobunn til spekulasjoner om dette kunne ha vært første skrittet mot en mulig sammenslåing av Hæren og Heimevernet. Andre kilder sier til aldrimer.no at dette alternativet nå «er lagt dødt».

  Les resten av artikkelen med bl.a. detaljer om de to alternativene her.

 • #2
  Sv: Aldrimer.no: HV kan bli redusert med 12.000 personer

  Dette henger vel sammen med den andre artikkelen om FMR. Bottomline er at Forsvaret trenger friske penger for å kunne opprettholde dagens struktur, langt mindre utvikle et "terskelforsvar".

  Dersom man først skal diskutere hva som gir best forsvarsevne innen rammen alternativ 1 og 2 i forsvarsministerens brev, så tror jeg ikke det riktig å redusere HV som tross alt leverer veldig mange soldater per krone. Innenfor de rammene så har vi ingen mulighet til å late som vi har et invasjonsforsvar en gang, da må vi sikre havner/flyplasser og sprenge broer til amerikanerne kommer. Da ser jeg ingen logikk i å legge ned SHV og fjerne 12.000 HV-soldater.
  TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

  Kommentér


  • #3
   Fagmilitært Råd 2015: Heimevernet reduseres. Sjøheimevernet legges ned


   ØVELSE UTEN BÅTER: Her er Sjøheimevernet på øvelse i 2014 … uten båter. Foto: HV11

   Aldrimer.no
   – Hvis forsvarssjefen foreslår å legge ned Sjøheimevernet, har han totalt misforstått oppdraget sitt, sier leder Jens Christian Mikkelsen i Sjøheimevernets interesseforening.

   Av OLE DAG KVAMME / ole.dag.kvamme@gmail.com

   Flere kilder opplyser til aldrimer.no at forsvarssjefen i sitt fagmilitære råd går inn for nedlegging av Sjøheimevernet. Det viser også beslutningsdokumentet som forsvarssjefen og hans ledergruppe hadde på sitt bord den 22. og 23. juni, og som aldrimer.no sitter med gjenpart av.

   – Forsvinner Sjøheimevernet, mister vi det mest kostnadseffektive organet vi har, og mister adgangen til å være langs hele kysten samtidig. Dette er oppgaver man ikke kan overlate til andre. Hvis dette er forslaget til forsvarssjefen, har han totalt misforstått oppgaven i å fortelle hvilket forsvar Norge trenger, sier Jens Christian Mikkelsen.

   Fire båter i Oslofjorden
   Ved siden av å være leder for Sjøheimevernets interesseforening, leder Mikkelsen selv området for Oslofjorden. Det betyr at han har ansvar for territorielt forsvar av kysten fra Aker brygge og til omtrent Horten, med fire båter og rundt 100 mann.

   I dag er det kun innsatsstyrkene som har egne båter. Resten av Sjøheimevernet er delt inn i 17 områder, som har avtaler om rekvirering av sivile båter ved øvelser, og i tilfelle skarp situasjon.

   – Nei, jeg har ikke båter selv. Vi har avtaler om fire sivile båter, som vi rekvirerer ved behov, sier Mikkelsen.

   1700 mannskaper
   Av dagens Heimevern på 42.000 mannskaper, er rundt 1700 av dem tilknyttet Sjøheimevernet. Av disse igjen er 600 tilknyttet fire innsatsstyrker.

   Det foreløpige forslaget er å legge ned hele Sjøheimevernet, som også har et kurs- og kompetansesenter i Bergen, og selge alle bygninger og materiell. Rundt 50 ansatte berøres.

   – Kan man ikke bruke droner og moderne materiell til å overvåke kysten?
   – Den dagen droner kan borde, dykke og sikre objekter med bevæpning kan vi snakke om erstatning. Jeg er ikke opptatt av Sjøheimevernet som sådan, men oppgavene. Det er ikke mulig for Kystvakten eller Marinen å holde oversikt over hele kysten, argumenterer Mikkelsen.

   Les resten av artikkelen her, inkludert detaljer om hvilke distrikter som rammes.

   Kommentér


   • #4
    Sv: Aldrimer.no: Sjøheimevernet foreslås nedlagt

    Tilleggsressurser:


    Tidligere tråd fra 2012 her på Milforum om nedleggelse av SHV    Link: http://milforum.net/heimevernet-sjoh...imevernet.html


    Wikipedia
    Sjøheimevernet (SHV) er spesialisert for overvåking og kontroll langs kysten. Sjøheimevernet har en kapasitet som er tilpasset overvåking og kontroll av kysten både i fredstid og ved krise eller krig. Sjøheimevernet er til stede langs hele kysten med kystmeldeposter, hurtigbåter og andre større fartøyer.

