Milrab - gears you there

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Norges sivile beredskap svekkes faretruende

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • Norges sivile beredskap svekkes faretruende

  PRESSEMELDING FRA SIVILFORSVARETS DISTRIKTSSJEFER:
  Norges sivile beredskap svekkes faretruende.
  Dette fastslår samtlige 20 sjefer for landets sivilforsvarsstyrker.

  Det er direkte oppgitthet i Sivilforsvaret etter at forslaget til statsbudsjett for 2011 ble lagt fram tidligere i oktober. Regjeringen følger nok en gang ikke opp sin egen grunngitte melding til Stortinget om behov for midler for omstilling til et moderne og fremtidsrettet sivilforsvar. Tjenestepliktige mannskaper som årlig deltar i 2-300 aksjoner får ikke nødvendig personlig utrustning som ivaretar krav til helse-, miljø og sikkerhet. Stortinget har de to siste årene utrykkelig og enstemmig bedt om at arbeidet prioriteres av regjeringen. For Sivilforsvaret er hverdagen slik at 4/5 av landets operative sivilforsvarsstyrke blir utkommandert til skadesteder med ubrukelige innsatsuniformer. Med regjeringens foreslåtte bevilgningstakt vil det ta 30 år før Sivilforsvaret får skiftet ut gammelt utstyr og anskaffet nytt og forbedret materiell tilpasset dagens beredskapsutfordringer for Norge eller ved en eventuell sikkerhetspolitisk krise eller krig.

  Budsjettsituasjonen for øvrig har også medført at det ikke er midler til å øve de tjenestepliktige mannskapene i Sivilforsvaret i flere sivilforsvarsdistrikter i 2011. Vedlikehold av opparbeidet kompetanse og nyrekruttering til Sivilforsvaret blir i kjølvannet sterkt skadelidende. – Disse alvorlige forhold har negative konsekvenser for landets sivile beredskap som vi har plikt å rapportere tilbake om, sier Norges sivilforsvarssjefer.

  Det arbeides alt for sakte med å imøtekomme Stortingets klare bevilgningsoppdrag samt at det ikke gis økonomiske rammebetingelser for å utføre de tjenester som Stortinget selv har pålagt Sivilforsvaret. Sivilforsvarets sjefer mener at det vil være feil ikke å varsle om denne uheldige situasjon på vegne av de tjenestepliktige som nesten hver dag året rundt deltar i krevende redningsoppdrag rundt om i landet. (Se vedlagte utvidede bakgrunnsbeskrivelse)

  27. oktober 2010
  Vidar Aaker Frode Enoksen Kurt Myrland Erik Furevik
  Øst-Finnmark Vest-Finnmark Troms Midtre-Hålogaland
  sivilforsvarsdistrikt sivilforsvarsdistrikt sivilforsvarsdistrikt sivilforsvarsdistrikt
  Gustav Kaald-Olsen Jørn-Ove Myrvold Ole Kristian Aagaard Kaare Kveset
  Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Hedmark
  sivilforsvarsdistrikt sivilforsvarsdistrikt sivilforsvarsdistrikt sivilforsvarsdistrikt
  Geir Fevang Bjørn Ole Steingrimsen Bjørn Skatdalen Johan Audestad
  Oppland Oslo og Akershus Østfold Buskerud
  sivilforsvarsdistrikt sivilforsvarsdistrikt sivilforsvarsdistrikt sivilforsvarsdistrikt
  Berit Reppesgård Geir Mjøen Geir Ellingsen Kjell Kvamme
  Vestfold Telemark Vest-Agder Aust-Agder
  sivilforsvarsdistrikt sivilforsvarsdistrikt sivilforsvarsdistrikt sivilforsvarsdistrikt
  Arne Øvreås Anne-Margrete Bollmann Gaute Molvær Kjetil Nilsen
  Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal
  sivilforsvarsdistrikt sivilforsvarsdistrikt sivilforsvarsdistrikt sivilforsvarsdistrIkt

  Kontaktperson:
  Erik Furevik
  Leder av distriktssjefenes arbeidsutvalg
  Tlf. dir. 77 00 27 31 – Mobil 99 29 29 60 – erik.furevik@dsb.no

  VEDLEGG - BAKGRUNNSBESKRIVELSE

  Bakgrunnen for saken er at regjeringen fastslo i St.meld. nr. 22 (2007-2008) om Samfunnssikkerhet at Sivilforsvaret over to år hadde behov for 162 mill. kroner til investeringer i materiell og utstyr. I dette ligger investeringsetterslep (fornye og erstatte materiell som er utrangert, investering i nye innsats-uniformer, utrustning til 15 nye innsatsenheter og midler til å gjøre Sivilforsvaret i stand til å takle store spesielle hendelser (elektriske lensepumper, store strømaggregat etc.) Regjeringen meddelte samtidig at ”Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med konkrete forslag i de årlige forslag til statsbudsjett”.

