Følg Milforum på Facebook, Instagram og Twitter!

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Forsvarsrelaterte foredrag og arrangementer

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • essal
  replied
  Sånn jeg husker det, så var det vel at han ønsket svar på om det skulle være samme 50% som fikk øve hvert år, eller om det ble en rulleringsgreie som da ville ha mindre effekt.

  Det er et godt spørsmål, dog ble det stilt veldig diffust og med litt vel mye iver...

  Leave a comment:


 • berthe
  replied
  Opprinnelig skrevet av hvlt;
  Og så var det noen i publikum som kom med svært merkelige ting, spesielt klarte NK i Sogn HV-område (til dels hjuplet av sin områdesjef) å få en til å lure på om han var vel bevart.
  Ble skrekkelig nysgjerrig på hva sogningene sa , details please?

  Takker forøvrig for referatet, det var interessant lesning.

  Leave a comment:


 • Rittmester
  replied
  Army Summit 2011

  5 oktober 2011 foregår Army Summit 2011 på Akershus festning.
  Tema er Den norske Hæren etter Afghanistan – hva nå?
  http://forsvaret.no/aktuelt/arrangem...r/default.aspx

  Arrangementet foregår i regi av Den norske atlanterhavskomite, og er mellom 0900 og 1600.
  For program, se her:
  http://forsvaret.no/aktuelt/arrangem...r/Program.aspx

  Leave a comment:


 • hvlt
  replied
  Johansen redegjorde for to mulige veier HV kunne velge å følge. Det første alternativet var å satse på et landsdekkende HV etter tradisjonelt mønster. Det krever minimum en styrke på 45.000 mann. Som tidligere påvist er den årlige avgangen av soldater større enn tilgangen. Siden denne trenden allerede har pågått en tid, antok forskeren at det disponible antallet soldater i realiteten har sunket ned mot 30.000 uten at han hadde nøyaktige tall for det. Han konkluderte likevel med at HV ikke kan makte å være landsdekkende i framtiden. Han underbygde det ytterligere med å peke på at flere distriktsområder i Nord-Norge opplever fraflytting. Denne faktoren vil uansett fremtvinge mobile konsepter, hevdet Johansen. Dette aktualiserte den alternative utviklingsaksen HV kunne velge: Legge om til mobile, lette infanteriavdelinger. Det ville åpne opp for å kunne løse følgende relevante og aktuelle oppdrag:
  Sikre Hærens fremrykningsakser og baser
  Inngå i forsvaret av flyplasser
  Løse ISTAR-oppdrag (Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance)
  Johansen mener således at det vil være hensiktsmessig å satse på et mer operativt, godt utdannet og utrustet HV dimensjonert for nasjonale krigsoppgaver. Sagt på en annen måte: Utvikle et HV som støtter resten av Forsvaret under krigsoppdrag. Når det gjelder andre oppgaver HV har, som å støtte politiet med vakt og sikring i forbindelse med terroroppdrag, mente han at slike oppgaver måtte bli færre. HVs oppmerksomhet burde i stedet rettes mot å identifisere hvilke behov styrker fra de andre forsvarsgrenene har for støtte i krig, og innsatsen styres mot å kunne ivareta disse.
  Da debatten startet, ble det igjen påpekt at HV er avhengig av å få tilført ”friske” soldater i bunnen og at nåværende årlige tilsig er for lite til å opprettholde det vedtatte totalantallet av mannskaper i strukturen. Videre at evnen til objektsikring er viktig for utholdenheten og at HV kun har driftsmidler til maksimalt å trene 50 prosent av styrken årlig. HV har dessuten i noen grad bidratt til styrkebrønnen for avdelinger som har vært i Afghanistan.

