Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Forsvarsrelaterte foredrag

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

  #16
  Jeg tror jeg nevnte et diskusjonsmøte i Oslo Militære Samfund før jul i fjor med tema "Organisering av landforsvaret; Følelser eller hensiktsmessighet" som bl.a. var motivert av at forsker Kjell Inge Bjerga og pensjonert generalmajor Gullow Gjeseth, begge ved Institutt for Forvarsstudier, hadde skrevet et skriv om landforsvaret der de bl.a. ivret for en sammenslåing av Hæren og Heimevernet. Diskusjonsmøtet ble innledet med et panel med disse to og oblt. Nils Arne Skaret, da var han distriktssjef i HV-05, nå er han i HVST. Jeg syntes Skarets innledning og senere innlegg virket svært velbalanserte og gjennomtenkte. Nå fant jeg dem på nett, og gjengir dem her. Hans Powerpoint er her (lenke). Hans innledning er her:

  1.
  Åpning

  2.
  Jeg har tjenestegjort i Hæren siden 1980 og har vært distriktssjef i 3,5 år. Før jeg kom til HV var jeg sjef i PRT Meymaneh. I mitt innlegg vil jeg prøve å etablere en kontrast til Bjergas innlegg, slik at vi har en basis for videre diskusjon. Jeg fokuserer på de ulikhetene som vi har mellom Hæren og HV. Bildene viser noen av våre beste soldater som tar med seg sin sivile kompetanse og livserfaring inn i Heimevernet. HV-soldatens sivile erfaring og kompetanse er ofte vesentlig for å kunne løse Heimevernets oppgaver på en god måte.

  3.
  Heimevernet er en militær sikringsstyrke som legger forholdene til rette for innsatsen fra - politiet (gjennom bistandsinstruksen), hær-, sjø-, luftavdelinger eller NATO-styrker. Det er flere elementer som gjør det samme: INI, E-tj og FLO. Dermed ser vi at det er gunstig med spesialkompetanse innen visse fagområder. FOH gir operative føringer og det er FOH som leder operasjonene. Generalinspektørene er kun styrkeprodusenter som utvikler og leverer styrkebidragene. FOH har det territorielle ansvaret og jeg som distriktssjef samvirker med fylkesmenn og politimesterne.

  4.
  Bjerga hevder at "selvstendige byråkratier vokser fra hverandre". Samtidig hevdes det at "Hæren og Heimevernet er blitt så like". Jeg vil nå beskrive noen av ulikhetene. På bildet ser dere for øvrig vår første Reineklasse fartøy.

  5.
  La meg starte med kapabilitetene. Heimevernets evne og kapasitet er totalt forskjellig fra Hærens. Heimevernet driver enkle defensive oppdrag knyttet til styrkebeskyttelse og objektsikring. Heimevernet skal sørge for at samfunnet fungerer. Hæren løser alle oppgaver innen warfighting. Inkluderer å slå fienden.

  Materiellmessig er derfor Heimevernet oppsatt med enkle systemer med kort rekkevidde, mens Hæren har avanserte våpensystemer med lang rekkevidde. Heimevernet har et styrkevolum som kan nyttes over tid og skape utholdenhet. Hæren har blitt svært liten og har derfor liten utholdenhet (som luft og sjø).

  6.
  Heimevernet har en desentralisert organisasjon med en lokal forankring. Heimevernet fokuserer på det territorielle forsvaret og innføring av Reineklassen fartøyer viser at Heimevernet prioriterer kystsonen. Operasjoner i kystsonen krever som kjent kapasiteter på vannet. Hæren har en sentralisert organisering der styrkeproduksjon til utenlandstjeneste har hovedfokus. Det er fare for at større UTOPS-engasjement i framtiden vil kreve all fokus og at dette vil kunne gå utover det nasjonale forsvaret.

  7.
  Heimevernet og Hæren har valgt forskjellige løsninger innen en del områder. Heimevernet nytter HV-loven som hjemmel for å kalle inn mannskaper og på den måten har vi et meget billig system. Dagens volum gjør at vi skaper en forankring av Forsvaret i befolkningen. Hæren bygger på verneplikten, men blir stadig mer spesialiser og profesjonalisert. Hæren etablerer i 2012 en egen Hærreserve.

