Milrab - gears you there

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Nyhetstråd: den nye militære ordningen

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • Nyhetstråd: den nye militære ordningen


  Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB scanpix

  Framtid i nord:
  Historisk vedtak om ny militærordning


  Den kompetansen og erfaring personellet i Forsvaret besitter er selve kjernen i Forsvarets kampkraft!
  Leserbrev: Regina Alexandrova, Stortingsrepresentant Høyre

  Fredag var en historisk viktig dag for Forsvaret: Stortinget vedtok en ny ordning for militært tilsatte. Endringene vil bidra til at vi i fremtiden vil kunne beholde og videreføre verdifull kompetanse, med et helhetlig karriereløp også for et spesialistkorps (fra avdelingsbefal og vervede – til befal, grenaderer og konstabler). Nå vil en tilsetting styres av hvilken kompetanse man har - ikke hvilken personellkategori man tilhører.


  Den kompetansen og erfaring personellet i Forsvaret besitter er selve kjernen i Forsvarets kampkraft! Det er derfor viktig at man utvikler og beholder denne kompetansen.


  Forslaget innebærer at normen for tilsetting er fast til 35 eller 60 år for alle personellkategorier – og offiserer med krigsskole tilsettes til 60 år. Dette er et stort skritt i riktig retning som vil bygge forsvarets operative evne videre.  Les hele leserinnlegget her.

 • #2
  Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen


  Menig Endre Nordvik under en åpningsseremoni av Stortinget. Nå skal Sjøforsvarets grunnpersonell hete konstabler, ikke matroser.FOTO: Vetle Hallås, Forsvarets mediesenter

  Aftenposten:
  Forsvaret legger om hierarkiene
  Glem matrosene – her kommer konstablene


  Matroser blir konstabler. De får selskap av flotiljemestre og orlogsmestre. Når Forsvaret nå får nye hierarkier blir det også plass til sersjant Foley fra storfilmen An Officer and a Gentleman.


  Dette er den nye løsningen:

  • Lavere befal og profesjonelle soldater får et eget hierarki, kalt «Other Ranks», som i prinsippet skal gi samme utvikling av lønn som tradisjonelle offiserer.
  • Innenfor en skala på ni trinn får de nye titler og distinksjoner.
  • Offiserer som tar krigsskoleutdanning fortsetter innenfor hierarkiet de er en del av i dag, fra sersjant og løytnant til general og admiral.
  • Yrkessoldater på laveste nivå vil bli kalt konstabler (Sjøforsvaret) og grenaderer (Hæren og Luftforsvaret).


  Les hele artikkelen her:
  Glem matrosene ? her kommer konstablene - Aftenposten

  Kommentér


  • #3
   Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen   ILLUSTRASJON: En flyteknisk befalsskoleelev ved Luftforsvarets befalsskole jobber på et F-16 jagerfly ved Bodø flystasjon. Foto: Torgeir Haugaard/Forsvaret
   Refser aldersgrense i Forsvaret

   - Forsvarets aldersgrense skremmer kvinner fra å velge en forsvarskarriere, mener Befalets Fellesorganisasjon.Forsvarsdepartem entet foreslår å beholde dagens ordning med

   BFO skryter av Forsvarets satsing på kvinner, men mener problemet er å beholde dem.


   - En slik aldersgrense bidrar til det vi mener er et for stort frafall av kvinner, sier Jahren. 35 års aldersgrense for mange befal, den såkalte T35-ordningen. - Problemet er at dagens ordning rammer kvinner, sier leder i Befalets Fellesorganisasjon (BFO), Jens Jahren, til P4 Nyhetene.


   Les hele artikkelen her:
   Refser aldersgrense i Forsvaret - P4.no

   Kommentér


   • #4
    Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen    Militærordningen - vedtatt!


    Stortinget vedtok i dag – 12. juni – enstemmig den nye ordningen for militært personell, Militærordningen. Fra 1. januar 2016 får Forsvaret to gradssystemer. BFO har støttet innføringen av en helhetlig militærordning, men har vært sterkt kritisk til flere av forslagene i ordningen. Nå er den imidlertid vedtatt, og vi skal stå i bresjen for at den blir så bra som mulig!

