Kunngjøring

Collapse

Info

Problemer med innlogging.
See more
See less

Vernepliktsutvalget

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

  Vernepliktsutvalget  Soldater fra de tre forsvarsgrenene Hær, Sjø og Luft sammen ifm innføringen av allmen verneplikt
  Foto: Torgeir Haugaard / Forsvaret

  NOF: Slik blir verneplikten

  Vernepliktsutvalgets første rapport til Forsvarsministeren er nå klar. Norges Offisersforbund har fått en kopi av rapporten. Vi deler her det foreløpige resultatet med våre medlemmer.

  ”Vernepliktsutvalget er i sitt mandat bedt om å fremme en rapport til Forsvarsdepartementet med anbefaling om en fremtidig vernepliktsordning basert på Forsvarets behov innen et år fra utvalget ble konstituert 31. Oktober 2014”.  Slik blir verneplikten
  Attached Files
  Last edited by Rittmester; DTG 261449A Oct 15, . Begrunnelse: Endret tittel

  #2
  Sv: Vernepliktsutvalgets første rapport til Forsvarsministeren

  Jeg synes disse punktene er spesielt interessante:
  Vernepliktsutvalget mener at verneplikten fortsatt må inngå som en sentral komponent i Forsvarskonseptet. Økt reaksjonsevne og bedring av Forsvarets operative evne vil kreve fornyet fokus på den samlede styrkestrukturens operative evne. Forsvarssjefens styrkebrønn bør derfor nedlegges, og erstattes av en identifisert og trenet reserve i alle forsvarsgrener. Personell som ikke fordeles til reserven overføres direkte til Heimevernet. Samtidig må Forsvarets stående operative evne og beredskap ikke reduseres. Verneplikten kan gi vesentlig større bidrag til fremtidig beredskap og operativ evne, til en relativt begrenset kostnad.
  og

  Utvalget mener videre at differensiert lengde på førstegangstjenesten bør innføres med 6, 12 og 18 måneder, i henhold til Forsvarets behov. 12 måneders førstegangstjeneste skal imidlertid også i fremtiden være det normale. Samspillet mellom plikt og frivillighet må utvikles videre på en måte som ivaretar både Forsvarets og den enkeltes behov på en best mulig måte. Forsvarets behov kan enda større grad dekkes med kvalifisert personell ved å innføre en mer individuell behandling av motivert personell
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

  Comment


   #3
   Sv: Vernepliktsutvalgets første rapport til Forsvarsministeren

   Kapittelet "Disponering i reserven/Heimevernet" var svært interessant. Kan vi nå, please, få en bedre og mer gjennomtenkt utnyttelse av (noen av) de vernepliktige i alder 20-44 som har fullført førstegangtjenesten for landets forsvar? Etter at Diesen i sin forakt mot alle "uprofesjonelle" 2003-2005 (han var i stor grad den som bestemte i Forsvaret også før han var Forsvarssjef, dvs. i den tiden han var "assisterende militær departementsråd" og KKDs nærmeste militære rådgiver) tilintetgjorde mobiliseringsforsvaret i stedet for å se hva som var det beste i det som burde bevares (helt enig at svært mye burde bort, men ikke alt), har reservestyrker utenom HV vært et fullstendig forsømt kapittel. Det som står her viser i hvert fall at endelig har noen tenkt:

   Disponering i reserven/Heimevernet

   Etter avtjent førstegangstjeneste disponeres personellet etter dagens ordning i Forsvarssjefens styrkebrønn. Forsvaret, med unntak av Heimevernet, baserer sin evne til styrkeoppbygging på ferdig utdannet personell i denne styrkebrønnen. Styrkebrønnen omfatter også den såkalte hærreserven.

   Hvor lenge personellet disponeres i Forsvarssjefens styrkebrønn etter fullført førstegangstjenesteb varierer. I prinsippet disponeres personell i samme stilling første år etter fullført førstegangstjeneste. Andre og tredje år disponeres man i tilsvarende stilling. Deretter overføres et nødvendig antall til Heimevernet, eventuelt til en udisponert reserve. Styrkebrønnen tilføres med dagens volum på førstegangstjenesten om lag 7000-8000 personer pr år, inkludert 4500 til Heimevernet. I praksis har det vist seg at tiden fra avtjent førstegangstjeneste til innkalling til Heimevernstjeneste kan komme opp i 5 – 8 år for enkelte. Det antallet vernepliktige som hvert år fullfører førstegangstjeneste overstiger med andre ord reserven/Heimevernets årlige behov for personell.