  Iver Johansen fastslo at det ikke har noen hensikt å operere med militæravdelinger som ikke har tilstrekkelig utdanningsnivå, relevant utstyr og som ikke er støttet av for eksempel logistikk- og sanitetsoppsetninger. Han påpekte også at selv om den nominelle størrelsen på forsvarsbudsjettet kan se bra ut, er kjøpekraften kraftig svekket. (Merknad fra referent: Allerede i 2006 var kjøpekraften redusert til halvparten – eller med 50 prosent – sammenlignet med 1990 som var siste året budsjettet fortsatt utgjorde ca. 3 prosent av BNP. Dette var det ”normale” budsjettnivået under hele den kalde krigen fra begynnelsen av 1950-årene da Koreakrigen pågikk). Svekket kjøpekraft gjør at deler av HV mangler utstyr. I tillegg er Hærens kapasiteter nedslitt. Hvis det ikke tas grep, kan HV risikere å bli en papirtiger.

  I den videre debatten ble en rekke temaer og enkeltfaktorer trukket inn. Jeg vil i det etterfølgende trekke frem noen av disse og kommentere enkelte litt mer utfyllende.

  Det kom tydelig fram at HV primært trener på soldatferdigheter. Noen avdelinger er godt trent, mens andre vil trenge fire uker for å bli klare til innsats. I tillegg er det mange steder manko på avdelingsmateriell. Samordningen med det sivile samfunn er en vesentlig del av HV-distriktenes territorielle ansvar.

  Behovet for at HV finner sin rolle i fred, i nasjonale kriser og krig, kom også opp igjen. Hva skal HV gjøre hvis det blir krig, ble det spurt på nytt. Det ble videre fremhevet at de nasjonale oppgavene må være dimensjonerende, ikke utenlandsoperasjonene. Det ble også understreket at et samarbeid må være toveis. Det er i et slikt perspektiv viktig at Hæren støtter HV for å få det territorielle forsvaret til å virke. Det kom også fram at HV-distriktene ivaretar forsvarsplanleggingen på en god måte, kanskje bedre enn det regimentene i sin tid maktet, ble det hevdet. Forholdet mellom spesialstyrkene og hvem som skal ha hvilken rolle i å støtte politiet, ble også drøftet. Det var liten uenighet om at det HV Norge vil få, blir noe annet enn det tradisjonelle, knyttet til den kalde krigen.

  Et spørsmål som skapte temperatur, var det politiske pålegget om at 50 prosent av hele styrken skal øves årlig. HV-befal som har skoen på, argumenterte saklig og engasjert for at dette ikke var en optimal løsning. En slik detaljstyring vekte harme fordi det bidro til å underminere kvaliteten på de styrkene som står for de operative leveransene som er etterspurt. I tillegg fratar opplegget de ansvarlige sjefene muligheten for selv å finne de løsningene som gjør at de kan ivareta de prioriterte oppdragene på beste måte. Slik referenten oppfattet det, reagerte avdelingssjefene i HV særlig på at de ikke fortsatt kunne velge å holde innsatsstyrkene på et nødvendig treningsnivå for å oppnå dette, men i stedet måtte bruke knappe midler på å trene hele ”grunnfjellet” i elementære ferdigheter.

  Konflikten om ”016”-avdelingene ble også berørt. Fremgangsmåten ble beklaget, men tiltaket ble knyttet til at det var nødvendig å klargjøre at det er de politiske myndigheter som kontroller og disponerer det militære maktapparatet.

  Det ble videre vist til at Norge har en tendens til å velge midt på treet, ja takk begge deler. En slik tilnærming som eventuelt viderefører for mye av konsepter og oppgaver som var knyttet til å sette mobiliseringsforsvaret på krigsfot, kan føre til at HV som forsvarsgren forvitrer på rot. Uansett hvilken retning HV velger å følge, vil det være avgjørende å framstå som en effektiv organisasjon som tilbyr relevante militære kapasiteter for krise og krig, samt levere etterspurte tjenester til det sivile samfunn i fredstid.

