Google

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Foredrag i Oslo Militære Samfund (OMS)

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • Rittmester
  replied
  Forsvarssjefen holdt sin årlige tale i OMS i kveld:

  Kjære alle sammen. Godt nytt år!

  Forsvarssjefens tale i Oslo militære samfunn er en tradisjon, likeså er tema «Status og utfordringer i Forsvaret». Ved inngangen til et nytt tiår er det naturlig å rette blikket fremover og vurdere hvordan Forsvaret skal møte de utfordringene som ligger foran oss.

  Det er nettopp dette som er gjort i mitt fagmilitære råd (FMR) til regjeringen 8.okt 2019. Rådet er tydelig på behovet for å øke volumet i Forsvaret for at vi skal kunne løse våre oppgaver på en troverdig måte i fremtiden. Behovet er et resultat av en forverret sikkerhetspolitisk situasjon og økte krav og forventninger fra våre NATO-allierte til hva Norge bør bidra med til fellesskapet.

  Rådet bygger videre på gjeldende LTP – Kampkraft og Bærekraft. Rådet bygger på den forutsetning at vi når målsettingene for den fire-års perioden vi avslutter i år.

  Gjeldende langtidsplan legger opp til en omfattende modernisering og omstilling av Forsvaret fra 2017 og 20 år frem i tid. En rekke enkelttiltak skal bidra til å styrke Forsvarets operative evne, kampkraft og bærekraft.

  Regjeringen har økt bevilgningene til Forsvaret med 9,4 milliarder i nominelle kroner disse fire årene. Forsvaret vil i tillegg ha effektivisert driften for mer enn 1 mrd kroner i samme periode. Betydelige ressurser er dermed gjort tilgjengelig for omstilling og modernisering. Pengene er benyttet til å styrke grunnmuren i Forsvaret og investere i nye kapabiliteter.

  Innholdet i FMR er vel kjent for denne forsamlingen. Hovedvekten av mitt foredrag er derfor viet hvor vi står i dag med hensyn til de styrkingene gjeldende LTP vektlegger. Den sikkerhetspolitiske situasjonen påvirker oss i vår daglige oppgaveløsning, og har vært en viktig faktor i utformingen av FMR. Jeg vil derfor starte med sikkerhetsutfordringene og deretter gå over til hvordan vi har løst våre oppgaver i 2019.


  Den globale stormaktrivaliseringen mellom USA, Kina og Russland tiltar. Militære virkemidler brukes i økende omfang for å sende signaler og markere interesser. Dette skjer også i våre nærområder, noe den russiske øvelsen «Ocean Shield» i august 2019 og gjentatte amerikanske bombeflytokt inn i Barentshavet siste året er eksempler på.

  Under øvelse «Ocean Shield» sendte Russland flertallet av fartøyene fra Østersjøflåten og Nordflåten inn i Nordsjøen og Norskehavet. Først øvde de på å stenge tilgangen til Østersjøen og Norskehavet, deretter øvde de bastionsforsvaret i Norskehavet. Dette er den største og mest fremskutte øvelse vi har sett siden den kalde krigen. Norges utfordring er at vi ligger bak den fremskutte russiske forsvarslinjen ved GIUK gapet som ble demonstrert under øvelsen. Blir denne etablert vil det være meget krevende å få allierte forsterkninger inn til landet vårt.

  Nordområdene og Arktis har fått økt oppmerksomhet, og vi ser at interessemotsetningene blir mer fremtredende. Russland vil beskytte og regulere sine rettigheter i nord og søker samarbeid med Kina i denne sammenheng. Land som USA og Storbritannia ønsker ikke regulering, men vektlegger alle former for navigasjonsfrihet. Det siste året har vi også sett stormaktene teste hverandre over bevegelsesfriheten i den nordlige sjørute. USA kritiserer Russland for å ta seg til rette i Arktis og er mot et kinesisk nærvær i regionen. Kina er opptatt av tilgangen til naturressursene og søker fotfeste i regionen. Deres invitasjon til debatt om hjemmelsgrunnlaget i Svalbard traktaten er i denne sammenheng bekymringsfullt sett med norske øyne. Et russisk-kinesisk samarbeid i nord vil kunne utfordre våre interesser i området.

  Kina har utfordret FNs havrettskonvensjon over flere år i Sør-Kina havet. Russland har gjort det i Kertsj stredet ved inngangen til Azovhavet siden 2018. De siste 10 måneder har vi sett Tyrkia gjøre det samme utenfor kysten av Kypros. I disse tilfellene hevder den sterkeste sin rett, og understøtter sitt standpunkt med militære maktmidler. Handlingene har medført protester fra FN og EU, men til nå har det internasjonale samfunn ikke grepet inn. Dette er dårlig nytt for småstater med store økonomiske verdier i sine havområder.

  Barentshavet og Norskehavet har fått økt militærstrategisk betydning både for Russland og USA. Operasjonskonsepter fra den kalde krigen er revitalisert, og det øves og opereres jevnlig i dette området.

  Aktiviteten i det russiske forsvaret er opprettholdt på et høyt nivå, og utviklingen av nye våpensystemer fortsetter. Siste året har vi sett flere russiske marineøvelser utenfor Norges kyst samt deployering av multirolle ubåter ut i Atlanteren. Disse ubåtene er en direkte og alvorlig trussel for norsk og alliert sikkerhet, og kan true amerikanske forsterkninger til Europa. Aktivitetsmønsteret og utplassering av langtrekkende missiler på nesten alle våpenplattformer, gjør at varslingstiden for et eventuelt angrep er meget kort.

  Kina fortsetter sin militære opprustning i et stadig større tempo. I USA er oppmerksomheten i økende grad rettet mot Kina, og det er et spørsmål om dette vil påvirke den transatlantiske link og sikkerhetsgarantiene til Europa. USAs militære nærvær i Europa per i dag tyder ikke på dette, men på den annen side er forventningene deres til europeiske allierte blitt både større og tydeligere når det gjelder å ta økt ansvar for egen sikkerhet.

  Den sikkerhetspolitiske utviklingen globalt og lokalt kan gjøre det krevende å opprettholde stabilitet og forutsigbarhet i nordområdene i fremtiden. Skal Norge kunne påvirke denne utviklingen må vi være mer aktive ovenfor andre nasjoner for å fremme og håndheve norske interesser og norsk politikk. I en verden hvor den sterkeste i økende grad tar seg til rette, vil vår militære evne og vårt militære nærvær spille en viktig rolle, både for avskrekking og for å beholde politisk handlefrihet.

  Vi vil alltid være avhengig av allierte for å lykkes med en balansegang i nordområdene, men uten et relevant forsvar i en realpolitisk virkelighet kan vi fort bli småstaten ingen tar hensyn til.


  NATO feiret 70 år i 2019. Organisasjonen har tilpasset seg skiftende sikkerhetspolitiske utfordringer gjennom årene. Etter den kalde krigen var NATOs oppmerksomhet rettet mot samtidens trusler og «out of area» operasjoner. NATO-møtet i 2014 var starten på en reorientering mot kollektivt forsvar. Fram til i dag har det vært satt et sterkere søkelys på byrdefordeling, reaksjonsevne samt fremskutt nærvær.

  I 2019 godkjente militærkomiteen NATOs nye militære strategi som er tilpasset det gjeldende trusselbildet. Arbeidet med å etablere et helhetlig konsept for avskrekking og forsvar er godt i gang, og ventes godkjent ila 2020. NATO er også i gang med å revidere de nye regionale forsvarsplanene i Europa. Disse skal tilpasses konseptet for avskrekking og forsvar. I denne sammenheng vil en egen plan for beskyttelse av sjøveis forbindelseslinjer og forsterkningstransporter bli utarbeidet.

  Omfanget av øvelser i NATO-rammen øker, og disse rettes mer mot kjerneoppgavene og krigføring mellom stater.


  I fjor sa jeg at antallet sensorer og plattformer var marginalt for å løse våre pålagte oppgaver. Aktivitetsnivået i 2019 har forsterket dette inntrykket. Det økte aktivitetsnivået hos vår nabo i øst og fra allierte har kontinuerlig utfordret tilgjengeligheten på Forsvarets ressurser.

  MPA-miljøet på Andøya har stått på dag og natt for å levere flytimer til overvåking av aktiviteten i våre nærområder. Klargjøring av egne fly samt støtte til allierte fly som har operert ut fra Andøya, har pågått kontinuerlig høsten 2019. Til tross for en aldrende flypark og lav bemanning har avdelingen levert iht krav. BZ

  Også F-16 miljøet i Bodø har merket det økte operasjonstempoet. QRA ble aktivert en rekke ganger i 2019, og i perioder ble beredskapen i tillegg økt til 4 fly.

