Fra Prop 1S. 2019-20

9360 Fremtidig stridsvognkapasitet
Anskaffelsen av moderne stridsvogner er planlagt fra 2025 gjennom et ordinært anskaffelsesløp, i tråd med fagmilitære anbefalinger og beslutninger fattet av Stortinget i forbindelse med behand-lingen av Landmaktproposisjonen høsten 2017.

Forsvarsdepartementet utarbeider nå prosjektdokumentasjon for en anskaffelse av stridsvognkapa-sitet fra 2025. Det vurderes flere alternativer i prosjektet, både hva gjelder antall, ytelser og type. Regjeringen planlegger å fremme et anskaffelsesprosjekt for Stortingets godkjenning i 2021. Kost-nadsrammen for anskaffelsen utredes gjennom prosessene som pågår, og er derfor på nåværende tidspunkt ikke fastsatt.

Eksisterende stridsvognkapasitet vil bli opprettholdt inntil en ny er på plass fra 2025. Dette gjøres i form av levetidsforlengende tiltak, f.eks. kjøp av komponenter med lang leveringstid og/eller som står i fare for å gå ut av produksjon.
Denne er ikke kommet i FAF ennå, men vil nok ligge inne i neste utgave.