Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

PST - Nasjonal trusselvurdering

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • PST - Nasjonal trusselvurdering

  Opprinnelig skrevet av PST
  PST vil også i 2016 stå overfor et komplekst og sammensatt trusselbilde. Arbeidet med å vurdere fremtidige trusler innebærer å gjennomgå store mengder uverifisert informasjon fra flere ulike kilder. Sikkerhetssituasjonen i Norge blir dessuten både direkte og indirekte påvirket av hendelser i utlandet.
  Vurderingen av en fremtidig utvikling av det nasjonale trusselbildet er med andre ord beheftet med usikkerhet. Uforutsette hendelser kan få store konsekvenser, og antatte utviklings-trekk kan vise seg å ikke slå til.

  Norge befinner seg i en del av verden der mellomstatlige problemer tradisjonelt er blitt løst politisk. Den sikkerhetspolitiske utviklingen de siste årene har likevel gitt grunn til bekymring. Vi ser at flere stater bruker sine etterretningstjenester på måter som kan undergrave eller svekke våre nasjonale interesser. Statlig etterretning lar seg i liten grad straffeforfølge. Likevel er det mye norske aktører kan gjøre for å avdekke, forebygge og redusere skadevirkningene av slik aktivitet. For at en stabil sikkerhetssituasjon skal kunne videreføres, er det avgjørende at staten opprettholder sin evne til territoriell kontroll og suverenitetshevdelse.

  Når det gjelder trusselen fra ikke-statlige aktører, er det ved starten av 2016 særlig to forhold som potensielt kan få store konsekvenser. Det ene er hvorvidt Den islamske stat i Irak og Levanten (ISIL) og eventuelt andre terrorgrupper vil klare å gjennomføre terroraksjoner i vestlige land. Vi vurderer det som mulig at ekstreme islamister vil forsøke å gjennomføre terroraksjoner mot Norge i løpet av året som kommer. Et annet forhold som vil påvirke trusselbildet, er det store antall flyktninger og asylsøkere som har ankommet Vest-Europa og Norge, og som eventuelt vil komme også i løpet av 2016.

  Det norske samfunnet er generelt preget av tillit. Norske borgere har ikke bare tillit til hverandre, men i stor grad også til demokratiet, myndig- hetene, politiet og domstolene. Dette er en viktig verdi for et samfunn, men ikke noe som vi kan ta for gitt. Skal graden av tillit opprettholdes i fremtiden, må man unngå at det skapes polariserende konfliktlinjer i befolkningen.

  Den årlige trusselvurderingen er en vurdering av forventet utvikling innenfor PSTs ansvarsområder det kommende året. Målgruppen er norsk offentlighet som ønsker åpen informasjon om forventede utviklingstrekk i trusselbildet. I arbeidet med vurderingen har PST benyttet informasjon fra en rekke ulike kilder og samarbeidet med flere andre myndighetsorganer, blant annet Etterretningstjenesten, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet og politiet for øvrig.
  http://www.pst.no/media/utgivelser/t...urdering-2016/
  Last edited by Rittmester; DTG 041522A Feb 20, . Begrunnelse: Trådtittel
  TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

 • #2
  Sv: Trusselvurdering 2016

  Det står denne gangen at det er "mulig" at det i løpet av 2016 vil bli forsøkt gjennomført terrorangrep i Norge, dette er en nedskalering av trusselen fra i fjor da det ble angitt som "sannsynlig. På radio hørte jeg et intervju der det ble presisert at usikkerheten rundt dette er meget stor.
  TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

  Kommentér


  • #3
   Sv: PST: Trusselvurdering 2016

   – I fjor var det sannsynlig at vi kunne bil utsatt for terror. Nå sier PST det er mulig. Da trekker man det noe ned. Men jeg vil også påpeke at det kommer fram at det er etterretningshull, så vi sier ikke at trusselen er vesentlig redusert. Det er en forsiktig nedgradering og en bedring av bildet, sa justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.
   Med min utheving. Trusselen kan jo også variere fra uke til uke. http://www.politiforum.no/no/nyheter...25-T2JbK4L.ips

   Kommentér


   • #4
    Sv: PST: Trusselvurdering 2016

    Den ugraderte trusselvurderingen er jo nesten ingen ting verdt. Skrevet med gaffel og god bruk av svadagenerator ;-)
    "saaatan din lille heltjævel, du berga dæ faen mæ den hær gangen å!"