  8.
  Hærreserven skal bestå av kadreavdelinger for styrkeoppbygging. Man ser for seg å skrive kontrakter med Hær-offiserer. Jeg mener at man bør tenke rasjonelt og benytte HV-løsningen som ligger der. HV-loven hjemler 9 dagers trening for befal med mulighet for kurs på toppen av dette. Her har trolig HV noe å bidra med til Hæren.

  9.
  Avslutning:
  Jeg har forsøkt å beskrive noen av forskjellene mellom HV og Hæren. HV utvikler seg til å være komplementær til resten av Forsvaret og vår styrke er utholdenhet og lokalkunnskap. HV-loven gir oss en meget kosteffektiv løsning for de oppdrag som HV har i dag.
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

  Comment


   #17
   Flott at noen tar seg tid til å legge ut/skrive referat fra foredrag som annonseres her! Det setter vi som ikke har anledning til å møte STOR pris på
   Last edited by berthe; DTG 032017A Oct 11, .
   I'm inclined to think that a military background wouldn't hurt anyone

   Comment


    #18
    Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
    5 oktober 2011 foregår Army Summit 2011 på Akershus festning.
    Tema er Den norske Hæren etter Afghanistan – hva nå?

    http://forsvaret.no/aktuelt/arrangem...r/Program.aspx
    Kort fra dagens Army Summit. Antar det vil bli lagt ut et offisielt referat på Forsvarets sider senere.

    Godt besøk, mellom 200 og 300, de fleste offiserer, og mange interessante debatter.

    De to politikerne som deltok med innlegg var statssekretær Roger Ingebrigtsen i FD, og leder for Stortingets utenriks- og forsvarskomite, Ine Marie Eriksen Søreide. Det var interessant å se hvor samstemte de to var om mange ting, det er nok ikke mellom Ap og Høyre de største slagene kommer til å stå innenfor dette temaet. Nå er Ap belemret med å være i regjering med ett parti som er bastant motstander av Forsvar og NATO, og et annet som er positivt til Forsvaret bare man kan få dashet ut en bit av det i alle kommuner i landet. Statssekretæren varslet en moderat økning i Forsvarsbudsjettet, som legges frem i morgen, men ikke så mye at vi får råd til en ekstra brigade...

    Det var også interessant å høre om hvordan to av våre naboer har anlagt en diametralt motsatt forsvarspolitikk: Danmark, som nå utelukkende satser på internasjonale operasjoner, og Finland, som satser på territorialt Forsvar, og kun sender overskuddskapasitet utenlands.

    I den avsluttende debatten var man inne på hva vi har lært av Afghanistan, og blant andre ting var det behovet for å institusjonalisere læring, og innføring av et korps spesialistbefal/underoffiserer for å ta hånd om soldatene som ble nevnt.
    Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

    Comment


     #19
     Der skulle vi ha vøri !

     Hva vil du si ble konklusjonen (om noen) på paneldebatten om hva slags hær vi vil trenge i fremtiden?
     Hva mente kadett Pettersson om lederutdanningen på KS i forhold til hærens utfordringer fremover?
     I'm inclined to think that a military background wouldn't hurt anyone

     Comment


      #20
      Det ble vel ingen krystallklar konklusjon, men de fleste var enige om at vi må være forberedt på mange flere operasjoner ute i fremtiden, og at det pr i dag er umulig å forutsi nøyaktig hvordan disse vil bli. Derfor må de styrkene vi har ha et bredt treningsgrunnlag, og være forberedt på å dra ut med det de har på kort varsel.

      Kadetten var positiv til at lederutdanningen er så generell som den er, og ikke for misjonsspesifikk (noe som også er en fordel med tanke på punktet over). Han har vært i Afghanistan tre ganger før han begynte på KS, og syntes at han nå hadde fått en større innsikt og helhetsoversikt enn han hadde før. Hans ankepunkt var at det var for lite tid/penger til øvelser, slik at de som ikke har så praktisk erfaring som han selv blir dårligere rustet til å møte den virkelige verden enn de burde.
      Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

      Comment


       #21
       Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
       NROF arrangerer Militærmaktseminar på Forsvarets høgskole 7 - 9 oktober.

       http://forsvaretshogskoleforening.no...readmoreid=484
       Årets Militærmaktseminar har åpnet bra, og det ser ut til å bli en del interessante emner og debatter også i morgen og søndag.

