Følg Milforum på Facebook, Instagram og Twitter!

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Innføring av OR- og OF-grader i HV og reserven

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • Innføring av OR- og OF-grader i HV og reserven

  Regjeringen har lagt fram stortingsproposisjon om omlegging av tilsettingssystemet for militært personell:

  https://www.regjeringen.no/nb/dokume...015/id2408094/

  Proposisjonen handler først og fremst om hvordan de stadig tjenestegjørende skal tilsettes i framtida, men i forslaget ligger også en inndeling mellom offiserer og underoffiserer, med ulike gradssystemer, tiltenkt ulike stillingskategorier.

  Vil det være naturlig at gradssystemet i Heimevernet også legges om på samme måte? Hvordan skal det i så fall gjøres?

  I forslaget framgår det at offiserer skal være generalister, og i utgangspunktet ha grunnleggende offisersutdanning (Krigsskole). Spesialister med sivil høyere utdannelse på minst bachelornivå som tradisjonelt har hatt offisersgrader (lege, prest og jurist), beholder disse, med en dings på distinksjonene for å vise hvem de er.

  Andre med relevante sivile utdanninger (lite konkretisert i utkastet) kan eventuelt innplasseres med OR-grader.

  Personell med grunnleggende befalsutdanning, uten krigsskole, skal i utgangspunktet konverteres til Or-grader.

  I utgangspunktet tenker jeg at dette for HV løses med at grad følger stilling i stor grad, og at kombinasjon av kursrekke+tjenestestilling avgjør om du går på et OR- eller Of-løp. HV-grader er midlertidige, og kan skiftes etter hvert som personell skifter stilling.

  Hvilke stillinger bør være OF? Troppssjef - kanskje, områdesjef - helt sikkert. Hva med øvrige befalsstillinger i områdestrukturen, i innsatsstyrkene og i distriktsstabenes mobtillegg?

  Hva skjer med en troppssjef som går over til en OR-stilling i områdestab? (skjer dette i dag, dere som kjenner områdestrukturen?)

  Og ikke minst, hva skjer med det vernepliktige befalet fra forsvarsgrenene - skal de konverteres i henhold til kompetanse og stilling? Klistres på en HV-grad når de er i HV-tjeneste? Slik at f.eks en vernepliktig kaptein som er ass G-4 i distriktsstaben er HV-stabssersjant de dagene i året og ved mobilisering? Eller at en vernepliktig stabssersjant en gang i framtida på samme måte blir HV-kaptein når han blir områdesjef? Hvordan skal relevant sivil utdannelse "belønnes", i stillinger hvor det ikke er et krav (Legen, presten og juristen)?

  Her er kriteriene for konvertering fra stortingsproposisjonen:

  Den prinsipielle tilnærmingen innebærer at offiserer uten minimum grunnleggende offisersutdanning (eller tilsvarende) skal konverteres til spesialistkorpset. Det er imidlertid kompetansen til den enkelte, og funksjonen de er satt til å utøve, som avgjør hvem som skal konverteres. Grunnlønn og gradsnivå skal ikke reduseres som følge av at personellet konverteres over i andre personellkategorier. Det skal være tilsvarende lønns- og gradsnivå så lenge personellet ikke selv søker seg over i stillinger på et lavere nivå. Offiserer som konverteres skal gis en OR-grad som tilsvarer nivået på den offisersgraden de innehar. I en overgangsfase må Forsvarets evne til å beholde kompetanse vektlegges i prosessen med å bemanne Forsvarets struktur.
  Med bakgrunn i ovennevnte, legger departementet følgende rammer til grunn for overgangsordningene:
  • konvertering skal gjøres på bakgrunn av kompetansen og funksjonen personellet har,
  • den prinsipielle tilnærmingen skal være at offiserer uten minimum grunnleggende offisersutdanning (eller tilsvarende) skal konverteres til spesialistkorpset,
  • unntak gjøres basert på realkompetanse, funksjonelle krav og Forsvarets behov,
  • personellet skal gis en ny OR-grad som tilsvarer nivået på den offisersgraden de innehar, og
  • med mindre noen søker seg over i stillinger med lavere lønn og/eller grad, skal ingen gå ned i lønn og/eller grad som følge av overgangen til en ny kategori.
  Last edited by Rittmester; DTG 151311 Apr 16, .
  "En undervannsbåt er ikke en sykkel -"
  - Dmitrij Boltenkov

 • #2
  Slik jeg forsto det som var nevnt på en annen tråd om konvertering, vil skalaen bli slik når det gjelder lønnsnivå:
  OR5 sersjant = OF1 fenrik
  OR6 oversersjant = OF1 løytnant
  OR7 stabssersjant = OF2 kaptein
  OR8 kommandersersjant = OF3 major
  OR9 fanejunker = OF4 oberstløytnant
  Da kan det sannsynligvis passe å gjøre funksjonell konvertering slik også.