   Det er en betydelig svakhet at soldater og befal i Forsvarssjefens styrkebrønn aldri øves, da personellet i styrkebrønnen anses å holde tilstrekkelig treningsnivå den korte tiden de er disponert i stilling der. Med noen få unntak innebærer dette at styrkeoppbygging og øving i Forsvaret med fullt oppsatt avdeling aldri gjennomføres.

   Dette er etter utvalgets oppfatning en klar svakhet, da avdelingenes operative evne ikke bare avhenger av enkeltpersoners treningsnivå, men også krever samtrening på avdelingsnivå. Fra Heimevernets synsvinkel er det også en utfordring at den lange tiden fra førstegangstjeneste til overføring ofte medfører et betydelig tap av kompetanse hos den enkelte vernepliktige.

   I et forsvarskonsept der evne til styrkeoppbygging for de mest krevende oppgaver og høyere reaksjonsevne blir mer sentralt, er dagens ordning med Forsvarssjefens styrkebrønn ikke egnet.

   Det er vernepliktsutvalgets oppfatning at ordningen må erstattes av en identifisert reserve i hver forsvarsgren, bestående av trenet vernepliktig personell disponert i alle stillinger som med en del unntak ikke er besatt av stadig tjenestegjørende, ansatt personell. Reserven må øves jevnlig sammen med sin avdeling til et tilstrekkelig nivå, eksempelvis som for Heimevernet med en uke pr år i gjennomsnitt for menige mannskaper. Det bør også tilstrebes at den enkelte vernepliktige har en høyest mulig grad av kontinuitet fra førstegangstjeneste til reserven, gjerne med disponering i samme avdeling og i samme/tilsvarende stilling.

   Hoveddelen av personellet vil som følge av dette overføres direkte fra førstegangstjeneste til Heimevernet. Dette vil gi kompetansemessige fordeler for Heimevernet, men også innsparinger blant annet ved at personlig bekledning og utstyr (PBU) kan følge den vernepliktige direkte fra førstegangstjenesten.

   Anbefaling:

   1) Forsvarssjefens styrkebrønn legges ned. I stedet opprettes en identifisert og trenet reserve i hver forsvarsgren, som er stor nok til at den enkelte avdeling/stasjon/fartøy kan bemannes med trenet og samøvet personell innenfor den enkelte enhets gitte beredskapstid.

   2) Personell som ikke utvelges for tjeneste i reserven, overføres etter førstegangstjenesten direkte til Heimevernet.
   At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

   Comment


    #4
    Sv: Vernepliktsutvalgets første rapport til Forsvarsministeren

    Til det vil jeg legge informasjon fra en nærstående person: Med befalsskole (manøver) 2007-2009, og deretter to år som kontraktsbefal til 2011 (hvorav det siste i stridende tjeneste i Afghanistan, dvs. 5 måneder oppøving og 7 måneder i Afghanistan), gikk han over i det sivile. Han hørte overhodet intet om mobiliseringsdisponering, eller om han i det hele tatt hadde en rolle i Norges forsvar ved beredskap/krig, før han i 2015, altså 4 år etterpå, får innkalling til "oppkledningsøvelse" i HV. Hans kompetanse burde da ha vært planlagt utnyttet også i de fire årene som gikk i mellom, med skriftlig melding om hvor og når han skulle møte og i det hele tatt hvordan han skulle forholde seg hvis fienden angriper Norge eller NATO....

    Dvs. tilbake til en versjon av KTK (Krigstjenestekort) som før ble utsendt til alle i desember hvert år med detaljert forklaring av når de skal møte, hvor de skal møte, hvilken avdeling de tilhører, hvilken tjenestestilling og grad de har, hvilket krigslønnstrinn de skal ha (!), og hva de skal medbringe. Enda jeg sto i OPL/K i HV fram til 2005, mottok jeg mitt siste KTK i 2000. Å motta et KTK hvert år gir også en moralsk boost.
    At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

    Comment


     #5
     Sv: Vernepliktsutvalgets første rapport til Forsvarsministeren

     Hør hør!


     Powered by Tapatalk på iPhone

     Comment


      #6
      Sv: Vernepliktsutvalgets første rapport til Forsvarsministeren

      Synes det gjøres gode tanker her. En klarere definert reserve og ikke minst direkte overføring til HV. Her antydes til og med at man medtar PBU direkte fra førstegangstjeneste til HV. Meget spennende, og ikke minst lovende. Øving av reserven koster vel penger, men de øvrige grepene er vel meget rimelige.

