Milrab - gears you there

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

22 JULI: Antiterrorarbeid og overvåking

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • 22 JULI: Antiterrorarbeid og overvåking

  Tema for denne tråden kan være f eks fokusområder for PST og deler av politiet som driver med forebyggende virksomhet mot terror. PST fikk skarp kritikk av kommisjonen, og har et åpenbart forbedringspotensiale.
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 • #2
  Dette har ikke vært så mye fremme i media som kritikken av politiet, men PST får svært hard medfart av kommisjonen:

  Tiltak knyttet til sikkerhets- og etterretningstjenestene

  25.
  PST må utvikle ledelse, organisasjonskultur,

  arbeidsprosesser og mål som er bedre tilpasset tjenestens

  oppgaver, samtidig som rammer satt av

  hensyn til demokrati og personvern fortsatt

  respekteres. Særlig viktig er det å utvise større

  pågåenhet, kreativitet og vilje til å identifisere

  nye trusler.

  26.
  PST må raskt få på plass en IKT-strategi som

  kan sikre effektiv informasjonsbearbeidelse og

  informasjonsdeling internt i organisasjonen.

  27.
  PST må ta mer initiativ og vise større vilje til

  samarbeid og informasjonsdeling med andre etater,

  herunder det ordinære politi og Etterretningstjenesten.

  Taushetsbestemmelsene i lovgivningen

  bør harmoniseres med det etablerte regelverket

  for PSTs arbeid, slik at PST kan få tilgang

  til relevant informasjon fra andre etater i de tilfeller

  da de selv har lov til å registrere opplysninger

  eller opprette sak. Videre bør ikke taushetsbestemmelser

  være til hinder for at andre offentlige

  etater kan tipse PST der etatene oppfatter at det

  er grunn til å undersøke om det foregår terrorplanlegging.

  28.
  I de tilfeller der PST selv har anledning til å

  bruke skjulte metoder i Norge, må det avklares at

  lovgivningen også gjør det mulig for PST å be

  Etterretningstjenesten om bistand til innhenting

  av informasjon om norske og utenlandske borgere

  i utlandet. Tilsvarende må Justis- og beredskapsdepartementet

  avklare at lovgivningen tillater

  PST å utlevere informasjon fra kommuni
  460

  NOU 2012: 14

  Kapittel 19 Rapport fra 22. juli-kommisjonen

  kasjonskontroll og andre innhentingsmetoder til

  Etterretningstjenesten der dette er nødvendig for

  å støtte opp om de to tjenestenes lovlige arbeid.

  29.
  Det eksisterende regelverket for når inngripende

  metoder som ransaking og avlytting er tillatt, bør

  få sin parallell i et regelverk for PSTs antiterrorarbeid

  i det digitale rom.

  30.
  Ved terroranslag eller terrortrusler mot norske

  interesser må PST være seg bevisst sitt særlige

  ansvar for proaktivt å informere nasjonale myndigheter

  og relevante etater om sin vurdering av

  trussebildet slik at tiltak kan treffes i tide. I tillegg

  må PST ta større selvstendig initiativ til å

  avdekke og avverge ytterligere anslag.

  31.
  For å sikre god ressursutnyttelse og optimal bruk

  av kompetanse og kapasitet til å forebygge,

  avdekke og bekjempe terrorhandlinger, bør det

  foretas en gjennomgang av måten de nasjonale

  sikkerhets- og etterretningstjenestene koordineres

  og samhandler på i møte med et usikkert framtidig

  trusselbilde.
  (Beklager formateringen, som ble litt rotete, men dette kan leses i kap 19 i rapporten.)
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

  Kommentér


  • #3
   PST-sjef Benedicte Bjørndal er positiv til terrormeldingen, kan vi lese i VG: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/a...artid=10101611

   Ja, forhåpentligvis vil arbeidet med å forebygge terror bli bedre når PST tilføres flere ressurser, og får til bedre arbeidsprosesser og organisering. Likevel er jeg litt skeptisk til ett punkt her - en del av pengene går tydeligvis til utvidet livvakttjeneste for regjeringens medlemmer. Sa Gjørv-kommisjonene noe om at dette var et problem? Ville det gjort noen forskjell 22 juli? Nei.