  Jeg synes prinsipielt at man skal være svært restriktiv med å gi offisersgrad til folk uten GOU. I andre land (f eks Tyskland) er det ikke uvanlig at troppssjefer er sersjanter, man har bare nok offiserer som troppssjefer til at man får rekruttering til kompanisjef og høyere. Derimot bør kompanisjefer være offiserer, det samme gjelder med sjefer og NK'er på høyere nivåer, og alle S'er og G'er, men ikke nødvendigvis ass-S og ass-G. Man bør derfor prøve å rekruttere tilstrekkelig med KS-utdannete til at man får folk til å fylle offisersjobbene, men evt gi midlertidig offisersgrad dersom man ikke finner nok.

  Oversatt til HV kan det gi noe slik:
  Lagfører: korporal/sersjant
  NK tropp: sersjant/oversersjant
  Troppssjef: oversersjant (evt løytnant)
  "Områdesersjant": stabssersjant
  Øvrig befal ved områdestab: sersjant/oversersjant
  NK område: løytnant
  Områdesjef: kaptein
  "IS-sersjant": kommandersersjant
  NK IS: kaptein
  Sjef IS: major
  "Distriktssersjant": stabsjunker
  NK distrikt: major/oberstløytnant
  Sjef distrikt: oberstløytnant/oberst
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

  Kommentér


  • #3
   Har fundert litt på dette eg og. I SHV vil ein lagførar vere det ein kallar skipssjef, og er i dag som regel ein fenrik eller løytnant. Ikkje alle, men mange er krigsskule utdanna. Alle har ei mykje friare rolle enn det ein lagførar på land har, Når dei er på sjøen kan dei få ordre direkte frå FOH, noko som skjer rett som det er (ein av dei tinga som skapte problem under Bjørn West Salamander samarbeidet).

   Kommentér


   • #4
    Jeg tror det enkleste blir å ta tilsvarende grad i et infanterikompani og gi det til vedkommende i HV på samme måte som i dag.

    Altså, de som har befals og offiserutdanning til graden de bekler er ordinær Løytnant f.eks. Mens personell som har stilling til høyere grad og HV-kurs, men ikke GBU, KS eller lignende får f.eks. HV-Løytnant grad. Tilsvarende for de øvrige stillingene.

    Forsvaret utdanner rett og slett alt for få offiserer til at offisersstillingene kan bekles av personell med KS-utdanning. Og per i dag er det både teoretisk mulig og i praksis personell som har gjennomført førstegangstjeneste som menig som ender opp som områdesjef og derfor Kaptein.

    Forøvrig, her er en oversikt over alle stillinger som har grad høyere enn sersjant i et ordinært geværområde (ikke innsatsstyrken): (Man får høyeste av de oppgitte gradene ved gjennomført kursrekke ihht. liste.)
    Områdesjef (Kaptein)
    NK område (Løytnant eller kaptein (avhengig av kurs))
    E&S-offiser (Løytnant eller Fenrik)
    P-off (Løytnant eller Fenrik)
    Sambandsoffiser (Løytnant eller Fenrik)
    Adm.off (Løytnant eller Fenrik)
    Operasjons offiser (Løytnant eller Fenrik)
    Liason offiser (Løytnant eller kaptein)
    Stabstroppsjef (Løytnant)
    E-befal (Fenrik)
    Troppsjef gevær (Løytnant)
    NK tropp gevær (Fenrik)

    Det forekommer avvik. Spesielt er det mange troppsjefer som kun er fenrik og NK tropp som kun er sersjant. Det skyldes at de ikke har alle kursene man i utgangspunktet trenger for å inneha stillingen, men i mangel på folk som har kurs så blir de plassert inn og kommandert på kurs ved anledning. Det finnes også personell som har høyere grad i en stilling, feks er min områdesjef major. Det skyldes at han var major når han gikk ut av fast stilling i Forsvaret, man blir ikke degradert fra faste grader.

    Forøvrig var jeg menig frem til for et halvt år siden, og har i dag en av stillingene nevnt over (dog uten hele graden enda, men planen er å rekke det iløpet av 12 måneder). Sier kanskje mer om HV enn om meg.
    TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

    Kommentér


    • #5
     Jeg tror det er fullstendig urealistisk at alle områdesjefer og NK område skal være krigsskoleutdannet, særlig
     i grisgrendte strøk.