    Kommentér


    • #5
     PST: - Trusselbildet

     Terrorisme

     En av PSTs hovedoppgaver er å forebygge terror. Det innebærer både å forhindre at det planlegges og utføres terrorhandlinger i Norge, og å forhindre at Norge blir brukt som utgangspunkt for planlegging eller utførelse av terrorhandlinger andre steder i verden.

     Last edited by Rittmester; DTG 280929A Oct 16, . Begrunnelse: Endret trådtittel

     Kommentér


     • #6
      Sv: PST: - Trusselbildet

      Politiets sikkerhetstjeneste utga tidligere i år rapporten Trusselvurdering 2016.

      Rapporten peker på et komplekst og sammensatt trusselbilde. Vi kan ta med de to første punktene i sammendraget her:
      Opprinnelig skrevet av PST
      • Vi vurderer det slik at utenlandske etter- retningstjenester vil fortsette sitt omfattende arbeid i og mot Norge i 2016. Deres mål er å få tilgang til sensitiv og skjermingsverdig informasjon, påvirke politiske, økonomiske og forvaltningsmessige beslutninger og undersøke muligheter for å kunne sabotere kritisk infrastruktur ved en eventuell fremtidig konflikt.

      • Etterretningstjenester vil bruke alle virkemidler som er tilgjengelige. Dette inkluderer å oppfordre, presse eller true egne borgere som har tilgang til norsk sensitiv informasjon til å samarbeide. Et annet virkemiddel vil være digital spionasje og nettverksoperasjoner.
      De fleste kan merke seg det siste - det er ikke alle på Face, Twitter, Insta, Snap og andre sosiale medier som er det de utgir seg for.
      Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

      Kommentér


      • #7
       PST - Årlig trusselvurdering

       PSTs trusselvurdering for 2017 ble gitt ut i dag: http://www.pst.no/media/utgivelser/t...urdering-2017/

       Fra oppsummeringen:

       ■ Norge og norske interesser vil i 2017 utsettes
       for fremmed etterretningsvirksomhet som kan
       ha et stort skadepotensial. Aktiviteten vil blant
       annet rettes mot mål innenfor norsk forsvars- og
       beredskapssektor samt mot politiske
       beslutningsprosesser og kritisk infrastruktur.
       Fremmede tjenester bruker både avanserte
       datanettverksoperasjoner og tradisjonelle
       metoder mot norske mål.

       ■ Ekstreme islamister representerer fortsatt
       den største terrortrusselen mot Norge. Også
       for 2017 vurderes det som mulig at det vil bli
       gjennomført terrorangrep mot Norge. Flere
       europeiske land er imidlertid mer utsatt for
       terrorangrep enn Norge.

       ■ Antall nye personer som radikaliseres til
       ekstrem islamisme, vil fortsatt være lavt, og
       svært få personer forventes å reise fra Norge
       for å slutte seg til ISIL i 2017.

       ■ Det er lite sannsynlig at høyreekstreme vil
       gjennomføre en terrorhandling i Norge i 2017.
       Høyreekstremisme i Norge karakteriseres
       fortsatt av uorganiserte og løst tilknyttede
       nettverk. Høyreekstremisme gir imidlertid grunn
       til økt bekymring på grunn av tilvekst, bedre
       organisering og forhøyet aktivitetsnivå i en
       mindre del av miljøet.

       ■ Det er svært lite sannsynlig at venstreekstreme
       vil gjennomføre terrorhandlinger mot
       norske interesser i 2017.