    Vi beklager politikernes vedtak om å videreføre denne aldersdiskrimineringen.
    Vi beklager politikernes vedtak om å kreve lojalitet av befalet, men ikke gi noe tilbake.
    Vi får altså nå to gradsystem i Forsvaret. OF – Offiserer og OR – Other Ranks. Dette har vært ønsket av mange av våre medlemmer. BFO har derfor vært positive til å innføre et slikt system og har tro på at man kan få sterkere yrkestolthet gjennom å anerkjenne spesialisten på en bedre måte. Samtidig så skal man innføre en ny kultur i Forsvaret, og det vil være avgjørende for Forsvaret at man i dette arbeidet lytter enda bedre på de som har skoen på!

    Les hele artikkelen her:
    Befalets Fellesorganisasjon

    Kommentér


    • #5
     Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

     NROF: Militært tilsatte - mer forutsigbarhet


     Stortinget har denne uken avgitt innstilling til forslaget om ny Ordning for militært tilsatte. Innstillingen fra Stortinget bidrar til mer forutsigbarhet.

     Publisert: 05.06.15
     Torbjørn Bongo - tb@nof.no

     Forsvarsdepartementet har i snart to år arbeidet med nye Befals- og Vervedeordninger. I slutten av april leverte Regjeringen ved FD sitt forslag til Stortinget til ny Ordning for militært tilsatte (OMT) gjennom Prop 111 LS, som skal erstatte de to tidligere ordningene.

     Selv om Stortinget nå har avgitt sin innstilling om ny OMT, er det fremdeles mange forhold som ikke er avklart, eller som fremstår som uklare. Forbundet vil følge denne prosessen tett også i fremtiden, og særlig overgangsordninger er viktig. Og selv om Stortingets innstilling gir mer forutsigbarhet, er det fremdeles behov for ytterligere grep for å øke forutsigbarheten ytterligere.


     Les hele artikkelen her:
     http://www.nof.no/pc-1408-67-Milit%C3%A6rt-tilsatte---mer-forutsigbarhet.aspx

     Kommentér


     • #6
      KOL

      KOL (Krigsskoleutdannede offiserers landsforening) uttaler seg om den nye ordningen: Nyheter fra 2015      Stortinget vedtok fredag 12 juni 2015 «Ny militær ordning» Hensikten med ordningen er å legge til rette for en balansert personellstruktur som øker Forsvarts operative evne. Ordningen fastsetter overordnede rammer for tilsetting, disponering, avansement og utdanning for militært tilsatte. Vi får en ordning tilpasset NATO med et offiserskorps (OF) og et spesialistbefalskorps (OR) bestående av befal og vervede.

      Den nye ordningen vil være gjeldene fra 1 januar 2016. Forsvarsdepartementet vil i løpet av kort tid sende retningslinjer ifm det videre arbeidet med innføring av den nye ordningen. Etter sommerferien vil arbeidet med nye forvaltningsbestemmelser ta til for alvor. Selv om den nye militærordningen skal implementeres 1 januar 2016 er det en rekke forvaltningsbestemmelser som må være på plass, slik at implementeringsfasen sannsynligvis vil strekke seg langt utover denne datoen.

      Det skal utarbeides karriere- og tjenesteplaner for beordringsbefalet, det skal fastsettes hvilke stillinger som skal tilhøre de ulike kategoriene OR/OF. Det skal utarbeides og etableres nye utdanningsmodeller for OR og fastsettes nye lønns- og incentivsystemer for OR for å nevne noe. KOL vil være en viktig bidragsyter i dette arbeidet.

      KOL vil komme tilbake med mer informasjon når vi har mottatt retningslinjene fra FD.
      Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

      Kommentér


      • #7
       Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

       Fra Facebook-siden til Heimevernet:

       Vi gratulerer major Øystein Mjelle. Han vil nå bli første sersjantmajor i Heimevernet. Dette blir den øverste graden i det nye OR-gradssystemet som nå skal innføres i Forsvaret.

