Kunngjøring

Collapse

Info

Problemer med innlogging.
See more
See less

Programområdet INI og investeringsprogrammet Mime

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

  Programområdet INI og investeringsprogrammet Mime

  Programområdet INI-systemer er et sammensatt program som består av ulike typer IKT-tjenester, -løsninger og -systemer delt opp i forskjellige hoveddeler avhengig av bruksområde og hensikt. Hvert enkelt prosjekt er plassert i en av de følgende seks hoveddeler:
  • BST - Beslutningsstøttetjenester
  • FKT - Felles kjernetjenester
  • FSP - Forsvarets sikre plattformtjenester
  • FKI - Forsvarets kommunikasjonsinfrastruktur
  • Informasjonssikkerhet
  • IKT i eiendom, bygg og anlegg (EBA)

  Click image for larger version

Name:	graf.jpg
Views:	1
Size:	66,4 KB
ID:	873684

  Click image for larger version

Name:	kakediagram.jpg
Views:	1
Size:	84,4 KB
ID:	873685

  FAF beskriver tre sentrale satsningsområder, benevnt funksjonspakker, innen INI. I tillegg til at alle relevante prosjekter innen de respektive seks hoveddelene er beskrevet i tabellen under.

  Funksjonspakke – Joint Intelligence – Survailance and Reconnacence (JISR)
  ISR er nødvendig for Forsvarets hovedoppgave om å sikre et nasjonalt beslutningsunderlag gjennom overvåking og etterretning. Funksjonspakken viser hvilke planlagte og mulige prosjekter som direkte understøtter JISR-prosessene, men der funksjonspakken også beskriver hvilke avhengigheter som er mellom disse prosjektene og andre prosjekter i PPM, samt grensesnitt til nye sensorer fra ulike kampplattformer innen land-, luft- og sjødomenet. I gjeldende PPM støtter de planlagte og mulige prosjektene P8156 Tilgjengeliggjøring av JISR-informasjon, P8178 Automatisert dataanalyse for operasjoner, P8181 Tilgjengeliggjøring JISR informasjon 2 og P8172 MIDS LINK16 MLU denne satsningen.

  Funksjonspakke – Forsvarets sikre IKT-plattformer (FSP)

  Viser hvilke planlagte og mulige prosjekter som direkte understøtter funksjonspakken FSP. Pakken skal fremskaffe en robust landsdekkende infrastruktur for datasentre og lagringsløsninger, samt fremskaffelse av felles IKT-kjøremiljøer på alle graderingsnivåer, benevnt FSP. Funksjonspakken beskriver hvilke avhengigheter som er mellom disse prosjektene og andre relevante prosjekter i PPM, samt grensesnitt til andre relevante prosjekter innen land-, luft- og sjødomenet. I gjeldende PPM støtter de planlagte prosjektene P8052 Bedret kontinuitet og tilgjengelighet på Forsvarets sikre plattformer – Nord-Norge og P8053 Bedret kontinuitet og tilgjengelighet på Forsvarets sikre plattformer – Østlandet. I tillegg skal P8171 FSP neste generasjon ivareta videre konsolidering og etablering av nye og moderne IKT-kjøremiljø på alle graderingsnivå.

  Funksjonspakke Forsvarets kommunikasjonsinfrastruktur (FKI) – mobil

  Viser hvilke planlagte og mulige prosjekter som direkte understøtter funksjonspakken FKI - mobil. Pakken bidrar til videreutvikling av den mobile delen av FKI som er basert på radiokommunikasjon, inkludert taktiske datalinker. Den inneholder både planlagte og mulige prosjekter for stasjonær radioinfrastruktur som understøtter mobile brukere samt materiell for mobile brukere. Imidlertid anskaffes også mye materiell for mobile brukere i andre programområder. Pakken inneholder videre prosjekter som inneholder sikkerhetstjenester, som integrert kryptografi.
  Funksjonspakken beskriver hvilke avhengigheter som er mellom disse prosjektene og andre relevante prosjekter i PPM INI, samt grensesnitt til andre relevante prosjekter innen land-, luft- og sjødomenet. I gjeldende PPM er det spesielt satsningen på et taktisk ledelsessystem for landdomenet (P8043) som gjennom et helt nytt konsept vil fremskaffe en mobil kommunikasjonsinfrastruktur der brukerfunksjonalitet understøttes av en fremtidsrettet tjenesteinfrastruktur. Videre inneholder funksjonspakken prosjekt P8168 for erstatning av radioer til bruk i Heimevernets områdestruktur, i tillegg til P8041 Fornyelse av stasjonær HF-struktur og P8051 Oppgradering av VLF-stasjon Novik. Et annet mulig prosjekt er P8100 Kommunikasjon til kampplattformer, som skal utredes konseptuelt og vil bidra til at nye våpenplattformer i større grad kan utveksle informasjon i en fellesoperativ ramme.