     At en fartøyssjef er offiser virker rimelig. SHVs skipssjefer uten KS har vel uansett sivile skipssertifikater og er for det meste sivile sjøoffiserer til daglig?

     G-er i distriktsstabene og S-er i landheimevernets innsatsstyrker i dag er i all hovedsak yrkesoffiserer. N-ene i SHV svjv i mindre grad.
     "En undervannsbåt er ikke en sykkel -"
     - Dmitrij Boltenkov

     Kommentér


     • #6
      Sv: Innføring av OR- og Of-grader i Heimevernet

      I dag er det for øvrig et krav å ha vært i grad en gitt tid. Med litt spesielle regler i Heimevernet. Dette gjelder da HV-befalet. Disse beskikkes av Distriktsjef:
      4 år som HV-Sersjant deretter hvis stilling og utdannelse/kurs tilsier det - HV-Fenrik.
      6 år som HV-Fenrik deretter hvis stilling og utdannelse/kurs tilsier det - HV-Løytnant.
      5 år som HV-Løytnant deretter hvis stilling og utdannelse/kurs tilsier det - HV-Kaptein.
      HV-Major beskikkes av GIHV

      Kommentér


      • #7
       Sv: Innføring av OR- og Of-grader i Heimevernet

       Opprinnelig skrevet av senileace Vis post
       I dag er det for øvrig et krav å ha vært i grad en gitt tid. Med litt spesielle regler i Heimevernet. Dette gjelder da HV-befalet. Disse beskikkes av Distriktsjef:
       4 år som HV-Sersjant deretter hvis stilling og utdannelse/kurs tilsier det - HV-Fenrik.
       6 år som HV-Fenrik deretter hvis stilling og utdannelse/kurs tilsier det - HV-Løytnant.
       5 år som HV-Løytnant deretter hvis stilling og utdannelse/kurs tilsier det - HV-Kaptein.
       HV-Major beskikkes av GIHV
       Hvor kommer denne listen fra?

       Jeg ser i Forsvarets Personell Håndbok (oppdatert august 2014) avsnitt 3.3 at avansementet for HV-Befal "ikke skal skje raskere enn for stadig tjenestegjørende". Ellers er kravet skikkethet, kurs og ledig stilling. Man kan til og med hoppe over grader unntaksvis.

       Da blir det i mitt hode:
       Minst 3 år som HV-sersjant for å kvalifisere til HV-Fenrik
       Minst 5 år som HV-Fenrik for å kvalifisere til HV-Løytnant

       Tidligere var det kun krav om kurs og en øvelse med foregående grad for å kunne rykke opp. Dermed kunne man teoretisk ha 21 år gamle HV-Løytnanter.
       TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

       Kommentér


       • #8
        Sv: Innføring av OR- og Of-grader i Heimevernet

        Jeg tror det er helt urealistisk å ha de samme reglene for vernepliktig og utskrevet befal, samt HV-befal, som for yrkesbefal/stadig tjenestegjørende.

        Eventuelt må man ha et apparat tilsvarende det man har i de amerikanske reservestyrkene, spesielt i National Guard, der det er mulig å ta all offisersutdannelsen (inklusive stabsskole og høyere) på deltid.

        Her kan man også nevne den britiske hær der Royal Military Academy Sandhurst har en egen "reserveoffiserslinje" for Territorial Army etc. som består av fire moduler (de tre første rundt i landet, men under ledelse fra Sandhurst, den siste er på Sandhurst) man normalt tar i løpet av ca. 2 år, først en "rekruttskole" gjennomgått i løpet av 6 weekender, modul 2 er innen taktikk og lederskap og er et kurs over 10 weekender. Modul 3 er en sammenhengende 9 dagers "battle camp" og til slutt er modul 4 en 3 ukers sammenhengende utdannelse ved Sandhurst, som ender med at man blir utnevnt til offiser av reserven. Etter den må man gjennomgå "Post Commissioning Training" over 3 weekender, og deretter et fagkurs i den våpengren man er i før man blir troppssjef i en avdeling av hærreserven. F.eks. har Infantry Battle School et eget "Platoon Tactics Course" for reserveoffiserer som tar 15 dager ("Platoon Commanders' Battle Course" for nye yrkesoffiserer i infanteriet tar 4 måneder).
        At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

        Kommentér


        • #9
         Sv: Innføring av OR- og Of-grader i Heimevernet

         Omkring år 2000 kunne HV-befal rykke oppover i gradene raskere enn vernepliktig/utskrevet befal, noe som var svært merkelig. Man kunne i teorien gi en vernepliktig/utskrevet høyere HV-grad enn hans/hennes vpl/utsk-grad, men det ble vanligvis bare brukt for områdesjefer (og avsnittsjefer), f.eks. var det ikke helt uvanlig at en vernepliktig fenrik ble ansatt som områdesjef, da med grad som HV-kaptein. Bruk av midlertidig (vpl/utskrevet) grad foregikk en del.