       Det er litt komplisert å referere fra seminaret, da det er underlagt the Chatham House Rule:
       When a meeting, or part thereof, is held under the Chatham House Rule, participants are free to use the information received, but neither the identity nor the affiliation of the speaker(s), nor that of any other participant, may be revealed.
       Meningen er at folk skal kunne prate fritt, uten å være redd for å bli sitert direkte i pressen.
       Jeg kommer tilbake når seminaret er ferdig med en noenlunde sanitisert versjon av hva som ble sagt, uten å røpe hvem som sa det.


       http://www.chathamhouse.org/about-us/chathamhouserule
       Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

       Comment


        #22
        Blant saker som var debattert var:
        1. Vanskeligheten med å få politikere til å definere 'end-state' for en operasjon, enten det er snakk om Afghanistan, Libya eller noe annet. Det kompliserer den miltære oppgaven når man ikke vet hva målene er
        2. Kravene til en godt definert strategi
        3. Begrepshierarkiet politisk - militærstrategisk - operasjonelt - taktisk - stridsteknisk
        4. Libya-operasjonen som en militær suksess
        5. Hvorvidt luftmakt kan stå alene, eller bare støtter landmakt og sjømakt
        6. Småstaten Norges mest effektive strategier
        7. At Forsvaret trenger en budsjettøkning på nærmere 10% for at vedtatt struktur skal få et rimelig innhold, og en ytterligere 10% økning for å dekke opp for kampflykjøpet
        8. At Hæren er uthulet av manglende beviligninger og stort press fra intops, og at en sterk Hær er nødvendig for at Sjø og Luft skal ha noen hensikt
        9. At HV er en overlevning fra den kalde krigen, og snarest bør slås sammen med Hæren
        10. At Sjøforsvaret har en operativ tilgjengelig som er mye dårligere enn det offentligheten later til å tro
        11. At våre F-16 får stadig dårligere operativ evne de neste årene før utskiftning
        12. NATOs viktigste rolle har vært å forhindre krig mellom NATO-land, noe som har lyktes, og organisasjonen burde derfor få Nobels fredspris
        13. Norge kan aldri få et nisjeforsvar som Danmark, men må ha evne til nasjonalt å løse de fleste kriser
        14. Pbn vurderes seriøst å gjøres profesjonell på linje med Tmbn
        15. Verneplikten vil bestå

        Og mye mer. Det var et veldig bra seminar.
        Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

        Comment


         #23
         Kan du si litt om hva som ble fremhevet som våre mest effektive strategier (pkt 6)?

         Kom en inn på mismatchen mellom stor politisk vilje til å delta i internasjonale operasjoner og adskillig mindre vilje til å bevilge pengene som trengs for å følge opp (pkt 8)?
         I'm inclined to think that a military background wouldn't hurt anyone

         Comment


          #24
          Stormaktene kan definere seg globale mål, og lage strategier for å oppfylle disse målene.

          Småstater er i større grad prisgitt stormaktenes mål og ambisjoner. En strategi som ble nevnt, var å sitte musestille, for ikke å provosere noen. En annen var å finne seg en sterk storebror som beskytter. En tredje var å sørge for at det vil gjøre så vondt å angripe oss at selv en stormakt vil betenke seg.

          For Norges del ble det konkret diskutert viktigheten av å være med i NATO, men spesielt viktig å ha gode forbindelser til USA, dersom NATO får en svekket rolle. Dernest styrke FN-systemet, som skal hindre stormakter i å kunne ta seg til rette. Samt sørge for å ha et terskelforsvar som, selv om det ikke vil være like sterkt som en stormakts, både vil vise viljen til å forsvare oss selv, og kunne påføre angriperen skade. Ubåter ble nevnt spesielt, da de er ekle å ha med å gjøre siden de kan gjemme seg bort. En av debattantene fremhevet viktigheten av en sterk Hær (mye sterkere enn i dag), siden bakkestyrker er det som vil ta lengst tid å få inn fra våre allierte, i motsetning til flystyrker.