  Sjøforsvarets fartøyer, både i Marinen og Kystvakten, har vært hyppig engasjert i tilstedeværelse, overvåking og suverenitetshevdelse. Marinens fartøyer har gjennomført 38% av sin seilingstid i Nord-Norge. Korvettene og ubåtene har tilbrakt mer tid og hatt høyere aktivitet i nord enn i sør. Oppdragsmengden har resultert i at fartøyene har seilt mer enn planlagt i 2019. Kystvakten har opprettholdt sitt aktivitetsmønster og gjennomført 1 120 inspeksjoner, og gitt 242 reaksjoner i 2019. Dette er et normalt nivå.

  Antallet allierte soldater som har vært på trening i Norge siste året er på det dobbelte av forventningene fra 2016. Vertsavdelingene i Hæren har dermed fått langt større aktivitet knyttet til denne rollen enn planlagt. En positiv effekt er økt kompetanseoverføring mellom våre avdelinger og allierte styrker.

  Erfaringene fra 2019 har understreket at vi har for få enheter til å løse Forsvarets oppgaver innenfor gjeldende ambisjonsnivå. De samme erfaringene har forsterket inntrykket av at vi mangler nødvendig utholdenhet i hele organisasjonen. Bemanningsnivået er tilpasset en langt lavere fredstidsaktivitet enn det som kreves i dagens situasjon, og vi har ikke lenger fleksibilitet til å omprioritere menneskelige ressurser i organisasjonen. Dette innebærer at belastningen på våre ansatte blir urovekkende høyt. Samtidig vil jeg berømme dem for den fantastiske innsatsen de legger ned for at vi skal kunne løse våre oppgaver.

  I det fagmilitære rådet har jeg anbefalt en betydelig personelløkning for å styrke utholdenheten i hele organisasjonen. Jeg har videre anbefalt å prioritere dette tidlig i neste periode, slik at vi kan få maksimalt ut av den strukturen vi har.


  Sikkerhetssituasjonen i Irak har forverret seg i 2019, og nådde en foreløpig topp i kjølvannet av drapet på Qasem Soleimani 3. januar, og Irans tilsvar i form av missilangrep på koalisjonsbasene ved Al-Assad og Erbil natt til 7. januar. Like etter vedtok parlamentet at alle utenlandske styrker må forlate Irak snarest. Mange stiller seg derfor spørsmål om hva som nå vil skje.

  For det første oppfattes ikke parlamentets beslutning som en ordre. Et slik vedtak må omsettes av regjeringen. Ber regjeringen oss forlate Irak, vil vi selvfølgelig gjøre det. Det er imidlertid ikke sikkert regjeringen ønsker at koalisjonen forlater Irak. Alternativene kan fortone seg verre.

  Uten koalisjonens nærvær kan Iran ta økende grad av kontroll over Irak, noe som vil kunne endre maktbalansen mellom Iran og Saudi-Arabia i hele regionen. Et annet alternativ er at misnøyen med sittende irakiske regjering kan resultere i borgerkrig. Til sist vil ISIL kunne få nødvendig handlingsrom til å gjenopprette sitt kalifat i de sunni-dominerte delene av Irak.

  Regjeringen i Bagdad leter utvilsomt etter en løsning som gir størst mulighet for at de beholder egen handlefrihet. President Trump sin oppfordring til NATO om å ta en større rolle i Irak, kan nettopp være et slikt alternativ. Det er ingen tvil om at NATO kan overta hele «Operasjon Inherent Resolve», og vil kunne garantere et tydeligere skille til USAs «Maksimum Pressure Campaign» mot Iran.

  Irans angrep på Al-Assad basen med 17 ballistiske missiler rammet vårt styrkebidrag fra Panserbataljonen. Til alt hell ble våre soldater varslet om angrepet og tok nødvendige forholdsregler. Ingen soldater ble skadet, og skadene på materiell og infrastruktur er minimale. Jeg vil berømme soldatene våre og deres profesjonelle innsats og ro i denne tiden.

  Irans svar med ballistiske missiler mot to koalisjonsleire er en betydelig heving av spenningen i regionen. Dersom Iran sto for det initielle varselet om angrepet, kan det tolkes som en avmålt og kontrollert respons på drapet av Soleimani. Uten varselet er det ingen tvil om at mange allierte soldater ville blitt drept, og situasjonen kunne fort eskalert til krig. Nedskytingen av det Ukrainske passasjerflyet i Teheran kan tyde på at noen i Iran var forberedt på nettopp det.

  Angrepet er et eksempel på hvilken trussel moderne missiler representerer, og hvor liten varslingstid man får mot slike angrep.

  Vi er i ferd med å gjenoppta mentoreringen etter irakernes eget ønske, og vi planlegger med å opprettholde vårt bidrag til koalisjonen ut året. Hva som skjer i fortsettelsen, får vi vente med inntil politiske samtaler avklarer veien videre.


  I Afghanistan mentorer vi fortsatt spesialpolitienheten i Kabul. Dette oppdraget har vi hatt i over 10 år og våre afghanske kollegaer er blitt dyktige innen kontraterror operasjoner. Sikkerhetssituasjonen i Afghanistan er imidlertid ikke blitt bedre de siste årene.

  Arbeidet med å etablere en fredsavtale mellom USA og Taliban strandet på målstreken i september 2019. Det er imidlertid håp om at disse samtalene vil bli gjenopptatt. Alle parter ser at kun en politisk løsning som inkluderer Taliban kan bringe fred til dette krigsherjede landet. Taliban av 2019 er mer moderate. De har ved flere anledninger gått til angrep på de militante islamistene i ISKP for å hindre at ekstremistene får utvidet fotfeste i landet.

  USA har ambisjoner om å redusere sitt styrkebidrag i Afghanistan. Min vurdering at et amerikansk nedtrekk vil komme i nær fremtid uavhengig av samtalene med Taliban. NATO vil da sannsynligvis følge opp med et tilsvarende nedtrekk. Nedtrekket vil ikke endre evnen til å støtte de afghanske sikkerhetsstyrkene, men reduserer robustheten til allierte styrker.

  Fra mine samtaler med sjef RSM har jeg fått et bestemt inntrykk av at det fortsatt er ønskelig at Norge viderefører mentoreringen av spesialpolitienheten i Kabul, uavhengig av eventuelt nedtrekk. Vi har også tatt på oss oppdraget å lede det allierte militærsykehuset i Kabul fra april 2020 for en periode på 18 mnd.


  I november avsluttet vi vår andre deployering av et C-130J transportfly til støtte for FN-operasjonen i Mali. Forsvaret er forberedt på en ny deployering av fly de kommende årene. I mellomtiden fortsetter vi driften av leiren i Bamako ut 2022.

  Norge har mottatt en forespørsel fra Frankrike og Mali om å delta i en internasjonal operasjon for å bekjempe de militante islamistene i Mali. Forespørselen har sammenheng med det internasjonale samfunnets vilje om å bekjempe eller begrense IS’ utbredelse.

  Da ISIL tapte terreng i Syria og Irak vedtok de å spre sin ideologi til andre deler av verden. Vi har observert over de siste årene spredningen av ekstrem islamisme både til sørøst Asia og Afrika. En rekke militante islamistiske organisasjoner er nå etablert gjennom hele Sahel belte i Afrika, fra Mali i vest til Somalia i øst.

  I Sahel er det stor fattigdom, arbeidsløshet og manglende utdanning. Ungdom uten fremtidsutsikter er et enkelt mål for rekruttering til de militante islamistene, og antallet har økt betydelig i regionen siste året. Selv om mange av gruppene først og fremst har en lokal agenda, har ledelsen av IS i «Greater Sahara» en klar målsetting om å opprette et nytt kalifat basert på ekstrem islamisme. Lykkes de med dette, er det ventet at det vil skape en betydelig migrasjon bort fra området, slik vi så i Syria. Det er også en bekymring for at et nytt synlig kalifat vil øke tilslutningen til ekstrem islamisme i andre deler av verden, også i Europa.

  Utviklingen i Mali, Burkina-Faso og Niger er urovekkende. De militante islamistene går til angrep på regulære militære avdelinger for å demonstrere svakheten til styresmaktene samtidig som de sikrer seg sitt eget handlingsrom.

  Frankrike vil ta ledelsen i en internasjonal operasjon som skal begrense oppslutningen til IS og hindre dem i å opprette et nytt kalifat. På militær side innbefatter dette å bekjempe de militante islamistene samtidig som vi bygger opp de lokale sikkerhetsstyrkene til et faglig nivå hvor de selv kan begrense de voldelige angrepene i området.