       Mjelle vil fungere som GIHV sin nærmeste rådgiver under innføringen av OR-systemet i Heimevernet og stillingen er en to års prosjektstilling. Mjelle er per i dag sjef for Innsatsstyrke Derby, HV-02.
       Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

       Kommentér


       • #8
        Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

        Dette begynner å bli interessant.
        Dulce et decorum est pro patria mori, sed dulcius pro patria vivere, et dulcissimum pro patria bibere.

        Kommentér


        • #9
         Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

         Litt mer info på https://forsvaret.no/aktuelt/offiser...onellordningen.

         Her ser vi at orlogskaptein Kristian Talleraas blir Sjøforsvarets nye OR-9 flaggmester, og oberstløytnant John Arild Reiersølmoen blir Luftforsvarets nye OR-9 sersjantmajor. Også Cyberforsvaret skal få en OR-9.
         Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

         Kommentér


         • #10
          Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

          Ordningen ble formelt sanksjonert 7 august 2015, og loven trer i kraft 1 januar 2016.

          Forsvarsdepartementet
          Sanksjon av Stortingets vedtak 15. juni 2015 til lov om endringer i forvarspersonelloven m.m.
          Lovvedtak 108 (2014-2015) Lov nr. 82
          Loven trer i kraft 1. januar 2016.


          For spesielt interessert bringes her en oversikt over alle endringer i lovteksten:

          I lov 2. juli 2004 nr. 59 om forsvarspersonell gjøres følgende endringer:


          § 2 skal lyde:

          § 2. Virkeområde

          Loven gjelder for militært tilsatte i Forsvarsdepartementet med underliggende etater, når ikke annet er fastsatt i eller i medhold av denne lov.


          § 3 skal lyde:

          § 3. Definisjoner

          Med militært tilsatte menes offiserer, befal, grenaderer og konstabler som er tilsatt i Forsvaret.

          Med forsvarspersonell menes vernepliktige, militært tilsatte og sivilt tilsatt personell i Forsvarsdepartementet og underliggende etater.

          Med internasjonale operasjoner menes enhver operasjon i utlandet som krever bruk av militære styrker, og som er godkjent av norske myndigheter.


          § 4 skal lyde:

          § 4. Tilsettingsvilkår for militært tilsatte

          Offiserer, befal, grenaderer og konstabler tilsettes på de vilkår som er fastsatt i lov 4. mars 1983 nr. 3 om statens tjenestemenn m.m. (tjenestemannsloven) med de avvik som følger i eller i medhold av denne lov.

          Militært tilsatte er unntatt fra forbudet om forskjellsbehandling på grunn av alder etter arbeidsmiljøloven § 13-1 første ledd.

          Militært tilsatte plikter å overholde de regler om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte. Ordningen for militært tilsatte fastsettes av Kongen med Stortingets samtykke.

          Departementet har instruksjons- og organisasjonsmyndighet og kan utforme nødvendige tilpasninger og regelverk innenfor de overordnede rammene i ordningen for militært tilsatte.

          Departementet gir regler om hvem som er tilsettingsmyndighet, og om fremgangsmåten ved tilsetting. Reglene kan fravike tjenestemannsloven.


          § 5 skal lyde:

          § 5. Tilsettingsforholdets lengde

          Offiserer, befal, grenaderer og konstabler kan tilsettes midlertidig, eller de kan tilsettes fast til de fyller 35 år eller fast til de fyller 60 år. De som er tilsatt midlertidig, skal fratre stillingen sin uten oppsigelse. De som er fast tilsatt, skal fratre stillingen ved første månedsskifte etter at de har fylt 35 eller 60 år.

          Forsvaret kan ved behov forlenge tilsettingsperioden med inntil 3 år for dem som er tilsatt til de fyller 35 år.

          Når spesielle forhold gjør det nødvendig, kan departementet forlenge tilsettingsperioden med inntil ett år om gangen for militært tilsatte som har nådd aldersgrensen på 60 år.

          Departementet gir nærmere regler om varigheten av og om adgangen til å fornye det midlertidige tilsettingsforholdet.


          § 6 oppheves.


          § 7 skal lyde:

          § 7. Disponering

          Militært tilsatte plikter å la seg disponere til stilling i Norge og i utlandet i samsvar med Forsvarets behov. Disponering fra stilling kan skje når dette åpenbart er påkrevd av helsemessige, sikkerhetsmessige eller særskilte grunner. Disponering fra stilling av slike særskilte grunner kan ikke skje i de tilfeller der grunnlaget for disponeringen faller inn under tjenestemannsloven §§ 15 og 16 eller lov 20. mai 1988 nr. 32 om militær disiplinærmyndighet § 1.

