Milrab - gears you there

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Sjøheimevernet – Ny omkamp?

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • Sjøheimevernet – Ny omkamp?

  Det er lekket ut informasjon fra Forsvarssjefens fagmilitære utredning at Sjøheimevernet foreslås nedlagt. Noen begrunnelse utover at det spares inn på økonomi, vites intet om. I denne artikkelen redegjør nestformannen i Sjømilitære Samfund/Sjøheimevernets interesseforening (SMS/SHVIF) for hvorfor Sjøheimevernet har en viktig rolle, også i fremtidens forsvar.

  -“Sjøheimevernet er en betydelig ressurs med viktige militære oppgaver knyttet til kysten og de kystnære farvann”. Slik beskrev Forsvarsministeren (FMIN) Sjøheimevernet (SHV) i en tale i april 2014, hvor hun videre sier at:
  – «Sjøheimevernet skal videreutvikles i tett samarbeid med både Landheimevernet og Sjøforsvarets enheter. Sjøheimevernet skal videreføres med nåværende oppgaver knyttet til maritim overvåkning, kontroll med skipsfart og med styrket innretning mot objekter.»

  – «For en kyststat som Norge, er maritime kapasiteter svært viktige. Sjøheimevernet har en kapasitet som er tilpasset overvåking og kontroll av kysten både i fredstid og ved krise eller krig og er spesialisert for overvåking og kontroll langs kysten», igjen FMIN sine ord.

  Men nok en gang virker det til at SHVs viktige strategiske betydning og rolle som en del av Forsvaret blir rokket ved gjennom Forsvarssjefens Militærfaglige råd (FMR) som fremlegges 1. oktober. Dette skjer i en tid hvor det sikkerhetspolitiske klimaet og bruk av hybridkrigføring, tilsier et styrket Heimevern og et økt behov for SHVs tilstedeværelse i våre kystfarvann.

  Det er urovekkende og samtidig uforståelig at det pågående utredningsarbeide virker til å anbefale at SHV skal ofres. At det såes tvil om SHVs berettigelse signaliserer fra FSJ side en manglende forståelse for Heimevernet i sin helhet. Nok en gang foreslås SHV nedlagt. Nok en gang må det konstateres at dette kun kan ha sin bakgrunn i mangel på kunnskap og innsikt om SHV og dets viktige rolle i forsvaret av landet. Nok en gang ser vi i SMS/SHVIF det som nødvendig å formidle sentrale argumenter til utrederne i ISL og FST, for å sikre at beslutningsgrunnlaget denne gangen hviler på et solid grunnlag.

  Siden SHV sin opprettelse i 1951 og frem til 2015 har det vært konsensus om hvilken plass og rolle SHV har hatt, har og skal ha i fremtiden. Det som gjør SHV unikt er at organisasjonen på en kostnadseffektiv måte kan etablere tilstedeværelse, langs hele kysten med personell tidligere utdannet fra Sjøforsvaret, på meget kort varslet når situasjonen krever det. SHV står for en best mulig utnyttelse av samfunnets sjømilitære forsvarsreserve. En reserve som først koster samfunnet penger, når de kalles inn og settes inn i oppdrag. Den fredsmessige stab, som er nødvendig for å holde organisasjonen “varm” året rundt, er bagatellmessig sammenliknet med den operative effekt styrken generer når den er oppsatt.

  Gjennom Stortingets behandling av LTP 2013-2016 fastslo Stortinget at SHVs eksistens er berettiget og at SHV løste oppgaver ingen andre avdelinger i Forsvaret kunne overta. Vi lar oss derfor overraske, når det fremkommer informasjoner om at FSJ i det kommende FMR virker til å legge ned Sjøheimevernet, uten å forstå hvilke konsekvenser dette får for landets beredskap og sikkerhet, sett opp mot de bagatellmessige økonomiske innsparinger en nedleggelse vil gi. Foruten FMIN sine klare ord innledningsvis, må vi minne på at over 80% av befolkningen bor i kystsonen, hvor størstedelen av verdiskapningen skjer.