  En operasjon i Mali vil være av samme type som vi har bidratt til i Afghanistan og Irak. Norske offiserer og soldater har over mange år vist at vi er gode på denne typen operasjoner og oppnår mer suksess enn mange andre nasjoner. Nettopp derfor ønsker Frankrike å ha Norge med i denne operasjonen.

  Forsvaret kan bidra mer i Mali, men det er en politisk avgjørelse om Norge skal fortsatt delta i kampen mot militante islamister i nye deler av verden.


  Vi viderefører vår militære deltagelse i FN-misjonene i Midtøsten og Sør-Sudan med omtrent samme størrelse som i 2019. I oktober hadde jeg gleden av å ønske GM Kristin Lund velkommen hjem etter to år som styrkesjef i UNTSO. Som eneste kvinnelige styrkesjef i FN og som sjef for 2 ulike misjoner har hun satt et tydelig og positivt spor etter seg. For sin innsats ble hun hedret med St. Olavs Orden av HM Kongen.

  Norge er en viktig bidragsyter til NATO sine stående maritime styrker. Disse er en viktig del av NATOs evne til raskt å respondere på oppdukkende situasjoner og har de siste årene blitt stadig viktigere for å vise NATO-nærvær i Østersjøen, Middelhavet og Svartehavet. Den 9. desember 2019 overtok Norge kommandoen for SNMG 1 med flaggskipet KNM Otto Sverdrup under ledelse av Fkom Yngve Skoglund. Dette er femte gang på 10 år at Norge leder denne styrken. 15. januar overtok vi også ledelsen av SNMCMG 1 ved OK Henning Knudsen-Hauge. Dette innebærer at Norge nå har ledelsen av to av NATOs fire stående marinestyrker.

  Norge har bidratt aktivt i NATOs fremskutte nærvær i Litauen siden 2016. Sommeren 2019 skiftet vi fra en ISTAR-enhet tilbake til en mekanisert kompanistridsgruppe. Denne skal vi opprettholde ut 2022.

  Norske bidrag i internasjonale operasjoner er relativt små, men de er ettertraktet fordi de holder høy kvalitet, leverer det de lover, og er enkle å samarbeide med. Vi er en verdsatt og troverdig partner.

  Under mine besøk lar jeg meg stadig imponere over den innsats som våre soldater og ledere legger ned – det gjør også våre utenlandske kolleger. Vi får som oftest langt mer ut av våre ressurser enn det andre nasjoner gjør. Det er ikke individer, men systemet som over tid har produsert gode ledere, gode holdninger og gode militærfaglige kvaliteter som sikrer oss den internasjonale anerkjennelsen.

  Vi gjør mye riktig for tiden og det skal vi være stolte av.


  Vi går nå inn i det siste året av gjeldende LTP. I Forsvaret skal oppmerksomheten vies mot å gjennomføre planen og sikre et best mulig utgangspunkt for neste periode.

  Målet i gjeldende LTP er å styrke den operative evnen i fred, krise og krig. De første årene er prioriteten gitt til å få det vi har til å virke, men moderniseringen av Forsvaret er også iverksatt gjennom en betydelig økning i investeringene.

  Gjeldende LTP har hatt en markant satsning på å ta igjen etterslep på vedlikehold, styrke reservedelsbeholdninger, bemanne opp deler av strukturen og til sist øke aktivitetsnivået.

  Totalt 2,5 mrd er avsatt til vedlikehold og reservedeler i planperiode. Etterslepet er blitt betydelig mindre og et høyere vedlikeholdsnivå er etablert. Omfanget av reservedeler øker, og utfordringene i dag er først og fremst knyttet til systemer som er blitt ukurant og hvor reservedeler er nesten umulig å oppdrive. Ute ved de operative avdelingene merkes denne satsningen ved at stadig flere enheter får en bedret materiellmessig tilgjengelighet.

  Alle utfordringene er ikke løst, og blir det trolig ikke før eldre systemer er skiftet ut.

  I år starter Sjøforsvaret oppbyggingen av den 5. fregattbesetningen, den 8. besetningen til de helikopterbærende kystvaktfartøyene og den 2. besetningen til KNM Maud. Satsningen innebærer at alle Kystvaktens fartøyer nå får dobbel besetning, og at løsningen prøves ut i Marinen. Vi vet at løsningen gir økt tilgjengelighet og færre driftsavbrudd. Målet er å få mest mulig ut av plattformene samtidig som vi søker å minimere enhetskostnaden pr seilingsdøgn.


  Langs vår nordøstlige flanke styrkes og samordnes den militære landmakten underFinnmark landforsvar hvor etableringen foregår stegvis, og målet er økt tilstedeværelse med kampklare militære styrker under felles ledelse. Utviklingen innebærer omfattende investeringer i materiell, bygg og anlegg samt et økt antall soldater til landsdelen.

  Ledelsen til FLF ble etablert i august 2018 og skal være fullt operativ innen 2021.

  I januar 2019 etablerte vi en kavalerieskadron på GP. Den bygges opp til en kavaleribataljon senest innen 2025, og vil bli benevnt Porsangerbataljonen.

  Vi har etablert et jegerkompani og en sanitetstropp som et ledd i styrkningen av grensevakten. Avdelingen ble delvis operativ i fjor, og forventes fullt operativ senest i 2022.

  Heimevernet styrkes i Finnmark. Materiell og kompetanse tilpasses øvrige kapabiliteter i Finnmark og det er egne dedikerte innsatsstyrker fra Heimevernet med ansvar i Finnmark.

  Forsvaret har hatt utfordringer med lokal rekruttering til HV i Finnmark. Som en prøveordning gjennomførte vi derfor 6-mnd grunnleggende soldatutdanning for finnmarkinger til HV ved GP høsten 2019. Dette var en stor suksess. Bedre tilgang på motiverte soldater med tilhørighet til regionen gir en styrket bemanning av HV-17. Prøveordningen vil derfor fortsette.  Jeg har i tidligere uttalt at min hovedprioritet er å gjennomføre innfasingen av F-35 i Forsvaret. Det er derfor hyggelig å konstatere at vi fortsatt er i rute med dette prosjektet. Våre første fly ble erklært operative 6. nov 2019, og de har overtatt Høy Luftmilitær Beredskap(HLB) fra F-16 i år som planlagt. Dette innebærer at F-35 nå vil løse operative oppgaver, både nasjonalt og internasjonalt, og i mars vil et antall fly deployere til Island som ledd i NATOs air policing.

  Vi har nå 15 fly på Ørland og syv fly i USA til øving og trening. Ytterligere seks fly leveres ila 2020. Vi er i rute til å overta QRA-beredskapen fra F-16 i 2022, og erklære hele kampfly våpenet fullt operativt i 2025. Selv om det er noen utfordringer er F-35 et prosjekt som hittil har levert til avtalt tid og til avtalt pris. Det eneste vi så langt ikke rår over er dollarkursen.

  Anskaffelse av P-8 Poseidon maritime overvåkningsfly er også i rute. Vi har besetninger i USA både under utdanning og i operativ avdeling. Første fly kommer til Norge i 2022 og vi skal være fullt operative i 2025. De tilbakemeldinger jeg får fra både piloter og systemoperatører er at flyene og sensorene har vesentlig bedre ytelse enn hva vi i dag opererer.

  Vi har over flere år hatt utfordringer med NH-90.Sene leveranser, omfattende vedlikeholdsbehov, manglende reservedeler og for få teknikere har alle medført betydelige forsinkelser. Systemet leverer alt for få flytimer ift behovet og følgelig er den operative støtten til Kystvakten og Marinen marginal. Det er en alvorlig situasjon og jeg kan ikke med trygghet si at vi har en løsning på alle utfordringene. Vi jobber målrettet for å bedre reservedelssituasjonen og effektivisere vedlikeholdet og jeg forventer at dette vil bedre tilgjengeligheten etter hvert.

  Regjeringen har bevilget ekstra midler til det økte vedlikeholdsbehovet. Forsvaret inngår samarbeid med en strategisk partner for å støtte vedlikeholdet samtidig som Luftforsvaret øker sin kapasitet, blant annet gjennom re-rekruttering av teknisk personell og ved å øke utdanningen av nytt personell.

  Det som er positivt, er at helikopteret er meget bra når vi flyr det. Ytelsene i alle roller er meget gode. De siste månedene har fregattene og NH-90 øvd anti-ubåt operasjoner sammen. Systemene holder høy kvalitet og samspillet gir et betydelig løft i den samlede AU-kapasiteten.