          For tjenestegjøring i internasjonale operasjoner gjelder bestemmelsene i kapittel III.

          Militært tilsatte plikter å rette seg etter de krav til endringer i tjenesten og forflytninger som måtte bli nødvendig på grunn av organisasjonsendringer i Forsvaret.


          § 8 skal lyde:

          § 8. Oppsigelse mv.

          Militært tilsatte med plikttjeneste i Forsvaret har ikke rett til selv å si opp sin stilling.

          Midlertidig militært tilsatte og de som er fast tilsatt til de fyller 35 eller 38 år, kan ikke kreve fortrinnsrett og rett til ventelønn etter lov 4. mars 1983 nr. 3 om statens tjenestemenn m.m.


          § 9 oppheves.


          § 10 første ledd skal lyde:

          Militært tilsatte og vernepliktige skal i tjenestetiden ikke nyte alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel. Departementet kan gi forskrift om unntak fra første punktum. Forbudet gjelder ikke ved fravær under permisjon eller fritid, med mindre annet er bestemt av departementet.


          § 10 andre ledd skal lyde:

          Militært tilsatte og vernepliktige skal heller ikke møte til tjeneste påvirket av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel. Som påvirket av alkohol regnes en person som har alkoholkonsentrasjon i blodet som er større enn 0,2 promille, eller en alkoholmengde i kroppen som kan føre til en så stor alkoholkonsentrasjon i blodet, eller større alkoholkonsentrasjon i utåndingsluften enn 0,1 milligram per liter luft.


          § 11 første ledd skal lyde:

          Militært tilsatte kan disponeres til tjenestegjøring i internasjonale operasjoner.


          § 12 b første ledd skal lyde:

          Staten skal uavhengig av skyld erstatte tap påført sivilt personell, militært tilsatte eller vernepliktige på grunn av skade eller sykdom oppstått som følge av tjeneste i en internasjonal operasjon, herunder psykiske belastningsskader.


          § 19 skal lyde:

          § 19. Overgangsbestemmelser

          Sivilt personell som nevnt i § 11 andre ledd kan bare disponeres til internasjonale operasjoner dersom vedkommende er tilsatt etter at kapittel III trådte i kraft, og etter at bestemte kategorier er fastsatt av Forsvarsdepartementet, med mindre vedkommende skriftlig har akseptert å bli underlagt disponering som nevnt i § 11.

          Tidligere yrkesbefal som er tilsatt før 1. januar 2005, kan bare sies opp etter lov 4. mars 1983 nr. 3 om statens tjenestemenn m.m. § 10 nr. 2 bokstav a.

          § 12 a omfatter rett til oppfølging for personell som tjenestegjør i internasjonale operasjoner etter at bestemmelsen trådte i kraft. § 12 b omfatter skader og sykdom som er påført etter at bestemmelsen trådte i kraft.


          II

          I lov 3. mai 1957 om pensjonering av fastlønt befal som etter søknad gis avskjed med redusert lønn og tjenesteplikt gjøres følgende endringer:


          Lovens tittel skal lyde:


          Lov om pensjonering av militært tilsatte som etter søknad gis avskjed med redusert lønn og tjenesteplikt


          § 1 skal lyde:

          § 1. Militært tilsatte som etter søknad gis avskjed med redusert lønn og tjenesteplikt i samsvar med de bestemmelser som til enhver tid er fastsatt av Stortinget, skal ha adgang til å opprettholde innskottsbetalende medlemskap i Statens pensjonskasse inntil aldersgrensen for den stilling vedkommende innehadde ved avskjeden. Fra da av utbetales personens alderspensjon.


          § 3 skal lyde:

          § 3. For øvrig gjelder reglene i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens pensjonskasse for militært tilsatte som går inn under denne lov.


          § 4 skal lyde:

          § 4. Loven trer i kraft straks og gis virkning for personer som allerede er innvilget avskjed i samsvar med Stortingets vedtak av 6. juli 1953.