       ■ Det er sannsynlig at stortingsvalget i 2017 vil
       medføre økt trusselaktivitet mot myndighetspersoner.
       Samtidig har antall alvorlige trusselsaker
       som PST arbeider med, vært stabilt de
       siste ti årene. Vi forventer ingen endring i denne
       situasjonen i 2017
       Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

       Kommentér


       • #8
        PST - Årlig trusselvurdering 2018

        PST kom i dag med sin trusselvurdering for 2018.
        https://pst.no/globalassets/artikler...ering-2018.pdf

        Etterretning
        - Rekruttering av kilder og agenter, kartlegging av virksomheter og kritisk infrastruktur samt nettverksoperasjoner, vil utgjøre de mest alvorlige utfordringene knyttet til fremmede staters etterretningsvirksomhet i 2018.
        - Virksomheter innen norsk forsvars- og beredskapssektor, statsforvaltning, forskning og utvikling samt virksomheter innen kritisk infrastruktur, vurderes som særskilt utsatte etterretningsmål.

        Politisk motivert vold
        - Personer og grupper inspirert av ekstrem islamistisk ideologi vil være den primære terrortrusselen mot Norge det kommende året. Det vurderes som mulig at det vil forekomme forsøk på terrorangrep.
        - Et terrorangrep, eller et angrepsforsøk, vil sannsynligvis være lite komplekst, dvs. angrep utført av en til to personer, som anvender stikk- eller skytevåpen, kjøretøy eller enkle, eksplosive innretninger.
        - Det er lite sannsynlig at høyreekstreme vil begå terrorhandlinger i 2018. Ved en eventuell høyreekstrem terrorhendelse, vil denne sannsynligvis være utført av en enkeltperson, eller få personer, som handler på eget initiativ.
        - Det siste året er det registrert økt aktivitet i deler av det venstreekstreme miljøet. Det er imidlertid svært lite sannsynlig at venstreekstreme vil begå terrorhandlinger.

        Trusler mot myndighetspersoner
        - En del politikere vil motta trusler og hatske ytringer på bakgrunn av de politiske sakene de fronter. De fleste trusselaktørene har imidlertid en lav kapasitet og evne til å begå vold, og vi forventer ikke at dette vil endre seg i 2018.
        Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

        Kommentér


        • #9
         Sv: PST - Årlig trusselvurdering

         Litt vagere beskrivelse når det gjelder russisk intensjon i år?

         2017: "Det er i første rekke Russland som har intensjon
         om og kapasitet til å utøve etterretningsvirksomhet med et stort skadepotensial for Norge
         og norske interesser"

         2018: Flere lands etterretningstjenester har interesser
         innenfor disse områdene og vil kunne utføre
         handlinger til skade for våre interesser. Russisk
         etterretningsvirksomhet vurderes fortsatt å ha
         størst skadepotensial.
         Si vis pacem, para bellum

         Kommentér


         • #10
          Sv: PST - Årlig trusselvurdering

          PST sin åpne trusselvurdering for 2019 er offentliggjort: https://pst.no/alle-artikler/trussel...urdering-2019/

          Opprinnelig skrevet av PST
          OPPSUMMERING

          STATLIG ETTERETNINGSVIRKSOMHET
          Arbeidet med å rekruttere og føre hemmelige kilder i norske virksomheter er en prioritert oppgave for flere lands etterretningstjenester. Dette arbeidet vil de videreføre i 2019.

          Statlig styrte datanettverksoperasjoner representerer en vedvarende trussel mot norske verdier. Slike operasjoner er billige, effektive og i konstant utvikling, og angriperne finner stadig nye sårbarheter de kan utnytte.

          I tillegg til aktører innenfor norsk forsvars- og beredskapssektor vil virksomheter innenfor norsk politikk og forvaltning være særskilt utsatt for innhentingsoperasjoner og forsøk på påvirkning fra blant annet fremmede etterretningstjenester.

          POLITISK MOTIVERT VOLD
          Den mest alvorlige terrortrusselen i 2019 vil fortsatt komme fra ekstreme islamistiske grupper. Det vurderes som mulig at ekstreme islamister vil forsøke å utføre terrorangrep her i landet. Samtidig vil antall nye personer som radikaliseres til disse gruppene fortsatt være lavt.