  Debatten viste at både Forsvaret og samfunnet har behov for å ta vare på og videreføre den kunnskapen og de ferdighetene HV forvalter. Spørsmålet er på hvilken måte dette skal ivaretas. Hvordan skal for eksempel HV håndtere sitt territorielle ansvar? Ved å slå seg sammen med Hæren til et felles landforsvar, men der begge forsvarsgrenene innenfor et felles konsept tilfører, opprettholder og videreutvikler sine unike bidrag, kapasiteter og særtrekk? Eller ved at HV sikter seg inn mot å utvikle lette infanteriavdelinger for krigsformål som kan understøtte de andre forsvarsgrenenes avdelinger med operative leveranser? Hva med støtte til politiet i forbindelse med terroranslag, er dette fortsatt en aktuell og prioritert oppgave? En oppgave det syntes å være betydelig enighet om, var at utholdenhet krever reservestyrker og at HV som ansvarlig for det territorielle forsvaret, burde rulleføre og ivareta disse.

  Alle spørsmålene i forrige avsnitt er et uttrykk for at det hersker en ikke ubetydelig usikkerhet og kanskje uenighet om hva HVs rolle skal være i framtiden. At denne usikkerheten også eksisterer internt i HV, framkom som en tydelig undertone på møtet. Det som derimot kom utvetydig fram, var at det er en betydelig frustrasjon i HVs organisasjon på grunn av opplevd detaljstyring og mangel på driftsmidler til å gjennomføre kvalitetsreformen etter forutsetningene. Dette er meget forståelig – få ting er mer demotiverende enn å bli fratatt muligheten for å løse en pålagt oppgave, som her på grunn for lite midler til nødvendig trening av soldater og avdelinger.

  Roald Gjelsten
  Oslo forsvarsforening
  Referatet refererer ikke Vedum på noe jeg har sitert ham på i et annet innlegg. Ellers må jeg si at Skaret var den som suverent virket mest fornuftig i panelet, både Johansen og spesielt Bjerga hadde en del merkelige ting. Og så var det noen i publikum som kom med svært merkelige ting, spesielt klarte NK i Sogn HV-område (til dels hjuplet av sin områdesjef) å få en til å lure på om han var vel bevart.

  En interessant ting som kom fram i diskusjonen etterpå var at en årlig trening for et F-styrke HV-område koster kr. 800.000. HV-staben gikk inn for å ha som et framtidig mål at halvparten av alle HV-områder skal trene hvert år og halvparten hvert annet år (for såvidt delt i et A-lag og et B-lag ut fra viktighjeten av oppdrag). Dette vil koste ca. 145 millioner kroner pr. år. Jeg ser rett og slett ikke at dette er et fullstendig urealistisk mål.

  Leave a comment:


 • hvlt
  replied
  Jeg fikk offisielt referat fra møtet om HV i Oslo Forsvarsforening nå. Jeg deler det på to innlegg, da det ellers er for langt:

  Hva vil vi med Heimevernet?
  Dette er et resymé fra et åpent møte i regi av Oslo forsvarsforening onsdag 14. september 2011 fra kl 1630–1830 i lokalene til Forsvarets stabsskole på Akershus festning

  Lederen i OFF, Christian Bugge Hjorth, var møteleder og i panelet satt stortingsrepresentant Trygve Slagsvold Vedum fra Senterpartiet, forsker Kjell Inge Bjerga fra Institutt for forsvarsstudier, oberstløytnant Nils Arne Skaret fra HV-staben og forsker Iver Johansen fra Forsvarets forskningsinstitutt. Lederen trakk i sin introduksjon inn HVs innsats i kjølvannet av den 22. juli og viste også til andre oppgaver personell fra Heimevernet har vært med på å løse den senere tid. Med dette som bakgrunn ble møtets problemstilling – hva vil vi med HV? – satt under debatt.