  Ved behandlingen av stortingsmeldingen i november 2008 forutsatte forsvarskomiteen med Stortingets enstemmige tilslutning ” at regjeringen følger opp dette arbeidet og at Sivilforsvaret blir tilført midler som gjør det i stand til å anskaffe uniformer, kjøretøy og annet materiell som er nødvendig for dagens og fremtidens behov, slik at organisasjonen blir robust og i stand til å delta i langvarige og komplekse hendelser.”

  For hvert av årene 2009 og 2010 ble det imidlertid bare bevilget 5 mill. av 162 mill. kroner. Det er foreslått like lite for 2011. Det vil derfor ta ytterligere 30 år til før beredskapsbehovet er dekket opp. Med den investeringstakt det nå legges opp til, vil det ikke være mulig å opprettholde Sivilforsvaret som statens forsterkningsressurs for nød- og beredskapsetatene (politi, brann, helse m.fl.).

  Det er 8.000 kvinner og menn mellom 18 og 65 år som med lovpålagt tjenesteplikt og svært beskjeden avlønning utfører sitt ekstraordinære oppdrag for det norske samfunn i fredstid. Dette samfunnssikkerhetsoppdraget er gitt av Stortinget. Så alvorlig ser samfunnet på ulovlig uteblivelse fra øvelse eller innsats at bøtenivået for Sivilforsvarets tjenestepliktige mannskaper er på 10.000 kroner. Det er avgjørende viktig at den enkelte tjenestepliktige kan utføre sitt pålagte samfunnsoppdrag på en forsvarlig måte. Samtlige av landets 20 sivilforsvarssjefer er dypt bekymret fordi hovedparten av våre tjenestepliktige av staten pålegges å benytte 30 år gamle innsatsuniformer og gammelt utstyr som ikke tilfresstiller dagens HMS-krav.

  Vi er ikke alene om denne erkjennelsen. Også justisminister Knut Storberget har som ansvarlig politisk leder for Sivilforsvaret ved flere anledninger tilkjennegjort at han er klar over Sivilforsvarets utstyrssituasjon. Justisministeren sa fra Stortingets talestol i april i år at ”vi har utfordringer når det gjelder materiellet til Sivilforsvaret, og det er derfor jeg mener at det skal gis høyest prioritet”. På tross av at Justisministeren også senest ved Redningskonferansen i Stavanger i begynnelsen av juni uttalte at ”vi trenger Sivilforsvaret mer enn noensinne”, så er totalsituasjonen for Sivilforsvaret blitt betydelig forverret.

  Verneorganisasjonen (AMU) i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har i flere år uttrykt stor bekymring for at det ikke er samsvar mellom tilgjengelig utstyr og oppgavene som Sivilforsvaret utfører. Når har situasjonen over tid utviklet seg i så alvorlig retning, at DSBs hovedverneombud i brev til Arbeidstilsynet har konkludert med at ”Det kan synes som om bruk av Sivilforsvarets verne-/innsatsbekledning ikke tilfredsstiller dagens ulike HMS-krav i forhold til den faktiske risikoeksponeringen som innsatsstyrkene og mannskapene kan oppleve, eller hva som normalt bør kunne tåles. Grensen for rettsstridig kvalitet på vernebekledningen, kan derfor synes, i flere tilfeller, å være passert – og hovedvernombudet for virksomheten DSB bringer derfor saken inn for drøfting med Arbeidstilsynet.”

  Norges sivilforsvarssjefer er klar over at våre mannskaper ikke skal settes ut i oppdrag hvis man ikke har det sikkerhetsutstyret som er påkrevet – og at denne standarden praktiseres strengt rundt omkring i vår etat. Poenget er at uønskede hendelser skjer til alle døgnets tider, hele året, der hendelsesforløpet ofte er voldsomt, uavklart og uforutsigbart. De vurderinger som lokale sjefer må ta foran et gitt oppdrag, er derfor en utfordring. Derfor må verne-/innsatsbekledningen tilfredsstilledagens HMS-krav, og ha god margin i forhold til de helt uventede og uforutsigbare hendelsene, et oppdrag kan ha.