    Ved mobilisering disponerer Sjøheimevernet ca. 200 større fartøyer og 130 hurtigbåter. Sjøheimevernet er organisert som en del av Heimevernet og er delt inn i SHV-kommando, SHV-grupper og SHV-områder. Under operasjoner i fred samt i krise og krig overføres kommandoen til kommandøren for sjøstridskreftene.
    https://no.wikipedia.org/wiki/Sj%C3%B8heimevernet


    Facebook
    Gruppen: Norge trenger Sjøheimevernet


    Foto: fra Facebookgruppens album

    Sjøheimevernets Interesseforening (SHVIF) er en organisasjon som vil arbeide for et godt og troverdig Sjøheimevern. www.shvif.org

    Link: https://www.facebook.com/NorgeTrenge...vernet?fref=ts

    Kommentér


    • #5
     Sv: Aldrimer.no: SHV Sjøheimevernet foreslås nedlagt

     Hæ? Dette må fordøyes vs rationalet.

     Kommentér


     • #6
      Sv: Aldrimer.no: SHV Sjøheimevernet foreslås nedlagt

      Da den tidligere tråden som det refererer til, er fra den forrige FMR, er bl.a. ikke videoen over relevant. Men jeg tillater meg å poste SHVIF sitt svar på oppslaget fra AldriMer.no

      Nettstedet AldriMer.no rapporterer i dag at Sjøheimevernet vurderes nedlagt sammen med 12.000 øvrige soldater i Heimevernet.

      Det er svært bekymringsfullt hvis dette medfører riktighet, da SHV i dag har en oppdragsportefølje som ikke kan ignoreres eller vanskelig kan overføres til andre deler av forsvaret.

      SHV er satt til å utføre overvåking av sjøområder, gjennomføre kontroll med skipsfart og utføre objektsikring. SHV skal i den sammenheng kunne gi støtte til det øvrige Heimevern der fokus er sikring av objekter, men i like stor grad være beredt til å kunne støtte Marinen og Kystvakten i deres oppgaver knyttet til ivaretagelse og håndhevelse av suverenitet og myndighetsutøvelse. Anvendelse av SHV i dette sistnevnte scenario er særlig aktuelt i de tilfeller der situasjonen krever kraftsamling av Marinen og Kystvaktens ressurser. Som alle vet er norskekysten svært lang og uoversiktlig. Det er derfor, uansett hvordan man ser det, ikke mulig for Marinen og Kystvakten alene å holde kontroll med hele norskekysten alene.

      Som en komplementær kapasitet er behovet for et SHV med sine oppgaver og kapasiteter, mer nødvendig enn noen sinne. Heimevernet har fått en sterkere fokus mot kystsonen. Marinens enheter er redusert til et antall som er mindre enn noen gang. Vi er mer avhengig av kysten der over 80% av befolkningen bor. Usikkerheten med hensyn til sikkerheten i våre nærområder er større enn tidligere. Behovet for å ha kontroll over våre viktigste områder er derfor viktigere enn noen gang. Virkningene for befolkningen ved et militært angrep eller terroraksjoner vil være enorme. I bestrebelsene for å finne balansen mellom mål og midler, oppgaver og ressurser, er kosteffektive løsninger viktig. SHV kan, som en av få avdelinger i Forsvaret, i løpet av noen få timer stille med kapasiteter til overvåking og kontroll samt å sikre objekter i de viktigste områdene mellom Oslofjorden og Varangerfjorden samtidig!

      Med dyktig og veltrent personell med utdannelse primært fra Marinen og Kystvakten, trener de jevnlig på sine oppdrag og holder høy standard. Sammen med det øvrige Forsvaret, og i den sammenhengen først og fremst Heimevernet, Marinen og Kystvakten, er SHV en kostnadseffektiv ressurs og som Stortinget har sagt at har en viktig rolle i kystberedskapen.

      Hvis FSJ sitt svar på oppgaven FMIN har gitt, er å legge ned SHV, har han totalt bommet på oppgaven. FMIN ber i tillegg om en “tredje bane” som gir mulighet for å definere hvilket forsvar Norge trenger, når vi setter økonomi til side.