      Er også enig med hvlt om Krigstjenestekort. For å si det enkelt så er mitt feil, det HV-områder ble nedlagt for lenge siden. Og ikke minst er undertegnede forfremmet og har ny stilling. HV innførte i vinter nytt elektronisk system for innkalling. Da får man personlig innkalling som også inneholder det viktigste fra KTK. Kan ikke koste spesielt mye å sende KTK vis altinn eller noe.


      Sent from my iPhone using Tapatalk
      TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

      Comment


       #7
       Sv: Vernepliktsutvalgets første rapport til Forsvarsministeren

       Hvlt skriv omtrent det som eg og tenker, men han gjere det på ein mykje betre måte.

       Comment


        #8
        Sv: Vernepliktsutvalget

        Som nevnt på annen tråd legger vernepliktsutvalget frem sin endelige rapport i morgen.

        «En fremtidig vernepliktsordning»
        Vernepliktsutvalget overleverer sin anbefaling til Forsvarsministeren

        Det regjeringsoppnevnte Vernepliktsutvalget har hatt i mandat å vurdere de fagmilitære,
        forsvarspolitiske og samfunnsmessige perspektivene ved verneplikten, og anbefale en fremtidig
        vernepliktsordning basert på Forsvarets behov.

        Utvalget presenterer sin anbefaling i et åpent møte 27. oktober kl. 1300
        Den Gamle Krigsskolen, Tollbugata 10, Oslo
        http://www.vernepliktsutvalget.no/wp...in-rapport.pdf
        Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

        Comment


         #9
         Sv: Vernepliktsutvalget

         Rapporten til vernepliktsutvalget er nå lagt frem. Kommer med full versjon når den er tilgjengelig, men basert på Aftenpostens reportasje kan vi se:
         - Fortsatt allmenn verneplikt
         - En identifisert og trenet reserve innenfor hver forsvarsgren
         - De fleste i denne reserven får en ukes trening hvert år
         - Frivillige kan få tre ukers trening hvert år, med mulighet for å bli med på operasjoner ute
         - De som ikke havner i reserven (i Hær, Luft eller Sjø) går rett til HV         Slik blir fremtidens verneplikt - Aftenposten
         Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

         Comment


          #10
          Sv: Vernepliktsutvalget

          En Hær-reserve med èn ukes årlig trening, akkurat nok til å rekke vedlikeholdet det gitt. Nei men for all del, de har flere gode poenger i rapporten.
          Tar du praten fra en trønder, sitter du ikke igjen med annet enn høy intelligens og et ulastelig utseende.

          Comment


           #11
           Sv: Vernepliktsutvalget

           hadde man hatt en slik reserve med det treningsnivået, så ville man hatt 4-5 årganger som ville kunne trenes opp igjen innenfor et realistisk tidsnivå da.

           Sent fra min D5803 via Tapatalk

           Comment


            #12
            Sv: Vernepliktsutvalget

            Flyttet tråd, da innstillingen fra Vernepliktsutvalget er en av innspillene til langtidsplanen for Forsvaret.
            Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

            Comment


             #13
             Sv: Vernepliktsutvalget

             Da er rapporten fra Vernepliktsutvalget lagt ut i sin helhet her: http://www.vernepliktsutvalget.no/wp...anbefaling.pdf
             Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

             Comment


              #14
              Sv: Vernepliktsutvalget

              Skrevet av akademikere, for akademikere?

              Utvalget mener derfor at Forsvaret i sterkere grad må vektlegge å fremstå som
              en attraktiv mulighet for vernepliktig ungdom, dersom det også i fremtiden skal
              lykkes å tiltrekke seg de best egnede fra hvert årskull. Dette gjelder både innholdet i
              tjenesten Forsvaret kan tilby, men også tjenestevilkår slik som tidspunkt for
              innkalling i forhold til studieåret ved sivile læresteder mv.
              Jeg har skummet gjennom rapporten, og synes de bruker fryktelig mange ord og bokstaver på å beskrive selvfølgeligheter.

              Comment


               #15
               Sv: Vernepliktsutvalget

               Utvalget har vurdert flere modeller for gjennomføring av førstegangstjeneste, blant annet en som har vært diskutert her på milforum, hvor man etter dansk modell lar svært mange gjennomføre en kort (4 måneder) tjeneste, mens bare et fåtall får lengre tjeneste som danner grunnlag for verving eller videre utdannelse.

               Den anbefalte modellen tilsier 12 måneders førstegangstjeneste for de fleste, med 6 måneder for enkelte kategorier etter Forsvarets behov. 18 måneder kan også være aktuelt for noen, men da etter frivillighet.