          III

          1. Endringen i § 5 første ledd første punktum gjelder ikke for tidligere yrkesbefal som er fast tilsatt til de fyller 60 år. De beholder sitt tilsettingsforhold i Forsvaret til de har fylt 60 år.

          2. Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

          Kilde: Lovdata
          Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

          Kommentér


          • #11
           Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

           Facebook-siden som tidligere het Spesialistkorpset har nå skiftet navn til Hærens sersjantmajor. Beskrivelse:

           Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

           Kommentér


           • #12
            Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

            Ny oppdatering på Facebook-siden, nå med alle de fem OR-9'ene, og nærbilde av distinksjonen for Luft.


            https://www.facebook.com/norarmycsm
            Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

            Kommentér


            • #13
             Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

             Nytt innlegg: https://www.facebook.com/norarmycsm?fref=nf

             Denne gang om rollen sjefssersjant, og dennes åtte hovedoppgaver.
             Utover høsten skal sjefssersjantene på bataljonsnivå identifiseres, og være i funksjon senest 1 januar.

             I kommentarfeltet står det også at normalopprykk fra sersjant til oversersjant vil være etter 10 år, men at man kan søke seg opp tidligere.
             Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

             Kommentér


             • #14
              Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

              Ny oppdatering fra Hærens Sjersjantmajor:

              Hærens_sersjantmajor_-_2015-09-11_16.25.53.jpg

              Link til oppdatering.

              Kommentér


              • #15
               Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

               for en legmann høres det jo utrolig gjennomtenkt og bra ut, håper det blir et godt opplegg.

               Sent fra min D5803 via Tapatalk

               Kommentér


               • #16
                Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

                Litt småplukk fra sersjantmajorens Facebook-side:
                - Det skal visst hete visekorporal 1. klasse og korporal 1. klasse, slik vi opprinnelig fikk høre, og ikke senior visekorporal og senior korporal, slik det sto i videopresentasjonen.
                - Vinklene blir ennå bredere; Wennebergs er 30 mm brede, men alle skal bli 35 mm. Dagens er 20 mm.
                - Hvis man bytter mellom OF og OR, bytter man i utgangspunktet for godt (men unntak vil garantert bli godtatt).
                Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                Kommentér


                • #17
                 Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

                 Dette er nok en del av den nye ordningen: Eldrebølgen vil halvere antallet høyere offiserer

                 De neste ti årene når hele 1500 av Norges 3100 høyere offiserer pensjonsalder. Men for å spare penger vil Forsvarsdepartementet ikke erstatte dem.

                 ....

                 Norge har for tiden 3100 høyere offiserer, det vil si fra major og oppover.

                 Fra neste år vil en gigantisk eldrebølge vil slå inn over offiserskorpset, og hele 1500 av de høyere offiserene vil bli pensjonister i tiden fram mot 2025.

                 Men i sin innsparingsiver ønsker Forsvarsdepartementet (FD) ikke å erstatte dem med yngre befal som overtar deres titler.

                 I stedet vil man at «stillingene omdisponeres og besettes av offiserer på lavere grad og sivile», heter det i en 110 siders anbefalingsrapport skrevet av FD.[/url]

                 Men her er det vel en rekke forvaltnings- og administrasjonsstillinger som majorer og oberstløytnanter har som burde bli avansementsstillinger for de høyere OR (OR-7 - OR-9)?

                 ...
                 At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                 Kommentér


                 • #18
                  Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

                  https://forsvaret.no/hv/aktuelt/nyhe...ersjantmajoren

                  Kommentér


                  • #19
                   Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

                   Og da har Morten Fosland blitt utnevnt til Brigade Nords sersjantmajor. Det gratuleres!

