• Velkommen til seksjon for artikler fra Milforum


  Her finner du innlegg som har blitt promotert til en artikkel. Dette fordi innholdet er av en slik kvalitet eller interesse at vi velger å løfte det ut av eksisterende debattråd. Kommenter gjerne innlegget og delta i debattene. Du finner link til originalinnlegget under respektive artikkel.
 • Landmaktsstudien - hva ville du vektlagt?  Flott initiativ, @endrelunde! Interessant tema. Først en kommentar til premisset @hvlt legger til grunn i sitt første innlegg, nemlig at vi har et alliansebasert Forsvar. Ikke at jeg er uenig i det, men vi må bare være klar over at det er et valg vi har tatt, og at det også er styrende for Forsvarets oppgaver. Jeg vil bare kort sammenligne med to av våre naboer, som har tatt andre valg enn oss:

  - Finland står av historiske årsaker utenfor, har en lang grense mot Russland og har valgt det eneste fornuftige for dem: et stort og forholdsvis sterkt landforsvar, med luftstyrker i en støttende rolle, og uten behov for en stor havgående marine. Deres strategi er å gjøre et eventuelt angrep så kostbart at russerne betakker seg.

  - Danmark, som er med i alliansen, men har erkjent at dersom russiske styrker kommer rullende landeveien gjennom Tyskland og inn i Danmark, så er hele NATO i deep shit. Derfor har de valgt å konsentrere innsatsen om forholdsvis små stridsgrupper som kan brukes i internasjonale operasjoner, og fjernet hele kapasiteter i strukturen. Deres strategi er å være en så god bidragsyter til alliansen at de får hjelp ved behov, samtidig som at de har en viss trygghet i at de ikke er første linje (i hvert fall ikke på landjorden) mot Russland.

  Gitt at vi ikke skal melde oss ut av NATO, har vi en utfordring i at vi både må håndtere naboskapet til Russland med å ha egne førstelinjekapasiteter, samtidig som vi må kunne stille opp ute når det trengs for å bygge opp streetcred til spesielt USA.

  Altså er det et bredt spekter av oppgaver Forsvaret som helhet skal håndtere, og jeg siterer fra Prop. 151 S:

  Forsvarets oppgaver sammenfattes som følger:
  1. Sikre troverdig avskrekking med basis i NATOs kollektive forsvar
  2. Forsvare Norge og allierte mot alvorlige trusler, anslag og angrep, innenfor rammen av NATOs kollektive forsvar
  3. Avverge og håndtere episoder og sikkerhetspolitiske kriser med nasjonale ressurser, herunder legge til rette for alliert engasjement
  4. Sikre et nasjonalt beslutningsgrunnlag gjennom overvåking og etterretning
  5. Hevde norsk suverenitet og suverene rettigheter
  6. Ivareta myndighetsutøvelse på avgrensede områder
  7. Delta i flernasjonal krisehåndtering, herunder fredsoperasjoner
  8. Bidra til internasjonalt samarbeid på det sikkerhets- og forsvarspolitiske området
  9. Bidra til ivaretakelse av samfunnssikkerhet og andre sentrale samfunnsoppgaver
  Det står ikke eksplisitt, men jeg velger å tolke det slik at disse ni punktene er i tilnærmet prioritert rekkefølge.

  Landmaktens overordnete mål kan ikke være noe annet enn dette, dog kan det være en delmengde, dersom noen oppgaver ivaretas til fulle av andre deler av Forsvaret. Videre må landmakten innrettes slik at den på en mest mulig kosteffektiv måte dekker disse behovene. Og landmakten må sees på fullt ut integrert med de kapasitetene som finnes i Luft, Sjø, E og Cyber. Jeg skal i et senere innlegg komme tilbake til noen konkrete ideer, men jeg mener at vi nå har en mulighet til å kaste alle etablerte sannheter om Hær og HV opp i luften, og potensielt lande på noe helt annet enn det vi har i dag.

  Avslutningsvis vil jeg peke på kommandostrukturen, slik den fremkommer i proposisjonen, og spørre om den er fremtidsrettet nok:

  - FSJ (4-stjerners) med FST på strategisk nivå, integrert i FD og primært regjerings rådgiver i forsvarsspørsmål.

  - Sj FOH (3-stjerners) på operasjonelt nivå, med overordnet ansvar for alle operasjoner (men hvor politiske myndigheter gjennom situasjonssenteret i FST har potensiell mulighet til å overstyre).

  - Sj E (3-stjerners), formelt underlagt FSJ, men direkte rådgiver for regjeringen.

  - Sjefene for Hær, Sjø, Luft, HV, Cyber og spesialstyrkene (2-stjerners) som nå får et taktisk ansvar innenfor sine domener, i tillegg til det styrkeproduserende de har i dag.

  - For Hærens del: Sj Brig N (1-stjerners), en enslig svale på landtaktisk nivå, der vi før hadde 13 brigader.

  - For HVs del: Ti distriktssjefer (ob/oblt) med lokalt taktisk ansvar.
  Alle sjefene over støttes av ganske velutrustede staber, og her har vi ikke nevnt noe innenfor logistikk eller andre støttefunksjoner.
  This article was originally published in forum thread: Landmaktsstudien - hva ville du vektlagt? started by endrelunde View original post
  Om Milforum
  Milforum ® er det militære debattforumet hvor innholdet styres av brukerne. Siden 2004 har vi holdt deg oppdatert på det som er skjer innen Forsvaret, Heimevernet (HV), NATO, og det geopolitiske spenningsforholdet verden over.
  Støtt Milforum
  Støttemuligheter
  Sosiale Medier