  I Sjef FOH´s gjeldende operative planer, fremgår det at SHV skal kunne utføre overvåking i territorialfarvannet, gjennomføre kontroll med skipsfart og utføre objektsikring. I det ligger det en klar erkjennelse av hvor viktig det er for de operative myndigheter å ha øyne og ører langs hele kysten som bidrar til å opprettholde et situasjonsbilde, like viktig som det er å ha ressurser lokalt som kan settes raskt inn, der det måtte være mistanke om illegal virksomhet som kan true den nasjonale sikkerhet.

  Det er kun SHV som er organisert, utrustet og trent for denne oppgaven kysten rundt. SHV skal i den sammenheng være forberedt på å kunne gi støtte til det øvrige Heimevern (land) der fokus er sikring av objekter, men i like stor grad være beredt til å kunne støtte Marinen og Kystvakten i deres oppgaver knyttet til ivaretagelse og håndhevelse av suverenitet og myndighetsutøvelse.

  Antall marinefartøyer er svært lite i forhold til behovet for å kunne opprettholde tilstedeværelse langs hele vår lange kyst. Selv med støtte fra Kystvakten, er ikke antallet tilstrekkelig til å kunne ivareta suverenitetshevdelse langs hele kysten i en krisesituasjon. SHV har derfor en særlig viktig komplementær rolle, med sin bevoktningskapasitet, når en situasjon krever kraftsamling av Marinen og Kystvaktens ressurser i et avgrenset geografisk område.

  Som alle vet er norskekysten svært lang og uoversiktlig. Det vil derfor være av stor betydning for nasjonen at det kan hevdes suverenitet gjennom bevoktning også på den delen av norskekysten som Marinen og Kystvakten ikke kan dekke. Den bevoktningsoppgaven ivaretas nå av SHV gjennom overvåking, rapportering og kontroll hvor uregelmessigheter og alvorlige krenkelser av suvereniteten kan avdekkes. På denne måten får de sjømilitære myndigheter oversikt og et nødvendig varsel, og dersom ikke SHVs tilstedeværelse er tilstrekkelig, sette inn andre hensiktsmessige tiltak. Med implementeringen av de godkjente båtprosjektene til SHV, som omfatter nyanskaffelse av ca 40 RIB og 6 nye flerbruksfartøyer (FBF) vil styrkenes evne til operative leveranse økes betydelig kysten rundt.

  Virkningene for befolkningen ved et militært angrep eller terroraksjoner vil være enorme. I bestrebelsene for å finne balansen mellom mål og midler, oppgaver og ressurser, er kosteffektive løsninger derfor meget viktig. SHV er beviset for at kosteffektive løsninger lar seg realisere.

  Til avslutning må vi erkjenne at vi er mer avhengig av kysten enn noen gang før. Våre oljefelter sikrer oss velferden og bidrar i stor grad til Europas energisikkerhet. Usikkerheten og forutsigbarheten med hensyn til sikkerheten i våre nærområder er større enn tidligere. Behovet for å ha kontroll over våre viktigste områder er derfor viktigere enn noen gang.

  Som den eneste avdelingen i Forsvaret som i løpet av noen få timer kan stille med kapasiteter mellom Oslofjorden og Varangerfjorden samtidig, må SHV også i fremtiden være «en betydelig ressurs med viktige militære oppgaver knyttet til kysten og de kystnære farvann.»

  Skrevet at OK (P) Tore Lasse Moen. Artikkelen sto på trykk i NTfS september 2015 og på www.shvif.org

 • #2
  Sv: Sjøheimevernet – Ny omkamp?

  Er det hele dagens SHV (organisasjon og alle ressurser) som foreslås nedlagt eller er det snakk om å legge ned SHV som organisasjon og la HV overta ressursene og oppdragene?

  Er klar over at SHV allerede i stor grad er innlemmet i de relevante HV-distriktene, men at de fortsatt opererer under navnet SHV og har egne staber osv.


  Sent from my iPhone using Tapatalk
  As you wish.

  Kommentér


  • #3
   Sv: Sjøheimevernet – Ny omkamp?

   Vi har en vanvittig u-oversiktelig kyst å SHV er en meget bra tenkt kapasitet, men de har behov for materiell, øving og personell.
   Trenger bare litt flaks, så går det godt

   Kommentér


   • #4
    Sv: Sjøheimevernet – Ny omkamp?