          Det er lite sannsynlig at norske høyreekstreme vil forsøke å gjennomføre terrorangrep i 2019, ettersom de fremdeles fokuserer på radikalisering og organisasjonsbygging. Det at enkelte innvandrings- og islamfiendtlige grupper ser ut til å øke sin tilstedeværelse i de norske høyreekstreme miljøene, vil utgjøre en særskilt utfordring det kommende året.

          Det vurderes som svært lite sannsynlig at norske venstreekstreme vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger i 2019. Vi forventer imidlertid at den markante økningen i politisk motivert vold mot dem de definerer som motstandere, vil fortsette.

          TRUSLER MOT MYNDIGHETSPERSONER
          Selv om det jevnlig fremsettes trusler, forventes det at terskelen for å gjennomføre angrep mot myndighetspersoner fortsatt vil være høy.
          TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

          Kommentér


          • #11
           Sv: PST - Årlig trusselvurdering

           VG fokuserer på Huawei: https://www.vg.no/nyheter/innenriks/...mme-paa-huawei
           PST: - Vi må være oppmerksomme på Huawei
           Politiets sikkerhetstjeneste tror at statlige datanettverksoperasjoner vil utgjøre en vedvarende trussel mot Norge, og advarer mot selskaper som telegiganten Huawei.
           TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

           Kommentér


           • #12
            Sv: PST - Årlig trusselvurdering

            Forutsigbart nok mener kineserne at dette er latterlig: https://direkte.vg.no/studio/nyhetsd...52f71c5ca7e367
            Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

            Kommentér


            • #13
             Ny skala for terrortrussel

             PST har nå kommet med en ny skala for beskrivelse av terrortrusselen og oppdatert vurdering av trusselbildet.


             5 - EKSTRAORDINÆR trusselsituasjon - Det er gjennomført en terroraksjon, eller foreligger en uavklart trussel i Norge

             4 - HØY terrortrussel - Flere aktører har evne og vilje til å gjennomføre terror i Norge

             3 - MODERAT terrortrussel - En eller flere aktører kan ha evne og vilje til å gjennomføre terror i Norge

             2 - LAV terrortrussel - Enkelte aktører kan ha vilje til å gjennomføre terror, men mangler evne til å gjennomføre planene

             1 - INGEN kjent terrortrussel - Det pågår ulike typer aktivitet i ekstreme miljøer, men det foreligger ingen kjennskap til aktører som har vilje til å gjennomføre terror i Norge

             Trusselnivået i Norge 2. mai er vurdert til MODERAT som er nivå 3 på en skala fra 1 til 5. Nivået er satt ut fra den nye terrortrusselskalaen som har til hensikt å formidle PSTs vurdering av den generelle terrortrusselen mot Norge.

             Utviklingstrekk blant trusselaktørene
             PST har per 2. mai ingen troverdig informasjon som tilsier at ekstreme islamister planlegger voldelige handlinger mot merkedager, arrangement eller folkeansamlinger i 2019.
             Svekkelsen av Den islamske stat (ISIL) har redusert støtten til ekstrem islamisme i Norge, og antallet nye personer som blir radikalisert vurderes å forbli lavt.
             Antallet terrorangrep utført av ekstreme islamister i Europa ble nesten halvert fra 2017 til 2018. Reduksjonen i antallet angrep vurderes å vedvare i 2019.
             Den generelle terrortrusselen er noe redusert nå sammenlignet med tidligere år. Samtidig vurderes enkelte ekstreme islamister fremdeles å ha et voldspotensial. Dette er personer som også anser Norge som et legitimt mål for terrorhandlinger.
             Det finnes også andre ekstreme miljøer med voldspotensial i Norge. Det har vært en negativ utvikling i enkelte av de høyreekstreme miljøene i senere tid. Blant annet har gjennomførte og avvergede høyreekstreme terrorangrep i utlandet, inspirert av Anders Behring Breivik, blitt hyllet av norske høyreekstreme.
             Videre er det den siste tiden dukket opp internasjonale høyreekstreme grupperinger med mål om å gjennomføre terrorangrep i vestlige land. Disse gruppene har norske sympatisører.
             Det er imidlertid fortsatt få personer som har disse sympatiene. PST vurderer det fortsatt som lite sannsynlig at norske høyreekstreme vil forsøke å gjennomføre terrorangrep i 2019.