                   Morten Fosland, 45 år, ble selektert til den viktige stillingen som Brigade Nords første sersjantmajor. Hans militære eventyr startet med førstegangstjeneste som stormer før han tok befalsskolen og jobbet som lagfører, NK-tropp og troppssjef i 2. bataljon. Etter Krigsskolen var han troppssjef og adm.off. i Telemark bataljon, med deployeringer til Bosnia og Kosovo, etterfulgt av tjeneste i Jegerbataljonen. Deretter gjennomførte han Krigsskole 2 og gikk inn i en periode i Etterretningsbataljonen som troppssjef, NK-esk., eskadronsjef og Task Group-sjef med deployeringer til Afghanistan. Senere jobbet han flere år som instruktør og sjef for skarpskytterutdannelsen ved International Special Training Centre i Tyskland, før han ble sendt på stabsskole og endte opp som sjef for Conduct after Capture-seksjonen.
                   Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                   Kommentér


                   • #20
                    Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

                    Fra Facebook:
                    Opprinnelig skrevet av Hærens sersjantmajor
                    Forsvarsstaben har nå utgitt Implementerings- og milepælsplan.
                    Dokumentet gir et godt overordnet bilde i innføringen av ny ordning for militært tilsatte og er anbefalt lesning for alle i målgruppen. (følg link)

                    Hæren er i disse dager i ferd med å utgi sitt grunnlagsdokument for innføringen. Dette er en mer detaljert beskrivelse av hvordan Hæren skal innføre ordningen. Denne vil bli lagt her så snart den er tilgjengelig.

                    Ellers er nå 27 Sjefssersjant og Mestersersjant stillinger i Hæren lyst ut. Informasjon er tilgjengelig på FisBasis for tjenestegjørende, men vi legger ut informasjon på internett i løpet av ett par dager.
                    https://forsvaret.no/fakta_/Forsvare...t-tilsatte.pdf
                    Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                    Kommentér


                    • #21
                     Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

                     Nå innføres den nye militærordningen, og Hæren søker sine første sjefs- og mestersersjanter.

                     Sjefssersjanten skal inngå i avdelingens ledergruppe, og deres roller, ansvar og myndighet skal defineres likt i hele Hæren uavhengig av nivå. Dette endrer både lederrollen og offiserrollen, og skal bidra til bedre situasjonsforståelse og standardisering, forbedret gjennomføringsevne, disiplin, sikkerhet, operative evne, presisjon og kvalitet.
                     Samtidig som sjefssersjantene lyses ut, skal også mestersersjantene på plass i Hæren. Disse er fagmennesker som på vegne av sjefen skal forestå kravsetting, kontroll og oppfølging av standarder både internt og eksternt innenfor eget fagområde. Dette er spesialister som gir direkte fagstøtte til avdelingenes ledergrupper, og som sørger for oppfølging av de faglige standardene. Det er disse som skal sørge for at utøvelsen av faget i avdelingen følger fastsatte prosedyrer, og at avdelingens personell holder tilstrekkelig nivå.
                     https://forsvaret.no/aktuelt/er-du-en-sjefs-sersjant
                     Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                     Kommentér


                     • #22
                      Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

                      Siden sist har to nye sersjantmajorer blitt presentert på FB-sidene til Hærens sersjantmajor: Den nye sersjantmajoren i FKL (Forsvarets kompetansesenter for logistikk og operativ støtte), Jørg Lian, og sersjantmajor Kristian Simonsen, Hærens våpenskole.
                      Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                      Kommentér


                      • #23
                       Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

                       Det er nå utlyst fire toppstillinger som sersjantmajor i Luftforsvaret:

                       - sjefssersjant logistikk
                       - sjefssersjant flyoperativt
                       - sjefssersjant bakkeoperativt
                       - sjefssersjant forvaltning

                       Sjefssersjantene vil ha sersjantmajorsgrad, som er høyeste nivå i spesialistkorpset (OR 9). Sammen med Luftforsvarets sjefssersjant utgjør de ledelsen av spesialistkorpset. De vil få en sentral rolle i implementering og videre utvikling av spesialistkorpset.

                       Stillingsinnehaverne må være respekterte seniorer innen sitt område og fremstå som rollemodeller i spesialistkorpset. Det kreves stor ansvarsfølelse og personlig integritet, kombinert med gode samarbeidsevner. Intervju må påregnes.

                       https://www.facebook.com/Luftforsvar...28417/?fref=ts
                       Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                       Kommentér


                       • #24
                        Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

                        .
                        Last edited by Znuddel; DTG 282035A Oct 15, . Begrunnelse: Lite relevant
                        Odd objects attract fire. You are odd.