  Innenfor programområde INI-systemer er det prioritet på å anskaffe taktiske plattformer, datasenter og øke evnen til å dele informasjon og bedre interoperabilitet internt og med alliansepartnere.

  Kilde: Framtidige anskaffelser til forsvarssektoren (FAF) 2018–2025
  Svolten og tyst, samband fyst

  #2
  Sv: Programområdet INI og investeringsprogrammet Mime

  Investeringsprogrammet Mime
  Forsvarsmateriell skal modernisere programvare og løsninger for taktisk ledelse i Forsvaret. En rekke prosjekter og initiativer samles nå i Forsvarsmateriell i et investeringsprogram som er døpt Mime.

  Investeringsprogrammet Mime er stort, og vil strekke seg fram til 2030. Navnet på investeringsprogrammet er ingen tilfeldighet. Mime var den klokeste av æsene i norrøn mytologi. Han voktet kunnskapens brønn.

  – Det er et stort initiativ og veldig stort på IT-området. Ambisjonene er å få et godt ledelsessystem. Jeg er forsiktig med å spekulere i verdier, men det blir en satsing i milliardklassen, med en nedre begrensning til et par milliarder kroner, sier sjef for IKT-kapasiteter i Forsvarsmateriell, Eiliv Ofigsbø.

  Det er Forsvarsdepartementet som har besluttet å legge investeringsprogrammet Mime til Forsvarsmateriell. Mime skal modernisere taktiske ledelsessystemer for land-, sjø- og luftdomenet. Det kommer i tillegg til andre større investeringer, blant annet ny sikker IKT-plattform og nye våpensystemer som kampflyet F-35.

  Mime vil i årene som kommer gjennomføre en rekke IKT-prosjekter. De største må vedtas i Stortinget, mens andre prosjekter kan Forsvarsdepartementet selv ta beslutningen om.

  – Programmet er såpass stort at det ikke kommer med et sett med krav. Vi skal opprette og lage beslutningsgrunnlag underveis, slik at man kan ta fortløpende beslutninger om hva som skal gjøres, sier Ofigsbø.

  Forsvarsmateriell skal samvirke med Forsvaret for å finne ut hva som er behovene. Det blir også en viktig rolle for den som ansettes til å lede investeringsprogrammet.

  En skikkelig utfordrende lederjobb
  Forsvarsmateriell er på jakt etter en person til å lede investeringsprogrammet Mime. Vedkommende som får jobben skal rapportere til Eiliv Ofigsbø.

  – Vi ser etter en sivilt ansatt med ledererfaring fra prosjekter og IKT i større virksomheter, som kan kombinere teknologisk kunnskap med forståelse av Forsvarets behov. Det bør være en person som ønsker seg en skikkelig utfordring, sier han.

  Første oppgave for den som får jobben blir å etablere Mime-programmet og få på plass organisasjonen. Deretter starter arbeidet med å produsere beslutningsgrunnlag for å ta fram underliggende prosjekter i tur og orden.

  Forsvarsmateriell skal rekruttere en rekke dyktige prosjektmedarbeidere og fagfolk til stillinger i det som blir en helt ny avdeling under IKT-kapasiteter. Det skal bygges opp et eget apparat for å sikre at programmet oppnår det Ofigsbø kaller operativ effekt. Ifølge Ofigsbø kommer programorganisasjonen til å bestå av 15-20 mennesker. I tillegg kommer prosjektorganisasjonen under med tilhørende fagressurser.

  – Programmet er delt opp i faser. Det blir viktig å ha folk med kompetanse innen blant annet prosjektmetodikk. Arkitekter og sikkerhetsfolk trenger vi også. Det er helt vesentlig og to av områdene det kanskje er vanskeligst å rekruttere, forteller Ofigsbø.