          Og, ja, det ble snakket om gapet mellom politiske ambisjoner og viljen til å bruke penger. Dette er et STORT problem. En ide var å gjøre som i Danmark, hvor man beskriver noen operative kapasiteter, og hvor mye penger disse vil koste. Politikernes jobb blir da å prioritere mellom kapasitetene, og bevlige penger til det de måtte ønske. De slipper å forholde seg til om det er x eller y antall stridsvogner vi trenger, noe de færreste stortingsrepresentanter har grunnlag for å mene noe om.
          Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

          Comment


           #25
           Foredrag: "Afghanistan i dag - norske soldaters brutale virkelighet" ved Oblt. Rune Wenneberg.

           Søndag 20. november kl 13.00 holder oberstløytnant Rune Wenneberg foredrag på Forsvarsmuseet om temaet "Afghanistan i dag - norske soldaters brutale virkelighet". Dette er en sjelden mulighet til å få førstehånds informasjon om soldatenes virkelighet og hverdag i Afghanistan, og til å stille spørsmål. Gratis adgang. Kaféen er åpen.
           http://forsvaretsmuseer.no/nor/Forsv...Rune-Wenneberg
           Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

           Comment


            #26
            Oslo Forsvarsforening, 6. desember:

            At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

            Comment


             #27
             Håper representanter for dette forum vil være til stede på disse to sistnevnte foredragene, slik at vi andre kan få referat
             I'm inclined to think that a military background wouldn't hurt anyone

             Comment


              #28
              Off-topic, men synes det er litt synd at det meste av slike foredrag holdes i Oslo. Hvordan er det med slik aktivitet i andre deler av riket?

              Comment


               #29
               Oslo Militære Samfund, 29. november: FFI-seminar - "Terroristers bruk av internett"

               Anders Behring Breivik hevder å ha tilegnet seg det meste av sin våpentekniske kunnskap på internett. Myndigheter over hele Europa uroer seg over trusselen fra ”ensomme ulver” radikalisert på nettet. Står vi overfor en bølge av internett-fasilitert terrorisme?

               FFIs Terra-prosjekt har fulgt jihadistiske nettsider i over ti år og vil på dette seminaret presentere ny forskning på terroristers bruk av internett. FFI-forskerne vil vise at internett gir terrorister mange nye muligheter, men at det samtidig stiller dem ovenfor nye utfordringer og dilemmaer.

               INNLEDERE:
               Thomas Hegghammer, Brynjar Lia, Petter Nesser, Anne Stenersen og Truls H. Tønnessen, alle forskere ved FFIs Terra-prosjekt.

               PROGRAM:
               09.30 Velkommen
               09.35 Innledning, Thomas Hegghammer
               09.50 Internettbruk i praksis
               - Europeiske jihadisters bruk av internett, Petter Nesser
               - Bombeoppskrifter på internett: teori og praksis, Anne Stenersen
               10.40 Diskusjon
               11.30 Lunsj
               12.15 Nettets muligheter og begrensinger
               - Opprørsgrupper på nett: eksempelet al-Qaida i Irak, Truls H. Tønnessen
               - Tillit og paranoia på jihadistiske diskusjonsfora, Thomas Hegghammer
               13.05 Diskusjon
               13.55 Kaffe
               14.10 Norske jihadister på YouTube, Brynjar Lia
               14.35 Diskusjon
               15.00 Slutt
               Påmelding og mer informasjon her: http://www.ffi.no/no/Aktuelle-tema/F...r/default.aspx
               Last edited by berthe; DTG 181517A Nov 11, . Begrunnelse: Layout
               I'm inclined to think that a military background wouldn't hurt anyone

               Comment


                #30
                Opprinnelig skrevet av Gnist Vis post
                Off-topic, men synes det er litt synd at det meste av slike foredrag holdes i Oslo. Hvordan er det med slik aktivitet i andre deler av riket?
                Støttes! Helhjertet!
                I'm inclined to think that a military background wouldn't hurt anyone

