Følg Milforum på Facebook, Instagram og Twitter!

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Tema: Uønskede hendelser

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • Tema: Uønskede hendelser

  "Uønskede hendelser" er terminologien som ofte nyttes for å beskrive trusler som vi ønsker å beskytte oss mot. Blant annet på nettsidene til NSM og DSB vil vi finne en rekke veiledere om temaet.

  Det skilles gjerne mellom "Tilsiktede uønskede hendelser" og "Utilsiktede uønskede hendelser". Den første kategorien dekker saker som terrorisme, spionasje, subversjon, sabotasje og organisert kriminalitet. Her snakker vi altså om menneskeskapte aktiviteter som har til hensikt å enten påføre skade, påvirke eller skaffe seg informasjon eller andre verdier. På Milforum er dette dekket opp på øvrige underforum under S-2-3 Sikkerhet og trusler.

  På underforumet Andre trusler er vi opptatt av utilsiktede uønskede hendelser, hvor det altså ikke er en aktør som er ute etter å gjøre ugagn, men hvor enten menneskelige feil eller naturskapte hendelser er trusselen.

  En av disse, Covid-19, har allerede gjort seg fortjent til en egen tråd.

  I Vedlegg 5 til Veileder for Fylkesmannens arbeid med risiko- og sårbarhetsanalyser (FylkesROS) finner vi eksempler på risikoområder. Denne dekker både tilsiktede og utilsiktede hendelser. Under er disse listet opp. Alle har underpunkter, f eks dekker 'Vei' både større trafikkulykker, tunnelulykker og bussulykker.
  - Ekstremvær
  - Flom
  - Skred
  - Sykdom (herunder pandemi, og herunder Covid-19)
  - Branner
  - Vei
  - Jernbane
  - Luftfart
  - Sjø
  - Næringsvirksomhet / Industri
  - Offshore
  - Atomulykker
  - Akutt forurensing
  - Forsyningssvikt
  - Migrasjon
  - Digitale hendelser
  - Vold
  - Sikkerhetspolitiske hendelser
  - Annet


  Det er ønskelig at denne tråden benyttes til å diskutere planverk, organisasjon, beredskap og andre overordnete saker, mens det åpnes egne tråder for konkrete hendelser eller trusler som man ser materialisere seg, men som ikke nødvendigvis hører hjemme i de mer generelle nyhetstrådene.
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 • #2
  Legger inn en artikkel om Totalforsvaret her, kan være relevant.

  https://no.wikipedia.org/wiki/Totalforsvaret
  Odd objects attract fire. You are odd.

  Kommentér


  • #3
   Her er Bergen kommunes beredskapsplan:

   https://www.bergen.kommune.no/bk/mul...ka_354864a.pdf
   Odd objects attract fire. You are odd.

   Kommentér


   • #4
    Det er absolutt verdt å se på fjorårets rapport fra DSB: Analyse av krisescenarioer 2019

    Det er jo litt interessant hva som skrives om pandemi i Norge:

    Pandemi-scenarioet tar i grove trekk utgangspunkt i den verste influensapandemien vi kjenner, nemlig spanskesyken i 1918–19, men vi kan ikke se bort fra at den neste pandemien kan ha enda mer alvorlig karakter enn denne.
    Pandemi og Legemiddelmangel er scenarioene med høyest risiko.
    Scenarioene Pandemi og Legemiddelmangel skårer høyt både med hensyn til overført sannsynlighet og konsekvens. I tillegg er det stor risiko knyttet til en alvorlig atomulykke og et stort fjellskred.