  Ny programdirektør skal også være med å meisle ut planene i tett samarbeid med ham.

  Strategiske partnerskap
  Sjefen for IKT-kapasiteter skal ut i markedet og etablere strategiske partnerskap innen ulike kompetanseområder. Det er mange gode argumenter for strategisk samarbeid, for eksempel bruk av sivil kompetanse og kompetansefortrinn samt sikre raske løsninger ved bruk av sivile løsninger. Det er også kosteffektivt.

  – Dette blir spennende oppdrag for IT-bransjen å kjempe om, og gode muligheter for norsk næringsliv til å drive utviklingsarbeid, mener Ofigsbø, som i tillegg til militær lederutdanning også har informatikkutdannelse fra Universitetet i Oslo.

  – Vi kommer til å knytte til oss partnere. Ingen er valgt ennå. Vi er heller ikke i dialog med noen ennå. Den prosessen skal starte inneværende år så raskt programleder er på plass.

  Slike oppdrag vil både være aktuelle for tradisjonell forsvarsindustri og store IT-bedrifter i markedet. Kanskje blir det rom også for mindre aktører, som underleverandører.
  Starter planleggingen i god tid

  Systemene som skal byttes ut vil være i daglig bruk inntil de ulike delene skal erstattes fortløpende som del av Mime-programmet.

  – Flere systemer nærmer seg sin operative levetid. Vi tror at når vi nærmer oss 2025 - 2030 så trenger vi nye kapasiteter. Derfor starter vi planleggingen i god tid, sier Ofigsbø.
  https://forsvaret.no/forsvarsmaterie...rogrammet-mime

  For de som har tilgang så ligger det ennå mer informasjon bak betalingsmur her: https://www.digi.no/artikler/forsvar...-kroner/438425
  Svolten og tyst, samband fyst

  Comment


   #3
   Sv: Programområdet INI og investeringsprogrammet Mime

   Fra nyeste utgaven av FAF. (https://www.regjeringen.no/contentas...sk-versjon.pdf)

   Programområdet INI-systemer er et sammensatt program som består av ulike typer IKT-tjenester, -løsninger og –systemer.
   Programområdet prioriterer i perioden å anskaffe taktiske plattformer, datasenter, og øke evnen til å dele informasjon og bedre interoperabilitet internt og med alliansepartnere.

   Hovedtyngden av investeringene innenfor programområdet INI-systemer er:
   Det er igangsatt to initiativ innenfor IKT (program Mime og program MAST (Militær anvendelse av skytjenester)) som skal ha et særlig fokus på effekt av IKT investeringer, gjennom en integrert styringsmodell der Forsvaret, FMA og strategiske samarbeidspartnere alle bidrar til å løse oppdraget. Program Mime skal sikre ivaretagelse av en helhetlig anskaffelse av taktisk informasjonsinfrastruktur. Program MAST skal sikre ivaretagelse av en helhetlig anskaffelse av sikker plattform for militær anvendelse av skytjenester.

   Modernisering av kryptoløsninger skal ta fram kvanteresistente kryptoløsninger for sikring av Forsvarets informasjonsutveksling for mobile og stasjonære enheter. Det skal også tas fram løsninger for sikring av informasjon på lagringsmedier mot kompromittering ved tap.

   I forbindelse med etablering av Evenes base og omorganisering av øvrig basestruktur, vil det bli gjennomført prosjekter for å ivareta IKT-behov som følge av dette arbeidet.

   Forsvarets stasjonære og mobile kommunikasjonsinfrastruktur skal styrkes og oppgraderes i perioden gjennom flere prosjekter. Kommunikasjon på taktisk nivå vil bli ivaretatt av program Mime.

   Forsvarets og spesialstyrkenes teknologiske fortrinn innenfor C4ISR og JISR, som bidrar til økt operativ evne og operativ tilgjengelighet, skal videreutvikles gjennom flere prosjekter.

   Det er behov for å modernisere og konsolidere systemunderstøttelse for utøvelse av defensive cyberoperasjoner og øke kvaliteten på drift og overvåkning, samt redusere kostnadene ved å samordne eksisterende kapasiteter.