                Comment

                 
                • Filter
                • Tid
                • Show
                • New Topics
                Clear All
                new posts
                No content found
                Show More
                 
                • Filter
                • Tid
                • Show
                • New Topics
                Clear All
                new posts
                Please log in to your account to view your subscribed posts.
                Underforum Tråder Innlegg Nyeste innlegg
                Oppstillingsplassen
                Tekniske driftsmeldinger
                Tekniske driftsmeldinger.
                Tråder: 8 Innlegg: 643
                Nyeste innlegg: Milforum: Driftsmeldinger
                8 643
                navara
                Milforum: Driftsmeldinger
                av navara
                Kunngjøringer fra ledelsen
                Kunngjøringer og informasjon fra forumledelsen.
                Tråder: 15 Innlegg: 1.086
                Nyeste innlegg: Meldinger til/fra S-1
                15 1.086
                yamaha
                Meldinger til/fra S-1
                av yamaha
                Kommentarer fra rekkene
                Stedet for korte spørsmål og kommentarer om forumet. Faglige diskusjoner tar vi på andre tråder under fagforumene.
                Tråder: 3 Innlegg: 445
                Nyeste innlegg: Feilmeldinger
                3 445
                Sjef Milforum
                Feilmeldinger
                Fagforum S-1: Personell & administrasjon
                S-1 1. Førstegangstjeneste, opptak og trening
                Rekruttering, opptak og trening til førstegangstjeneste. Livet som vernepliktig etter førstegangstjenesten.
                Tråder: 2.454 Innlegg: 41.994
                Nyeste innlegg: Livet i tjeneste
                2.454 41.994
                Rittmester
                Livet i tjeneste
                Underforum:
                Treningsdagbøker (11/1.130)
                S-1 2. Utdanning og tjeneste
                Utdanning og tjeneste som offiser, befal og spesialist, herunder diskusjoner rundt OMT (Ordning for Militært Tilsatte).
                Tråder: 65 Innlegg: 2.857
                65 2.857
                Underforum:
                S-1 3. Ledige stillinger innen totalforsvaret
                Se annonseringer av ledige stillinger i Forsvaret, Politiet, NSM, Sivilforsvaret og andre forsvars- og sikkerhetsrelaterte næringer.
                Tråder: 30 Innlegg: 492
                30 492
                S-1 4. Utnevnelser, utmerkelser og administrative forhold
                Alt om utnevnelser, utmerkelser og annet administrativt.
                Tråder: 8 Innlegg: 283
                8 283
                Fagforum S-2: Etterretning & sikkerhet
                S-2 1. Generelle nyheter.
                Her følger vi det generelle nyhetsbilde, hovedsaklig sikkerhets og militærrelaterte temaer, verden over.
                Tråder: 1.054 Innlegg: 33.827
                Nyeste innlegg: Interessante nyhetslinker
                1.054 33.827
                S-2 2. Etterretning
                Følg utviklingen i ulike deler av verden, regioner, land og konfliktområder.
                Underinndeling og innhold er tilpasset Etterretningstjenestens fokusområder.
                Tråder: 395 Innlegg: 28.345
                395 28.345
                Underforum:
                Tema: Russland (58/6.881)
                Tema: Asia (102/4.213)
                S-2 3. Sikkerhet
                Terrorisme, spionasje, sabotasje, subversjon og organisert kriminalitet.
                Underinndeling og innhold er tilpasset PSTs trusselvurderinger.
                Tråder: 59 Innlegg: 5.302
                59 5.302
                Underforum:
                22.juli 2011 (32/4.562)
                S-2 4. Nyhetsfeed
                Automatiske nyhetsfeeder. NB! Slettes automatisk etter en tid, så diskusjoner bør føres videre på andre tråder.
                Tråder: 201 Innlegg: 256
                201 256
                Fagforum S-3: Operasjoner & avdelinger
                S-3 1. Forsvarets avdelinger, øvelser og operasjoner
                Forsvarets ulike forsvarsgrener, våpengrener og avdelinger.
                Tråder: 2.548 Innlegg: 62.534
                2.548 62.534