  Denne situasjonen ønsker vi ikke at samfunnet utsetter våre mannskaper for – og regjeringens løfter overfor de tjenestepliktige mannskapene har skapt sterke forventninger om nytt beredskapsutstyr og HMS-baserte innsatsuniformer. I direkte dialog med statsråd Knut Storberget og statssekretær Terje Moland Pedersen har vi fått en klar forståelse av at Justisdepartementet er grundig orientert om og kommuniserer at Sivilforsvaret skal prioriteres og styrkes. Dette skjer bare ikke, - avstanden mellom politisk uttalte ambisjoner og budsjettmessige realiteter blir bare større og større. Sivilforsvaret seigpines ytterligere i en faretruende retning for landets samfunnssikkerhet. Vi er nå kommet i en situasjon der vi i løpet av kort tid vil kunne oppleve at flere avdelinger i sivilforsvaret ikke lenger vil være operative.

  Mer info om Sivilforsvaret:
  Sivilforsvaret deltar hvert år i rundt 200 - 300 redningsaksjoner. Skogbrannen i Froland, oljeforurensningene etter forliset av ”Server”, utenfor Fedje og ”Full City” ved Langesund, rasulykkene i Ålesund, Namsos og Lyngen, pandemisk massevaksinering samt flere situasjoner med ekstremvær og over-svømmelser samt et stort antall leteaksjoner er eksempler på hendelser de siste årene der Sivilforsvaret er satt i innsats med betydelige materiell- og personellressurser.

  Sivilforsvarets hjemmeside: www.sivilforsvaret.no

  Sivilforsvaret er den operative del av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB): www.dsb.no

  Justisminister Knut Storbergets tale på Redningskonferansen 2010 – www.redningskonferansen.no

  DSBs direktør Jon Leas reaksjoner på regjeringens forslag til statsbudsjett 2011: http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/Nas ... forsvaret/
  - - - -

 • #2
  Re: Norges sivile beredskap svekkes faretruende

  Jeg har vært i en del bomberom i mitt liv, og 75% av dem var fulle av møbler eller lignende.

  Det er virkelig skremmende at det er så lite fokus på samfunnssikkerhet og beredskap som det er. Ikke bare krig, men også katastrofer. Bare fordi det ikke har skjedd noe spesielt de siste åra, betyr det ikke at det ikke kan skje noe katastrofalt i fremtiden. Folk er jo mer opptatt av å få penger til pensjonen sin enn å sikre samfunnets fremtid.

  Kommentér


  • #3
   Stortingets kontroll- og konstitusjonskomitee skal ha kontrollhøring om SFs beredskap snart, og i den forbindelse har STAFO (som organiserer mange av de fast ansatte i etaten) svart på noen spørsmål. Svarene er milde, og man kan vel si byråkratiske, men forholdsvis klare og dem tegner et ganske godt bilde over tilstanden og regjeringens mangelfulle håndtering av den sivile beredskap.

   STAFO svarer Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité
   Publisert av Trond Åsheim 21.10.2011 i Nyheter. 1 kommentar Kontroll- og konstitusjonskomiteen har fått svar fra STAFO samfunnssikkerhet. Komiteen har utarbeidet seks problemstillinger som STAFO har uttalt seg om.

   http://samfunnssikkerhet.org/?p=671
   ---

   Komiteens brev finner man her:
   http://samfunnssikkerhet.org/wp-cont...nskomiteen.pdf

   STAFOs svar finner man her, anbefaler lesing av det: http://samfunnssikkerhet.org/wp-cont...t-komiteen.pdf

   Kommentér


   • #4
    Kontrollhøringen ble avholdt idag, og kan sees her (24/10 kl. 10.00):
    http://www.stortinget.no/no/Hva-skje...2012&m=10#list

    Distrikssjefene, og stort sett også sjefen for direktoratet, representere oss godt.

    Kommentér


    • #5
     Innstillingen fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om sak om beredskapen i Sivilforsvaret er klar, og kan leses her:

     http://www.stortinget.no/no/Saker-og...112-105/?lvl=0

     Kommentér


     • #6
      hva forventer du når regjeringen skyr forsvaret som pesten?

      Kommentér

      Annonse i emne

      Collapse

      Donasjoner

      Collapse
      Working...
      X