    Opprinnelig skrevet av 4312 Vis post
    Vi har en vanvittig u-oversiktelig kyst å SHV er en meget bra tenkt kapasitet, men de har behov for materiell, øving og personell.
    Ikkje minst treng dei ei leiing som forstår SHV og korleis SHV kan brukast.

    Kommentér


    • #5
     Sv: Sjøheimevernet – Ny omkamp?

     Jeg kikket på et gammelt skriv fra et kurs jeg var på på Dombås i 2003. Her er SHVs oppdrag og ambisjonsnivå gitt som følger:

     1) Maritim overvåking og kontroll i norsk sjøområde

     2) Bevoktning innenfor geografisk avgrenset område
     a) sjøside i tilknytning til nøkkelpunkt
     b) definert del av leden eller innseiling til havner
     c) vakthold ved minefelt

     3) Kontrolltjeneste av fartøyer
     a) Eksaminering, visitering, ransaking, avvisning og oppbringelse

     4) Støtte til Forsvarets operasjoner


     Her har det skjedd en enorm reduksjon av oppdragsporteføljen og ambisjonsnivå de siste 10-15 årene, det lille som sto igjen var stort sett punkt 2a og lite annet, og da er det kanskje ikke så rart det også forsvinner.... SHV er jo blitt mer og mer likt Land-HV og mindre og mindre sjøforsvar. For så vidt skjedde det samme da Luftvernheimevernet ble omdannet til Luftheimevernet, men der tror jeg stadig Luftforsvaret ser nytten i å beholde LUHV som baseforsvar ved Flystasjoner og K&V-stasjoner.
     At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

     Kommentér


     • #6
      Sv: Sjøheimevernet – Ny omkamp?

      Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
      Jeg kikket på et gammelt skriv fra et kurs jeg var på på Dombås i 2003. Her er SHVs oppdrag og ambisjonsnivå gitt som følger:

      1) Maritim overvåking og kontroll i norsk sjøområde

      2) Bevoktning innenfor geografisk avgrenset område
      a) sjøside i tilknytning til nøkkelpunkt
      b) definert del av leden eller innseiling til havner
      c) vakthold ved minefelt

      3) Kontrolltjeneste av fartøyer
      a) Eksaminering, visitering, ransaking, avvisning og oppbringelse

      4) Støtte til Forsvarets operasjoner


      Her har det skjedd en enorm reduksjon av oppdragsporteføljen og ambisjonsnivå de siste 10-15 årene, det lille som sto igjen var stort sett punkt 2a og lite annet, og da er det kanskje ikke så rart det også forsvinner.... SHV er jo blitt mer og mer likt Land-HV og mindre og mindre sjøforsvar. For så vidt skjedde det samme da Luftvernheimevernet ble omdannet til Luftheimevernet, men der tror jeg stadig Luftforsvaret ser nytten i å beholde LUHV som baseforsvar ved Flystasjoner og K&V-stasjoner.

      Desse oppdraga har ikkje forsvunne, problemet er at leiinga i HV har funne ut at det er 2a ein skal trene på. Sist eg las kva FOH ville SHV skulle gjere var alle desse punkta oppramsa i same rekkefølgje. Det er berre ca 1,5 år sidan eg las den siste oppdateringa.
      Men det virkar som HV ikkje vil forstå at objektsikring er berre ein liten del av SHV sitt oppdrag. Det verste er at hadde SHV fått trene meir på punkt 1 Maritim overvåking og kontroll i norsk sjøområde ville alle dei andre punkta glidd lettare inn og. Har ein kontroll over kva som er på sjøen er det og lettare å beskytte sjøsida av eit objekt.

      Kommentér


      • #7
       Sjøheimevernet – Ny omkamp?
       Sent from my iPhone using Tapatalk

       Kommentér


       • #8
        Sv: Sjøheimevernet – Ny omkamp?