   Click image for larger version

Name:	graf2019.PNG
Views:	1
Size:	23,5 KB
ID:	869739


   Click image for larger version

Name:	kake2019.PNG
Views:	1
Size:	32,3 KB
ID:	869740
   Svolten og tyst, samband fyst

   Comment

    
   • Filter
   • Tid
   • Show
   • New Topics
   Clear All
   new posts
   No content found
   Show More
    
   • Filter
   • Tid
   • Show
   • New Topics
   Clear All
   new posts
   Please log in to your account to view your subscribed posts.
   Underforum Tråder Innlegg Nyeste innlegg
   Oppstillingsplassen
   Tekniske driftsmeldinger
   Tekniske driftsmeldinger.
   Tråder: 8 Innlegg: 649
   Nyeste innlegg: Milforum: Driftsmeldinger
   8 649
   Kunngjøringer fra ledelsen
   Kunngjøringer og informasjon fra forumledelsen.
   Tråder: 15 Innlegg: 1.086
   Nyeste innlegg: Meldinger til/fra S-1
   15 1.086
   yamaha
   Meldinger til/fra S-1
   av yamaha
   Kommentarer fra rekkene
   Stedet for korte spørsmål og kommentarer om forumet. Faglige diskusjoner tar vi på andre tråder under fagforumene.
   Tråder: 3 Innlegg: 446
   Nyeste innlegg: Feilmeldinger
   3 446
   SlakaBall
   Feilmeldinger
   Fagforum S-1: Personell & administrasjon
   S-1 1. Førstegangstjeneste, opptak og trening
   Rekruttering, opptak og trening til førstegangstjeneste. Livet som vernepliktig etter førstegangstjenesten.
   Tråder: 2.454 Innlegg: 41.994
   Nyeste innlegg: Livet i tjeneste
   2.454 41.994
   Rittmester
   Livet i tjeneste
   Underforum:
   Treningsdagbøker (11/1.130)
   S-1 2. Utdanning og tjeneste
   Utdanning og tjeneste som offiser, befal og spesialist, herunder diskusjoner rundt OMT (Ordning for Militært Tilsatte).
   Tråder: 65 Innlegg: 2.858
   65 2.858
   Underforum:
   S-1 3. Ledige stillinger innen totalforsvaret
   Se annonseringer av ledige stillinger i Forsvaret, Politiet, NSM, Sivilforsvaret og andre forsvars- og sikkerhetsrelaterte næringer.
   Tråder: 30 Innlegg: 492
   30 492
   S-1 4. Utnevnelser, utmerkelser og administrative forhold
   Alt om utnevnelser, utmerkelser og annet administrativt.
   Tråder: 8 Innlegg: 283
   8 283
   Fagforum S-2: Etterretning & sikkerhet
   S-2 1. Generelle nyheter.
   Her følger vi det generelle nyhetsbilde, hovedsaklig sikkerhets og militærrelaterte temaer, verden over.
   Tråder: 1.054 Innlegg: 33.827
   Nyeste innlegg: Interessante nyhetslinker
   1.054 33.827
   S-2 2. Etterretning
   Følg utviklingen i ulike deler av verden, regioner, land og konfliktområder.
   Underinndeling og innhold er tilpasset Etterretningstjenestens fokusområder.
   Tråder: 395 Innlegg: 28.350
   395 28.350
   Underforum:
   Tema: Russland (58/6.882)
   Tema: Asia (102/4.213)
   S-2 3. Sikkerhet
   Terrorisme, spionasje, sabotasje, subversjon og organisert kriminalitet.
   Underinndeling og innhold er tilpasset PSTs trusselvurderinger.
   Tråder: 59 Innlegg: 5.302
   59 5.302
   Underforum:
   22.juli 2011 (32/4.562)
   S-2 4. Nyhetsfeed
   Automatiske nyhetsfeeder. NB! Slettes automatisk etter en tid, så diskusjoner bør føres videre på andre tråder.
   Tråder: 204 Innlegg: 259
   204 259
   Fagforum S-3: Operasjoner & avdelinger
   S-3 1. Forsvarets avdelinger, øvelser og operasjoner
   Forsvarets ulike forsvarsgrener, våpengrener og avdelinger.
   Tråder: 2.549 Innlegg: 62.548
   2.549 62.548