      FMIN beskrev dette klart i Stortingets spørretime 13. mai, og jeg siterer:

      «Men jeg opererer også med en tredje bane, nemlig at forsvarssjefen utover disse to må vurdere hva som er nødvendig for å skape det forsvaret han mener at Norge trenger. Der har jeg en forventning om, og har lagt til grunn, at forsvarssjefen kommer til å være tydelig på sine behov. Det vil altså si at det er en tilleggsbane der han må utnytte det rommet som ligger der, til å forklare hva han mener man trenger for å opprettholde det forsvaret som trengs, i tillegg.»

      Når presentert for FMIN sin uttalelse og intensjon, står lekkasjene i sterk kontrast. Fra flere hold i Forsvaret kommer disse signalene. Det virker til at FSJ ikke i tilstrekkelig grad har analysert oppdraget og intensjonen i bestillingen fra FD. I hele oppdragsbeskrivelsen fra FD til FSJ kommer det tydelig frem intensjoner, som i dagens situasjon ikke lar seg gjennomføre med alternativ 1 eller 2.

      Behovet for en tredje bane har i den senere tiden blitt mer og mer tydelig, og det bekymrer flere at FSJ alene arbeider med reduksjoner og ikke et fagmilitært råd om hvilket forsvar Norge trenger, den «tredje bane».

      Jeg håper dette snarest blir tatt tak i og rettet opp slik at FSJ ikke totalt feiler, når han nå er blitt gitt handlingsrom til å be om hva han mener Norge trenger. Han kan ikke la en slik mulighet gå fra seg.

      Disse signalene står også i sterk kontrast til FMIN sin tale den 2. april 2014 i det hun sier..

      «Sjøheimevernet er en betydelig ressurs med viktige militære oppgaver knyttet til kysten og de kystnære farvann. Sjøheimevernet skal videreutvikles i tett samarbeid med både Landheimevernet og Sjøforsvarets enheter. SHV skal videreføres med nåværende oppgaver knyttet til maritim overvåkning, kontroll med skipsfart og med styrket innretning mot objekter. SHVs faglige ledelse, koordinering og utvikling skal fortsatt sikres gjennom SHVs utdannings- og kompetansesenter på Haakonsvern.

      For en kyststat som Norge, er maritime kapasiteter svært viktige. Sjøheimevernet har en kapasitet som er tilpasset overvåking og kontroll av kysten både i fredstid og ved krise eller krig og er spesialisert for overvåking og kontroll langs kysten.»

      Et Norge uten Sjøheimevern er en nasjon med en svekket beredskap. Denne vurderingen må reverseres.

      Jens Christian Mikkelsen
      Formann
      Sjøheimevernets Interesseforening

      Kommentér


      • #7
       Sv: Aldrimer.no: SHV Sjøheimevernet foreslås nedlagt

       Det mest vesentlige her er hvordan man tenker seg at overvåking og kontroll av all trafikk langs kysten skal foregå i en beredskapssituasjon uten SHV. Den militære radarovervåking av kysten i Sør-Norge ved Kystradarkjede Sør ble nedlagt i 2003. Navnet var for så vidt ikke særlig dekkende, den var ikke en kjede med kontinuerlig radardekning av norskekysten fra grensen mot Sverige til Nordland, men seks radarer (ARGOS 800-2) fra sist på 1960-tallet plassert på henholdsvis Tjønneberget på Hvasser (Tjøme), Risør, Hisøy ved Arendal, Høyfjell ved Kristiansand, Eigerøya ved Egersund og Fjell ved Bergen. Men etter at disse ble lagt ned, er det ikke noen fast radarovervåking av kysten i Sør-Norge (annet enn hva SHVs KYP kan sette opp!).