  Oppbyggingen av luftvernet foregår stegvis og er planlagt ferdig i 2030. Oppgraderingen av eksisterende luftvern til NASAMS III og oppbyggingen av flere luftvernstridsgrupper er godt i gang. Neste steg er anskaffelse og innfasing av kampluftvern, samt bærbare luftvernsystemer. Det siste steget er innføringen av langtrekkende områdeluftvern. Behovet for mer luftvern er åpenbart. Prioriteten er høy, men samtidig er dette komplekse og kostbare systemer som det tar tid å anskaffe og innfase.

  De første leveranser av nytt artilleri er ankommet Norge. Totalt anskaffes 24 skyts(K-9) pluss 6 ammunisjonskjøretøy. Artilleribataljonen starter sin omvæpning denne høsten og forventes fullt operativ innen 2022. Det har vært skrevet negativt om rekkevidden på artilleriet i media i løpet av julen. De skyts vi anskaffer er fullt kapable. Med nyere ammunisjon vil de gi betydelig økte rekkevidder.

  Hærens CV90 kampvognsystem (144 vogner) har over flere år gjennomgått betydelige oppgraderinger som har bedret situasjonsforståelsen, økt evnen til digitalisert deling av måldata og bedret beskyttelse for mannskapet. CV90 kan med fremtidige sambandsløsninger dele sensorinformasjon med andre landstyrker, fly og fartøyer i sanntid. Vi opplever stor interesse for denne utviklingen fra allierte nasjoner.

  3 nye isforsterkede Kystvaktfartøy er i rute med leveranser i perioden 2022-2024. De vil erstatte Nordkapp-klassen. Kystvakten har i tillegg overtatt den statlige slepebåtberedskapen fra i år. 2 fartøyer er innleid for formålet, men de skal også bidra til å løse andre kystvaktoppgaver i det daglige. Ordningen gir økt kapasitet til ivaretagelse av ressurskontroll og suverenitetshevdelse og er en god utnyttelse av samfunnets ressurser.

  Ubåtprosjektet var ment å fremskaffe nye ubåter fra 2025. Forsinkelser med kontraktsinngåelsen skyver på dette tidspunktet. I påvente av at nye ubåter realiseres er Sjøforsvaret gitt i oppdrag å planlegge for videre drift av Ula-klassen.

  Fremtidig maritime minemottiltakskapasitet er et utviklingsprosjekt hvor vi vektlegger autonome systemer både for sveip og jakt.Undervannsfarkosten Hugin er i tjeneste, men vi ser allerede i dag at det er en risiko for at prosjektet knyttet til autonome fartøyer med sveip kan realiseres noe senere enn opprinnelig planlagt. For å sikre en troverdig mineryddingskapasitet i påvente av disse leveransene levetidsforlenger vi to Alta- og to Oksøy-klasse minefartøyer utover 2025.


  Gjeldende LTP ga oss i oppdrag å videreutvikle logistikken og tilpasse den til hva det sivile leverandørmarked kan tilby. Muligheter for samarbeid skulle vektlegges.

  Et logistikksystem for Forsvaret må fungere i hele konfliktspekteret, fra fred via krise og til krig. Reaksjonstiden skal være kort, det må gi betydelig utholdenhet og systemet skal fungere over hele landet. Norsk eierskap og produksjon er en forutsetning. Det samme er sikkerhetsklarering av personellet.

  I 2014 opprettet vi Nasjonalt logistikkoperasjonssenter som er den militære ledelsesfunksjonen for operativ relatert logistikk. I 2015 inngikk vi langsiktig strategisk partnerskap med Wilhelmsen-gruppen for økt forsyningskapasitet og tilgang til baser og havnetjenester.

  Siden da har vi inngått avtaler med de store matvaregrossistene. Vi har også etablert tilsvarende beredskapsavtaler innen transport, ammunisjon og vedlikehold, for å nevne noen. Norske virksomheter som Bring, Grieg og Nammo m.fl er nå en del av vår samlede beredskap, og våre strategiske partnere tar et stort samfunnsansvar.

  Ved hjelp av disse avtalene har vi redusert betydelige faste kostnader knyttet til bygg, anlegg, materiell og bemanning i forhold til om vi skulle bygget dette opp selv. Kostnadene er nå variable og en direkte følge av tjenestene som leveres. I sum er derfor logistikken vår blitt langt mer kosteffektiv. Løsningen er sentralt ledet gjennom logistikkoperasjonssenteret, men har sivil, lokal utførelse.

  Logistikksystemet er testet. Det er enestående i alliansen, og fungerer svært godt. Øvelse Trident Juncture 18 viste at systemet har en formidabel kapasitet, og kan levere i forhold til nasjonale så vel som NATO behov. Vi har nå et effektivt forsyningssystem for daglig drift, og som kan skaleres opp vesentlig til å ivareta leveransebehovene fra allierte. Systemet har kapasiteten som kreves for krig, samtidig som det har en kostnad vi kan bære i fredstid. Løsningen overstiger hva vi kunne maktet på egenhånd.

  Strategiske partnerskap har så langt vært en suksess, men vi er ikke i mål. I årene fremover vil vi se på nye områder innen forsyning, vedlikehold, bygg og anlegg og ikke minst IKT. Rekvisisjonsloven gir oss fortsatt muligheter for å øke logistikkstøtten i krig, men systemet må moderniseres og tilpasses dagens samfunnsstruktur. Dette arbeidet er påbegynt.


  Ny militær ordning(OMT), som ble vedtatt i 2015, er den største personalpolitisk endringen i Forsvaret på mange tiår. Ordningen skal være innført innen utgangen av 2020. Å få ordningen til å virke optimalt vil imidlertid ta mye lengre tid.

  OMT skal blant annet sikre økt kompetanse og erfaring ved våre operative avdelinger. Dette gjelder i første rekke for spesialistene, både soldater og befal. Det skal bidra til å øke ståtiden, kvalitet på utdanningen og derav øke kampkraften. I tillegg skal OMT gjøre det enklere å rekruttere og ansatte personell og spesialister fra et bredere mangfold enn tidligere.

  FST gjennomførte en evaluering av innføringen etter vel to år. Resultatene viste at vi ikke har økt ståtiden blant de unge vesentlig. «Prosjekt Spesialisten» har gjennom spørreundersøkelser og analyser kommet frem til en rekke tiltak som anbefales iverksatt for å øke ståtiden.

  Anbefalingene er innarbeidet i en kampanjeplan som har som mål å innføre alle endringene i løpet av dette året. I denne planen inngår også konvertering av gjenværende yrkesbefal til hhv befal eller offiser basert på deres formelle utdanningsnivå.

  Etter fire år ser vi i dag at spesialistkorpset begynner å ta form og virke etter sin hensikt mange steder. Det er imidlertid fortsatt noe usikkerhet knyttet til roller og rolleforståelse både blant spesialister og offiserer. Den kulturelle snuoperasjonen som OMT innebærer har vi vært bevisst, men det er et generasjonsprosjekt og vi må jobbe kontinuerlig med dette i årene fremover før vi kan si at systemet har satt seg.


  Utdanningsreformen kom i kjølvannet av OMT og ble iverksatt i 2018. Krigsskolene, befalsskolen og videregående befalsutdanning 1, 2 og 3 er alle etablert. Tilbakemeldingene fra de første elevene på alle utdanningene er meget positive, og rekrutteringen til krigsskolene er også meget bra. I 2019 har ca 80% av de 210 elevene som ble tatt opp ved krigsskolene bakgrunn fra førstegangstjeneste eller spesialistordningen. Dvs rundt 20% har ingen tidligere erfaring med Forsvaret, mens seks av dem har en relevant bachelor fra før og gjennomfører krigsskolen på ett år.


  Det sikkerhetspolitiske landskapet er i bevegelse og utviklingen er bekymringsfull. Stormaktrivalisering og regionale motsetninger preger bildet. Antall hendelser hvor den sterkeste tar seg til rette øker, og militær maktbruk er blitt mer vanlig. Skal Norge sikre sine interesser og bidra til stabilitet i våre nærområder må vi ha et forsvar som er synlig, tilgjengelig og troverdig.

  De siste årene er det brukt betydelige ressurser på å sikre at det forsvaret vi har fungerer best mulig. En rekke tiltak er iverksatt gjennom gjeldende LTP, og de har gitt betydelig effekt. Samarbeid med allierte, strategiske partnere og Totalforsvaret har vært avgjørende for å få mest mulig ut av ressursene og heve kvaliteten på Forsvaret som system.