             Utviklingstrekk i "modus operandi"
             Terrorhendelser i Vesten har gjentatte ganger vist et samsvar mellom hva som omtales i ekstrem propaganda, og hvilke mål som faktisk rammes av terrorangrep. Tettbefolkede, lavt sikrede og fysisk avgrensede områder er trukket frem i slik propaganda som idealmål for ekstreme islamister.
             Merkedager med store, ubeskyttede folkemengder kan derfor potensielt være terrormål også i Norge.
             Fiendebildet til høyreekstreme personer og grupper omfatter først og fremst muslimer, innvandrere og det de anser som innvandringsliberale myndighetspersoner.
             Det mest sannsynlige «modus operandi» for et potensielt terrorangrep i Norge vurderes å være angrep mot lett tilgjengelige mål med relativt enkle midler, begått av en til to personer.
             Erfaring viser at terrorangrep ofte vil pågå inntil gjerningspersonene blir uskadeliggjort av politiet. Evne til rask respons er derfor avgjørende for å redusere skadeomfanget.             https://www.pst.no/alle-artikler/pre...sselvurdering/
             Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

             Kommentér


             • #14
              Sv: PST - Årlig trusselvurdering

              Det her syns jeg faktisk er et godt stykke arbeid av PST. Nøkternt, saklig og grundig. Og veldig bra med bruk av 'kan'. Jeg tror at dette er mer forståelig enn å ytre seg om sannsynligheten, dette er jo et produkt av det. Kudos.
              mathematical analysis does not matter in high risk decision making

              Kommentér


              • #15
               Sv: PST - Årlig trusselvurdering

               PST oppdaterte i dag trusselvurderingen sin, og vurderer det nå som mulig at høyreekstreme vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger det kommende året.

               https://www.pst.no/alle-artikler/pre...hogreekstreme/
               Odd objects attract fire. You are odd.

               Kommentér


               • #16
                Ny trusselvurdering i dag: Nasjonal trusselvurdering 2020.

                Opprinnelig skrevet av PST
                Oppsummering

                Statlig etterretningsvirksomhet
                • Utenlandske etterretningstjenester forventes i 2020 å rette sin spionasje mot politiske myndigheter, mot naturressurser og næringsliv, mot forsvar og beredskap, samt mot forskning og utvikling.
                • Selv om russisk, kinesisk og iransk etterretningsvirksomhet vurderes å ha størst skadepotensial, kan også andre staters fordekte aktiviteter påføre Norge, norske virksomheter og enkeltindivider skade.
                Politisk motivert vold
                • Det vurderes nå som like sannsynlig at en terrorhandling vil utføres av høyreekstremister som av ekstreme islamister.
                • Trusselen fra høyreekstremisme i Norge utviklet seg i negativ retning i løpet av 2019, og har foreløpig resultert i ett terrorangrep.
                • Det lave omfanget av radikalisering til ekstrem islamisme i Norge forventes å vedvare i 2020.
                • Antall ekstreme islamistiske terrorangrep mot Vesten har gått dramatisk ned sammenliknet med toppåret 2017.
                Trusler mot myndighetspersoner

                En rekke norske myndighetspersoner vil bli utsatt for hatefulle, sjikanerende og truende hendelser i året som kommer. For enkelte myndighetspersoner vil denne aktiviteten være så omfattende at det påvirker deres deltakelse i samfunnsdebatten.
                Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                Kommentér


                • #17
                 Innlegget flyttet hit. Link til den årlige Litauiske trusselvurderingen står under
                 https://www.vsd.lt/wp-content/upload...Gresmes-En.pdf

                 cwo - MOD
                 Last edited by cwo-kp4; DTG 041935A Feb 20, .
                 Si vis pacem, para bellum

                 Kommentér

                 Annonse i emne

                 Collapse

                 Donasjoner

                 Collapse
                 Working...
                 X