         Reglene den gangen for opprykk for vernepliktig befal (den gangen ble man automatisk vpl fenrik etter plikttjenesten fra befalsskolen, dvs. ett år etter at man hadde blitt sersjant) som tjenestegjorde i HV var:

         Avansement til vpl. løytnant: Tidligst 6 år etter beskikkelse til sersjant og tidligst 3 år etter beskikkelse til fenrik (i praksis altså minimum 5 år etter fullført plikttjeneste fra befalsskolen). Må ha som fenrik fullført 3 "årets trening" og kvalifiserende kurs (i dag f.eks. gjennomført Troppssjefskurs III).

         Avansement til vpl. kaptein: Tidligst 16 år etter beskikkelse til sersjant og tidligst 3 år etter beskikkelse til løytnant (i praksis altså minimum 15 år etter fullført plikttjeneste fra befalsskolen). Må som løytnant har fullført 3 "årets trening" og kvalifiserende kurs (dvs. f.eks. Områdesjef I og Områdesjef II). Og så må det selvfølgelig være en plass i OPL/K for en som krever graden.
         At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

         Kommentér


         • #10
          Sv: Innføring av OR- og Of-grader i Heimevernet

          Opprinnelig skrevet av aquila Vis post
          Hvor kommer denne listen fra?

          Jeg ser i Forsvarets Personell Håndbok (oppdatert august 2014) avsnitt 3.3 at avansementet for HV-Befal "ikke skal skje raskere enn for stadig tjenestegjørende". Ellers er kravet skikkethet, kurs og ledig stilling. Man kan til og med hoppe over grader unntaksvis.

          Da blir det i mitt hode:
          Minst 3 år som HV-sersjant for å kvalifisere til HV-Fenrik
          Minst 5 år som HV-Fenrik for å kvalifisere til HV-Løytnant

          Tidligere var det kun krav om kurs og en øvelse med foregående grad for å kunne rykke opp. Dermed kunne man teoretisk ha 21 år gamle HV-Løytnanter.
          HVSKS eller HV skolen kommer info fra. Ett av temaene på flere av kursene der er jo opprykk og avansementsregler for hv-befal.

          Kommentér


          • #11
           Sv: Innføring av OR- og Of-grader i Heimevernet

           Hvis man har kurs og stilling kan man bli beskikket til f.eks Fenrik uten å ha vært 'sjant i 4 år. Da må man derimot ha stilling som Tr.sjef, og man kan bli beskikket av O-sjef. Er man O-sjef blir man automatisk Kpt., blir beskikket av Distriktsjef, og må ta nødvendige kurs så fort som mulig.

           Gradene er da bare midlertidige, fram til man har hatt de så lenge som kravet er (10 år, sjant=4 år, fenrik=6 år), da beholder man graden fast etter det.

           Kommentér


           • #12
            Sv: Innføring av OR- og Of-grader i Heimevernet

            En områdesjef har da ikke beskikkelsesmyndighet til f.eks. HV-fenrik, han kan anbefale, men det er distrktssjefen som formelt beskikker?
            At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

            Kommentér


            • #13
             Sv: Innføring av OR- og Of-grader i Heimevernet

             Områdesjef finner stilling i KOP, dersom man har kurs nok vil da distriktsjefen beskikke til HV-graden. Det er formelt sett distriktsjefen, men for alle praktiske formål er det opp til områdesjefen. Jeg er usikker på hvordan det gjøres med midlertidige grader (mangler kurs til minste grad i stillingen, mangler tid i forrige grad eller innehar stillingen midlertidig i fast persons fravær). Finner jeg ut til høsten tenker jeg, da jeg i KOP har stilling med høyere laveste grad enn jeg har kurs til foreløpig (kurset avholdes ikke før etter øvelsen).
             TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

             Kommentér


             • #14
              Sv: Innføring av OR- og Of-grader i Heimevernet

              Jeg har gått litt av kursrekken til HV. Jeg hadde grunnkurs ledelse fra førstegangstjenesten, (Korporal på Værnes 2003)
              så i 2012 og 2013 tok jeg de resterende kursene opp til og med troppsjef II. Jeg er nå HV- Sersjant, med minst 4 års karantene før mulig opprykk. Så ca 2 år igjen. Det fikk vi informasjon om under kurset på Terningmoen.
              Hvis dette blir innført i HV så blir min neste grad "ett eller annet-sersjant" i stede for Fenrik?