   Ja, jeg ser at enkelte av regjeringens medlemmer, som statsminister og forsvarsminister, er viktige å beskytte i en krisesituasjon, slik at de kan ta beslutninger. Andre, som f eks kulturministeren, er ikke viktige, og litt kynisk sett bør man heller bruke ressurser på å beskytte en kraftstasjon enn å holde kulturministeren i live.
   Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

   Kommentér


   • #4
    Re: 22 JULI: Antiterrorarbeid og overvåking

    Jeg kan komme på opp til flere ministerposter som kan ofres for bedre sikkerhet rundt infrastruktur..

    Kommentér


    • #5
     Problemet er vel at det er for mange kokker, et sikkerhet og beredskaps dep med hovedansvar for politi, samfunnssikkerhet og beredskap.
     "saaatan din lille heltjævel, du berga dæ faen mæ den hær gangen å!"

     Kommentér


     • #6
      Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
      Likevel er jeg litt skeptisk til ett punkt her - en del av pengene går tydeligvis til utvidet livvakttjeneste for regjeringens medlemmer.
      Dette skuldast kan hende at fleire statrådar fekk livvakter på fast basis etter 22.juli. Før 22.juli var det stort sett berre statsministeren som hadde livvakter. Men dette har endra seg til også å omfatte utanriksministeren, justisministeren og forsvarsministeren.

      Kommentér


      • #7
       22 JULI: Antiterrorarbeid og overvåking

       En ting er den enkelte statsråd, men en annen ting er Regjeringen/statsrådet som kollektiv. Som besluttende organ "Kongen i Statsråd", er det krav til antallet statsråder.
       At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

       Kommentér


       • #8
        Kva for statsrådspostar ønskjer du å fjerne, Safari...? :-)
        Last edited by Mike20; DTG 211142A Mar 13, .

        Kommentér


        • #9
         Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
         En ting er den enkelte statsråd, men en annen ting er Regjeringen/statsrådet som kollektiv. Som besluttende organ "Kongen i Statsråd", er det krav til antallet statsråder.
         Jo, minst halvparten av statsrådene må være til stede, men på den annen side står det i Grunnlovens §29:
         «Forbyder lovligt Forfald en Statsraad at møde og foredrage de Sager som henhøre under hans Fag, skulle disse foredrages af en anden Statsraad, som Kongen dertil konstituerer.
         Hindres saa mange ved lovligt Forfald fra at møde, at ikke flere end Halvparten af det bestemte Antal Medlemmer ere tilstede, skulle andre Mænd eller Kvinder i fornødent Antal konstitueres til at tage Sæde i Statsraadet.»
         Jeg ville tolket dette slik at man i en nødssituasjon uansett ville kunne konstituere det nødvendige antall statsråder for å bli beslutningsdyktig. (Rent bortsett fra at det i en slik nødssituasjon også ville være en del fullmaktslover som ville tre i kraft, slik at det ikke nødvendigvis ville vært viktig å ta formelle beslutninger gjennom Kongen i Statsråd.)
         Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

         Kommentér


         • #10
          Det er vel et tidsaspekt oppi dette scenarioet også, dvs det tar tid å konstituere nye statsråder. Så er jo spørsmålet om det tar raskere eller kortere tid å få kontakt med den som alt er.
          One of the universal rules of happiness is: always be wary of any helpful item that weighs less than its operating manual. -- (Terry Pratchett, Jingo)

          Kommentér


          • #11
           Jeg legger denne her jeg, så får mods eventuelt flytte hvis den passer bedre i andre tråder.

           Som kjent har regjeringen lagt fram nye lovforslag på terrorfronten, og dette har møtt kritikk fra f.eks advokathold.