  Stortingsrepresentanten, som sitter i utenriks- og forsvarskomiteen, var første innleder. Han vektla at HV gjør Forsvaret synlig og gjennom sitt virke bidrar til at mange fortsatt kjenner til og har et forhold til forsvarsmakten. I en tid hvor færre av det enkelte årskull enn tidligere avtjener verneplikt, er dette et viktig bidrag til å holde oppe forsvarsviljen i befolkningen. Når det for mange ikke lenger er selvsagt hvorfor vi trenger et sterkt forsvar, kan en slik synlighet bety mye for at Forsvaret opprettholder et brukbart budsjettnivå i en tid med stadig hardere kamp mellom ulike samfunnssektorer om tilgjengelige midler. Som en viktig årsak for Norge til å ha et sterkt forsvar, trakk Slagsvold Vedun fram behovet for å hevde suverenitet i havområdene med store energi- og fiskeressurser. Han begrunnet dette med at knappheten på slike ressurser trolig ville øke og at det i framtiden kan bli kamp om disse. Han vektla også at Heimevernet var den organisasjonen som i dagens situasjon kan ta imot og nyttiggjøre seg dem som slutter etter avtjent førstegangstjeneste, samt gi et tilbud til dem som dimitterer etter lengre tjenestetid (reservestyrker). Oppsummert var hans hovedpoeng at det går en linje fra synlighet og utvist samfunnsnytte til forsvarsvilje i befolkningen, noe som igjen danner grunnlaget for politisk vilje til å opprettholde bevilgningene til Forsvaret.

  Oblt Skaret som er informasjonssjef i HV-staben foretok en bred gjennomgang av HVs oppgaver og situasjon. Etter at HV overtok ansvaret for det territorielle forsvaret av Norge i 2006, har kontakt og samordning med det sivile samfunn vært en sentral oppgave. Han nevnte som et eksempel at han som distriktssjef for HV 05, var militærmaktens kontaktpunkt med to fylkesmenn og tre politimestre. Prioriteten var å trene avdelingene mest mulig i tråd med kvalitetsreformen for å holde oppe den operative evnen på innsatsstyrkene som totalt består av rundt 3500 frivillige, gjennom 15-20 dagers årlig trening. Områdestrukturen som består av 240 områder med i størrelsesorden 40.000 soldater, forholder seg til kommunene. Mens innsatsstyrkene har trent bra siden 2006, var 2009 et unntaksår for resten av mannskapene i HV. I 2010 ble 25 prosent av disse øvet og resultatet i 2011 ser ut til å bli 45 prosent. HV mangler i år rundt 300 millioner på budsjettet for å kunne møte kravene til tilstrekkelig øvingsaktivitet.

  Problemene som de knappe treningsressursene til HV-områdene forårsaker, blir forsterket av at den årlige avgangen eller ”turnover” av soldater ligger på rund 10 prosent. Det betyr at det ofte ikke er rom for å ta seg av og lære opp de nye soldatene fra starten av. Det må nødvendigvis svekke avdelingens operative evne som blant annet har lokalkjennskap som viktig byggekloss når et sikringsoppdrag skal løses. I tillegg er den årlige tilveksten mindre enn avgangen, noe som gjør at det totale antall HV-soldater avtar litt etter litt. På den annen side er sjøkomponenten omorganisert og oppgradert materiellmessig, noe som øker evnen til å gjennomføre felles oppdrag i strandsonen, eksempelvis sikring av havner. Kort oppsummert: Driftsmidlene strekker ikke til for å oppfylle minimumskravene til trening for de ordinere HV-styrkene. Den treningen som blir gjennomført, avgrenser seg i stor grad til å øve på grunnleggende soldatferdigheter, mindre på å operere i avdelingsforband. Prioritet har vært gitt til i størst mulig grad å opprettholde kvaliteten på innsatsstyrkene.

  Forsker Bjerga startet med å påpeke at den sikkerhetspolitiske forståelse har endret seg betydelig det siste tiåret. Mens analysene rett etter tusenårsskiftet var svært optimistiske og ikke regnet med at det ville være noen militær trussel mot Norge de neste 15-20 årene, endret vurderingene seg fra rundt 2006–2007 i retning av at den sikkerhetspolitiske situasjon var uforutsigbar. Forsvarsmessig ble mantraet fleksibilitet, noe som forutsatte en styrkebrønn med tilgang til relevante, kampklare taktiske avdelinger med reaksjonsevne og mobilitet. Dette representerte en endret virkelighetsforståelse og medførte blant annet at norske myndigheter ikke lenger kunne regne med noen varslingstid dersom en eventuell aggressor skulle slå til. Denne endrede analysen aktualiserte også spørsmålet om utholdenhet og dermed nytten av å ha reservestyrker til disposisjon.