              Kommentér


              • #15
               Sv: Innføring av OR- og Of-grader i Heimevernet

               Regner medcat gradene skal nivelleres mot hæren. Mistenker derfor det kan bli lave OR-grader i HV siden man inne tjenestegjør mange dager i løpetcav en HV-karriere (ikke fast tjenestegjøring). De fleste våpengrener ser nå etter en Oblt. som skal bli den første OR 9 og dra igang ordningen. Dette blir en prosjektstilling, da det mener det vil ta inntim 15 år før OR-systemet har produsert en OR-9 selv.
               “If you find yourself in a fair fight, your tactics suck.”
               ― John Steinbeck

               Kommentér


               • #16
                Sv: Innføring av OR- og Of-grader i Heimevernet

                Det er lyst ut en slik OR-9-stilling i HV-staben også, med innføring av OF/OR-system både i produksjonsstrukturen (de fast ansatte ved distriktene, skolene og staben) og styrkestrukturen (de vernepliktige) som del av porteføljen.

                Det vil vel bli svært få i styrkestrukturen med høyere grad enn OR-6,med tanke på hvor relativt få OF-2 (kaptein) og 3(major) det er i dag, og at det svjv nesten ikke beskikkes majorer lenger etter at avsnittssjefen forsvant. Den største kapteinsgruppen er kanskje også områdesjefene (?), som bør beholde of-graden.
                "En undervannsbåt er ikke en sykkel -"
                - Dmitrij Boltenkov

                Kommentér


                • #17
                 Sv: Innføring av OR- og Of-grader i Heimevernet

                 Det er verdt å merke seg at både Stortingsproposisjonen (Prop. 111 LS (2014-2015)) og Innstillingen fra Utenriks- og forsvarskomiteen (referat fra selve Stortingsbehandlingen som foregikk på fredag er ikke klart ennå) kun omfatter stadig tjenestegjørende (ansatte). Ikke et ord er nevnt om vernepliktige i førstegangstjeneste eller etter førstegangstjeneste, eller om reservebefal/reserveoffiserer (det som i dag er vernepliktig befal, utskrevet befal og midlertidig befal, inklusive HV-befal). Så der må det pløyes ny grunn. Da det først og fremst er HV som i dag har interesse for disse personellkategoriene, bortsett fra den første, regner jeg med at HV-staben vil ha hovedrollen for å fastsette ordninger for utskrevet og vernepliktig befal/offiserer. Så den som nå skal engasjeres i HV-staben bør gjøre et grundig arbeid for å fastsette det fremtidige grunnlaget for reserveoffiserer/reservebefal, og her er det verdt å se på andre land (f.eks. USA og Storbritannia). Overgangsordninger er selvfølgelig også her viktige.
                 At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                 Kommentér


                 • #18
                  Sv: Innføring av OR- og Of-grader i Heimevernet

                  Offiserskorps (OF)
                  Spesialistkorps (OR)

                  Hva står forkortelsene for egentlig?
                  Mutual Assured Destruction.

                  Kommentér


                  • #19
                   Sv: Innføring av OR- og Of-grader i Heimevernet

                   Officer og Other Ranks.
                   - Don't confuse enthusiasm with capability

                   Kommentér


                   • #20
                    Sv: Innføring av OR- og Of-grader i Heimevernet

                    Takk! Det står jo ingen steder såvidt jeg har registrert.
                    Mutual Assured Destruction.

                    Kommentér


                    • #21
                     Sv: Innføring av OR- og Of-grader i Heimevernet

                     I dag omtaler GIHV sin OR-9 som "Sersjantmajor" til og med bruker han forkortelsen "HVSM" om vedkommende. Og han har forsåvidt bestemt seg for hvem det blir, men det må godkjennes av Forsvarssjefens råd.

                     Opprinnelig skrevet av GIHV på Facebook
                     Som nevnt er HV sersjantmajor (HVSM) og OR nybrottsarbeid for oss. Vi kan ikke uten videre kopiere feks US og UK. Jeg vil derfor ikke på vegne av den kommende sersjantmajoren komme med noen programerklæring på hans vegne. Det jeg kan si er at OR skal innføres i HV i både produksjons- og styrkestrukturen. Hvordan vi skal gjøre dette i praksis vil staben min jobbe med utover høsten sammen med HVSM.
                     TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