        Det ble forferdelig dyrt da man plutselig skulle kjøpe egne fartøyer, og ikke satse på å rekvirere sivile fartøyer i krise og krig, slik SHV hadde gjort siden Shetland-Larsen bygget opp SHVs taktikk på 1950-tallet. Å kjøpe et antall Hårek-, Gyda- og til og med Reine-klasse (som er så stort at det krever fast mannskap i 100% stilling) var jo uendelig mye dyrere enn bare å leie sivile fartøyer noen dager i året. Reine-klassen var vel egentlig galematias for SHV; 50 meter lange og 790 tonn. Gyda og Hårek er jo i tradisjonell SHV-størrelse på 40-45 fot, men det koster jo flesk å kjøpe dem når skjærgården nå er full av lystbåter i den størrelsen om sommeren (ta en tur på Tønsberg brygge eller Havna på Tjøme om sommeren) som man kunne rekvirere når det var nødvendig, og leie til øvelse/trening i fredstid. Og det er da stadig mange sjarker og fiskeskøyter i den størrelsen langs kysten, det som tradisjonelt har vært SHVs hovedfartøy.
        At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

        Kommentér


        • #9
         Sv: Sjøheimevernet – Ny omkamp?

         Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
         Det ble forferdelig dyrt da man plutselig skulle kjøpe egne fartøyer, og ikke satse på å rekvirere sivile fartøyer i krise og krig, slik SHV hadde gjort siden Shetland-Larsen bygget opp SHVs taktikk på 1950-tallet. Å kjøpe et antall Hårek-, Gyda- og til og med Reine-klasse (som er så stort at det krever fast mannskap i 100% stilling) var jo uendelig mye dyrere enn bare å leie sivile fartøyer noen dager i året. Reine-klassen var vel egentlig galematias for SHV; 50 meter lange og 790 tonn. Gyda og Hårek er jo i tradisjonell SHV-størrelse på 40-45 fot, men det koster jo flesk å kjøpe dem når skjærgården nå er full av lystbåter i den størrelsen om sommeren (ta en tur på Tønsberg brygge eller Havna på Tjøme om sommeren) som man kunne rekvirere når det var nødvendig, og leie til øvelse/trening i fredstid. Og det er da stadig mange sjarker og fiskeskøyter i den størrelsen langs kysten, det som tradisjonelt har vært SHVs hovedfartøy.
         Er einig i mykje av dette. Det vart ikkje noko betre når Reineklassen ikkje var egna til det den var planlagt til. Tanken var at ein skulle plassere ein heil I-styrke eller eit heilt område ombord for å kunne operere kvar som helst på kysten. Skuta var hadde verken overnattingsplassar nok eller plass til alt ein måtte ha med. Ei gammal ferje og nokre kontainarar hadde vore meir egna.
         Når det gjeld skøytene så hadde dei ein veldig stor fordel, dei kunne ligge langs kysten og dei fleste ville ikkje vite at det var eit militært fartøy.

         Kommentér


         • #10
          Sv: Sjøheimevernet – Ny omkamp?

          Opprinnelig skrevet av magskor Vis post
          Når det gjeld skøytene så hadde dei ein veldig stor fordel, dei kunne ligge langs kysten og dei fleste ville ikkje vite at det var eit militært fartøy.
          Av en eller annen grunn er dette helt fy-fy i HV sitt øvingskonsept. Alt skal være høy faneføring, soldater i full uniform etc. For innhenting sin del skal det være en jegersoldat i uniform med kamo og kikkert, istedenfor å sende frem en fyr med sivil bil og sivil nysgjerrighet.
          Kanskje litt avsporing, men SHV i sivile båter for kystovervåkning, med sivilt tøy på dekk burde jo være supert? Avskrekking rundt objekter er noe annet.
          "Gjør Ret, Frygt Intet"

          Kommentér


          • #11
           Sv: Sjøheimevernet – Ny omkamp?

           Tja:
           Opprinnelig skrevet av Haag-konvensjonen av 1907
           Article 1. The laws, rights, and duties of war apply not only to armies, but also to militia and volunteer corps fulfilling the following conditions:
           1. To be commanded by a person responsible for his subordinates;
           2. To have a fixed distinctive emblem recognizable at a distance;
           3. To carry arms openly; and
           4. To conduct their operations in accordance with the laws and customs of war.
           In countries where militia or volunteer corps constitute the army, or form part of it, they are included under the denomination "army."
           https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl....1?OpenDocument
           Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

           Kommentér


           • #12
            Sv: Sjøheimevernet – Ny omkamp?

            En liten digresjon.

            Har ikke svenskene SB90 i sitt Hemvärn?
            Tar du praten fra en trønder, sitter du ikke igjen med annet enn høy intelligens og et ulastelig utseende.