  Bjerga fremhevet videre at gitt størrelsesnivået på de samlede norske landforsvarsstyrkene, kan en mulig vei å gå være å slå sammen Hæren og HV til et landforsvar, noe generalmajor Gullow Gjeseth og han har anbefalt i en studie. En slik løsning kan legge grunnlaget for en administrativ og operativ forenkling med mulighet for lettere å etablere en felles forståelse for landoperasjoner. Bjerga innrømmet at følelsene og tradisjonene på dette feltet er så sterke at dette ikke ville bli noen enkel prosess å gjennomføre. På den annen side påpekte han at dette ikke behøvde å innebære at HV eller Hæren oppga sine særpreg. Tvert i mot mente han disse egenartene kunne videreføres og styrkes innenfor en slik ramme ved at Hæren rendyrket mobilitet og HV rulleførte reserven som en fremtidig viktig komponent av territorialforsvaret. En slik struktur ville også kunne håndtere en rask utøkning av vernepliktsmassen dersom det – mot formodning? – skulle oppstå en situasjon der dette fremstår som en mulig og reell opsjon.

  Forsker Johansen startet med en generell observasjon: HV er den forsvarsgren som opererer under de mest endrede rammebetingelser, men som er minst endret. Oppdraget med å sikre mobiliseringssystemet og derigjennom bidra til å sette Forsvaret på krigsfot, tilhører historien. Mens Hæren i dag er en operativ organisasjon, strever HV med økonomisk ubalanse, synkende treningsstandard og identitetskrise. Spørsmålet blir: Hva kan HV gjøre innenfor de rammene de har og de midlene det er sannsynlig at forsvarsgrenen vil få i framtiden?

  Leave a comment:


 • Lille Arne
  replied
  Jeg venter på referat fra møtet over?

  I kveld, tirsdag 20. september, Trondheim Militære Samfund: "Luftforsvarets bidrag i Afghanistan". Løytnant Fulford, kadett ved Luftkrigsskolens 3. avdeling, forteller om noen av de utfordringene Norwegian Aeromedical Detachment (NAD) har møtt, blant annet evakueringen av alvorlig sårede soldater etter trefningen 2. mai 2010.

  Lille Norge, Luftkrigsskolen kl. 1900

  Leave a comment:


 • hvlt
  replied
  I morgen arrangerer Oslo Forsvarsforening følgende møte:

  Leave a comment:


 • Rittmester
  replied
  NROF arrangerer Militærmaktseminar på Forsvarets høgskole 7 - 9 oktober.
  NB: Søknadsfristen går ut onsdag førstkommende, så man bør bestemme seg raskt!

  Norske Reserveoffiserers Forbund - NROF, arrangerer militærmaktseminar på
  Akershus festning/Forsvarets høgskole. Medlemmer av Forsvarets høgskoleforening
  inviteres til å delta.

  Tema er: "Småstaten Norge og militærstrategi"


  Temaet brytes ned i følgende økter:
  Fredag kl 17:00-20:00
  Forsvaret –
  et utenriks- og sikkerhetspolitisk verktøy

  Lørdag kl 09:00-12:00

  Militærstrategisk tenkning før og nå

  Lørdag kl 13:00 - 16:00

  Militærstrategisk tenkning i norsk kontekst

  Søndag kl 09:00 - 12:00

  Libya og luftmakt som strategi


  Du vil få tilgang på landets fremste eksperter innen feltet militærmakt! Av foredragsholdere kan nevnes; tidl
  forsvarssjef Sverre Diesen, Jacob Børresen, Nils Holme, obltn Harald Høiback, kommandørkapt Ola Bøe Hansen.
  http://forsvaretshogskoleforening.no...readmoreid=484

  Leave a comment:


 • Nixon
  replied
  Re: Forsvarsrelaterte foredrag

  Dette er jo veldig dagsaktuelt:

  ifs.forsvaret.no/seminar-konferanser/Si ... panel.aspx

  Coalition warfare in Libya: implications for NATO

  International academics discuss the NATO operation in Libya. Tuesday 7 June 17:30–19:00 at the University of Oslo.