       Utenom innløpene til de største havnene (Oslofjorden, Frierfjorden, Mongstad) er den sivile overvåkingen av kysten basert på AIS, dvs. at alle skip har transponder på. Sivile skip plikter å ha det, men selvfølgelig ikke krigsskip. Nå er det jo ikke sikkert den som seiler en båt mot Norge for å utøve terror alltid følger loven og har AIS-senderen på heller.... Nå har man et samarbeid med Canada om bruk av radardata fra den sivile kanadiske RADARSAT-2, men noen kontinuerlig overvåking av all skips- og båttrafikk langs og utenfor norskekysten foregår ikke.
       At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

       Kommentér


       • #8
        Sv: Aldrimer.no: SHV Sjøheimevernet foreslås nedlagt

        Som Hvlt skriv, det er ingen kontinuerleg overvaking av norske kysten i dag. Det er der SHV kjem inn. SHV har ikkje noko stor kampkraft, men SHV si viktigaste rolle er å vere FOH sine auge langs kysten. Med eit fult mobilisert SHV kan tilnærma 100% av kysten (ikkje inn i fjordarmane) vere overvåka. Dette med Kyp som ligg langs kysten og med fartøy som ligg og overvåker område. Med SHV fult mobilisert vil ingen kunne bevege seg inn og ut eller langs kysten utan å bli oppdaga.

        Kommentér


        • #9
         Sv: Aldrimer.no: SHV Sjøheimevernet foreslås nedlagt

         Hvor stor andel av HV tilhører SHV?
         Ubique quo fas et gloria ducunt

         Kommentér


         • #10
          Sv: Aldrimer.no: SHV Sjøheimevernet foreslås nedlagt

          Opprinnelig skrevet av Grasklyppertraktor Vis post
          Hvor stor andel av HV tilhører SHV?
          Mannskapsmessig veldig liten. Vi snakkar under 10%. Økonomisk ein del meir, det er dyrt med båt.

          Kommentér


          • #11
           Sv: Aldrimer.no: SHV Sjøheimevernet foreslås nedlagt

           ca 1700 av 42000, det står i det første innlegget ;-)
           "En undervannsbåt er ikke en sykkel -"
           - Dmitrij Boltenkov

           Kommentér


           • #12
            Sv: Aldrimer.no: SHV Sjøheimevernet foreslås nedlagt

            Opprinnelig skrevet av Lille Arne Vis post
            ca 1700 av 42000, det står i det første innlegget ;-)
            Må visst skaffe meg briller 8-)
            Ubique quo fas et gloria ducunt

            Kommentér


            • #13
             Sv: Aldrimer.no: HV kan bli redusert med 12.000 personer

             Hvor mange hoder teller Luftheimevernet ca?
             Ubique quo fas et gloria ducunt

             Kommentér


             • #14
              Sv: HV kan bli redusert med 12.000 personer (Aldrimer.no)

              Det jeg lurer på er hvem faan som lekker det her ustanselig
              mathematical analysis does not matter in high risk decision making

              Kommentér


              • #15
               Sv: HV kan bli redusert med 12.000 personer (Aldrimer.no)

               Jeg tror det er et tappert forsøk på å skape en debatt om hvor mye forsvar staten er villig til å kjøpe, derfor lekker Forsvaret som en sil. Det trengs store offentlige debatter som belyser konsekvensen av den politikken som har vært ført og hvilken som skal føres. Jeg tror folket trenger å involveres i forsvars debatten på lik linje som skatt og skolepolitikken. Jeg tror også at reduksjonen av vernepliktige har ført til flere på NAV og andre uheldige konsekvenser for samfunnet. Derfor ønsker jeg mer forskning og debatt rundt forsvare og er glad for at disse lekasjene kommer ut. Det er sikkert styrte lekkasjer fra regjering of forsvare, hvis ikke så har vi en norsk snowden.
               Trenger bare litt flaks, så går det godt

               Kommentér


               • #16
                Sv: HV kan bli redusert med 12.000 personer (Aldrimer.no)

                Og uansett drøftinger og dets innhold - er sjefen (FJS) som bestemmer in the end hvilke disponeringer han treffer med tilgjengelige budsjetter.


                Sent from my iPad using Tapatalk

                Kommentér


                • #17
                 Sv: HV kan bli redusert med 12.000 personer (Aldrimer.no)

                 Selvfølgelig bestemmer sjefen til slutt, men rammene til sjefen bestemmes av budsjettet han får. vi kan like eller ikke like det, men politi og forsvar er utsatt for mange av de samme mekanismene. Hvis politikerne ønsker flere synlige politi og større trykk på etterforskning av voldtekt så må politiet følge opp. Hvis politikerne ønsker flere soldater i Finnmark så må sjefen følge det opp med de konsekvenser det får andre plasser.
                 Trenger bare litt flaks, så går det godt

                 Kommentér


                 • #18
                  Sv: HV kan bli redusert med 12.000 personer (Aldrimer.no)