            Kommentér


            • #13
             Sv: Sjøheimevernet – Ny omkamp?

             Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
             Klart det, men det betyr ikke at du MÅ være uniformert, i en grå båt med 12,7 i baugen.
             "Gjør Ret, Frygt Intet"

             Kommentér


             • #14
              Sv: Sjøheimevernet – Ny omkamp?

              Jo, men:
              Art. 2. Merchant ships converted into war-ships must bear the external marks which distinguish the war-ships of their nationality.
              Antar at dette gjelder fiskefartøyer også.
              Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

              Kommentér


              • #15
               Sv: Sjøheimevernet – Ny omkamp?

               Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
               Jo, men: Antar at dette gjelder fiskefartøyer også.
               Og fritidsfartøyer som er rekvirert vil jeg tro. Så Shetlands-Larsen var en krigsforbryter? Her er det noe som mangler....
               "Gjør Ret, Frygt Intet"

               Kommentér


               • #16
                Sv: Sjøheimevernet – Ny omkamp?

                Er det ikke noe som heter "seile under falskt flagg", si? Replikk fra salen.


                admin - Milforum

                Kommentér


                • #17
                 Sv: Sjøheimevernet – Ny omkamp?

                 Opprinnelig skrevet av Sofakriger Vis post
                 Av en eller annen grunn er dette helt fy-fy i HV sitt øvingskonsept. Alt skal være høy faneføring, soldater i full uniform etc. For innhenting sin del skal det være en jegersoldat i uniform med kamo og kikkert, istedenfor å sende frem en fyr med sivil bil og sivil nysgjerrighet.
                 Kanskje litt avsporing, men SHV i sivile båter for kystovervåkning, med sivilt tøy på dekk burde jo være supert? Avskrekking rundt objekter er noe annet.
                 Det som var vanleg før var "sivile båtar" under militær kommando med uniformert mannskap og orlogsflagget oppe.

                 Kommentér


                 • #18
                  Sv: Sjøheimevernet – Ny omkamp?

                  Sorterer det ikke under krigslist, så lenge man driver rundt og observerer?

                  Sent fra min C6903 via Tapatalk
                  Odd objects attract fire. You are odd.

                  Kommentér


                  • #19
                   Sv: Sjøheimevernet – Ny omkamp?

                   Se hjelpekryssere etc. Så vidt jeg husker kan man både kamuflere krigsskip som handelsskip og seile med flagget til et annet land (f.eks. nøytralt land) så lenge man heiser eget orlogsflagg før man åpner ild.
                   At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                   Kommentér


                   • #20
                    Sv: Sjøheimevernet – Ny omkamp?

                    Alternativet for skjult OP på sjøen er ubåt eller dykkerdrakt.
                    Trenger bare litt flaks, så går det godt

                    Kommentér


                    • #21
                     Sv: Sjøheimevernet – Ny omkamp?

                     Opprinnelig skrevet av Znuddel Vis post
                     Sorterer det ikke under krigslist, så lenge man driver rundt og observerer?

                     Sent fra min C6903 via Tapatalk
                     Mulig det. Ift beskyttelse som soldat er selvsagt uniformering viktig, men det er vel ikke tvil om at HV i krig ville brukt diverse krigslist? Feks å ringe hu Erna som bor over den gamle butikken på kaia for å sjekke om den russiske "tråleren" er der fremdeles?

                     Jeg vet dette utfordrer mange satte øvingskonsepter, men "train as you fight".
                     "Gjør Ret, Frygt Intet"

                     Kommentér


                     • #22
                      Sv: Sjøheimevernet – Ny omkamp?

                      Fra Forsvarets manual i Krigens Folkerett vedrørende hva som er lovlig krigslist:

                      "Militære styrker kan altså søke å
                      gjøre seg usynlige i landskapet, men kan ikke søke å gjøre seg usynlige
                      blant sivile ved å utgi seg for å være sivile."

                      "For krigsskip er det til forskjell fra transportmidler på land og i luften til
                      latt å seile under falskt flagg for å forlede motparten til å tro at man ikke
                      er et lovlig mål. Dersom det brukes falskt flagg, skal det riktige flagget
                      heises før man går inn i kamphandlinger."
                      "Assumption is the mother of all fuck ups"

                      Kommentér


                      • #23
                       Sv: Sjøheimevernet – Ny omkamp?