                     Kommentér


                     • #22
                      Sv: Innføring av OR- og Of-grader i Heimevernet

                      Og spør man GIHV på Facebook, så får man meget raskt svar! Spurte om bruken av sersjantmajor var avgjort eller fornorsking av CSM. Svaret:
                      Opprinnelig skrevet av GIHV på Facebook
                      Fornorsking. Uoffisielt har jeg blitt informert om at Hæren vil bruke sersjantmajor, men venter på offisiell bekreftelse. Derfor drister jeg meg til HVSM.
                      TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

                      Kommentér


                      • #23
                       Sv: Innføring av OR- og Of-grader i Heimevernet

                       Fra Heimevernet på Facebook:

                       Vi gratulerer major Øystein Mjelle. Han vil nå bli første sersjantmajor i Heimevernet. Dette blir den øverste graden i det nye OR-gradssystemet som nå skal innføres i Forsvaret.
                       Mjelle vil fungere som GIHV sin nærmeste rådgiver under innføringen av OR-systemet i Heimevernet og stillingen er en to års prosjektstilling. Mjelle er per i dag sjef for Innsatsstyrke Derby, HV-02.
                       Les mer om innføringen av nytt gradssystem her: https://forsvaret.no/aktuelt/klarsignal-om-ny-ordning

                       https://www.facebook.com/heimevernet...183034/?type=1


                       Han har i alle fall blikket i orden.
                       Er det noen som kan fortelle meg hva den vingen han har på venstre brystlomme er? Har sett den før og slått det opp men glemt...

                       Edit: Ser at Rittmester kom meg i forkjøpet i den andre tråden
                       As you wish.

                       Kommentér


                       • #24
                        Sv: Innføring av OR- og Of-grader i Heimevernet

                        https://m.facebook.com/story.php?sto...00007589045293

                        Kommentér


                        • #25
                         Sv: Innføring av OR- og Of-grader i Heimevernet

                         Det ser ut til at Heimevernets krigsstruktur vil stort sett ha ledere i OR. Det står omtalt nå i saken.


                         Sent from my iPhone using Tapatalk
                         TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

                         Kommentér


                         • #26
                          Sv: Innføring av OR- og Of-grader i Heimevernet

                          Som Rittmester kommenterte i den andre tråden kan det tolkes som at man aksepterer at troppssjefer kan være OR.

                          Spørsmålet blir hvor områdesjefene skal hentes fra, det vil aldri være nok KS-utdannede offiserer til å fylle disse stillingene. Jeg har vanskelig for å se for meg at områdesjefene skal være OR.

                          Skal HV-Of bli et separate karriereløp, hvor man på et tidlig tidspunkt etter førstegangtjeneste/befalsskole+pliktår rekrutterer vernepliktige OR-1-5 med potensiale (gjerne som er i gang med sivile bachelor/masterløp?) og kjører dem gjennom kurs (kvalkurs light?) og tjenestestillinger (Troppssjef, Ass G-3/S-3/G-5/S-5), NK område) med mål om å ha målrettet utdannede, ferdige områdesjefer når de er i 30-åra? Troppssjefer vil da være en miks av OR og OF på "områdesjefs-sporet".

                          Eller skal man bare ta erfarne OR6/7 med troppssjefs- og områdestabserfaring og kurse opp til kaptein?

                          Førstnevnte er vel mest i tråd med OR/OF-konseptet som jeg har forstått det. Sistnevnte er vel omtrent som det er i dag. Billig og enkel og bra nok?

                          Fint om noen med erfaring fra områdestrukturen kan kommentere.
                          "En undervannsbåt er ikke en sykkel -"
                          - Dmitrij Boltenkov

                          Kommentér


                          • #27
                           Sv: Innføring av OR- og Of-grader i Heimevernet

                           Jeg kunne tenkt meg å se dette i et bredere perspektiv, og se på reserver generelt, og ikke bare HV (selv om HV er den langt største). Som hvlt: også har vært inne på, hvordan får man lagd reserveoffiserer? Underliggende premiss får være at det er for dyrt og upraktisk å kjøre nok personer gjennom 3-4 år på KS for å fylle alle reservestillinger på kpsjef-/områdesjefsnivå, for ikke å snakke om på troppssjefnivå.

                           Nå er det ikke slik at en universitetsgrad er noen garanti for at en person vil bli en dugelig offiser, men det er nå slik at det i de fleste land anses som den beste indikatoren, og brukes som en pool å plukke folk fra, og gi dem en kortere offisersutdannelse (eksempel kan være Sandhurst, 48 uker utdanning, de fleste som starter der har en universitetsgrad fra før). I Norge har vi jo KS-kvalkurs for enkelte kategorier i kombinasjon med sivil utdannelse, og enda kortere utdanning for VAB med mastergrad el l, som begge gir offisersgrad.