                  Opprinnelig skrevet av 4312 Vis post
                  Jeg tror det er et tappert forsøk på å skape en debatt om hvor mye forsvar staten er villig til å kjøpe, derfor lekker Forsvaret som en sil. Det trengs store offentlige debatter som belyser konsekvensen av den politikken som har vært ført og hvilken som skal føres. Jeg tror folket trenger å involveres i forsvars debatten på lik linje som skatt og skolepolitikken. Jeg tror også at reduksjonen av vernepliktige har ført til flere på NAV og andre uheldige konsekvenser for samfunnet. Derfor ønsker jeg mer forskning og debatt rundt forsvare og er glad for at disse lekasjene kommer ut. Det er sikkert styrte lekkasjer fra regjering of forsvare, hvis ikke så har vi en norsk snowden.
                  Skulle ikke forundre meg om serien "okkupert" kan være en del av dette formålet med "styrt forsvars debatt" .

                  Kommentér


                  • #19
                   Sv: HV kan bli redusert med 12.000 personer (Aldrimer.no)

                   Opprinnelig skrevet av Makaan Vis post
                   Skulle ikke forundre meg om serien "okkupert" kan være en del av dette formålet med "styrt forsvars debatt" .
                   Alt er mulig, si. Never a dull moment. Blir uansett interessant å se om kildene avsløres for ettertiden en eller annen gang.

                   #psyops

                   Kommentér


                   • #20
                    Sv: HV kan bli redusert med 12.000 personer (Aldrimer.no)

                    Opprinnelig skrevet av MiniMe Vis post
                    Og uansett drøftinger og dets innhold - er sjefen (FJS) som bestemmer in the end hvilke disponeringer han treffer med tilgjengelige budsjetter.
                    i en ideell verden hadde det kanskje vært slik, men det er jo slik at først styrer stortingspolitikere ned på enkeltposter i budsjettet, og godt kan finne på å gi Kystvakten dobbelt så mye og HV halvparten (bare for å ta noen eksempler) av hva FSJ mener er militært forsvarlig. Det stopper jo ikke der - FMIN har styringsrett overfor FSJ, hvilket betyr at FD godt kan finne på å (f eks) si at HVs budsjett utelukkende skal gå til å støtte landsskytterstevnet og bistå ved flom og ulykker, og omdisponere hele ammunisjonsbudsjettet deres til Hæren. Slike ting har skjedd før, og kommer til å skje igjen.
                    Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                    Kommentér


                    • #21
                     Sv: HV kan bli redusert med 12.000 personer (Aldrimer.no)

                     Nei FMIN "styrer" FSJ ikke, og ei heller størrelsen på budsjettene og ei tilleggs/ekstrabevilgninger i det politiske spillet som du er inne på, men i eget hus, fagmilitære råd eller ikke, er det FSJ som til syvende og sist bestemmer hvor skapet skal stå ut fra gitte rammer. Den styringsretten har han. Hvor hardt FSJ står på sitt i kampen om de antatt beinharde prioriteringene med katastrofale virkninger i lokalsamfunnene som jeg nå tenker på vs intern strid, lobby mil/siv og kamp er en annen sak.


                     Powered by Tapatalk på iPhone

                     Kommentér


                     • #22
                      Sv: HV kan bli redusert med 12.000 personer (Aldrimer.no)

                      Jeg skjønner hvor du vil, at det er mye styring fra FMIN - men egentlig ikke formelt? Det tror jeg ikke er riktig for budsjettet inneholder kapitler -som både er summer og bestilte leveranser. Derfor kan ikke FSJ gjøre som han vil med de midlene han får - heller ikke formelt.

                      Så utøves det selvsagt også mye styring fra departement utover budsjettet i seg selv.
                      "Gjør Ret, Frygt Intet"

                      Kommentér


                      • #23
                       Sv: HV kan bli redusert med 12.000 personer (Aldrimer.no)

                       FSJ har ikke full myndighet innenfor Forsvarsbudsjettet, FSJ har et delegasjons-reglement å forholde seg til.
                       TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

                       Kommentér


                       • #24
                        Sv: HV kan bli redusert med 12.000 personer (Aldrimer.no)

                        Ved siden av de detaljerte føringene i Statsbudsjettet er det viktigste styringsdokumentet Forsvarsdepartementet har overfor Forsvaret Iverksettingsbrevet (IVB). I dag foregår det slik at det gis for en langtidsplanperiode, i dag er det langtidsperioden 2013-2016, som bestemmer hvordan langtidsplanen "Et forsvar for vår tid" som ble vedtatt av Stortinget 14. juni 2012 skal gjennomføres.