                        Kommentér


                        • #25
                         Nyhetstråd: den nye militære ordningen

                         Jeg antar dette angår yrkesbefal (stadig tjenestegjørende). Jeg trodde noe slikt hadde eksistert lenge (tjeneste i HV-distriktsstab meriternde for yrkesoffiserer i Hæren), men det var kanskje ikke formalisert? Da I-styrkene ble opprettet i 2005 ble det sagt at tjeneste som I-styrkesjef skulle regnes som operativ sjefstjeneste på kompani/eskadron/batterinivå, noe som i hvert fall da var et må-krav å ha på CVen for å avansere til høyere stillinger i Hæren.

                         Edit: dette var til innlegg fra Znuddel jeg nå ser er fjernet, egentlig ikke relevant for resten av tråden.
                         At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                         Kommentér


                         • #26
                          Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

                          -

                          Kommentér


                          • #27
                           Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

                           Som rapportert under ledige stillinger: nå skal det tilsettes kommandersersjanter i alle HV-distriktene: https://www.facebook.com/heimevernet...53246195743034
                           Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                           Kommentér


                           • #28
                            Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

                            Har denne blitt postet før? If so - glem. If not, enjoy:

                            <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/e5cz6DbjHlk?list=PLrspK6Jj9-jD9f2OL--RYfqFadZ8HzZXh" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

                            Kommentér


                            • #29
                             Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

                             Grei årslønn da.

                             Kommentér


                             • #30
                              Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

                              Klipper ut noe tekst fra siste dagers oppdateringer fra hhv Hæren og Hærens sersjantmajor på Facebook. Spesielt interesserte kan selvsagt gå inn og få med seg hele historien med bilder.

                              Først om VB2, videregående befalsutdanning 2, altså det man normalt trenger for å bli OR-7, f eks kompanisersjant.
                              Kurssjef, kommandersersjant Gisle Totland jobber til daglig i Telemark bataljon. I forbindelse med den videregående befalsutdanningen har han blitt beordret til midlertidig tjeneste på Krigsskolen. Mye av det den nye militære ordningen vil handle om er å rendyrke roller. Spesialistene skal kunne være rådgivere, instruktører og utøvende ledere innenfor avgrensede fagområder.
                              Kursdeltakerne har fra 10-20 års tjeneste i Forsvaret, og er i utgangspunktet tenkt å bekle stillinger i Hæren på kompani- og bataljonsnivå. Dette fem uker lange kurset går inn på viktige fag som militær profesjon, engelsk, militær idrett og trening, ledelse, samt taktikk og operasjoner. Et fullstendig rammeverk for utdanning innen den nye militære ordningen er fortsatt under utarbeidelse av Forsvarets høgskole, og vil etter planen bli presentert i desember. Det er planlagt med tre nivå videregående befalsutdanning, samt egne videregående kurs for grenaderer.
                              Gjennom simulatortrening fikk kursdeltakerne bryne seg på operasjoner. Det var deltakere fra alle Hærens avdelinger, samt spesialstyrkene. Når vi tar personell ut av den daglige tjenesten og lar dem fokusere på egenutvikling, skapes også unike arenaer for diskusjon, nettverksbygging og utveksling av erfaringer. Dette vil Hæren nyte godt av i fremtiden.
                              Den nye ordningen omfatter både spesialister og offiserer. Det å tjenestegjøre i Hæren dreier seg om samvirke og teamarbeid. Utdanning av alle kategorier personell er en viktig pilar for å kunne samarbeide effektivt. I en overgangsperiode vil personell med annen type utdanning kunne få godskrevet denne. En viktig del av kurset har vært en bevisstgjøring av hva den nye ordningen innebærer hva angår roller, ansvar og myndighet. Likeledes har det blitt gitt informasjon om tidsplanen for overgangsordningene og forvaltningsbestemmelsene for den nye ordningen. Når de reviderte karriere- og tjenesteplanene er klare i 2016, så vil også spesialistene ha et kart å navigere etter når de skal planlegge sin videre tjeneste i Forsvaret.

                              Første befalskurs på nivå tre, planlegges gjennomført i 2017.
                              Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                              Kommentér

                              Annonse i emne

                              Collapse

                              Donasjoner

                              Collapse
                              Working...
                              X