Norges Bank forvalter store informasjonsverdier for samfunnet, herunder kritisk infrastruktur i den norske finanssektoren. Samtidig er trusselbildet i det digitale landskapet under stadig utvikling med hurtig endringstakt. Dette stiller høye krav til ivaretakelse av operativ IT-sikkerhet i Norges Bank.

IT-sikkerhetsseksjonen skal levere tjenester som bidrar til å redusere operasjonell risiko i utøvelsen av sentralbankens kjerneoppgaver gjennom å forebygge og redusere konsekvensen av tilsiktede IT-hendelser.

Som Taktisk analytiker vil du ha en sentral rolle i seksjonens arbeid med å videreutvikle Norges Banks evne til å oppdage og håndtere IT-sikkerhetshendelser. Du vil bidra til at Norges Bank er bedre rustet mot digitale angrep gjennom et kontinuerlig oppdatert situasjons- og trusselbilde, herunder skape forståelse for trusselaktørers kapabilitet, intensjon og oppdrag. Taktisk analyse vil innebære analyse av sikkerhetshendelser i og utenfor Norges Bank som fokuserer på å avdekke taktikker, teknikker og prosedyrer for trusselaktører som er eller kan bli relevante for sentralbanken i Norge. Du rapporterer til leder for IT Sikkerhet i Norges Bank.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

Taktisk analyse av hendelser, kampanjer og tilhørende trusselaktører
Innhenting, prosessering og analyse av aktuell trusselinformasjon fra ulike kilder, samt deling av trusselinformasjon/etterretning til relevante samarbeidspartnere
Formidle trusselbildet til virksomheten innenfor spesifikke virksomhetsområder og koble dette mot virksomhetsrisiko i samarbeid med strategisk sikkerhetsenhet
Bidra til forbedring av sikkerhetstiltak mot spesifikke trusselaktører og trusselscenario i samarbeid med sikkerhetsarkitekter og systemeiere
Kravstiller for aktuelle teknologier og metodikk for deteksjon, analyse og støtte til håndtering av hendelser
Bidra i kvalitetssikringsarbeid av sikkerhetstjenesteleverandør og driftsleverandør

Vi ser etter deg som har utdannelse på høyskole-/universitetsnivå innen IT-sikkerhet, IT eller annen relevant teknisk fagkompetanse. Særskilt relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse. Du har erfaring med teknisk og/eller taktisk analyse knyttet til hendelseshåndtering og oppfølgning av trusselaktører gjennom kampanje/ aktøranalyse, og god praktisk erfaring med sikkerhetsmonitorering og hendelseshåndtering. Du har videre god forståelse for IT sikkerhetsrisiko, herunder solid forståelse av dagens trusselbilde og angrepsvektorer. Som person er du strukturert, analytisk og løsningsorientert med en kvalitetsbevisst holdning. Du evner å takle en hektisk arbeidssituasjon og gjør selvstendige prioriteringer av arbeidsoppgaver innenfor gitte rammer.

Vi kan tilby en unik rolle for Norges Bank CSIRT – i en virksomhet med betydelig samfunnsansvar. Du får delta i et voksende fagmiljø innen informasjonssikkerhet i en virksomhet som tar dette på alvor. Norges Bank er ambisiøse mht fagansattes kompetanseutvikling og det vil være gode muligheter for både personlig og faglig utvikling.

For stillingen kreves god vandel og økonomi. Det vil være behov for politiattest/sikkerhetsklarering etter sikkerhetsloven. Sikkerhetsklarering – HEMMELIG og NATO SECRET.

Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til Visindi AS ved Atle Ronglan, tlf. 966 27 089, Knut Ole Tande, tlf. 916 56 104 eller Elin Midtskogen, tlf. 400 75 243.
Om arbeidsgiveren

Norges Bank er landets sentralbank. Den har som mål å fremme økonomisk stabilitet i Norge. Banken har utøvende og rådgivende oppgaver innenfor pengepolitikken og skal bidra til robuste og effektive betalingssystemer og finansmarkeder. Norges Bank forvalter landets valutareserver og Statens pensjonsfond utland (SPU). Ved utgangen av 2015 var det om lag 750 ansatte i Norges Bank.

Rapporter annonse

FINN-kode: 70580786

Sist endret: 3. feb 2016 14:26