  In March 2011, NATO started yet another operation in Libya. What implications has that operation had so far for NATO’s internal processes and external relations?
  This topic will be discussed by four leading experts on NATO:
  Dr Alyson Bailes, University of Iceland
  Prof. Christopher Coker, London School of Economics
  Prof. Damon Coletta, US Air Force Academy and Norwegian Institute for Defence Studies
  Prof. Sten Rynning, University of Southern Denmark  Venue: The University of Oslo, room 847 in the Eilert Sundt building.

  NATO’s operations after the end of the Cold War, particularly in the Balkans and in Afghanistan, have been useful for the transformation of the Alliance. But these operations have also created tensions within the Alliance, affected relations to actors such as Russia, and raised debates over NATO’s purpose and future policy options.

  The panel discussion is organised as part of the research programme “NATO in a Changing World”, a joint effort between the Department of Political Science at the University of Oslo and the Norwegian Institute for Defence Studies (IFS).
  Er ganske sikker på at jeg kommer meg med på den.

  Leave a comment:


 • Nixon
  replied
  Re: Forsvarsrelaterte foredrag

  Må en ikke melde seg på for å delta på disse?

  Kan forøvrig anbefale Institutt for Forsvarsstudier sine seminarer. Har deltatt på en del av dem. Disse må en forøvrig melde seg på.

  Om en søker dem opp og legger dem til på facebook får en info om arrangementer og publikasjoner, en kan også få info om seminarene deres gjennom nyhetsbrevet på publikasjons siden deres.

  Neste seminar er på mandag. Oversikt over seminarer på denne lenken: ifs.forsvaret.no/seminar-konferanser/Si ... anser.aspx

  EDIT: NUPI, Nobel Instituttet og PRIO har forøvrig også interessant seminarer. På Nobel tror jeg de er åpne for alle(har bare møtt opp på et av dem), men ved NUPI og PRIO må en melde sin interesse på forhånd.

  Leave a comment:


 • Rittmester
  replied
  Re: Forsvarsrelaterte foredrag

  Sikkerhetspolitisk utvalg ved Krigsskolen arrangerer seminar på Litteraturhuset onsdag 1. juni, kl 19.00- 21.00.

  Tema er:
  "Norge i krig: Skaper norske krigere fred?"

  Blant panelet er generalmajor Robert Mood.

  Norge i krig: Skaper norske krigere fred?

  Tid: Onsdag 1. juni, kl 19.00- 21.00

  Sted: Amalie Skram, Litteraturhuset

  Arrangør: Sikkerhetspolitisk utvalg ved Krigsskolen

  Gratis inngang

  Nesten daglig er norske soldater involvert i stridskontakter. Norge er engasjert i opprørsbekjempning på vegne av den Afghanske stat og dette har i aller høyeste grad farget kulturen og utdannelsen til våre soldater. Denne nye kulturen som har blitt fostret frem har fått stadig større aksept og fokuset ligger nå på å skape en sunn krigerkultur.

  Hvordan påvirker denne kulturen evnen til å skape fred i Afghanistan?

  Hvordan henger så denne utviklingen sammen med den rødgrønne regjeringens ambisjon om å vende blikket i større grad mot FN og fredsbevarende operasjoner?

  Skaper norske krigere fred på vegne av fredsnasjonen Norge?

  Sikkerhetspolitisk utvalg ved Krigsskolen ønsker å ha deg med på å holde liv i debatten om hva slags hær Norge har behov for. Hvor ønsker vi at utviklingen skal gå og hvor står vi etter Afghanistan?