   Underforum:
   Hæren (41/1.518)
   Sjøforsvaret (36/1.959)
   Luftforsvaret (62/1.285)
   Heimevernet (564/17.508)
   S-3 2. Totalforsvaret
   Diskuter totalforsvaret unntatt Forsvaret, herunder Sivilforsvaret, Redningstjenesten og Politiet.
   Tråder: 584 Innlegg: 19.529
   Nyeste innlegg: Rettssaken mot Erik Jensen
   584 19.529
   Underforum:
   Politiet (235/12.996)
   S-3 3. Ledelse
   Diskuter ledelse, strategi, operasjonskunst og taktikk.
   Tråder: 9 Innlegg: 177
   Nyeste innlegg: Ledelse
   9 177
   Rittmester
   Ledelse
   S-3 4. Militære fag og stridsteknikk
   Stridsteknikk, skyting, feltarbeider, sprengning, vintertjeneste og andre militære fag.
   Tråder: 21 Innlegg: 2.270
   Nyeste innlegg: Den store PI-tråden
   21 2.270
   pioff
   Den store PI-tråden
   av pioff
   Fagforum S-4: Logistikk & materiell
   S-4 1. Kjøretøy, fartøy og fly
   Alt om militære kjøretøy, fartøy og flymaskiner.
   Tråder: 109 Innlegg: 10.277
   109 10.277
   S-4 4. Forsvarets anskaffelser, annet materiell
   Analyser og diskusjoner om ulike anskaffelser av militært materiell til Forsvaret i Norge, samt generelle diskusjoner rundt materiell som ikke er dekket andre plasser.
   Tråder: 65 Innlegg: 827
   65 827
   Underforum:
   Landsystemer (28/624)
   Sjøsystemer (4/5)
   Luftsystemer (6/41)
   INI-systemer (23/128)
   Fagforum S-5: Planer & policy
   S-5 1. Forsvarsbudsjett, planer og doktriner
   Forsvarsbudsjett og langtidsplaner, doktriner og militærmakt. Debatt rundt politiske føringer for Forsvaret, samt Forsvarets egne strategier og planer.
   Tråder: 93 Innlegg: 6.070
   93 6.070
   S-5 3. Militærhistorie
   Her diskuterer vi norsk og internasjonal militærhistorie, avdelingstradisjoner og militaria.
   Tråder: 411 Innlegg: 10.511
   Nyeste innlegg: David Fletcher's Tank Chats
   411 10.511
   Underforum:
   S-5 4. Veteranforum
   Informasjon om veteraner og reservister og aktiviteter landet rundt. FN-tjeneste, NATO-Veteraner, NROF etc.
   Tråder: 89 Innlegg: 1.564
   Nyeste innlegg: Team Rubicon.
   89 1.564
   magskor
   Team Rubicon.
   av magskor
   Fagforum S-6: Samband & IKT
   S-6 1. Fagforum Samband
   Dette formet skal være for alle innlegg om sambandsmidler, relaterte systemer, erfaringer, utdanning, avdelinger og historikk samles. Tråden vil være ugradert, noe som er en selvfølge på dette forumet.
   Tråder: 119 Innlegg: 1.706
   Nyeste innlegg: Alternativ til kontorkasse
   119 1.706
   Underforum:
   01 Fagområder (16/297)
   02 Felttriks (23/301)
   S-6 2. Tekniske forum
   Her diskuterer vi tekniske saker innenfor IKT og data, som ikke er dekket av fagforum samband.
   Tråder: 170 Innlegg: 3.017
   170 3.017
   Markedsplassen
   Kjøp og salg
   Her kjøper og selger du utstyr. Kun for privatpersoner.
   Buy and sell kit. Non-commercial use only.
   Tråder: 537 Innlegg: 2.182
   537 2.182
   Milforums testarena
   Tester med terningkast på forskjellige typer utstyr. Det forutsettes at tester ikke har noen tilknytning til produsent eller forhandler av utstyret.
   Tråder: 3 Innlegg: 16
   3 16
   Bedriftspresentasjoner
   Bedrifter som mener de har noe å tilby Milforums lesere, enten i form av produkter eller jobb, kan her legge inn en tråd med informasjon og relevante lenker.
   Tråder: 2 Innlegg: 2
   2 2
   Working...
   X