                           Det har vært en akademisk gradsinflasjon, og der før en bachelor/cand.mag. ga en viss status og tyngde, må man i dag opp i master. KOL jobber også med å oppgrade KS til masternivå, uansett - jeg mener offisersgrad bør knyttes opp til en mastergrad oppnådd sivilt eller militært, kombinert med en militær grunnutdannelse samt kurs eller skoler innen militær ledelse.

                           På sikt kunne vi godt se på Sandhurstmodellen også for regulære yrkesoffiserer (men, som enkelte har påpekt, det kan være lurt å vente til vi har nok erfarne OR'er). På kortere sikt ser jeg ikke noen stor fare i å starte med en mer fleksibel reserveoffisersutdannelse, også til HVs bruk. Det må gjerne også i en overgangsfase være flere muligheter. Noen eksempler/forslag:
                           • Gjennomført førstegangstjeneste som menig, deretter over i HV/reserve: Gjennom kurs og årlig tjeneste kunne avansere til OR-4 for de som er egnet som lagfører/nestlagfører.
                           • Gjennomført førstegangstjeneste som UB, deretter over i HV/reserve: Gjennom kurs og årlig tjeneste kunne avansere til OR-6 for de som er egnet som NK tropp/troppssjef.
                           • Gjennomført BS og plikttjeneste, deretter over i HV/reserve: Gjennom kurs og årlig tjeneste kunne avansere til OR-7 for de som er egnet som troppssjef/stabsseksjonssjef/kompanisersjant.
                           • Gjennomført førstegangstjeneste som UB, deretter over i HV/reserve, deretter tatt sivil mastergrad: Etter kortvarig offiserskurs gå inn som troppssjef OF-1 med mulighet for å bli områdesjef OF-2 etter kurs og tjeneste.
                           • Gjennomført BS og plikttjeneste, deretter over i HV/reserve, deretter tatt sivil mastergrad: Gå inn som troppssjef OF-1 med mulighet for å bli områdesjef OF-2 etter kurs og tjeneste.
                           Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                           Kommentér


                           • #28
                            Sv: Innføring av OR- og Of-grader i Heimevernet

                            Hvorfor BS+pliktår i starten (er det noen som tror at dette kommer å bestå? Er en ordning som ikke harmoniserer med hele OR tanken). Hvorfor ikke et program som er prøvt og funnet i orden. Det vil si militær utdanning parallelt med sivile studier, dette kunde være basen i forsyningen av OF til HV.
                            Minsk, det nye Utopia

                            Kommentér


                            • #29
                             Sv: Innføring av OR- og Of-grader i Heimevernet

                             Jo, ikke uenig; dette var bare noen forslag.
                             Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                             Kommentér


                             • #30
                              Sv: Innføring av OR- og Of-grader i Heimevernet

                              Jeg tenker at det også bør være en mulighet hvor Gjennomført førstegangstjeneste pluss sivil utdanning på bachelor/mastergrads nivå (relevant for tjenestestilling) kombinert med kurs og tjeneste bør kunne kvalifisere mot OF 1 Dersom avdelingens operative behov tilsier det.

                              Eksempel
                              Gjennomført førstegangstjeneste pluss eksempelvis medisinsk utdannelse kombinert med mil. kurs og erfaring på OR 5-7 nivå kan konverteres til OF1/2 da tenkt i stilling som Tr.sj.
                              Det er faan meg på tide å BITRE... Bitre, bitre. bitre

                              Kommentér

                              Fremhevede emner

                              Collapse
                               

                              Forsvarets jobbsøkerregister

                              Militær kompetanse tar lang tid å skape og koster forsvaret masse. I løpet av de siste 4 årene så har det vært gjort test på et jobbsøkeregister. Disse testene har vært vellykket og rulles nå ut i større skala. Ønsker du deg tilbake i Forsvaret igjen så er det bare å registrere seg.                              https://forsvaret.no/jobb-i-forsvaret/jobbregister...
                               

                              Luftforsvarets organisering

                              Har tilbrakt noe tid på Wikipedia og prøvd å skrive om bl.a Luftforsvarets organisering.

                              Sjekk gjerne ut her, og kom med med tilbakemeldinger om det er noe som bør endres:
                              https://no.wikipedia.org/wiki/Luftfo...derlagte_baser

                              For øyeblikket jobber jeg med 132. Luftving (lenke), og da spesielt Baseforsvarsskvadronen. Og nå lurer på hvor Nasjonal Innsatsstyrke (lenke)...
                               

                              Sikkerhetsloven


                              (Illustrasjonsfoto: Denne posten er ikke gradert.)