  Paneldeltakere:

  Roger Ingebrigtsen, Statssekretær Forsvarsdepartementet

  Ine Marie Eriksen Søreide, leder av stortingets Utenriks- og forsvarskomite

  Kristian Berg Harpviken, direktør i PRIO

  Hedda Langemyr, daglig leder i Norges Fredsråd

  Atle Sommerfeldt, Generalsekretær Kirkens Nødhjelp

  Robert Mood, Generalmajor, tidligere sjef for FNs observatørkorps i Midtøsten (UNTSO)

  Leave a comment:


 • Rittmester
  started a topic Forsvarsrelaterte foredrag og arrangementer

  Forsvarsrelaterte foredrag og arrangementer

  FFI arrangerer FFI-forum i Oslo Militære Samfund tirsdag 31 mai kl 13 - 15.

  Tema er:
  "Hva betyr Norges nærvær i Afghanistan?
  Befolkningen i Faryab har svart"

  Invitasjon: http://www.ffi.no/no/Aktuelle-tema/FFI- ... nistan.pdf
  Last edited by Rittmester; DTG 030933B Apr 20, .

Fremhevede emner

Collapse
 

Veteranmeldingen 2020

Meld. St. 15 (2019–2020)

Også vi når det blir krevet — Veteraner i vår tid


Tilråding fra Forsvarsdepartementet 15. april 2020, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Solberg)

Melding til Stortinget

Meldingen oppsummerer de seneste ti årenes innsats for personell i internasjonale operasjoner for Norge, og peker ut veien for den framtidige...
 

Sikkerhetsloven


(Illustrasjonsfoto: Denne posten er ikke gradert.)


Vi fikk ny sikkerhetslov 1.januar 2019: https://www.nsm.stat.no/publikasjone....-januar-2019/


Det ble utgitt en serie veileder utover høsten i fjor: https://www.nsm.stat.no/publikasjone.../veiledninger/...
 

UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet

UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet har kommet ut med en ny utgave:

https://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/UD%202-1%20(norsk).pdf

...
 

COVID-19 virusutbrudd

En ny type coronavirus som nå sprer seg i Kina.

Det ble først oppdaget i midten av desember i millionbyen Wuhan i sentral-Kina. Viruset tilhører coronavirus-familien, men dette er en helt ny variant som ikke er oppdaget tidligere. Det finnes forskjellige typer coronavirus innenfor denne familien, men denne genetiske koden ligner mest på SARS av de vi kjenner til.
Mest sannsynlig...
 

NSM: Årlig risikovurdering


Ole Gunnar Onsøien
NTB scanpix

– Betydelig risiko for spionasje, sabotasje og terror


Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) med ny, nedslående vurdering av IKT-trusselbildet i Norge.

– Både store og små virksomheter i offentlig og privat sektor er utsatt. Den grunnleggende sikkerheten er ikke på plass, sier direktør Kjetil Nilsen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet...
 

Nyhetssaker: Veteraner

Starter en nyhetstråd for relevante nyheter for Veteraner. Innenlands som utenlands.

Åpent for alle å publisere det man finner interesseant.

 

Fokus - Etterretningstjenestens årlige vurderingEtterretningstjenestens rapport kan lastes ned fra lenken til høyre på siden:
http://forsvaret.no/aktuelt/publisert/n ... pport.aspx

Rapporten dekker hovedpunktene:
Kode:
  Globale utviklingstrekk
  Nordområdene / Arktis
  Russland
  Afghanistan
  Pakistan
  Kina
  Midtøsten og Nord-Afrika
  Iran
  Sudan
  Somalia
  Terrorisme
  Spredning av
...
 

Forsvarets veterantjeneste (FVT)

Forsvarsnett: Forsvaret vil ha veteransenter Katrine Gramshaug, SDV, 2007-06-06


– Forsvaret trenger et rekreasjonssenter for veteraner. Det er viktig at vi nå får på plass et fast sted hvor vi kan tilby tjenester til veteraner, sier forsvarssjef Sverre Diesen.

Av Katrine Gramshaug, Personell-, økonomi- og styringsstaben

http://www.mil.no/veteraner/start/aktue...

Donasjoner

Collapse
Working...
X