               Click image for larger version

Name:	Verneplikt.JPG
Views:	1
Size:	60,0 KB
ID:	865189

               Jeg synes det er positivt at man så raskt som mulig etter endt førstegangstjeneste får folk dit de skal, enten det er HV eller reserven i en av forsvarsgrenene. De som har meldt seg frivillig kan da enten bli en del av HV-I eller den reserven som kan sendes ut, med tre ukers trening pr år. Øvrige får en uke pr år. Jeg vil påstå at alle, inkludert studenter, tåler en uke i året, så det er ingen grunn til ikke å disponere personellet fra det øyeblikket de dimitteres fra aktiv tjeneste.
               Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

               Comment

                
               • Filter
               • Tid
               • Show
               • New Topics
               Clear All
               new posts
               No content found
               Show More
                
               • Filter
               • Tid
               • Show
               • New Topics
               Clear All
               new posts
               Please log in to your account to view your subscribed posts.
               Underforum Tråder Innlegg Nyeste innlegg
               Oppstillingsplassen
               Tekniske driftsmeldinger
               Tekniske driftsmeldinger.
               Tråder: 8 Innlegg: 649
               Nyeste innlegg: Milforum: Driftsmeldinger
               8 649
               Kunngjøringer fra ledelsen
               Kunngjøringer og informasjon fra forumledelsen.
               Tråder: 15 Innlegg: 1.086
               Nyeste innlegg: Meldinger til/fra S-1
               15 1.086
               yamaha
               Meldinger til/fra S-1
               av yamaha
               Kommentarer fra rekkene
               Stedet for korte spørsmål og kommentarer om forumet. Faglige diskusjoner tar vi på andre tråder under fagforumene.
               Tråder: 3 Innlegg: 446
               Nyeste innlegg: Feilmeldinger
               3 446
               SlakaBall
               Feilmeldinger
               Fagforum S-1: Personell & administrasjon
               S-1 1. Førstegangstjeneste, opptak og trening
               Rekruttering, opptak og trening til førstegangstjeneste. Livet som vernepliktig etter førstegangstjenesten.
               Tråder: 2.454 Innlegg: 41.994
               Nyeste innlegg: Livet i tjeneste
               2.454 41.994
               Rittmester
               Livet i tjeneste
               Underforum:
               Treningsdagbøker (11/1.130)
               S-1 2. Utdanning og tjeneste
               Utdanning og tjeneste som offiser, befal og spesialist, herunder diskusjoner rundt OMT (Ordning for Militært Tilsatte).
               Tråder: 65 Innlegg: 2.858
               65 2.858
               Underforum:
               S-1 3. Ledige stillinger innen totalforsvaret
               Se annonseringer av ledige stillinger i Forsvaret, Politiet, NSM, Sivilforsvaret og andre forsvars- og sikkerhetsrelaterte næringer.
               Tråder: 30 Innlegg: 492
               30 492
               S-1 4. Utnevnelser, utmerkelser og administrative forhold
               Alt om utnevnelser, utmerkelser og annet administrativt.
               Tråder: 8 Innlegg: 283
               8 283
               Fagforum S-2: Etterretning & sikkerhet
               S-2 1. Generelle nyheter.
               Her følger vi det generelle nyhetsbilde, hovedsaklig sikkerhets og militærrelaterte temaer, verden over.
               Tråder: 1.054 Innlegg: 33.827
               Nyeste innlegg: Interessante nyhetslinker
               1.054 33.827
               S-2 2. Etterretning
               Følg utviklingen i ulike deler av verden, regioner, land og konfliktområder.
               Underinndeling og innhold er tilpasset Etterretningstjenestens fokusområder.
               Tråder: 395 Innlegg: 28.350
               395 28.350
               Underforum:
               Tema: Russland (58/6.882)
               Tema: Asia (102/4.213)
               S-2 3. Sikkerhet
               Terrorisme, spionasje, sabotasje, subversjon og organisert kriminalitet.
               Underinndeling og innhold er tilpasset PSTs trusselvurderinger.
               Tråder: 59 Innlegg: 5.302
               59 5.302
               Underforum:
               22.juli 2011 (32/4.562)
               S-2 4. Nyhetsfeed
               Automatiske nyhetsfeeder. NB! Slettes automatisk etter en tid, så diskusjoner bør føres videre på andre tråder.
               Tråder: 204 Innlegg: 259
               204 259