                        Dette iverksettingsbrevet oppdateres av departementet årlig eller oftere ved såkalte PET, presiseringer, endringer og tillegg, som markeres som overstrykninger og farget skrift i IBV på nett. Det er IVB med PET som til enhver tid er Forsvarsdepartementets ordre til Forsvarssjefen og andre etatsjefer i forsvarssektoren og blir fulgt opp med styringsdialog (dvs. forsvarssjefen møter i departementet og får så hatten passer hvis det er ting som ikke er fulgt opp).

                        Det gjeldende IVB med de i øyeblikket gjeldende PET (sist oppdatert 25. juni i år) er her: IVB LTP v. 16.0.
                        At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                        Kommentér


                        • #25
                         Sv: HV kan bli redusert med 12.000 personer (Aldrimer.no)

                         Jeg snakker om det overliggende denne tråden her dreier seg om (uavhengig av HV). Fagmilitært råd og lekkasjer i detaljert monn på aldrimer.no. Fagmilitære råd er nettopp det det er - råd. Ikke "slik blir det". Den styringsretten råder FSJ over i eget hus etter det jeg har forstått.

                         Kommentér


                         • #26
                          Sv: HV kan bli redusert med 12.000 personer (Aldrimer.no)

                          Nei, det som skal legges fram 1. oktober er Forsvarssjefens fagmilitære råd til Regjeringen. Det er ikke et råd TIL Forsvarssjefen, det er et råd FRA Forsvarssjefen.

                          Dette skal så være et av grunnlagene for den neste Langtidsplanen for Forsvaret som regjeringen vil legge fram for Stortinget våren 2016 og som skal gjelde for årene 2017-2020. Det er den som virkelig vil bety noe.
                          At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                          Kommentér


                          • #27
                           Sv: HV kan bli redusert med 12.000 personer (Aldrimer.no)

                           Det er mer å lese om dette i Forsvarsministerens anmodning om å få et slikt råd fra Forsvarssjefen av 1. oktober 2014: RAMMESKRIV.
                           At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                           Kommentér


                           • #28
                            Sv: HV kan bli redusert med 12.000 personer (Aldrimer.no)

                            Det er jeg fullstendig klar over, og hele poenget mitt er nettopp det at dette handler om råd til FSJ. Ikke slik blir det det være seg utelukkende militærfaglig begrunnet til lobbyfremtvunget "råd" pga lekkasjene. De tabloide overskriftene påvirker alle, og noen ønsker at noen SKAL bli påvirket i denne på mange måter litt merkelige situasjonen. Og i akkurat denne prosessen er han sjef, uansett hva hele verden måtte mene; fra de involverte i prosjektet til eksterne parter som nå leser interne arbeidsdokumenter lekket fra aldrimer.no og videre i nettavisene med tabloide overskrifter om død og fordervelse som nå vil skylle inn over bygda med påfølgende uante lobbykrefter satt i spill for å endre dette (litt satt på spissen), med mindre jeg misser noe stort her.

                            Det fagmilitære rådet er forventet å anbefale hvordan Forsvaret på en best mulig måte kan ivareta sine dimensjonerende oppgaver og sin dimensjonerende ambisjon.

                            Kommentér


                            • #29
                             Sv: HV kan bli redusert med 12.000 personer (Aldrimer.no)

                             Sitatet mitt over er hentet fra Rammeskrivet som vi åpenbart leste "likt" på nå.

                             Kommentér


                             • #30
                              Sv: HV kan bli redusert med 12.000 personer (Aldrimer.no)

                              Ja, hovedprosessen er at det her pågår (eller er under avslutning) et stort arbeid innad i Forsvaret for å "hjelpe" Forsvarssjefen med å utarbeide hans råd til Regjeringen. Selvfølgelig er det ikke noe enmannsarbeid å lage et slikt råd, men det er (også selvfølgelig) Forsvarssjefen som bestemmer hva som skal stå i det til slutt. Han vil altså fremsette dette rådet til regjeringen 1. oktober, og da vil det også bli offentlig.