    Pandemi
    Sannsynligheten for en alvorlig pandemi er i analysen angitt til 75 prosent i løpet av 100 år. Konsekvensene av en pandemi som beskrevet i scenarioet, vil bli svært store med om lag 8 000 dødsfall, 35 000–40 000 sykehusinnleggelser, svært store økonomiske tap og sosiale og psykologiske reaksjoner i befolkningen. Pandemier opptrer jevnlig; på 1900-tallet var det tre slike hendelser.
    Siden 1510 har det vært 18 kjente pandemier. Tidsrommet mellom dem har variert, men vanlige intervaller har vært 10 til 40 år. På 1900-tallet var det fire influensapandemier: Spanskesyken (1918), Asiasyken (1957), Hong-Kong-syken (1968) og russerinfluensaen (1977). Av disse var spanskesyken den mest alvorlige med mellom 14 000 og 15 000 døde i Norge.
    En alvorlig smittsom sykdom som medfører mange alvorlig syke og døde, vil innebære en stor belastning for helsevesenet. Etterspørselen etter helsetjenester vil øke, både diagnostisering, ordinær behandling og intensivbehandling. Samtidig vil helsepersonell også bli syke, og kapasiteten dermed redusert. Det vil bli behov for å innkalle ekstrapersonell. Behandling av andre sykdommer vil måtte bli utsatt i stor grad med de belastninger det vil gi for dem som blir berørt. Gjennomgangen av erfaringene fra influensapandemien i 2009 pekte på sårbarhet knyttet til små enheter i helsetjenestene i distriktene og begrenset intensivkapasitet ved sykehusene. En pandemi kan føre til at en stor del av befolkningen blir syk samtidig, og at en enda større del blir borte fra arbeidsplassen. Fravær kan skyldes egen sykdom, omsorgsansvar eller frykt for smitte, og kan føre til store problemer i en rekke sektorer. Et høyt arbeidsfravær kan blant annet føre til at viktige samfunnsfunksjoner, som også helsevesenet er avhengig av, svekkes eller i verste fall bryter sammen.
    Vurdering av sannsynlighet
    På bakgrunn av den historiske frekvensen for influensapandemier er sannsynligheten for at Norge igjen vil bli rammet av en influensapandemi vurdert til å være høy.
    Vurdering av konsekvenser
    Konsekvensene av det gitte scenarioet vurderes samlet sett som svært store. De alvorligste direkte konsekvensene av pandemien er et stort antall dødsfall og syke i befolkningen. Omfanget av helsemessige konsekvenser er avgjørende for samfunnsmessige konsekvenser for øvrig, som stort sykefravær i alle sektorer, mangelfull offentlig transport, skader på strømforsyningsnettet som ikke blir reparert og dårligere behandlingstilbud for andre sykdommer. De økonomiske tapene blir også store på grunn av produksjonsbortfall og høye behandlingsutgifter for sykehusene.
    At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

    Kommentér


    • #5
     Så har vi NOUen Når krisen inntreffer fra juni 2019.

     At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

     Kommentér

     Fremhevede emner

     Collapse
      

     Veteranmeldingen 2020

     Meld. St. 15 (2019–2020)

     Også vi når det blir krevet — Veteraner i vår tid


     Tilråding fra Forsvarsdepartementet 15. april 2020, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Solberg)

     Melding til Stortinget

     Meldingen oppsummerer de seneste ti årenes innsats for personell i internasjonale operasjoner for Norge, og peker ut veien for den framtidige...
      

     Sikkerhetsloven


     (Illustrasjonsfoto: Denne posten er ikke gradert.)


     Vi fikk ny sikkerhetslov 1.januar 2019: https://www.nsm.stat.no/publikasjone....-januar-2019/


     Det ble utgitt en serie veileder utover høsten i fjor: https://www.nsm.stat.no/publikasjone.../veiledninger/...
      

     UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet

     UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet har kommet ut med en ny utgave:

     https://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/UD%202-1%20(norsk).pdf

     ...
      

     COVID-19 virusutbrudd

     En ny type coronavirus som nå sprer seg i Kina.

     Det ble først oppdaget i midten av desember i millionbyen Wuhan i sentral-Kina. Viruset tilhører coronavirus-familien, men dette er en helt ny variant som ikke er oppdaget tidligere. Det finnes forskjellige typer coronavirus innenfor denne familien, men denne genetiske koden ligner mest på SARS av de vi kjenner til.
     Mest sannsynlig...
      

     NSM: Årlig risikovurdering


     Ole Gunnar Onsøien
     NTB scanpix

     – Betydelig risiko for spionasje, sabotasje og terror


     Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) med ny, nedslående vurdering av IKT-trusselbildet i Norge.

     – Både store og små virksomheter i offentlig og privat sektor er utsatt. Den grunnleggende sikkerheten er ikke på plass, sier direktør Kjetil Nilsen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet...
      

     Nyhetssaker: Veteraner

     Starter en nyhetstråd for relevante nyheter for Veteraner. Innenlands som utenlands.

     Åpent for alle å publisere det man finner interesseant.

      

     Fokus - Etterretningstjenestens årlige vurdering     Etterretningstjenestens rapport kan lastes ned fra lenken til høyre på siden:
     http://forsvaret.no/aktuelt/publisert/n ... pport.aspx

     Rapporten dekker hovedpunktene:
     Kode:
       Globale utviklingstrekk
       Nordområdene / Arktis
       Russland
       Afghanistan
       Pakistan
       Kina
       Midtøsten og Nord-Afrika
       Iran
       Sudan
       Somalia
       Terrorisme
       Spredning av
     ...
      

     Forsvarets veterantjeneste (FVT)

     Forsvarsnett: Forsvaret vil ha veteransenter Katrine Gramshaug, SDV, 2007-06-06


     – Forsvaret trenger et rekreasjonssenter for veteraner. Det er viktig at vi nå får på plass et fast sted hvor vi kan tilby tjenester til veteraner, sier forsvarssjef Sverre Diesen.

     Av Katrine Gramshaug, Personell-, økonomi- og styringsstaben

     http://www.mil.no/veteraner/start/aktue...

     Donasjoner

     Collapse
     Working...
     X