                       Opprinnelig skrevet av Sofakriger Vis post
                       Mulig det. Ift beskyttelse som soldat er selvsagt uniformering viktig, men det er vel ikke tvil om at HV i krig ville brukt diverse krigslist? Feks å ringe hu Erna som bor over den gamle butikken på kaia for å sjekke om den russiske "tråleren" er der fremdeles?

                       Jeg vet dette utfordrer mange satte øvingskonsepter, men "train as you fight".
                       På sjøen er dette med uniform litt forskjell til det på land. På eit fartøy er det flagget som er den viktigaste uniformseffekten, det og kommandovimpelen som viser at fartøyet er under militær kommando.

                       Kommentér


                       • #24
                        Sv: Sjøheimevernet – Ny omkamp?

                        Minnes at på mtben forsøkte vi en gang på øvelse å agere sivilt fartøy om natten ved å krysse fjorden for sakte fart og lanternene på, heller enn mørklagt i full fart. På kanten?

                        Sent fra min D5803 via Tapatalk

                        Kommentér


                        • #25
                         Sv: Sjøheimevernet – Ny omkamp?

                         Nei, det skulle være lovlig krigslist, så lenge orlogsflagget går til topps før dere går til angrip/ avfyrer torpedoer, kanoner eller missiler.
                         At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                         Kommentér


                         • #26
                          Sv: Sjøheimevernet – Ny omkamp?

                          Bra å vite at det kun var den alkoholmessige og kjønnslige moralen som var på trynet blant båtens befal, og ikke mtp krigens regler da.

                          Er forøvrig helt enig med deg i at den materialmessige ambisjonen til SHV har vært helt på jordet i et land hvor det finnes en million private fartøyer som ville være totalt adekvate. I en krig kan jeg ikke skjønne at noen engang ville vurdere å ikke ha SHV i drift for å bidra til å holde oversikt. I all beskjedenhet vil jeg si at til og med en avdanka slask som meg selv ville kunne gjøre en nyttig jobb i mine egne hjemmefarvann så lenge jeg hadde batteri til radioen og noen årer.

                          Kommentér


                          • #27
                           Sv: Sjøheimevernet – Ny omkamp?

                           Hva kan SHV få til for minst mulig penger?

                           Jeg vill si det absolutte målet til SHV burde være KYP dekning over hele kysten samtidig. Så hva trenger de som et minimum. De trenger, klær, personlig våpen en god kikkert og et SB. De kan være mellom4-6 stk og bo i nærheten av der de skal sitte å se på båtene. Alt materiell burde være utlevert og LF har alt lagsmateriell.

                           De Kan godt vite hvor KYP er slik at de kan bruke den når de øver slik at de får et personlig forhold til KYPen og bruker litt ekstra tid og flid for å gjøre den behagelig og god. Respons tiden ville bli kort å det vill være kjentfolk som betjener KYP å de vill umiddelbart se om det er andre en han Jendor på sjøen.

                           Kostnaden ville vært minimal og effekten av alle KYPene ville vært bra.
                           Trenger bare litt flaks, så går det godt

                           Kommentér


                           • #28
                            Sv: Sjøheimevernet – Ny omkamp?

                            Shv trenger vel knapt nok personlig våpen hvis man skal sette det helt på spissen?

                            Sent fra min D5803 via Tapatalk

                            Kommentér


                            • #29
                             Sv: Sjøheimevernet – Ny omkamp?

                             Det kan godt være, jeg vill bare som et minimum ha noen som fysisk følger med på kysten i organiserte former og som kan melde til noen hva som skjer når det skjer og i hvilket omfang. Har vi ikke nokk penger så kan vi gi pensjonistene et tlf nr slik at de kan melde til noen det de ser, og en bok hva de skal se etter. Men å ikke ha noen som følger med er jo katastrofe, de kan jo ikke sitte i hovedkvarteret å Google. Litt greit å vite om en invasjon eller russisk ubåt før det står i vg eller Dagbladet
                             Trenger bare litt flaks, så går det godt

                             Kommentér


                             • #30
                              Sv: Sjøheimevernet – Ny omkamp?