                              Men heller ikke dette er noe sluttprodukt som sier hvordan Forsvaret vil bli, det er hans faglige råd til politikerne og departementet. Det videre arbeidet vil foregå i Forsvarsdepartementet (med konsultasjon med Forsvarssjefen og andre), selvfølgelig også med input fra bl.a. Statsministeren om økonomiske rammer, og vil munne ut i Regjeringens forslag til langtidsplan for Forsvaret for perioden 2017-2020 som en Stortingsproposisjon. Denne vil igjen bli behandlet av Stortinget (først i Utenriks- og forsvarskomiteen, deretter i Stortinget i plenum) som er den som i siste instans bestemmer hovedretningen på Forsvaret. Og forhåpentlig vil Stortinget vedta den like før sommeren neste år. Det er egentlig først da vi vil vite hvilke konsekvenser arbeidet med med Forsvarssjefens råd har hatt, dvs. hvilke råd politikerne har fulgt og hvilke de ikke har fulgt. Og deretter skal Forsvarsdepartmentet på grunnlag av den nye Langtidsplanen utarbeide et nytt IVB som skal styre Forsvaret fremover....
                              At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                              Kommentér

                              Fremhevede emner

                              Collapse
                               

                              Veteranmeldingen 2020

                              Meld. St. 15 (2019–2020)

                              Også vi når det blir krevet — Veteraner i vår tid


                              Tilråding fra Forsvarsdepartementet 15. april 2020, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Solberg)

                              Melding til Stortinget

                              Meldingen oppsummerer de seneste ti årenes innsats for personell i internasjonale operasjoner for Norge, og peker ut veien for den framtidige...
                               

                              Sikkerhetsloven


                              (Illustrasjonsfoto: Denne posten er ikke gradert.)


                              Vi fikk ny sikkerhetslov 1.januar 2019: https://www.nsm.stat.no/publikasjone....-januar-2019/


                              Det ble utgitt en serie veileder utover høsten i fjor: https://www.nsm.stat.no/publikasjone.../veiledninger/...
                               

                              UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet

                              UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet har kommet ut med en ny utgave:

                              https://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/UD%202-1%20(norsk).pdf

                              ...
                               

                              COVID-19 virusutbrudd

                              En ny type coronavirus som nå sprer seg i Kina.

                              Det ble først oppdaget i midten av desember i millionbyen Wuhan i sentral-Kina. Viruset tilhører coronavirus-familien, men dette er en helt ny variant som ikke er oppdaget tidligere. Det finnes forskjellige typer coronavirus innenfor denne familien, men denne genetiske koden ligner mest på SARS av de vi kjenner til.
                              Mest sannsynlig...
                               

                              NSM: Årlig risikovurdering


                              Ole Gunnar Onsøien
                              NTB scanpix

                              – Betydelig risiko for spionasje, sabotasje og terror


                              Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) med ny, nedslående vurdering av IKT-trusselbildet i Norge.

                              – Både store og små virksomheter i offentlig og privat sektor er utsatt. Den grunnleggende sikkerheten er ikke på plass, sier direktør Kjetil Nilsen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet...
                               

                              Nyhetssaker: Veteraner

                              Starter en nyhetstråd for relevante nyheter for Veteraner. Innenlands som utenlands.

                              Åpent for alle å publisere det man finner interesseant.

                               

                              Fokus - Etterretningstjenestens årlige vurdering                              Etterretningstjenestens rapport kan lastes ned fra lenken til høyre på siden:
                              http://forsvaret.no/aktuelt/publisert/n ... pport.aspx

                              Rapporten dekker hovedpunktene:
                              Kode:
                                Globale utviklingstrekk
                                Nordområdene / Arktis
                                Russland
                                Afghanistan
                                Pakistan
                                Kina
                                Midtøsten og Nord-Afrika
                                Iran
                                Sudan
                                Somalia
                                Terrorisme
                                Spredning av
                              ...
                               

                              Forsvarets veterantjeneste (FVT)

                              Forsvarsnett: Forsvaret vil ha veteransenter Katrine Gramshaug, SDV, 2007-06-06


                              – Forsvaret trenger et rekreasjonssenter for veteraner. Det er viktig at vi nå får på plass et fast sted hvor vi kan tilby tjenester til veteraner, sier forsvarssjef Sverre Diesen.

                              Av Katrine Gramshaug, Personell-, økonomi- og styringsstaben

                              http://www.mil.no/veteraner/start/aktue...

                              Donasjoner

                              Collapse
                              Working...
                              X