           Hva synes dere om loven, er den i det hele tatt mulig å gjennomføre eller er det (nok) en papirlov?

           http://www.dagbladet.no/2013/05/07/n...remo/27054852/

           http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/...html?id=726713

           Nye tiltak mot terror og organisert kriminalitet

           Regjeringen foreslår flere lovendringer for å beskytte samfunnet og styrke den enkeltes sikkerhet. Det skal bli straffbart å forberede terrorhandlinger, motta terrortrening og delta aktivt i terrororganisasjoner.

           – Vi vil skjerpe terrorlovgivningen for å sette politiet bedre i stand til å forebygge og bekjempe soloterrorisme, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo. Dette er en del av oppfølgingen etter 22. juli-kommisjonen.

           Regjeringen foreslår et forbud mot å forberede terrorhandlinger. Bestemmelsen gjelder også forberedelser gjort alene, såkalt soloterrorisme.

           – Dagens trusselbilde viser at terror kan utøves på mange ulike måter. Forslaget tar høyde for dette ved å ramme alle typer forberedelser til terror. Det avgjørende for straff vil være hvor langt gjerningspersonen har kommet i forberedelsene, ikke hvilke gjenstander som er brukt, sier Faremo.

           Straffbart å delta i terrortrening

           Den som mottar opplæring i metoder og teknikker for å utføre terrorhandlinger, skal kunne straffes. I dag rammes bare den som gir slik opplæring.

           – Dette vil ramme deltakelse på treningsleirer hvor det gis opplæring i terror. Forslaget omfatter også lovlig opplæring, som for eksempel jegerprøvekurs, dersom det kan bevises at vedkommende har bestemt seg for å bruke ferdighetene til terror, sier Faremo.

           Straffbart å delta aktivt i terrororganisasjoner

           Regjeringen foreslår å kriminalisere deltakelse i terrororganisasjoner. – Terrorisme er en global trussel mot demokrati og fredelig sameksistens. Norsk lovverk må gjenspeile dette, sier Faremo.

           Utover Taliban og Al-Qaida, blir det opp til norske domstoler å avgjøre hvilke organisasjoner som er terrororganisasjoner. Det blir ikke straffbart bare å være medlem i en terrororganisasjon. Det er en forutsetning at deltakelsen er aktiv.
           Utvidet straffansvar for befatning med våpen og sprengstoff

           Regjeringen vil utvide bestemmelsen slik at det blir straffbart å ha befatning også med deler, utstyr eller andre gjenstander som kan brukes for å lage eller bruke skytevåpen og sprengstoff. Dermed vil blant annet befatning med ingredienser til sprengstoff også rammes.

           Utvidet straffansvar for organisert kriminalitet

           Den såkalte «mafiaparagrafen» utvides for å bli mer anvendelig på løsere grupperinger og nettverk. Bestemmelsen skal i større grad ramme det som mange i dag regner som organisert kriminalitet, det vil si små og store grupperinger, nettverk og ulike organisasjonsformer, fra det strengt hierarkiske med en klar leder til de løse strukturene uten en klar, fast ledelse.
           30 års strafferamme

           Regjeringen foreslår å innføre 30 års strafferamme for grove terrorhandlinger. Adgangen til å reise straffesak skal ikke foreldes. Idømt fengselsstraff for grove terrorhandlinger skal ikke foreldes.
           Nye regler for behandling av sikkerhetssaker

           For å bidra til at personer som utgjør en trussel mot Norges sikkerhet kan utvises, samtidig som rettssikkerheten ivaretas, har regjeringen nylig foreslått endringer i utlendingsloven.

           I dag er det ikke lov å legge frem sikkerhetsgraderte opplysninger for domstolene i saker som gjelder grunnleggende nasjonale interesser eller som har utenrikspolitiske hensyn, uten å røpe opplysningene for utlendingen og dennes advokat. Regjeringen ønsker at det oppnevnes en særskilt advokat som er sikkerhetsklarert, og som skal ivareta utlendingens interesser, slik at det blir mulig å legge frem slike opplysninger for domstolene.
           One of the universal rules of happiness is: always be wary of any helpful item that weighs less than its operating manual. -- (Terry Pratchett, Jingo)

           Kommentér

           Annonse i emne

           Collapse

           Donasjoner

           Collapse
           Working...
           X