                              – Politikerne forstår ikke hva de har gjort, og befolkningen får ikke vite realitetene, sier kommandørkaptein Svein Jarle Jacobsen. Han mener nedleggelsen av Sjøheimevernet er basert på manglende kunnskap, og fører til store områder helt uten militær tilstedeværelse.
                              *

                              https://www.aldrimer.no/de-forstar-ikke-hva-de-gjor/

                              Han har kanskje noen gode poenger?

                              Kommentér

                              Annonse i emne

                              Collapse

                              Fremhevede emner

                              Collapse
                               

                              Forsvarets spesialstyrker rekrutterer

                              Bli en del av spesialstyrkene

                              Forsvarets spesialstyrker består av spesielt utvalgt personell som er i stand til å gjennomføre ukonvensjonelle og krevende operasjoner i alle slags omgivelser.Forsvarets spesialkommando og Marinejegerkommandoen har tidligere tilhørt henholdsvis Hæren og Sjøforsvaret og er nå samlet i én felles driftsenhet, ledet av Forsvarets Spesialstyrker Stab (FSST) i...
                               

                              Roller i Geværlaget

                              Mulig jeg er dårlig på å lete, men jeg syns nå tross alt jeg har prøvd...

                              Hvor finner man en oversikt over hvilke roller hver enkelt soldat i geværlaget har?
                              Som; hvem bærer M72, Sankit, Samband, osv osv..
                              Nyere materiell fra Hæren og til dels også HV er i stor grad basert på LMG/Minimi, og da blir jo alt bare rot for et lag med MG
                               

                              Sikkerhetsloven


                              (Illustrasjonsfoto: Denne posten er ikke gradert.)


                              Vi fikk ny sikkerhetslov 1.januar 2019: https://www.nsm.stat.no/publikasjone....-januar-2019/


                              Det ble utgitt en serie veileder utover høsten i fjor: https://www.nsm.stat.no/publikasjone.../veiledninger/...
                               

                              Varsler flere øvingsdøgn for soldater i Heimevernet

                              Generalmajor Elisabeth Michelsen bruker sitt økte budsjett til å øke antall øvingsdøgn, både for mannskap og befal, dvs. seks øvingsdøgn for mannskap og ni for befal.

                              Håper dette er starten på noe vedvarende.

                              https://www.bt.no/innenriks/i/VbMPp3...-i-heimevernet
                               

                              UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet

                              UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet har kommet ut med en ny utgave:

                              https://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/UD%202-1%20(norsk).pdf

                              ...
                               

                              Mentorordning i Heimevernet

                              Hei,

                              Jeg står i stilling som troppssjef i Heimevernet. Min militære bakgrunn har jeg fra Befalsskolen for Feltartilleriet med påfølgende tjeneste som kanonkommandør. 13 år etter at jeg leverte inn vinklene ble jeg kalt inn til Heimevernet, kledd opp og satt i stilling som NK tropp i et ungt og uerfarent Heimevernsområde. Året etter ble jeg troppssjef og startet på kursrekka, og siden...
                               

                              Informasjon: Militære studier med fordypning i ledelse (bachelor)

                              Militære studier med fordypning i ledelse (bachelor)

                              Forsvaret tilbyr flere utdannelsesretninger som alle fører frem til en bachelor, og gir rett til yrkestilsetting som offiser.

                              For tiden dreier det seg om disse:

                              - Militær logistikk
                              - Marineingeniør maskin
                              - Marineingeniør elektro
                              - Marineingeniør våpensystemer, elektronikk og data
                              -...
                               

                              Troppssersjant

                              Hei!

                              Blitt tildelt troppssjersant, har fått info om dette.
                              Jeg er også sersjant, tatt lagfører kurs og grunnkurs lederskap, men hvordan blir nå mtp implementering av det nye OR systemet, noen som vet dette? Forblir jeg sersjant?
                               

                              NSM: Årlig risikovurdering


                              Ole Gunnar Onsøien
                              NTB scanpix

                              – Betydelig risiko for spionasje, sabotasje og terror


                              Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) med ny, nedslående vurdering av IKT-trusselbildet i Norge.

                              – Både store og små virksomheter i offentlig og privat sektor er utsatt. Den grunnleggende sikkerheten er ikke på plass, sier direktør Kjetil Nilsen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet...

                              Donasjoner

                              Collapse
                              Working...
                              X