  Moderniseringen er startet og fortsetter inn i neste periode. Det dreier seg selvfølgelig om materiell, men like viktig er moderniseringen av vår kompetanse til å forstå betydningen av ny teknologi og nye krigføringsarenaer for så å utnytte kunnskapen til vår fordel.

  Vi har kommet langt i å få det vi har til å virke. Vi får mer ut av våre knappe kapasiteter enn de fleste. Det skyldes dyktig og motivert personell som står på for at vi skal løse våre oppgaver hver eneste dag. Imidlertid ser vi at ambisjoner og krav nå overstiger det organisasjonen makter å levere. Volumet på personell og materiell er flaskehalsen.

  Det er denne utfordringen som er adressert i mitt fagmilitære råd. Jeg har beskrevet 4 ulike ambisjonsnivåer for norsk forsvarspolitikk og identifisert hvilken struktur som kreves for å realisere de ulike ambisjonene. Det er helhetlige løsninger som er beskrevet. Personelløkninger er prioritert høyest i alle alternativene. Uten kompetent og motivert personell vil vi ikke makte å utvikle Forsvaret i ønsket retning. Ved å styrke bemanningen i Forsvaret i starten av en ny langtidsperiode, gir det oss muligheten til å få maksimalt ut av den strukturen vi til enhver tid besitter.

  Regjering og Storting skal fatte beslutning denne våren om hvilket Forsvar Norge skal ha i fremtiden. Det er ikke enkle beslutninger da kostnaden av et relevant Forsvar er betydelig. Det er viktig at vi får en helhetlig løsning der strukturen er fullfinansiert også mht drift.

  Det Forsvaret som vedtas må kunne være synlig, tilgjengelig og troverdig for at vi skal kunne sikre våre interesser inn i fremtiden.

  Takk for oppmerksomheten.

  Leave a comment:


 • 93A
  replied
  Vinterprogrammet er kunngjort.
  06/01/2020
  18:00 - 19:00
  Foredrag: Forsvarsministerens årlige statusoppdatering - Frank Bakke-Jensen
  Oslo Militære Samfund, Oslo
  13/01/2020
  18:00 - 19:15
  Medlemsforedrag: "Haakon VII - en offiser på Norges trone" av forfatter Tor Bomann-Larsen
  Oslo Militære Samfund, Oslo
  20/01/2020
  18:00
  Medlemsforedrag: Forsvarssjef Haakon Bruun-Hansen - "Status og utfordringer i Forsvaret"
  Oslo Militære Samfund, Oslo
  27/01/2020
  18:00 - 19:15
  Medlemsforedrag: "General Fleischer og 6. Divisjon - kampene i 1940" med forfatter Knut Werner-Hagen
  Oslo Militære Samfund, Oslo
  03/02/2020
  18:00 - 19:15
  Medlemsforedrag: Spesialoperasjoner og etterretning i Norge 1940-1945
  Oslo Militære Samfund, Oslo
  10/02/2020
  18:00 - 19:15
  Medlemsforedrag: Etterretningstjenestens årlige situasjonsvurdering
  Oslo Militære Samfund, Oslo
  17/02/2020
  18:00 - 19:15
  Medlemsforedrag: Politiets Sikkerhetstjeneste (PST): Dagens trusselbilde
  Oslo Militære Samfund, Oslo
  24/02/2020
  18:00 - 19:15
  Medlemsforedrag: USAs utenrikspolitikk: "America First" og amerikansk eksepsjonalisme
  Oslo Militære Samfund, Oslo
  28/02/2020
  18:30 - 23:59
  195-års Stiftelsesmiddag - OMS
  Oslo Militære Samfund, Oslo
  02/03/2020
  18:00 - 19:15
  Medlemsforedrag: Finland hundre år etter borgerkrigen: vestlig, østlig, "nordisk"? med Morten Jentoft
  Oslo Militære Samfund, Oslo
  09/03/2020
  18:00 - 19:15
  Medlemsforedrag: "Europeisk integrasjon: full forvitring eller fortsatt fellesskap?"med Karsten Friis.
  Oslo Militære Samfund, Oslo
  16/03/2020
  18:00 - 19:15
  Medlemsforedrag: "Status og utfordringer i Luftforsvaret" med Sjef Luftforsvaret
  Oslo Militære Samfund, Oslo
  23/03/2020
  18:00
  Medlemsforedrag: Den pågående radikaliseringen i (eller av) samfunnet vårt: hvor omfattende er denne trusselen, hvor står vi nå, hvor er vi på vei?
  Oslo Militære Samfund, Oslo
  30/03/2020
  18:00 - 19:45
  Medlemsforedrag og Generalforsamling: Det norske landforsvaret gjenoppbygges - var ikke "soldater på bakken" avleggs likevel?
  Oslo Militære Samfund, Oslo
  20/04/2020
  18:00 - 19:15
  Medlemsforedrag: Ytringsfriheten: Verdt å forsvare - mulig å forsvare?
  Oslo Militære Samfund, Oslo
  27/04/2020
  18:00 - 19:45
  Medlemsforedrag: Famileaften - British Ambassador to Norway, H.E. Ricard Woods
  Oslo Militære Samfund, Oslo
  https://www.oslomilsamfund.no/arrang...hR89la8Kn3Tm-g

  Leave a comment:


 • Rittmester
  replied
  Sv: Foredrag i Oslo Militære Samfund (OMS)

  Det var gjort en endring i høstens program, så i dag var det Sjef Cyberforsvaret, generalmajor Inge Kampenes, som ga oss foredraget «Utviklingen av militær cybervirksomhet i lys av det fagmilitære råd».

  Temaet er interessant, og feltet er også prioritert av Forsvarssjefen fremover, uavhengig av hvilket nivå man lander på i langtidsplanen for Forsvaret.

  Leave a comment:


 • Rittmester
  replied
  Sv: Foredrag i Oslo Militære Samfund (OMS)

  Og i kveld er det sjefen for Cyberforsvaret som er i ilden.

  Leave a comment:


 • Rittmester
  replied
  Sv: Foredrag i Oslo Militære Samfund (OMS)

  Minner om at høstsesongen i OMS starter i dag, med foredraget til UMIN.

  Leave a comment:


 • 93A
  replied
  Sv: Foredrag i Oslo Militære Samfund (OMS)

  Høstprogrammet er klart.

  15039454_1162368143817561_7273607326258727049_o.jpg

  30/09/2019 18:00 - 19:15 Medlemsforedrag: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide - Status og utfordringer for Norge

  07/10/2019 18:00 - 19:15 Medlemsforedrag: USAs ambassadør til Norge: aktuelt tema

  14/10/2019 18:00 - 19:15 Medlemsforedrag: Norges terrorberedskap fra 22. juli og til i dag: hvor står vi - hvilke utfordringer har vi - og hva bør vi prioritere?

  21/10/2019 18:00 - 19:15 Medlemsforedrag: Sjef Sjøforsvaret: Status og utfordringer i Sjøforsvaret

  28/10/2019 18:00 - 19:15 Medlemsforedrag: Trusselbildet mot Sverige i dag - og Sveriges svar på dette

  04/11/2019 18:00 - 19:15 Medlemsforedrag: Hvilken rolle og funksjon har heraldikk i dagens Forsvar?

  11/11/2019 18:00 - 19:15 Medlemsforedrag: Asias stormakter posisjonerer seg. Strid og samarbeide mellom India, Pakistan og Kina - blant andre

  18/11/2019 18:00 - 19:15 Medlemsforedrag: The Imperial Austrian Navy: from the world's 8th largest (1918) to nothing (a few years later). What happened?

  25/11/2019 18:00 - 19:15 Medlemsforedrag (kalkunaften): Den enkeltes ansvar i en usikker tid. Proviantlagre og jodtabletter - hva skal vi beskytte oss mot - og hvordan?

  02/12/2019 18:00 - 19:15 Medlemsforedrag: Konsekvensene av "fake news": er samfunnsdebatten - og dermed de frie, åpne og demokratiske samfunn under avvikling?

  09/12/2019 18:00 - 19:15 Medlemsforedrag (familieaften): Norge: lite land - stor innsats! Noen refleksjoner etter mange år i internasjonale operasjoner

  Disse finner du på OMS sine hjemmesider: https://www.oslomilsamfund.no/arrangement/
  Det er også opprettet arrangementer på OMS sine facebooksider: https://www.facebook.com/pg/oslomilitaresamfund/events/
  Last edited by 93A; DTG 190835 Aug 19, .