                              Vi fikk ny sikkerhetslov 1.januar 2019: https://www.nsm.stat.no/publikasjone....-januar-2019/


                              Det ble utgitt en serie veileder utover høsten i fjor: https://www.nsm.stat.no/publikasjone.../veiledninger/...
                               

                              UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet

                              UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet har kommet ut med en ny utgave:

                              https://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/UD%202-1%20(norsk).pdf

                              ...
                               

                              Fokus: Etterretningstjenesten


                              Etterretningstjenesten


                              Etterretningstjenesten er ​Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​HVE M ER ETTERRETNINGSTJENESTEN, OG HVA GJØR VI?

                              Selv om tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, løser tjenesten oppdrag for hele myndighetsapparatet og arbeider...
                               

                              100 ÅR ETTER

                              100 år etter Forrige århundre er fullt av dramatiske begivenheter som har formet verden helt opp til vår tid. Mange grenser i Europa er direkte resultat av de to verdenskrigene, og også i resten av verden hører vi fortsatt gjenklangen fra den svunne kolonitiden, med land som ble skapt av vinnerne fra den første krigen, og som ble selvstendig i tiden etter den andre. Denne tråden dekker gapet mel...
                               

                              Et nytt forsvarskonsept?

                              I to artikler Sverre Diesen har hatt i Norsk Militært Tidsskrift avslutter den tidligere forsvarssjefen med å etterlyse et nytt, helhetlig forsvarskonsept for landet. Et komplett, detaljert konsept vil helt sikkert være gradert, men det forhindrer oss ikke i å føre en overordnet diskusjon her. I og med at jeg regner med at Diesen har tilgang til relevant gradert materiale, og han altså etterlyser...
                               

                              Beskikkelser på Milforum

                              Det er flere brukere som de siste dagene har fått sine velfortjente befalsgrader på milforum for god innsats. Siden ordningen nettopp er innført, er det litt for mange som har blitt sersjant (OR-5) eller sersjant klasse 1 (OR-5+) til at vi kan gi en individuell vurdering av hver enkelt, men samtlige er gode og solide bidragsytere over tid. Dette gjelder også mange av de som nå har grader mellom menig...
                               

                              NSM: Årlig risikovurdering


                              Ole Gunnar Onsøien
                              NTB scanpix

                              – Betydelig risiko for spionasje, sabotasje og terror


                              Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) med ny, nedslående vurdering av IKT-trusselbildet i Norge.

                              – Både store og små virksomheter i offentlig og privat sektor er utsatt. Den grunnleggende sikkerheten er ikke på plass, sier direktør Kjetil Nilsen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet...
                               

                              Fokus - Etterretningstjenestens årlige vurdering                              Etterretningstjenestens rapport kan lastes ned fra lenken til høyre på siden:
                              http://forsvaret.no/aktuelt/publisert/n ... pport.aspx

                              Rapporten dekker hovedpunktene:
                              Kode:
                                Globale utviklingstrekk
                                Nordområdene / Arktis
                                Russland
                                Afghanistan
                                Pakistan
                                Kina
                                Midtøsten og Nord-Afrika
                                Iran
                                Sudan
                                Somalia
                                Terrorisme
                                Spredning av
                              ...
                               

                              Jente i kongens klær? Dette er tråden!

                              Oppfordring mottatt og iverksatt. Som jente i førstegangstjenesten er det ofte en del spørsmål som dukker opp før oppmøtedagen og under året i grønt, og en del av disse kan ikke alltid mannfolka/guttungene svare på- nettopp fordi de ikke kan sette seg inn i situasjonen. I denne tråden kan man stille spørsmålene, komme med tips og råd, eller bare dele erfaringer man har gjort seg underveis. Jeg har...
                               

                              Tema: Luftforsvaret

                              Snublet over denne siden med masse bilder av Luftforsvarets maskiner, helt fra perioden med dobbeltdekkere og til dagens F16. Anbefaler alle med flyinteresse å sjekke det ut! http://airforcephotos.luftkrigsskole...3/Default.aspx
                               

                              Forsvarets veterantjeneste (FVT)

                              Forsvarsnett: Forsvaret vil ha veteransenter Katrine Gramshaug, SDV, 2007-06-06


                              – Forsvaret trenger et rekreasjonssenter for veteraner. Det er viktig at vi nå får på plass et fast sted hvor vi kan tilby tjenester til veteraner, sier forsvarssjef Sverre Diesen.

                              Av Katrine Gramshaug, Personell-, økonomi- og styringsstaben

                              http://www.mil.no/veteraner/start/aktue...

                              Donasjoner

                              Collapse
                              Working...
                              X