               Fagforum S-3: Operasjoner & avdelinger
               S-3 1. Forsvarets avdelinger, øvelser og operasjoner
               Forsvarets ulike forsvarsgrener, våpengrener og avdelinger.
               Tråder: 2.549 Innlegg: 62.548
               2.549 62.548
               Underforum:
               Hæren (41/1.518)
               Sjøforsvaret (36/1.959)
               Luftforsvaret (62/1.285)
               Heimevernet (564/17.508)
               S-3 2. Totalforsvaret
               Diskuter totalforsvaret unntatt Forsvaret, herunder Sivilforsvaret, Redningstjenesten og Politiet.
               Tråder: 584 Innlegg: 19.529
               Nyeste innlegg: Rettssaken mot Erik Jensen
               584 19.529
               Underforum:
               Politiet (235/12.996)
               S-3 3. Ledelse
               Diskuter ledelse, strategi, operasjonskunst og taktikk.
               Tråder: 9 Innlegg: 177
               Nyeste innlegg: Ledelse
               9 177
               Rittmester
               Ledelse
               S-3 4. Militære fag og stridsteknikk
               Stridsteknikk, skyting, feltarbeider, sprengning, vintertjeneste og andre militære fag.
               Tråder: 21 Innlegg: 2.270
               Nyeste innlegg: Den store PI-tråden
               21 2.270
               pioff
               Den store PI-tråden
               av pioff
               Fagforum S-4: Logistikk & materiell
               S-4 1. Kjøretøy, fartøy og fly
               Alt om militære kjøretøy, fartøy og flymaskiner.
               Tråder: 109 Innlegg: 10.277
               109 10.277
               S-4 4. Forsvarets anskaffelser, annet materiell
               Analyser og diskusjoner om ulike anskaffelser av militært materiell til Forsvaret i Norge, samt generelle diskusjoner rundt materiell som ikke er dekket andre plasser.
               Tråder: 65 Innlegg: 827
               65 827
               Underforum:
               Landsystemer (28/624)
               Sjøsystemer (4/5)
               Luftsystemer (6/41)
               INI-systemer (23/128)
               Fagforum S-5: Planer & policy
               S-5 1. Forsvarsbudsjett, planer og doktriner
               Forsvarsbudsjett og langtidsplaner, doktriner og militærmakt. Debatt rundt politiske føringer for Forsvaret, samt Forsvarets egne strategier og planer.
               Tråder: 93 Innlegg: 6.070
               93 6.070
               S-5 3. Militærhistorie
               Her diskuterer vi norsk og internasjonal militærhistorie, avdelingstradisjoner og militaria.
               Tråder: 411 Innlegg: 10.511
               Nyeste innlegg: David Fletcher's Tank Chats
               411 10.511
               Underforum:
               S-5 4. Veteranforum
               Informasjon om veteraner og reservister og aktiviteter landet rundt. FN-tjeneste, NATO-Veteraner, NROF etc.
               Tråder: 89 Innlegg: 1.564
               Nyeste innlegg: Team Rubicon.
               89 1.564
               magskor
               Team Rubicon.
               av magskor
               Fagforum S-6: Samband & IKT
               S-6 1. Fagforum Samband
               Dette formet skal være for alle innlegg om sambandsmidler, relaterte systemer, erfaringer, utdanning, avdelinger og historikk samles. Tråden vil være ugradert, noe som er en selvfølge på dette forumet.
               Tråder: 119 Innlegg: 1.706
               Nyeste innlegg: Alternativ til kontorkasse
               119 1.706
               Underforum:
               01 Fagområder (16/297)
               02 Felttriks (23/301)
               S-6 2. Tekniske forum
               Her diskuterer vi tekniske saker innenfor IKT og data, som ikke er dekket av fagforum samband.
               Tråder: 170 Innlegg: 3.017
               170 3.017
               Markedsplassen
               Kjøp og salg
               Her kjøper og selger du utstyr. Kun for privatpersoner.
               Buy and sell kit. Non-commercial use only.
               Tråder: 537 Innlegg: 2.182
               537 2.182
               Milforums testarena
               Tester med terningkast på forskjellige typer utstyr. Det forutsettes at tester ikke har noen tilknytning til produsent eller forhandler av utstyret.
               Tråder: 3 Innlegg: 16
               3 16
               Bedriftspresentasjoner
               Bedrifter som mener de har noe å tilby Milforums lesere, enten i form av produkter eller jobb, kan her legge inn en tråd med informasjon og relevante lenker.
               Tråder: 2 Innlegg: 2
               2 2
               Working...
               X