  Leave a comment:


 • LVGRP99
  replied
  Sv: Foredrag i Oslo Militære Samfund (OMS)

  Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
  «Vi må vurdere om vi i dagens sikkerhetspolitiske situasjon kan tillate oss å fase ut eldre plattformer (våpensystemer, red.anm.) før de nye er innfaset og er operative.»
  Naturligvis kan vi ikke det. Vi burde ikke tillate oss å gjøre det etterpå heller, så lenge de eldre faktisk kan holdes operative til en lavere kostnad enn å erstatte dem med tilsvarende mengde nytt utstyr. Nei, jeg kjøper ikke argumentet at fire nye ubåter er bedre enn seks gamle (eller at 48 F35 er bedre enn 72 F16), fordi de er mer moderne. Fire nye pluss 3-4 gamle (som holdes i drift til de erstattes med 3-4 enda nyere, sånn at det til enhver tid er to generasjoner utstyr i bruk; "første generasjon" erstattes av tredje, andre av fjerde, osv) er enda bedre.

  Nå skal det jo sies at vi faktisk tildels opererer CV90 og M113 paralellt, men til forskjellige bruksområder. Men sånn var det vel med F5 og F16 også, den gang vi hadde begge generasjoner i bruk (og F16+F35 bør også vurderes...), at de ikke var tenkt å brukes på samme måte...

  Ja, jeg vet naturligvis at dette vil koste penger, mye penger. Da kan jeg godt sitere Joachim Rønneberg; jeg regner med alle her vet hvilket sitat jeg da sikter til...

  ----

  Vi holder diskusjonene rundt OMFs foredrag i andre egnede tråder.

  Innlegget er kopiert inn i følgende tråd:
  Forsvarspolitikken ved et veiskille (lenke).

  Znuddel -moderator.
  Last edited by Znuddel; DTG 222057 Jan 19, . Begrunnelse: Satt inn moderator kommentar

  Leave a comment:


 • Rittmester
  replied
  Sv: Foredrag i Oslo Militære Samfund (OMS)

  Forsvaret er for lite, sier FSJ.

  Ett av tiltakene kan være dette:

  «Vi må vurdere om vi i dagens sikkerhetspolitiske situasjon kan tillate oss å fase ut eldre plattformer (våpensystemer, red.anm.) før de nye er innfaset og er operative.»

  https://www.aftenposten.no/article/ap-zLB63q.html

  Leave a comment:


 • Rittmester
  replied
  Sv: Foredrag i Oslo Militære Samfund (OMS)

  FSJ taler nå. Mye handler om oppfyllelse av LTP. Interesserte kan jo merke seg NATO-konseptet 4x30, som også vil bety mye for Norge. (Dette ble vedtatt i fjor — NATO skal stille 30 bataljoner, 30 krigsskip og 30 skvadroner innen 30 dager, og dette kommer i tillegg til NRF.) FSJ mener at Norge vil måtte stille styrker i alle tre domener, og med dette er dagens Forsvar for lite.

  Leave a comment:


 • Rittmester
  replied
  Foredrag i Oslo Militære Samfund (OMS)

  For så vidt interessant foredrag med FMIN i kveld, selv om det ikke fremkom de helt store og sjokkerende nyhetene (som f eks at man har bestemt seg for å hastefinansiere 100 moderne stridsvogner og en ny brigade). Likevel var han tydelig på trusselbildet, spesielt fra Russland. Det jeg dog savnet var å ta konsekvensene av denne trusselen, men det er nå en gang ikke han som styrer pengesekken.

  Leave a comment:


 • 93A
  replied
  Sv: Foredrag i Oslo Militære Samfund (OMS)

  Vinterprogrammet er klart.

  07/01/2019
  18:00 - 19:00 Foredrag: Forsvarsministerens årlige statusoppdaterning - Frank Bakke-Jensen
  Oslo Militære Samfund, Oslo

  14/01/2019
  18:00 - 19:00 Foredrag: Ole Rikard Høisæther - For alt vi har. Og alt vi er. Men ikke for den gamle Krigsskolen?
  Oslo Militære Samfund, Oslo

  21/01/2019
  18:00 - 19:00 Foredrag: Forsvarssjefens årige statusorientering i OMS
  Oslo Militære Samfund, Oslo

  28/01/2019
  18:00 - 19:00 Foredrag: Professor Janne Haaland Matlary: Nasjoner og forsvar - strategisk evne i Europa?
  Oslo Militære Samfund, Oslo

  04/02/2019
  18:00 - 19:00 Foredrag: Den sovjetiske oppmarsjen mot Norges grense i 1968: hva var bakgrunnen, hva skjedde - og hva kunne skjedd?
  Oslo Militære Samfund, Oslo

  11/02/2019
  18:00 - 19:00 Foredrag: Sjef Etterretningstjenesten årlige statusoppdatering
  Oslo Militære Samfund, Oslo

  18/02/2019
  18:00 - 19:00 Foredrag: Status og utvikling i NATO - sett fra et norsk ståsted
  Oslo Militære Samfund, Oslo

  25/02/2019
  18:00 - 19:00 Foredrag: Hvordan kan reservistene bidra til å øke forsvarsevnen? Ved Jørn Buø
  Oslo Militære Samfund, Oslo

  01/03/2019
  18:30 - 23:59 194-års Stiftelsesmiddag - OMS
  Oslo Militære Samfund, Oslo

  04/03/2019
  18:00 - 19:00 Foredrag: Ole Andreas Lindeman: Norsk utenrikspolitikk i Sahel - hva kan vi forvente å oppnå?
  Oslo Militære Samfund, Oslo

  11/03/2019
  18:00 - 19:00 Foredrag: Benedicte Bjørnland, Sjef PST. Dagens Trusselbilde
  Oslo Militære Samfund, Oslo

  18/03/2019
  18:00 - 19:00 Foredrag: Odin Johannessen - Status og utfordringer i Hæren
  Oslo Militære Samfund, Oslo

  25/03/2019
  18:00 - 19:00 Foredrag: Totalforsvaret - status og utfordringer innenfor det frivillige arbeidet
  Oslo Militære Samfund, Oslo

  01/04/2019
  18:00 - 19:00 Foredrag: Det norske Forsvaret på Balkan ved Håkon Lunde Saxi
  Oslo Militære Samfund, Oslo

  08/04/2019
  18:00 - 19:00 Generalforsamling 2019
  Oslo Militære Samfund, Oslo

  08/04/2019
  18:30 - 19:30 Foredrag: Generalløytnant Rune Jakobsen, Sjef FOH (rett etter Generalforsamlingen)
  Oslo Militære Samfund, Oslo

  08/04/2019
  18:30 - 19:30 Foredrag: TBD (NB: Generalforsamling rett før foredraget)
  Oslo Militære Samfund, Oslo

  https://www.oslomilsamfund.no/arrangement/

  https://www.facebook.com/pg/oslomili...=page_internal

  Leave a comment:


 • 93A
  replied
  Sv: Foredrag i Oslo Militære Samfund (OMS)

  Høstprogrammet for Oslo Militære Samfund er nå lagt ut.
  15039454_1162368143817561_7273607326258727049_o.jpg

  01/10/2018 - 18:00 - 19:15 Foredrag: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide "Status og utfordringer for Norge"

  08/10/2018 - 18:00 - 19:15 Foredrag: TV2-journalist og forfatter Øystein Bogen "Russlands hemmelige krig mot Vesten"

  15/10/2018 - 18:00 - 19:15 Foredag: Førsteamanuensis Frode Færøy ved Norges Hjemmefrontmuseum "Fiende eller forbundsfelle? Den kommunistiske motstands-bevegelsen i Norge under 2. verdenskrig"

  22/10/2018 - 18:00 - 19:15 Foredrag: Kaptein Brage Reinaas, Telemark bataljon "NATOs snubletråd mot Russland"

  29/10/2018 - 18:00 - 19:15 Foredrag: General (R) James E. Cartwright, Center for Strategic and International Studies "Strategic implications of a US-China arms race"

  05/11/2018 - 18:00 - 19:15 Foredrag: Professor Katarzyna Zysk, Institutt for Forsvarsstudier "Nordområdene og Nordflåtens rolle i russisk militær doktrine og strategi"

  12/11/2018 - 18:00 - 19:15 Foredrag: Oblt. Palle Ydstebø, Krigsskolen "Offensiven som avgjorde første verdenskrig. 100 år siden begynnelsen på moderne krigføring"

  19/11/2018 - 18:00 - 19:15 Foredrag: Forfatter og historiker Torbjørn Færøvik "Dragen og elefanten - er Kina og India på kollisjonskurs?"