                Underforum:
                Hæren (41/1.518)
                Sjøforsvaret (36/1.959)
                Luftforsvaret (62/1.285)
                Heimevernet (563/17.503)
                S-3 2. Totalforsvaret
                Diskuter totalforsvaret unntatt Forsvaret, herunder Sivilforsvaret, Redningstjenesten og Politiet.
                Tråder: 584 Innlegg: 19.529
                Nyeste innlegg: Rettssaken mot Erik Jensen
                584 19.529
                Underforum:
                Politiet (235/12.996)
                S-3 3. Ledelse
                Diskuter ledelse, strategi, operasjonskunst og taktikk.
                Tråder: 9 Innlegg: 177
                Nyeste innlegg: Ledelse
                9 177
                Rittmester
                Ledelse
                S-3 4. Militære fag og stridsteknikk
                Stridsteknikk, skyting, feltarbeider, sprengning, vintertjeneste og andre militære fag.
                Tråder: 21 Innlegg: 2.270
                Nyeste innlegg: Den store PI-tråden
                21 2.270
                pioff
                Den store PI-tråden
                av pioff
                Fagforum S-4: Logistikk & materiell
                S-4 1. Kjøretøy, fartøy og fly
                Alt om militære kjøretøy, fartøy og flymaskiner.
                Tråder: 109 Innlegg: 10.277
                109 10.277
                S-4 4. Forsvarets anskaffelser, annet materiell
                Analyser og diskusjoner om ulike anskaffelser av militært materiell til Forsvaret i Norge, samt generelle diskusjoner rundt materiell som ikke er dekket andre plasser.
                Tråder: 65 Innlegg: 827
                65 827
                Underforum:
                Landsystemer (28/624)
                Sjøsystemer (4/5)
                Luftsystemer (6/41)
                INI-systemer (23/128)
                Fagforum S-5: Planer & policy
                S-5 1. Forsvarsbudsjett, planer og doktriner
                Forsvarsbudsjett og langtidsplaner, doktriner og militærmakt. Debatt rundt politiske føringer for Forsvaret, samt Forsvarets egne strategier og planer.
                Tråder: 93 Innlegg: 6.070
                93 6.070
                S-5 3. Militærhistorie
                Her diskuterer vi norsk og internasjonal militærhistorie, avdelingstradisjoner og militaria.
                Tråder: 411 Innlegg: 10.505
                411 10.505
                Underforum:
                S-5 4. Veteranforum
                Informasjon om veteraner og reservister og aktiviteter landet rundt. FN-tjeneste, NATO-Veteraner, NROF etc.
                Tråder: 89 Innlegg: 1.564
                Nyeste innlegg: Team Rubicon.
                89 1.564
                magskor
                Team Rubicon.
                av magskor
                Fagforum S-6: Samband & IKT
                S-6 1. Fagforum Samband
                Dette formet skal være for alle innlegg om sambandsmidler, relaterte systemer, erfaringer, utdanning, avdelinger og historikk samles. Tråden vil være ugradert, noe som er en selvfølge på dette forumet.
                Tråder: 119 Innlegg: 1.706
                Nyeste innlegg: Alternativ til kontorkasse
                119 1.706
                Underforum:
                01 Fagområder (16/297)
                02 Felttriks (23/301)
                S-6 2. Tekniske forum
                Her diskuterer vi tekniske saker innenfor IKT og data, som ikke er dekket av fagforum samband.
                Tråder: 170 Innlegg: 3.016
                170 3.016
                Markedsplassen
                Kjøp og salg
                Her kjøper og selger du utstyr. Kun for privatpersoner.
                Buy and sell kit. Non-commercial use only.
                Tråder: 537 Innlegg: 2.182
                537 2.182
                Milforums testarena
                Tester med terningkast på forskjellige typer utstyr. Det forutsettes at tester ikke har noen tilknytning til produsent eller forhandler av utstyret.
                Tråder: 3 Innlegg: 16
                3 16
                Bedriftspresentasjoner
                Bedrifter som mener de har noe å tilby Milforums lesere, enten i form av produkter eller jobb, kan her legge inn en tråd med informasjon og relevante lenker.
                Tråder: 2 Innlegg: 2
                2 2
                Working...
                X