  26/11/2018 - 18:00 - 19:15 Foredrag: Professor Tom Kristiansen, UiT Norges arktiske universitet - "General Otto Ruges rolle under 2. verdenskrig"

  03/12/2018 - 18:00 - 19:15 Foredrag: Politileder Grete Lien Metlid, Oslo Politidistrikt "Blir samfunnet stadig mer utrygt?"

  https://www.oslomilsamfund.no/arrangement/

  Leave a comment:


 • aquila
  replied
  Sv: Foredrag i Oslo Militære Samfund (OMS)

  Referat og diskusjon fra Sjef HV sitt foredrag er skilt ut i egen tråd:
  https://milforum.net/showthread.php/...fund-%28OMS%29

  Leave a comment:


 • Rittmester
  replied
  Sv: Foredrag i Oslo Militære Samfund (OMS)

  Medlemsforedrag: Sjef Heimevernet – Status og utfordringer i Heimevernet

  16/04/2018
  18:00 - 19:15

  https://www.oslomilsamfund.no/events...i-heimevernet/


  Leave a comment:


 • Rittmester
  replied
  Sv: Foredrag i Oslo Militære Samfund (OMS)

  Sjef FS holder foredrag om spesialstyrkene i kveld.

  Leave a comment:


 • Einherjar
  replied
  Sv: Foredrag i Oslo Militære Samfund (OMS)

  lette akkurat etter den! Takk!

  Leave a comment:


 • Rittmester
  replied
  Sv: Foredrag i Oslo Militære Samfund (OMS)

  I går holdt sjefen for E-tjenesten sin årlige situasjonsvurdering.

  Foredraget kan høres her: https://www.oslomilsamfund.no/foredr...nsvurdering-3/

  Leave a comment:


 • Rittmester
  replied
  Sv: Foredrag i Oslo Militære Samfund (OMS)

  Den årlige statusoppdateringen til Forsvarssjefen i kveld: https://www.oslomilsamfund.no/foredr...modernisering/

  Leave a comment:


 • Rittmester
  replied
  Sv: Foredrag i Oslo Militære Samfund (OMS)

  Forsvarsministeren hadde sin årlige statusoppdatering i OMS i går.
  Kan leses og høres her: https://www.oslomilsamfund.no/foredr...oppdatering-2/

  For alt vi har. Og alt vi er.

  Leave a comment:


 • Rittmester
  replied
  Sv: Foredrag i Oslo Militære Samfund (OMS)

  Vinter og vår 2018 byr på mange interessante foredrag i OMS:

  https://www.oslomilsamfund.no/arrangement/

  Leave a comment:


 • Rittmester
  replied
  Sv: Foredrag i Oslo Militære Samfund (OMS)

  Høstens foredragsserie er allerede begynt: https://www.oslomilsamfund.no/


  Direksjonen ønsker med dette velkommen til høstens foredragsrekke i Oslo Militære Samfund. Justeringer kan som alltid komme.
  Du kan også se foredrag tilbake til år 2000 ved å bruke søkefunksjon på nettsiden vår.


  Foredragene for høsten 2017 er som følger:

  02. Oktober: Viseadmiral Ketil Olsen: Skiftende sikkerhetsutfordringer og endrede trusler – NATOs militære dilemmaer

  09. Oktober: Mag. art. Odd Gunnar Skagestad: Russlands historie – formende faktorer for dagens utfordringer

  16. Oktober: Forsker (Institutt for Forsvarsstudier) Lars Haugom: Hvor går Tyrkia?

  23. Oktober: Seniorforsker (Norsk Utenrikspolitisk Institutt) Julie Wilhelmsen: Russland: hvor reell er trusselen – og hvordan bør Norge forholde seg til den?

  30. Oktober: Oberst John Andreas Olsen: NATO and the North Atlantic

  06. November: Seniorforsker (Norsk Utenrikspolitisk Institutt) Sverre Lodgaard: Nord-Korea

  13. November: Sjef Forsvarets Sanitet, VADM Jan Sommerfelt-Pettersen: Modernisering og videreutvikling av Forsvarets Sanitet som del av Totalforsvaret

  20. November: SJ Luftforsvaret GM Tonje Skinnarland: Status og utfordringer i Luftforsvaret (Kalkunaften)

  27. November: GM Odd Egil Pedersen: NATOs partnerskapssamarbeid

  04. Desember: Tidl. Ambassadør Kai Eide: Afghanistan


  Vi ønsker våre medlemmer og spesielt innbudte gjester vel møtt til en spennende høst i Oslo Militære Samfund.

  Intendanten
  Knut Bremerthun
  E-post: intendantoms@gmail.com
  Telefon: 934 39 003

  Pressekontakt
  E-post: presse@oslomilsamfund.no

  Leave a comment:


 • Rittmester
  replied
  Sv: Foredrag i Oslo Militære Samfund (OMS)

  Dette dukket opp i feeden min, og er så interessant at jeg har lyst til å dele: https://www.oslomilsamfund.no/foredr...-av-historien/

  Det er daværende kaptein Harald Høiback som i 2000 holdt et akademisk foredrag i OMS med tittelen "Kan vi lære av historien", og hvor konklusjonen nesten er nei. Han gir også noen fornøyelige små spark til Diesen underveis.

  Jeg tar med litt av begrepsapparatet under, fordi jeg tror det har anvendelse også i andre diskusjoner:
  Hva er militær teori ? I dette foredraget vil jeg definere det så enkelt som de grunnleggende antakelser man har om hvordan militære midler best kan anvendes for å være mest effektiv. Den militære teori er uavhengig av den politiske og sikkerhetspolitiske kontekst. Den teorien man har er altså uavhengig av det forsvaret man har, og de potensielle fiendene man måtte ha. Et eksempel kan være den teoretiske oppfatning man en gang hadde blant jagerflygere om at det alltid ville lønne seg å ha overhøyde på motstanderen når man havnet i luftkamp. En slik teoretisk antakelse var uavhengig av hvem man slåss med eller hva man sloss med.

  Med militær doktrine, derimot, forstår jeg militær teori, satt inn i de aktuelle politiske og økonomiske rammer. Militære styrker vil alltid være et resultat av de valg politikerne fatter, og av de midler som stilles til rådighet. Man kan i Norge ha militære teorier om hvordan bombefly best kan utnyttes, men man kan ikke ha noen doktrine for bruk av bombefly, så lenge man ikke har slike fly.

  Med militær strategi forstår jeg den militære doktrine, satt inn i den aktuelle sikkerhetspolitiske situasjon. Først når man står ovenfor en eller annen trussel kan man etter mitt syn ha en strategi. Man bør ha en annen strategi for å vinne torskekrigen med Island, enn man har for å avskrekke Russland.

  Leave a comment:


 • NK Milforum
  replied
  Sv: Foredrag i Oslo Militære Samfund (OMS)

  Medlemsforedrag: Kommandørkaptein Hans Petter Midttun
  Forsvarsattache i Kiev «Hva skjer i Ukraina»?

  https://www.oslomilsamfund.no/events...jer-i-ukraina/


  Mediebildet av situasjonen i Ukraina er uoversiktlig, og preget av gjensidige påstander om propaganda og fabrikerte nyheter. Russland insisterer på at landet ikke har intervenert i Ukrainsk politikk, men tvert i mot er opptatt av å støtte den avsatte, valgte Ukrainske politiske ledelsen. Ukrainske politikere beskriver på den annen side et klassisk hybridscenario, hvor mer eller mindre fordekte russiske styrker opererer militært inne på Ukrainsk territorium. Hvordan oppstod denne konflikten – hva er status i dag – og hvilke utviklingsmuligheter er de mest sannsynlige? Kommandørkaptein Hans Petter Midttun har 3 års fartstid som Forsvarsattache i Kiev, og vil i dette meget interessante og tankevekkende foredraget gi et aktuelt bilde av situasjonen i landet. Dette foredraget er hans personlige synspunkter og bygger på egne erfaringer gjennom disse årene, og er dermed en unik mulighet for OMSs medlemmer til å møte en som selv har arbeidet i denne regionen som vi andre bare kjenner fra mediedekningen.

  Leave a comment:


 • NK Milforum
  replied
  Sv: Foredrag i Oslo Militære Samfund (OMS)

  NRK_TV_-_NRK1_-_Direkte_-_2017-02-20_21.14.22.png

  Foredrag: Cyberforsvaret – Operasjonalisering av beskyttelse mot en ny og fremvoksende trussel


  https://www.oslomilsamfund.no/foredrag-cyberforsvaret-operasjonalisering-av-beskyttelse-mot-en-ny-og-fremvoksende-trussel/  abc nyheter:
  http://www.abcnyheter.no/nyheter/201...erleverandorer

  Leave a comment:


 • Rittmester
  replied
  Sv: Foredrag i Oslo Militære Samfund (OMS)

  I går var Forsvarssjefen i OMS (se video på forsiden av milforum). Så veldig mye revolusjonerende nytt var det ikke som fremkom, men i spørsmålsrunden uttrykte han stor frustrasjon over NH90-helikoptrene, og fortalte at nå var alt av sanksjoner mot fabrikken brukt opp. Det var sånn at jeg tenkte at de nå vurderer å si opp kontrakten, men vet ikke om det var det han mente. Sjøforsvaret fikk skryt for å ha klart å flytte mange folk fra støttefunksjoner og til den skarpe enden (symbolisert av bildet av fire fregatter og fem korvetter som seiler samtidig). Han mente at de andre forsvarsgrenene også var på vei i den retningen. I den sammenheng varslet han oppsigelser dersom man ikke klarer å få til omplasseringer.

  Leave a comment:


 • Rittmester
  replied
  Sv: Foredrag i Oslo Militære Samfund (OMS)

  Nils Holme hørte også på foredraget til Siv Jensen. Les hans kommentarer her: https://www.milforum.net/showthread....=1#post1284744

  Leave a comment:


 • NK Milforum
  replied
  Sv: Foredrag i Oslo Militære Samfund (OMS)

  FullSizeRender.jpg
  Foto: OMS

  PODCAST: "Mandag 16. januar 2017 hadde Oslo Militære Samfund den store æren av å ha finansminster Siv Jensen (Frp) på talerstolen. Jensen leverte et særdeles godt og inspirerende foredrag om makrotrender i økonomien og da med et særskilt og naturlig fokus på forsvarsøkonomien. Som den skarpe lytter vil observere, mottok hun ros fra flere hold under spørsmålsrunden."

  https://www.oslomilsamfund.no/foredrag-finansminister-siv-jensen-makrotrender-i-okonomien-med-fokus-pa-forsvarsokonomien/

  Leave a comment:


 • NK Milforum
  replied
  Sv: Foredrag i Oslo Militære Samfund (OMS)

  forsvarsminister-søreide-oslo-militære-samfund-januar-2017.JPG

  Engasjert FMIN i kveld i Oslo Militære Samfund. Lytt til foredraget her:

  https://oslomilsamfund.podbean.com/e...usoppdatering/

  Leave a comment:


 • Rittmester
  replied
  Sv: Foredrag i Oslo Militære Samfund (OMS)

  Jeg vil benytte anledningen til å slå et slag for OMS, hvor det utover våren er mange interessante foredrag, både fra forsvarsminister, finansminister, forsvarssjef, sjefen for Sjøforsvaret, sjefen for Etterretningstjenesten og flere.

  Flere detaljer om programmet her: http://www.oslomilsamfund.no/program

  For informasjon om medlemsskap, se også diskusjon tidligere i denne tråden.

  Leave a comment:


 • NK Milforum
  replied
  Foredrag i Oslo Militære Samfund (OMS)

  Interessant foredrag i OMS i kveld om den franske marine og deres globale aktiviteter, særlig i våre farvann. Anbefales.

  http://oslomilsamfund.podbean.com/e/...he-high-north/
  Last edited by NK Milforum; DTG 052130 Dec 16, .

  Leave a comment:

Fremhevede emner

Collapse
 

Sjøforsvarets organisering

Har kopiert inn noen innlegg fra tematråden om Sjøforsvaret inn her.
 

Sikkerhetsloven


(Illustrasjonsfoto: Denne posten er ikke gradert.)


Vi fikk ny sikkerhetslov 1.januar 2019: https://www.nsm.stat.no/publikasjone....-januar-2019/


Det ble utgitt en serie veileder utover høsten i fjor: https://www.nsm.stat.no/publikasjone.../veiledninger/...
 

UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet

UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet har kommet ut med en ny utgave:

https://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/UD%202-1%20(norsk).pdf

...
 

Fokus: Etterretningstjenesten


Etterretningstjenesten


Etterretningstjenesten er ​Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​HVE M ER ETTERRETNINGSTJENESTEN, OG HVA GJØR VI?

Selv om tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, løser tjenesten oppdrag for hele myndighetsapparatet og arbeider...
 

Fokus: Ubåttjenesten

Oppretter egen tråd for Ubåttjenesten.

Generelle ubåtnyheter postes her: https://milforum.net/forum/fagforum-...%A5t-tr%C3%A5d

Nyheter om våre fremtidige ubåter postes her: https://milforum.net/forum/fagforum-...er-212-klassen
 

100 ÅR ETTER

100 år etter Forrige århundre er fullt av dramatiske begivenheter som har formet verden helt opp til vår tid. Mange grenser i Europa er direkte resultat av de to verdenskrigene, og også i resten av verden hører vi fortsatt gjenklangen fra den svunne kolonitiden, med land som ble skapt av vinnerne fra den første krigen, og som ble selvstendig i tiden etter den andre. Denne tråden dekker gapet mel...
 

Fokus: Kystvakten

Kystvakten - En tråd for å samle informasjon og nyheter om Norges Kystvakt.Fra Forsvaret.no
Historien: (fra Marinemuseet) Før 1905 var oppsynstoktene noe sporadisk, men den industrielle utvikling forårsaket at ekspedisjonene og toktene kom inn under mer faste former. Engelske trålere gjorde seg bemerket i de Nord Norske fa...
 

Et nytt forsvarskonsept?

I to artikler Sverre Diesen har hatt i Norsk Militært Tidsskrift avslutter den tidligere forsvarssjefen med å etterlyse et nytt, helhetlig forsvarskonsept for landet. Et komplett, detaljert konsept vil helt sikkert være gradert, men det forhindrer oss ikke i å føre en overordnet diskusjon her. I og med at jeg regner med at Diesen har tilgang til relevant gradert materiale, og han altså etterlyser...
 

Fokus: Kystjegerkommandoen (KJK)

Oppretter en egen tråd om avdelingen for aktuelle nyheter og diskusjoner.
 

NSM: Årlig risikovurdering


Ole Gunnar Onsøien
NTB scanpix

– Betydelig risiko for spionasje, sabotasje og terror


Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) med ny, nedslående vurdering av IKT-trusselbildet i Norge.

– Både store og små virksomheter i offentlig og privat sektor er utsatt. Den grunnleggende sikkerheten er ikke på plass, sier direktør Kjetil Nilsen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet...
 

Fokus - Etterretningstjenestens årlige vurderingEtterretningstjenestens rapport kan lastes ned fra lenken til høyre på siden:
http://forsvaret.no/aktuelt/publisert/n ... pport.aspx

Rapporten dekker hovedpunktene:
Kode:
  Globale utviklingstrekk
  Nordområdene / Arktis
  Russland
  Afghanistan
  Pakistan
  Kina
  Midtøsten og Nord-Afrika
  Iran
  Sudan
  Somalia
  Terrorisme
  Spredning av
...
 

Fokus: KNM Maud logistikkfartøy

Regjeringen vil styrke Sjøforsvaret

Regjeringen vil anskaffe et nytt logistikk- og støttefartøy til Sjøforsvaret. Fartøyet forventes å være tilgjengelig for Sjøforsvaret fra 2014. Kostnadsrammen for totalprosjektet er 1 550 mill. kroner. Regjeringen har i dag lagt frem St.prp. nr. 70 (2008-2009) – ”Om investeringar i Forsvaret” der dette prosjektet inngår.

http://www.mil.no/start/aktuelt/pressem...
 

Fokus: Skjold-klassen kystkorvetter

Skjold-klassen: Lengde: 47.5 m bredde:13.5 største høyde: 15 m Deplasement: 273 tonn rekkevidde: 800 nm ved 40-45 knop. Hva er rekkevidden ved lavere hastighet? Jeg ville tro den kan være en smule lengre? Dette er kanskje klassifisert info siden jeg ikke har funnet det noensteder? Hvis jeg har regnet riktig så blir "payload fraction" såvidt under 15% -- er det noen som vet hva den var for Hau...
 

Naval Strike Missile (NSM)

Jeg ble litt overrasket over ikke å finne en tråd dedikert til NSM/JSM på milforum!

Etter min mening det mest spennende og banebrytende som skjer innen norsk forsvars-industri idag -- det er vel verdt en egen tråd?

Noen "basic facts" (som nok er kjent for de fleste her...):

http://www.kongsberg.com/eng/kda/pro...G/KDA/Products...

Donasjoner

Collapse
Working...
X